Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Top PDF Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik:

Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci

Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci

punca-punca pelajar lemah dalam matematik, kaedah-kaedah meningkatkan prestasi pelajar dalam matematik, cara-cara mengatasi kelemahan dalam matematik, dan sebagainya. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan bagi mengatasi masalah kelemahan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kajian yang dijalankan ini diharap dapat mengenalpasti pendapat guru matematik mengenai penerapan unsur sejarah dalam matematik. Ini kerana penerapan unsur sejarah dalam metematik dapat menyumbang kepada pelbagai kepentingan. Menurut Abraham (2006), sejarah matematik boleh menyediakan pelbagai pendekatan penyelesaian masalah yang amat berbeza daripada pembelajaran matematik di sekolah pada masa sekarang. Ini kerana sejarah matematik menyediakan pendekatan pengajaran yang berbeza di samping memberi maklumat tambahan kepada pelajar mengenai asal usul sesuatu formula matematik. Selain itu, ahli sejarah matematik telah dipilih sebagai contoh kerana dipercayai mampu menjadi idola pelajar. Fibonacci telah dipilih berikutan dengan penemuan siri Fibonacci yang menarik serta kurang diketahui oleh pelajar pada masa sekarang. Siri Fibonacci yang diperkenalkan di dalam kajian ini diharap mampu menjadi satu pendekatan yang berbeza kepada guru dalam menarik minat pelajar agar menggemari matematik.
Show more

9 Read more

Komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah menengah

Komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah menengah

Komunikasi yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan penting dalam menjadikan matematik suatu subjek yang seronok dan sekaligus pelajar dapat menghargai kepentingan dan menghayati keindahan matematik itu sendiri. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, proses pengajaran dan pembelajaran matematik dikuasai sepenuhnya oleh guru. Komunikasi satu hala banyak dipraktikkan oleh guru dibantu dengan penggunaan buku teks, papan hitam serta kapur sahaja. Para guru secara keseluruhannya akan menerangkan sesuatu konsep kepada pelajar dan pelajar pula hanya menerima konsep yang disampaikan. Ini jelas menunjukkan tiada langsung penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Kesannya, pelajar tidak dapat mengikuti proses komunikasi yang dilaksanakan oleh guru dan penguasaan konsep oleh pelajar juga berada pada tahap yang membimbangkan (Noor Azlan, 1995; Tengku Zawawi, 1997).
Show more

41 Read more

Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Menurut Noraini (2001), kebanyakan guru pada hari ini hanya tertumpu kepada buku teks sahaja dan mengajar berpusatkan guru. Alasan yang diberikan adalah untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan kekurangan masa. Kemungkinan perkara ini berlaku kepada guru-guru yang mengajar Matematik untuk kelas peperiksaan seperti Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Mereka lebih menumpukan kepada untuk menghabiskan sukatan pelajaran semata-mata sebelum peperiksaan menjelang tiba. Menurut Ee Ah Meng (2003), aspek peperiksaan yang ditekankan dalam sistem pendidikan menyebabkan guru-guru cuba menghabiskan sukatan pelajaran walaupun masih ada pelajar yang lemah. Walaubagaimanapun, penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik perlulah mengikut keadaan dan aktiviti yang dijalankan.
Show more

