Eğitim Fakültesi

Top PDF Eğitim Fakültesi:

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bu çalışma, Anadolu Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi lisans öğrencilerinden Bilgisiyarla Tasarım I dersine devam eden Resim İş Öğretmeni adayı öğrencinin (22 öğrenci) online ortaklaşa bir etkinliğe katılımları sırasındaki deneyimlerine dayanmaktadır. Bu etkinlik iki dönem hallnde yürütülmesi düşünülen bir araştırma projesininin bir ön pilot çalışmasıdır. Öğrenciler ile Bilgisiyarla Tasarım I dersi bir dönem boyunca karışık bir öğrenim yaklaşımı kullanımıyla (yüz yüze ve online ders biçimleri birlikte) ikinci sınıf düzeyinde yürütülmüştür. Dersin öğretmeni farklı gruplardan gelen öğrencileri birleştirerek ve işbirliklerini sağlayarak öğrenme düzeylerini arttırmak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bu çalışma, çeşitli alanlarda kullanılan online eğitim ve swot anallzi gibi yaklaşımların sanat eğitiminde de kullanılabileceğini ve belli noktalarda etkinliğini ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır.
Show more

9 Read more

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

In this research, it is aimed to reveal the predictive degree of Anatolian High School 11 th Grade Science students’ mathematics, physics, chemistry, geometry, and biology academic ac[r]

16 Read more

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran Cilt:V1, Sayı:I,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran Cilt:V1, Sayı:I,

For that purpose, the teachers participating in this study were asked to grade the same paper twice as follows: In the first grading, they were requested to mark [r]

19 Read more

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

According to Table 4, 18,8% of male teachers, who think that classroom mothers act as a bridge between the matters and the parents of the students, stated that they could deliver their[r]

18 Read more

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 1

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2008 Sayı: 1

In their research, hotels appears to be most important stakeholder group, but less than half reported having formal relationships with DMO’s, most of primary stak[r]

15 Read more

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 30

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 30

Bu makalede bilim insanlarının, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki farklı görüşleri derlenmiştir. Bilimin tarihi ve doğasının neden ve nasıl öğretilmesi gerektiği hususu üzerine dikkat çekilmektedir. Bu konuda literatürde bulunan üç yaklaşım tespit edilmiştir: Bilimin doğasının, fen bilimleri eğitiminin bir parçası olarak işlenmesi; sınıfta dikkat çekici özel olaylar üzerinde derinlemesine düşünme ortamının yaratılması; ve bilimin doğasının daha açık bir şekilde ayrı bir ders olarak öğretilmesi. Ayrıca Gazi Eğitim Fakültesinde üçüncü yılda okutulmakta olan "Bilimin Tarihi ve Doğası" adlı seçmeli ders hakkında da bilgi verilmektedir.
Show more

13 Read more

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

In the light of these judgments, the present study suggests that cognitive and affective behaviors should be dealt with holistically and the.. learning-teaching process should be arrang[r]

26 Read more

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

When we analysed the answers to the statements about the problems which may occur as a result of the increase in greenhouse effect, it is seen that pre-service elementary science teach[r]

15 Read more

Türk ve Alman Eğitim Sistemlerinde Yükseköğretime Geçiş Süreci

Türk ve Alman Eğitim Sistemlerinde Yükseköğretime Geçiş Süreci

Yukarıda bahsedildiği gibi eğitim sisteminin eyaletler arasında farklılıklar göstermesinden dolayı Abitur sınavlarının zorluk derecesi de her eyalette eşit düzeyde olmamaktadır. Bu da üniversite seçiminde fırsat eşitliği ilkesine ters düşmektedir. Bir diğer ifadeyle, eğitim düzeyi daha zor olan bir eyaletteki öğrencinin eğitim düzeyi daha kolay olan bir eyaletteki öğrenciye göre ortalamasının düşük olması, üniversiteye girişte dezavantajlı konuma düşmesine neden olmaktadır. Almanya’da gündemde olan bu sorunu aşmak için birçok eyalette almanca, ingilizce, fransızca ve matematik gibi ana derslere “Zentralabitur” olarak adlandırılan merkezi sınavlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu sınavların amacı, şeffaflık konusundaki tartışmaların önüne geçmektir. Yazılı sınav şeklinde uygulanmakta olan bu sınavlarda hangi cevabın kaç puan üzerinden değerlendirileceği önceden bellidir.
Show more

