etika profesion perguruan

Top PDF etika profesion perguruan:

Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Tanggungjawab Pelaksanaan Etika Profesion Perguruan

Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Tanggungjawab Pelaksanaan Etika Profesion Perguruan

Abstrak : Kajian ini dilakukan bertujuan mengetahui persepsi guru Pendidikan Islam terhadap tanggungjawab pelaksanaan etika profesion perguruan. Seramai 62 orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada guru-guru Pendidikan Islam sekolah kebangsaan daerah Johor Bahru. Borang soal selidik ini mengandungi 44 soalan berdasarkan objektif kajian iaitu dari aspek profesion dan rakan sejawat, pelajar dan ibu bapa serta masyarakat dan negara. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian ialah α = 0.946. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Statistical Packages for the Social Sciences for windows version 13.0 (SPSS) dan dipersembahkan secara deskriptif menggunakan kaedah kekerapan, peratusan dan min. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahawa aspek profesion dan rakan sejawat berada pada tahap tinggi iaitu pada nilai min 4.43 diikuti dengan aspek pelajar dan ibu bapa ialah 4.15 dan aspek masyarakat dan negara ialah 4.08. Oleh yang demikian, beberapa cadangan turut dikemukakan.
Show more

6 Read more

Pengetahuan Etika Profesion Perguruan Dalam Kalangan Guru Pelatih 4SPH Fakulti Pendidikan UTM.

Pengetahuan Etika Profesion Perguruan Dalam Kalangan Guru Pelatih 4SPH Fakulti Pendidikan UTM.

Pengetahuan guru pelatih terhadap etika profesion perguruan iaitu tanggungjawab guru kepada murid adalah tinggi. Pengetahuan guru terhadap tanggungjawab kepada murid adalah penting bagi menjamin kebajikan dan keselamatan pelajar dan dapat mewujudkan hubungan baik diantara guru dengan pelajar tanpa memilih kasih. Pengetahuan etika profesion perguruan di kalangan guru pelatih yang baik dapat membawa mereka ke arah menjadi warganegara yang lebih bertanggungjawab pada bangsa, agama dan negara. Namun terdapat beberapa diantara mereka yang masih lagi tidak tahu akan kod etika profesion perguruan ini yang berkaitan dengan pemeliharaan mutu pengajaran dan pembelajaran, prasyarat seseorang guru iaitu tidak mengenakan bayaran terhadap pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dan aspek kecekapan ikhtisas.
Show more

6 Read more

PERKEMBANGAN PENULISAN KARYA ADAB AL-‘ᾹLIM OLEH SARJANA ISLAM: SATU SOROTAN KE ARAH PENENTUAN SUMBER KEPADA ETIKA PROFESION PERGURUAN DALAM ISLAM

PERKEMBANGAN PENULISAN KARYA ADAB AL-‘ᾹLIM OLEH SARJANA ISLAM: SATU SOROTAN KE ARAH PENENTUAN SUMBER KEPADA ETIKA PROFESION PERGURUAN DALAM ISLAM

Sejak akhir-akhir ini pelbagai isu berkaitan salahlaku dan permasalahan etika para guru dilaporkan dan berlegar di dada-dada akhbar tempatan. Saban tahun kes-kes ini muncul dan memberi pelbagai persepsi masyarakat terhadap kualiti dan profesion perguruan. Oleh yang demikian, makalah ini akan meninjau perkembangan genre penulisan karya adab al-„ālim yang dihasilkan oleh para sarjana Islam. Sejumlah karya berkaitan adab al-„ālim akan dikemukakan dan dibincangkan berdasarkan kurun-kurun kewafatan mereka bermula kurun ke-2H sehingga kurun ke-11H. Makalah ini mendapati bahawa para sarjana amat mengambil perhatian terhadap persoalan adab al-„ālim ini dan menghasilkan karya seawal kurun kedua Hijrah lagi. Terhadap 29 orang sarjana Islam yang menghasilkan penulisan berdasarkan tema tersebut sama ada secara umum, khusus mahupun berteraskan latar pemikiran masing-masing. Khazanah penulisan ini merupakan sumbangan penting sarjana Islam terdahulu demi menjamin kualiti para guru pendidikan Islam. Ia sepatutnya menjadi asas kepada penentuan Etika Profesion Perguruan dalam Islam yang holistik dalam menangani isu etika para guru selaras dengan hasrat kerajaan dalam melaksanakan transformasi sistem pendidikan di Malaysia.
Show more

21 Read more

Amalan etika profesion perguruan di kalangan guru-guru Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kulai Johor. satu tinjauan