7 Read more

Penerapan Unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Euclid Dalam Proses
Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Penerapan Unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Euclid Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Fenomena yang berlaku dalam pendidikan matematik pada masa kini ialah masih terdapat ramai pelajar yang tidak meminati matematik. Matapelajaran ini dianggap sukar dan membosankan. Hal ini berlaku kerana para pelajar melihat matematik sebagai satu set rumus, peraturan dan petua yang perlu dihafal untuk membolehkan mereka menguasai matapelajaran ini. Kecenderungan para guru matematik menyampaikan konsep-konsep baru dalam sesuatu topik secara penerangan dan berpandukan buku teks sepenuhnya menyebabkan pelajar hilang minat terhadap matapelajaran matematik. McKnight dan rakan rakan dalam Nik Azis (1992) menyatakan bahawa penggunaan perwakilan dan peraturan yang bersifat abstrak bagi tujuan pembelajaran hafalan, bersama-sama dengan penggunaan waktu bilik darjah hanya untuk tujuan mendengar syarahan guru, diikuti pula dengan kerja kelas dan latihan biasa, dengan jelas mencerminkan satu perspektif bahawa pembelajaran bagi kebanyakan murid adalah bersifat pasif. Penerapan unsur sejarah matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik adalah satu langkah yang berkesan kearah mencapai matlamat tersebut. Ini adalah sejajar dengan objektif Kurikulum Matematik Sekolah Menengah ialah membolehkan pelajar menghargai kepentingan dan keindahan matematik (Sukatan Pelajaran KBSM,2000). Penerapan unsur sejarah boleh dijadikan landasan awal untuk menarik minat pelajar terhadap matematik. Ini kerana apabila pelajar mengetahui tentang sejarah sesuatu topik dalam pembelajaran mereka, mereka akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang topik tersebut. Perkara ini merupakan satu motivasi kepada diri pelajar untuk menanam minat dalam matematik dan seterusnya mendorong kearah peningkatan kefahaman pelajar. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk menerapkan unsur sejarah matematik di dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah menengah.
Show more

8 Read more

Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Pada era globalisasi ini, Pendidikan matematik di Malaysia telah mengalami perubahan bukan hanya dari segi penggunaan bahasa pengantaran, bahkan penggunaan komputer juga dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam usaha menghasilkan pendidikan yang berkualiti, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah bersarankan guru-guru matematik menggunakan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Demi mengalakkan penggunaan komputer yang optimun di kalangan guru-guru sekolah, pelbagai peralatan teknologi telah dibekalkan kepada sekolah. Kenyataan ini disokong dengan taklimat yang diberikan oleh Pengarah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia dalam kursus A+ untuk juruteknik Terengganu pada 27 Mac 2008 telah menyatakan sebanyak lebih 200 inisiatif ICT telah dilaksanakan di KPM yang melibatkan pembekalan peralatan, penyediaan infrastruktur, pembekalan pengisian pengajaran dan pembelajaran, latihan serta aplikasi yang melibatkan kos yang melebihi RM 5 billion untuk kegunaan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
Show more

11 Read more

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

ABSTRAK: Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah luar bandar. Kajian ini memfokuskan kepada 3 objektif kajian iaitu mengenalpasti penggunaan bahasa Inggeris murid, mengenalpasti penggunaan bahasa Inggeris guru Matematik dan mengenalpasti penggunaan bahan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah dalam membantu meningkatkan kefahaman Matematik di dalam bahasa Inggeris. Pengumpulan data melibatkan temuabual dan soal selidik. Temubual mengandungi soalan bagi menguji penggunaan bahasa Inggeris guru dan penggunaan bahan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah membantu meningkatkan kefahaman Matematik di dalam bahasa Inggeris. Soal selidik mengandungi soalan mengenai penggunaan bahasa Inggeris murid dan penggunaan bahan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah membantu meningkatkan kefahaman Matematik di dalam bahasa Inggeris. Seramai 2 orang guru Matematik ditemubual dan 129 orang murid tingkatan 4 sekolah luar bandar dijadikan responden untuk soal selidik. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 10 untuk mendapatkan maklumat statistik deskriptif iaitu kekerapan, peratus dan min. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan bahasa Inggeris murid berada pada tahap sederhana dengan min 2.90. Dapatan kajian juga menunjukkan guru menggunakan bahasa Inggeris semasa mengajar Matematik bergantung kepada kelas yang diajar. Walaubagaimanapun, penggunaan kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah tidak begitu digunakan oleh guru dan murid. Beberapa cadangan dan kajian lanjutan diberikan agar dapat meningkatkan lagi pencapaian Matematik dalam bahasa Inggeris.
Show more

14 Read more

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

Rasional kepada peralihan bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris adalah atas dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan sumber manusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat awal persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi. Umum mengetahui bahawa Matematik adalah bidang yang menjadi asas dan berperanan penting dalam kemajuan dan pembangunaan sesebuah negara. Pelbagai inovasi dan penemuan baru dalam bidang ini berlaku dengan pantas dan capaian maklumat mengenai perkembangan dalam bidang ini banyak terdapat dalam bahasa Inggeris.
Show more