20 Read more

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: , 2006

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: , 2006

Yöntem: H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğine başvuran 18-30 yaşları arasındaki 80 birey muayene edildi. Ayna, sond, kullanılarak ve bitewing radyograflar yardımıy- la bireylerin DMFT (çürük, kayıp, dolgulu diş) değer- leri; CRT® bacteria kullanılarak da tükürük MS ve LB sayıları belirlendi. DMFT (>8), tükürük MS (≥105 CFU (Colony Forming Units) /ml) ve LB (≥104 CFU/ ml) olan 30 birey çalışma kapsamına alındı. Bireyler çalışma hakkında bilgilendirildi ve rasgele 2 gruba ayrıldı. Profesyonel diş temizliğinden sonra, birinci gruptaki bireylere Cervitec uygulandı. Diğer gruba ise ağız bakımı motivasyonu yapıldı. Tükürük MS ve LB sayıları, birinci hafta ve üçüncü ayda tekrar belirlenerek kaydedildi. Elde edilen veriler, Cochran Q, Mc Nemar, Fisher Exact ve iki yönlü varyans analizi ile test edildi.
Show more

7 Read more

CURRICULUM VITAE MD Degree, Ondokuzmayis Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

CURRICULUM VITAE MD Degree, Ondokuzmayis Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

Associate Editor, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Member of Editorial Board, World Journal of Rheumatology Member of Editorial Board, World Journal of Orthopedics Membe[r]

15 Read more

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ Atatürk Bulvarı No: 169 Kızılay ANKARA

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ Atatürk Bulvarı No: 169 Kızılay ANKARA

By 2050, the world will host nine billion people - and that's if population growth slows in much of the developing world. Today, at least one billion people are chronically malnourish[r]

8 Read more

Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları

Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların, eğitime destek veren sosyal sorumluluk kampanyalarını değerlendirmelerine yönelik ifadeler yer almaktadır. Anket formunda yararlanılan ifadeler seçilirken araştırmanın temel hipotezi (H1: Firmaların eğitim destekli KSS faaliyetleri tüketicilerin firmaya yönelik algılarını olumlu yönde etkiler) dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, Sen ve Bhattacharya (2001, s. 239)’nın, tüketicilerin sosyal sorumluluk kampanyalarına yönelik inançlarını ölçmeye yönelik oluşturdukları dokuz ifade; Maignan (2001, s. 62)’ın sosyal sorumluluk faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik oluşturduğu beş ifade ve Ellen, Mohr ve Webb (2006, s. 153) tarafından, firmaların sosyal sorumluluk kampanyası düzenleme nedenlerine ilişkin algılamalarını ölçmeye yönelik oluşturulan ifadelerden araştırma konusuyla ilgili olan altı ifade kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan olumsuz ifadeler için ters kodlama (reverse) yapılmıştır. Ellen vd. (2006) tarafından oluşturulan ölçekteki ifadeler seçilirken, değer odaklı ve paydaş odaklı ifadeler araştırma konusuyla örtüşmediği için kullanılmamıştır. Söz konusu ölçeklerde yer alan ifadelerin tercümesi yapılarak araştırma amacı doğrultusunda konuyla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak, ifadelerin uyarlamaları yapılırken alanında uzman akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Araştırmada yararlanılan üç ölçeğin özgün hali 7’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Ancak yapılan pilot uygulama sonucunda bu ölçeğe göre elde edilen verilerden anlamlı sonuçlar elde edilemediği tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmada 5’li Likert ölçeği tercih edilmiştir. Kullanılan ölçekteki ifadelerin yanıt kategorileri (“1=Hiç Katılmıyorum”, “5=Tamamen Katılıyorum”) 5’li Likert Derecelemesi’ne göre yapılmıştır.
Show more

27 Read more

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Structural landscape application project; Planting design, irrigation, lighting and street furniture projects.. The units of measure.[r]

6 Read more

S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (29) : (2002) 65-71

S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (29) : (2002) 65-71

From underground waters, Sazlipinar and Küçükaslama samples were determined unsuitable because of very high EC values.. This water has no B, SAR and RSC problems, but it must not be u[r]

7 Read more

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ İNGİLİZCE FOREIGN TRADE 1 222YDK138

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ İNGİLİZCE FOREIGN TRADE 1 222YDK138

7. It means that the seller delivers the goods into the custody of the first carrier, and this is where risk passes from seller to buyer. The buyer pays for the transportation. This term[r]

57 Read more

TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 61080,

TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 61080,

Professor, Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, 2011 - Continues Associate Professor, Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, 2006 - 2011 Assistant Professor, Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, 2004 - 2006 Research Assistant, Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği , 1997 - 2002

8 Read more

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

reduce the microbial count in broiler carcasses, the count in air-chilled carcasses were found to be low- er than that in water-chilled carcasses, especially for the number of total ae[r]

7 Read more

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Afyonkarahisar 2

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Afyonkarahisar 2

Aim : We aimed to compare the analgesic efficacy, hemodynamia, and side effects of epidural bupivacaine and levobupivacaine given preoperative, intraoperative, and postoperative periods [r]

8 Read more

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2013 Bahar Yarıyılı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2013 Bahar Yarıyılı

2) Klara Nahrstedt’s presentation titled as "Excellence in Oral Presentation for Technical Speakers".. 3) Other sources wherever quoted.[r]

26 Read more

Show all 56 documents...