• No results found

Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci

Penerapan Unsur Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Hasil Penemuan Fibonacci

... dalam matematik, kaedah-kaedah meningkatkan prestasi pelajar dalam matematik, cara-cara mengatasi kelemahan dalam matematik, dan ...dalam pengajaran dan pembelajaran ...

9

Komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah menengah

Komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah menengah

... dalam pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan penting dalam menjadikan matematik suatu subjek yang seronok dan sekaligus pelajar dapat menghargai kepentingan dan menghayati ...

41

Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

... sahaja dan mengajar berpusatkan ...pelajaran dan kekurangan ...mengajar Matematik untuk kelas peperiksaan seperti Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia ...dalam ...

7

Penerapan Unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Euclid Dalam Proses
Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Penerapan Unsur Sejarah Matematik Hasil Sumbangan Euclid Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

... pendidikan matematik pada masa kini ialah masih terdapat ramai pelajar yang tidak meminati ...sukar dan membosankan. Hal ini berlaku kerana para pelajar melihat matematik sebagai satu set rumus, ...

8

Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Keberkesanan Perisian Geometer’s Sketchpad Untuk Tajuk Pembinaan Geometri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

... Pendidikan matematik di Malaysia telah mengalami perubahan bukan hanya dari segi penggunaan bahasa pengantaran, bahkan penggunaan komputer juga dititikberatkan dalam proses pengajaran dan ...

11

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

... pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah luar ...guru Matematik dan mengenalpasti penggunaan bahan dan kemudahan yang disediakan ...

14

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

Keberkesanan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Luar Bandar

... dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris adalah atas dasar keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan sumber manusia untuk mencapai taraf ...

10

Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di
Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban

Penggunaan Koswer PPSMI Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Matematik Di Empat Buah Sekolah Kebangsaan Di Seremban

... praktikal dan berkesan digunakan kerana penggunaannya dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerakbalas yang diberikan oleh ...dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik, ...

8

Penerapan unsur sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bagi topik Teorem Pythagoras

Penerapan unsur sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bagi topik Teorem Pythagoras

... proses pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah dan yang keduanya adalah sejarah perkembangan penyelesaian bagi teorem ...pendidikan matematik hari ini agar ia mudah ...

10

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

... dalam matematik berdasarkan keputusan UPSR ...proses pengajaran dan pembelajaran ...pos dan soal selidik dengan memfokuskan tajuk ...soalan dan tidak memahami konsep ...

7

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

... pemerhatian dan soalan ...lansung dan terperinci (Mohd Najib, 1999). Temubual dan pemerhatian adalah untuk mendapatkan maklumat lengkap daripada responden mengenai kelebihan dan kelemahan ...

10

Pengintegrasian ict dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan guru matematik di daerah Kota Tinggi

Pengintegrasian ict dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan guru matematik di daerah Kota Tinggi

... guru-guru Matematik untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bukanlah disebabkan faktor dalaman yang ada pada diri mereka tetapi ia berpunca daripada ...

17

Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

... mendalam dan langkah penyelesaian lebih mudah di jelaskan melalui kaedah chalk and ...isi pengajaran dengan hanya berbantukan papan ...isi pengajaran dan menunjukkan langkah-langkah ...

9

Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran
dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat)

Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat)

... Kejayaan pelajar dalam mata pelajaran ini bukanlah di dorong oleh faktor kecerdasan mental semata-mata, bahkan juga dipengaruhi oleh kaedah pengajaran yang baik yang digunakan oleh para [r] ...

24

Penerapan Unsur Sejarah Matematik KBSM Bagi Topik Aljabar

Penerapan Unsur Sejarah Matematik KBSM Bagi Topik Aljabar

... sejarah matematik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik KBSM di sekolah ...sejarah matematik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan ...

7

PENCAPAIAN KURSUS MATEMATIK DAN STATISTIK DI KALANGAN PELAJAR UTHM: FAKTOR MEMPENGARUHI DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEBIH DIMINATI

PENCAPAIAN KURSUS MATEMATIK DAN STATISTIK DI KALANGAN PELAJAR UTHM: FAKTOR MEMPENGARUHI DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEBIH DIMINATI

... menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Gaya atau teknik pembelajaran yang tidak konsisten dan lemah adalah menjadi faktor yang menjejaskan prestasi pembelajaran pelajar (Norhani ...teknik ...

12

Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Matematik Berasaskan MOODLE Bertajuk
‘Standard Form’, ‘Probability 1’ Dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’

Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Matematik Berasaskan MOODLE Bertajuk ‘Standard Form’, ‘Probability 1’ Dan ‘Lines And Planes In 3-Dimensions’

... : Pembelajaran yang berasaskan web telah dilihat sebagai satu alternatif yang berkesan kerana kaedah ini mampu mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar dan menekankan konsep ...guru dan ...

10

Komunikasi dalam matematik dalam kalangan kanak kanak

Komunikasi dalam matematik dalam kalangan kanak kanak

... pendidikan matematik. Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik perlu mengikut perkembangan kognitif ...Dalam matematik urutan proses pembelajaran sepatutnya diikuti, ...

17

Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

... permasalahan dan isu yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa ...Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dalam ...

8

Hubungan kepuasan pelajar terhadap perlaksanaan pendidikan jarak jauh dengan pencapaian akademik pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia.

Hubungan kepuasan pelajar terhadap perlaksanaan pendidikan jarak jauh dengan pencapaian akademik pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia.

... teknologi pengajaran dan pembelajaran, interaksi pensyarah, penilaian pembelajaran dan perkhidmatan sokongan ; dan mengkaji hubungan kepuasan pelajar terhadap perlaksanaan ...

9

Show all 8100 documents...

Related subjects