10 Read more

Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di
Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban

Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban

Kajian ini merupakan kajian berbentuk deskriptif. Menurut Mohd Majid Konting (2004) kajian berbentuk deskriptif adalah sesuai digunakan dalam penyelidikan yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku dalam populasi. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan tinjauan yang menggunakan soal selidik untuk mengumpul data kajian. Menurutnya lagi, soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan kerana penggunaannya dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerakbalas yang diberikan oleh sampel. Ini adalah disebabkan ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku penyelidik. Mereka bebas menyatakan pendapat sendiri untuk menjawab setiap item yang diberikan. Kajian ini dijalankan untuk mengumpul maklumat yang berkaitan dengan penggunaan koswer PPSMI dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik, faktor-faktor yang mempengaruhi guru Matematik menggunakan koswer PPSMI yang dibekalkan serta mengkaji masalah yang dihadapi oleh guru Matematik apabila menggunakan koswer tersebut. Oleh itu, kajian tinjauan sesuai digunakan untuk mengukur pembolehubahpembolehubah yang berkaitan dengan sesuatu fenomena tanpa menyoal mengapa pembolehubah itu wujud ( Mohd. Majid Konting, 2004).
Show more

8 Read more

Penerapan unsur sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bagi topik Teorem Pythagoras

Penerapan unsur sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bagi topik Teorem Pythagoras

Setelah mendapatkan bahan-bahan yang mencukupi melalui sumber-sumber tersebut, ia telah dibahagikan kepada dua perkara utama iaitu pertamanya ialah pendekatan penerapan unsur- unsur sejarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah dan yang keduanya adalah sejarah perkembangan penyelesaian bagi teorem Pythagoras. Bahan-bahan yang didapati disesuaikan dengan pendidikan matematik hari ini agar ia mudah digunakan oleh para guru dan pelajar-pelajar. Dengan ini, pendekatan ini boleh menjadi alternatif kepada para guru dalam mempelbagaikan pendekatan pengajaran sedia ada di bilik darjah.
Show more

10 Read more

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Abstrak : Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah di dalam Daerah Mersing, Kumpulan sasaran kajian ini ialah terdiri daripada 40 orang pelajar Tingkatan 1. Pelajar yang dipilih adalah berprestasi sederhana dalam matematik berdasarkan keputusan UPSR 2008. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan kaedah konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Pendekatan kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kuantitatif iaitu ujian pra, ujian pos dan soal selidik dengan memfokuskan tajuk perimeter. Hasil daripada tinjauan, mendapati pelajar menghadapi beberapa kelemahan menjawab soalan yang melibatkan penggunaan formula. Hasil pemerhatian semasa kajian dijalankan didapati pelajar tidak member tumpuan semasa proses p&p, tidak memahami kehendak soalan dan tidak memahami konsep perimeter. Sampel dibahagikan kepada kumpulan eksperimental dimana kaedah konstruktivisme dijalankan dan kumpulan kawalan sebagai kumpulan yang menjalankan kaedah tradisional. Data-data dianalisa dengan perisian Microsoft Excel dan SPSS Version 9.0. Ujian-t dua hujung bagi dipilih untuk menguji semua hipotesis kajian pada aras kesignifikanan 0.05. Ujian – t digunakan untuk mendapatkan perbezaan terhadap kaedah konstruktivisme dan kaedah tradisional telah menunjukkan perbezaan yang signifikan. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Peningkatan kelulusan 15 % selepas menggunakan kaedah konstruktivisme. Hasil kajian menunjukkan pendekatan konstruktivisme adalah lebih berkesan dan sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah berbanding pendekatan tradisional.
Show more