Amalan etika profesion perguruan di kalangan guru-guru Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kulai Johor. satu tinjauan

Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi dalam kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa guru-guru di SRK. Kg. Melayu, Kulai Johor ini telah mengamalkan etika profesion perguruan yang merangkumi aspek tanggungjawab guru terhadap pelajar, tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan serta tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Dapatan kajian ini menunjukkan seramai 92.5% guru bertanggungjawab terhadap pelajar, 91.6% guru bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, 86.8% guru bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan dan 95.2% guru bertanggungjawab terhadap ibu bapa. Hasil kajian ini menggambarkan bahawa guru- guru sangat mengambil berat terhadap pelajar-pelajarnya kerana mereka percaya tugas mendidik para pelajar adalah amat berat dan tidak boleh diambil sambil lewa sahaja. Ini bersesuaian dengan kenyataan Imam Ghazali (1980) dalam buku Ihya Ulumiddin yang berbunyi “dan rosaklah pemimpin kerana guru yang jahat”, dan katanya lagi dua golongan manusia yang penting dan berpengaruh dalam masyarakat ialah guru dan pemerintah negara.
Show more

9 Read more

Persepsi Pelajar Tahun Tiga Program Pendidikan Sains, Selepas Menjalani Latihan Mengajar Terhadap Minat Dan Sikap Dalam Profesion Perguruan Serta Kemahiran Menilai Pelajar

Persepsi Pelajar Tahun Tiga Program Pendidikan Sains, Selepas Menjalani Latihan Mengajar Terhadap Minat Dan Sikap Dalam Profesion Perguruan Serta Kemahiran Menilai Pelajar

berpengetahuan tinggi dalam bidang masing-masing selaras dengan perkembangan sains dan teknologi semasa. Guru pelatih di bawah Fakulti Pendidikan, diwajibkan menjalani sepenuhnya program latihan mengajar dalam tempoh pengajian sebagai syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan. Latihan mengajar sebenarnya adalah tempoh masa yang diberikan untuk memberi peluang kepada guru pelatih untuk memperoleh pengalaman dan mempraktikkan teori-teori yang dipelajari dalam situasi sebenar serta mengamalkan etika profesion perguruan.

7 Read more

Kaitan etika guru dan perspektif sosial peperiksaan

Kaitan etika guru dan perspektif sosial peperiksaan

Etika merujuk kepada ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkaitan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Etika adalah merupakan suatu cabang ilmu falsafah, tujuannya adalah mempelajari perilaku, baik moral mahupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai yang dapat diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu.

35 Read more

Euthanasia: melanggar etika dan hak asasi manusia

Euthanasia: melanggar etika dan hak asasi manusia

ajaran Islam, seseorang yang menanggung penderitaan adalah diminta bersabar dan redha kerana beliau akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah S.W.T. [38]. Berpandukan kod etika perubatan Islam telah dinyatakan bahawa pengamal perubatan tidak mempunyai kuasa untuk menamatkan nyawa seseorang pesakit walaupun pesakit tersebut telah dibuktikan tidak dapat dipulihkan secara saintifik. Sebaliknya pengamal perubatan hendaklah mencuba sedaya-upaya untuk mengekalkan nyawa pesakit tersebut kerana tanggungjawab pengamal perubatan adalah untuk membantu dalam penyambungan nyawa bukannya kematian [39]. Menurut First International Conference of Islamic Medicine anjuran Islamic Organisation of Medical Science pada tahun 1981 di Kuwait telah menyatakan bahawa tidak ada sebarang alasan yang kukuh untuk menyokong euthanasia yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan dan keseksaan pesakit. Jelaslah bahawa euthanasia adalah tindakan yang tidak akan dihalalkan di sisi agama Islam.
Show more

9 Read more

The Effect of Reward, Physical Environment and Work Motivation toward Effective Implementation of Tri Dharma Perguruan Tinggi (A Causal Study of FKIP Lecturers at Private University in Medan)

The Effect of Reward, Physical Environment and Work Motivation toward Effective Implementation of Tri Dharma Perguruan Tinggi (A Causal Study of FKIP Lecturers at Private University in Medan)

Lecturers are the main resource component responsible for achieving the overall quality objectives in Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lecturers determine the quality of academic implementation of undergraduate courses. In this study, the implementation of Tri Dharma Perguruan Tinggi is the measurement of the level of conformity of the procedure or the way of implementation by the lecturers in implementing education, research and community service, with indicators, 1) the procedure or the right way of implementation, 2) the maximum effort made, 3) the accuracy of the tools used, and 4) the results achieved. Furthermore, Danish (2010: 163) in his study concluded that there was a positive and significant relationship between rewards and motivation. Siddique's research (2011: 190), concluded that reward both in the form of financial and non finansil positive correlated and can increase work motivation and work result. This research tries to explore the effective implementation of college tridharma with influencing factors, comprising reward, physical environment and work motivation.
Show more