7 Read more

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Instrumen kajian adalah pemerhatian dan soalan temubual. Pemerhatian merupakan salah satu teknik yang boleh digunakan untuk mengesan kecerdasan pelbagai responden secara langsung. Manakala temubual pula sesuai digunakan untuk mendapatkan data dari responden secara lansung dan terperinci (Mohd Najib, 1999). Temubual dan pemerhatian adalah untuk mendapatkan maklumat lengkap daripada responden mengenai kelebihan dan kelemahan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

10 Read more

Pengintegrasian ict dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan guru matematik di daerah Kota Tinggi

Pengintegrasian ict dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan guru matematik di daerah Kota Tinggi

Keengganan guru-guru Matematik untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bukanlah disebabkan faktor dalaman yang ada pada diri mereka tetapi ia berpunca daripada faktor-faktor luaran seperti kemudahan yang tidak sempurna dan kekurangan latihan daripada peringkat pengajian hinggalah ke peringkat perkhidmatan. Untuk beralih daripada kaedah tradisional kepada teknologi sudah tentu mengambil masa yang lama. Guru-guru perlu mengikuti kursus kemahiran ICT secara berperingkat-peringkat dan mendapat sokongan dari pentadbir, kementerian serta sumber pakar-pakar dalam ICT yang mendapat kemahiran khusus untuk matapelajaran Matematik. Setelah punca yang menghalang guru Matematik ini mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran diatasi, mungkin perubahan akan berlaku dalam sistem pendidikan Matematik yang selama ini hanya menekankan kaedah „drill and practice’. Segala kemudahan yang sedia ada mungkin akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru Matematik demi kebaikan pelajar-pelajar.
Show more

17 Read more

Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Majoriti responden berpendapat untuk sesetengah tajuk, kaedah chalk and talk lebih berkesan berbanding penggunaan ICT. Ada topik dimana penggunaan ICT tidak membantu. Contohnya tajuk-tajuk yang memerlukan penerangan yang mendalam dan langkah penyelesaian lebih mudah di jelaskan melalui kaedah chalk and talk. Maksud kaedah chalk and talk disini adalah responden menerangkan isi pengajaran dengan hanya berbantukan papan hitam. Responden menerangkan mengenai isi pengajaran dan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah satu persatu tanpa bantuan komputer dan LCD projektor. Pelajar juga lebih suka jika guru menggunakan kaedah chalk and talk.
Show more

9 Read more

Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran
dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat)

Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat)

Kejayaan pelajar dalam mata pelajaran ini bukanlah di dorong oleh faktor kecerdasan mental semata-mata, bahkan juga dipengaruhi oleh kaedah pengajaran yang baik yang digunakan oleh para [r]

24 Read more

Penerapan Unsur Sejarah Matematik KBSM Bagi Topik Aljabar

Penerapan Unsur Sejarah Matematik KBSM Bagi Topik Aljabar

Abstrak : Tujuan kajian ini adalah untuk mengumpulkan data bahan sejarah matematik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KBSM di sekolah menengah. Objektif kajian ini adalah mendapatkan data bahan sejarah matematik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Bahan sejarah matematik dikumpulkan daripada pelbagai tamadun seperti Tamadun Babylon, Tamadun Mesir, Tamadun Arab, Tamadun Eropah, Tamadun India dan lain-lain lagi. Bahan sejarah matematik didapati menerusi buku-buku rujukan dan sokongan daripada kajian dalam dan luar negara yang menyatakan kepentingan dan kebaikan penggunaan bahan sejarah matematik. Kajian ini menyatakan sejarah matematik berperanan menjadikan matematik lebih bermakna, menarik serta mendedahkan kepada guru dan pelajar beberapa nilai sejarah matematik yang boleh diperkenalkan sebagai satu pendekatan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Beberapa bahan sejarah matematik daripada pelbagai tamadun dianalisis dengan membuat perbandingan setiap tamadun dan juga perbandingan dengan kaedah moden bersesuaian dengan tahap kognitif pelajar. Kajian ini turut membincangkan sejarah perkembangan nombor, aritmetik, persamaan kuadratik, ungkapan aljabar, penggunaannya dalam operasi asas matematik, latarbelakang tokoh sejarah matematik yang terkenal dan juga perkembangan sejarah matematik menerusi pelbagai tamadun di seluruh dunia. Beberapa contoh kaedah sejarah matematik ditunjukkan untuk tujuan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Penyelidik juga memberikan beberapa cadangan dan juga kebaikan penggunaan sejarah matematik turut dinyatakan dalam kajian ini bagi mengukuhkan lagi mengapa tujuan kajian ini dijalankan. Di harap kajian ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bukan sahaja kepada guru malah juga kepada pelajar.
Show more

7 Read more

PENCAPAIAN KURSUS MATEMATIK DAN STATISTIK DI KALANGAN PELAJAR UTHM: FAKTOR MEMPENGARUHI DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEBIH DIMINATI

PENCAPAIAN KURSUS MATEMATIK DAN STATISTIK DI KALANGAN PELAJAR UTHM: FAKTOR MEMPENGARUHI DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEBIH DIMINATI

menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Gaya atau teknik pembelajaran yang tidak konsisten dan lemah adalah menjadi faktor yang menjejaskan prestasi pembelajaran pelajar (Norhani et. al. 2005). Pelbagai kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti teknik pembelajaran yang sesuai dan efektif. Yudariah dan Roselainy (2001) telah menjalankan kajian mengenai perkembangan pendidikan matematik di UTM dan menyatakan bahawa pelbagai strategi telah dijalankan bertujuan untuk membantu pelajar dalam menangani masalah pembelajaran, mengenal pasti jurang kefahaman antara pelajar dan meningkatkan penguasaan matematik pelajar ke peringkat yang lebih tinggi. Hasil kajian mendapati perubahan yang berlaku di dalam pendidikan matematik dari semasa ke semasa akan mempengaruhi perkembangan kurikulum, kaedah pengajaran dan pencapaian matematik. Oleh yang demikian, mengenal pasti teknik pembelajaran matematik dan statistik yang sesuai merupakan satu usaha yang perlu diketengahkan secara berkala. Dengan ini, tidak kira pelajar baru atau lama, yang berlainan latar belakang pendidikan atau berbeza dari segi aliran program, teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan sesuai adalah merupakan elemen utama dalam membantu pelajar meningkatkan penguasaan matematik dan statistik.
Show more

12 Read more

Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Matematik Berasaskan MOODLE Bertajuk
‘Standard Form’, ‘Probability 1’ Dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’

Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Matematik Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Standard Form’, ‘Probability 1’ Dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’

Abstrak : Pembelajaran yang berasaskan web telah dilihat sebagai satu alternatif yang berkesan kerana kaedah ini mampu mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar dan menekankan konsep kolaborasi. Projek e-pembelajaran ini telah memilih satu sistem pengurusan kursus yang dinamakan MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment). Sistem ini dianggap sesuai memandangkan rekabentuknya menyokong prinsip konstruktivisme sosial yang mana guru dan pelajar saling berinteraksi menerusi sumber dan aktiviti. Bahan e-pembelajaran yang bertajuk ‘Standard Form’, ‘Probability 1’ dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’ ini menyediakan pelbagai jenis sumber dan aktiviti pembelajaran berdasarkan Sukatan KBSM. Bentuk aktiviti yang dimaksudkan dalam istilah MOODLE ialah Teacher’s Note, Students’ Lesson, Quiz, Assignment, Forum, Chat dan Journal. Teacher’s Note disediakan dalam dua bentuk iaitu HTML dan powerpoint sebagai alternatif kepada guru semasa menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. Students’ Lesson pula disediakan dalam bentuk interaktif yang mana pelajar boleh berinteraksi terus dengannya. Quiz yang disokong dengan pangkalan data membenarkan guru dan pelajar mengikuti prestasi pelajar apabila markah, tempoh masa, kekerapan penggunaan boleh diperoleh. Manakala Forum, Chat dan Journal disediakan untuk memberi ruang kolaborasi kepada guru dan pelajar yang mana komunikasi dua hala dibenarkan. Projek yang menggunakan model rekabentuk intruksi bersistem ADDIE ini diharap dapat digunakan oleh pelajar untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru dan membolehkan pelajar berdikari dalam pembelajaran mereka.
Show more