5 Read more

Kefahaman dan persepsi guru terhadap etika dalam Sains

Kefahaman dan persepsi guru terhadap etika dalam Sains

Menurut Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1993), pendidik perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan umum, tugas penyeliaan dan ilmu-ilmu pendidikan profesional ke suatu tahap yang selari dengan segala jenis perkembangan kemajuan dan inovasi dalam masyarakat dunia. Ini menunjukkan guru perlu mempunyai kefahaman mengenai isu-isu etika dalam sains mengikut peredaran masa kerana ianya sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian pelajar dan guru itu sendiri. Dr. Tajul Ariffin bin Noordin et al. (1992) pula menyatakan, bagi menghadapi cabaran menjelang tahun 2020, kita memerlukan generasi guru yang benar-benar berwibawa. Kelahiran guru-guru yang berwibawa ini akan menjadikan mereka sentiasa mengikuti arus pembangunan negara.
Show more

32 Read more

Profesion Keguruan Pilihan Terakhir ? : Suatu Tinjauan

Profesion Keguruan Pilihan Terakhir ? : Suatu Tinjauan

Yazid Abd Manap (2001) menyatakan dalam kertas kerjanya, polisi sistem pendidikan yang ada tidak menggalakkan usaha guru memperkembangkan kerjaya mereka. Guru-guru yang memiliki ijazah sarjana muda melalui cara “Pendidikan Jarak Jauh” kurang mendapat pengiktirafan dari pihak kementerian. Ramai guru yang mengikuti program jenis ini kecewa dengan kenyataan pihak kementerian yang tidak akan menjanjikan apa-apa jawatan yang lebih tinggi walaupun guru menamatkan pengajiannya dengan cemerlang. Ada pula guru yang sanggup berhenti di tengah jalan kerana tiada ada apa-apa peluang yang dijanjikan sedangkan pihak kerajaan menggalakkan guru-guru melanjutkan pelajaran untuk memperbaiki profesion keguruan mereka.
Show more

8 Read more

Profession perguruan dan ICT dalam pendidikan perguruan: pengalaman Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)

Profession perguruan dan ICT dalam pendidikan perguruan: pengalaman Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)

Penggunaan sidang komputer merupakan satu kaedah pembelajaran di mana komunikasi boleh dilakukan melalui penghantaran mesej atau data yang telah ditulis dan disimpan di pusat pengumpulan[r]

13 Read more

Amalan, Etika dan Institusi dalam Islam

Amalan, Etika dan Institusi dalam Islam

Ahmad, M. F., Mohd Arshad, A., & Jasmi, K. A.(2012). Amalan, Etika dan Institusi dalam Islam in Prosiding Seminar Tamadun 2012 at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 21 April 2012, pp. 211-228. ISBN 978- 967-0194-19-6.

19 Read more

Penglibatan wanita dalam profesion IT di Malaysia

Penglibatan wanita dalam profesion IT di Malaysia

Kajian yang akan dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengkaji pola pembabitan wanita dalam profesion IT dalam selior perkhidmatan awam secara umum dan seterusnya melihat perkembangan p[r]

24 Read more

Peranan etika dalam kepimpinan pendidikan

Peranan etika dalam kepimpinan pendidikan

Manakala, dimensi pencapaian menumpukan kepada memberikan penilaian perlakuan nilai-nilai murni seseorang, Menekankan pencapaian yang tinggi tanpa menepikan konsep etika, menilai kesan t[r]

11 Read more

Etika Perbualan di Telefon

Etika Perbualan di Telefon

Mustafa Kamal, N. A., Justi, A. M., & Jasmi, K. A.(2012). Etika Perbualan di Telefon in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp. 263-279. ISBN 978-967-0194-24-0 .