10 Read more

Komunikasi dalam matematik dalam kalangan kanak kanak

Komunikasi dalam matematik dalam kalangan kanak kanak

Komunikasi adalah sangat penting dalam pendidikan matematik. Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik perlu mengikut perkembangan kognitif murid. Dalam matematik urutan proses pembelajaran sepatutnya diikuti, iaitu dari penggunaan bahan konkrit (enaktif) kepada penggunaan perwakilan gambar (ikonik) sebelum murid diperkenalkan kepada simbol (simbolik). Penggunaan bahasa yang betul memudahkan proses komunikasi murid dengan bahasa matematik di samping boleh memperbetulkan salah faham konsep murid terhadap istilah matematik yang digunakan dalam bilik darjah. Dengan memahami bahasa matematik murid akan dapat berkomunikasi dengan berkesan semasa belajar matematik. Komunikasi sebenarnya adalah sebahagian dari hubungan dengan proses pembelajaran matematik. Guru mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan kanak-kanak dan seterusnya bagaimana menggunakan bahan-bahan yang ada di persekitaran mereka untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pembelajaran matematik komunikasi yang berkesan ialah komunikasi yang boleh menghasilkan perkongsian idea, konsep dan tingkahlaku yang bermakna kepada murid di mana murid mendapat makna hasil interaksi mereka dengan guru, sesama mereka dan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka.
Show more

17 Read more

Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Hasil daripada kajian ini boleh membantu pelbagai pihak dalam menangani permasalahan dan isu yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kepada pihak IPTA yang menyediakan program ini kepada guru-guru, diharapkan kajian ini dapat membantu institusi ini menyediakan kursus serta latihan intensif kepada mahasiswa dalam mempersiapkan diri mereka menghadapi perubahan ini serta meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris. Ini akan memastikan guru-guru keluaran PKPG benar-benar berkualiti. Kajian ini juga boleh membantu pihak sekolah dalam membantu guru-guru PKPG yang sebelum ini tiada pengalaman mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dalam memastikan pengajaran mereka dapat menarik dan meningkatkan minat murid.
Show more

8 Read more

Hubungan kepuasan pelajar terhadap perlaksanaan pendidikan jarak jauh dengan pencapaian akademik pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia.

Hubungan kepuasan pelajar terhadap perlaksanaan pendidikan jarak jauh dengan pencapaian akademik pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia.

Abstrak : Laporan berkenaan hasil kajian yang dijalankan untuk mengukur tahap kepuasan terhadap teknologi pengajaran dan pembelajaran, interaksi pensyarah, penilaian pembelajaran dan perkhidmatan sokongan ; dan mengkaji hubungan kepuasan pelajar terhadap perlaksanaan pendidikan jarak jauh dengan pencapaian akademik pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini melibatkan seramai 317 responden yang terdiri daripada pelajar Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup), Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam), Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains) dan Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik), Fakulti Pendidikan menggunakan persampelan tidak rawak jenis bertujuan. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan deskriptif menggunakan soal selidik jenis skala likert 5 mata bagi mengukur empat elemen yang tersebut diatas. Data dianalisis menggunakan perisian komputer Statistical Package for Sosial Science (SPSS) versi 14.0 menggunakan kekerapan, peratus, min dan korelasi pearson-r. Dapatan kajian menunjukkan kepuasan pelajar tinggi terhadap interaksi pensyarah, penilaian pembelajaran dan perkhidmatan sokongan, tetapi sederhana terhadap teknologi pengajaran dan pembelajaran. Tiada hubungan antara teknologi pengajaran dan pembelajaran, interaksi pensyarah, penilaian pembelajaran dan perkhidmatan sokongan dengan pencapaian akademik. Ini menunjukkan walaupun tahap kepuasan pelajar berada pada tahap tinggi, tahap kepuasan mereka tidak ada kaitan dengan pencapaian akademik. Laporan ini diakhiri dengan cadangan untuk mempertingkatkan mutu perlaksanaan pendidikan jarak jauh dan cadangan kajian lanjutan.
Show more

9 Read more

Show all 8100 documents...