18 Read more

Hubungan etika kerja islam terhadap prestasi kerja guru di SD Negeri Kecamatan Tanjung Pinang Timur

Hubungan etika kerja islam terhadap prestasi kerja guru di SD Negeri Kecamatan Tanjung Pinang Timur

Kajian mengenai etika kerja Islam juga sangatlah mengesankan untuk dikaji di Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah umat Islam terbesar di dunia terutama jika dikaitkan dengan prestasi kerja. Di Indonesia sendiri kajian mengenai etika kerja Islam dan hubungannya terhadap prestasi kerja masih belum banyak. Berdasarkan perbincangan dengan salah seorang pensyarah di Tanjungpinang iaitu Diah Siti Utari, M.Si, mengatakan bahawa kajian mengenai motivasi, kepemimpinan, etika kerja, budaya, dan sebagainya sudah sangat banyak, tetapi untuk kajian etika kerja dilihat dari perspektif Islam masih sedikit.
Show more

39 Read more

Etika profesional dalam pengurusan usahawan : satu analisis kajian lapangan

Etika profesional dalam pengurusan usahawan : satu analisis kajian lapangan

Merujuk kepada rajah 1, dapatlah dijelaskan bahawa saling perkaitan antara sumber, sistem pengurusan dan etika profesional dapat menyokong pencapaian matlamat. Matlamat usahawan tentunya meningkatkan produktiviti dalam penghasilan produk/perkhidmatan sekaligus menjana keuntungan. Dalam konteks ini, Abdul Aziz Mohamed (1991) menyatakan usaha meningkatkan produktiviti tidak akan berjaya sepenuhnya jika usaha membentuk etika yang tinggi di kalangan pekerja diabaikan kerana produktiviti (yang bergantung kepada sumber dan sistem pengurusan) tidak akan membawa keuntungan jika kegiatan pecah amanah, rasuah, penindasan dan kezaliman berlaku dalam sesebuah organisasi.
Show more

14 Read more

Penilaian etika dan integriti dalam peperiksaan di kalangan pelajar sekolah menengah

Penilaian etika dan integriti dalam peperiksaan di kalangan pelajar sekolah menengah

Kepupusan nilai-nilai etika dan nilai-nilai murni digambarkan dengan kewujudan jenayah kolar putih, rasuah, penindasan, penyalahgunaan kuasa serta diskriminasi kuasa (Mustafar Ali, 2004, M. Kamal Hasan, 2004). Unsur materialistik dan nilai –nilai agama yang diabaikan menyebabkan kepincangan ini berlaku . Seterusnya, ia menganggu pembentukan modal insan yang berkualiti. Modal insan amat penting bagi kejayaan sesebuah negara. Kualiti modal insan bukan sahaja diukur dari segi intelek , namun keseluruhan aspek termasuklah keperibadian. Bagi menghasilkan modal insan yang berkualiti, didikan secara formal yang bermula di sekolah memainkan fungsi yang amat penting. Pendidikan yang berkualiti di sekolah mampu memberikan sumbangan kepada sesebuah negara untuk meningkatkan lagi kemajuan dalam pelbagai bidang.
Show more

28 Read more

Keperluan program pembangunan profesional (CPD) terhadap profesional juruukur di Malaysia

Keperluan program pembangunan profesional (CPD) terhadap profesional juruukur di Malaysia

Isu pembelajaran berterusan bukanlah satu isu yang baru. Isu ini juga sebenarnya bukan hanya melibatkan golongan profesional sahaja malah bagi semua profesion. Tuntutan ilmu bukan hanya terhenti diperingkat ijazah mahupun peringkat kedoktoran sahaja malah ianya perlu diteruskan dengan seadanya. Pepatah ada mengatakan bahawa tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat, memberi gambaran betapa keperluan ilmu pengetahuan dan kemahiran perlu berterusan dan dicari di mana sahaja. Pembelajaran adalah satu yang semulajadi dan berterusan. Individu boleh belajar melalui pengalaman atau melalui media atau melalui penyampaian oleh guru. Individu juga boleh belajar melalui interaksi dengan individu lain semasa di tempat kerja, beriadah mahupun di rumah.
Show more

29 Read more

Modal Intelektual dan Daya Saing Perguruan Tinggi di Indonesia

Modal Intelektual dan Daya Saing Perguruan Tinggi di Indonesia

Rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam lingkup internasional mendorong pentingnya reformasi pada pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Guna penyelenggaraan perguruan tinggi yang lebih baik, maka perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola organisasinya. Otonomi perguruan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi. Meskipun setiap perguruan tinggi memiliki otonomi akan tetapi pengelolaannya harus memenuhi prinsip akun- tabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu serta efektivitas dan efisiensi. Transparansi pada perguruan tinggi salah satunya adalah melalui pengungkapan informasi (Shanchez dan Elena, 2006). Pengungkapan informasi sangat penting bagi regulator, standar akuntansi, investor dan konsumen (Debreceny et al. , 2002). Pada saat ini, pengungkapan informasi banyak dilakukan melalui internet yang berkembang sangat pesat. Metode pengungkapan berpengaruh dalam peni- ngkatan permintaan informasi oleh stakeholder baik informasi finansial maupun non finansial.
Show more

10 Read more

Show all 88 documents...