pengajaran dan pembelajaran (P&P)

Top PDF pengajaran dan pembelajaran (P&P):

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

... A dan Bahagian ...pelajar dan biografi pelajar (Lampiran A) ...matematik dan keberkesanan pendekatan Konstruktivisme dalam matematik ...akhir pengajaran dan pembelajaran ...

7

Aplikasi Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Aplikasi Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam

... bahan pengajaran dan pembelajaran bukannya hanya melalui klik pada buku teks yang telah disistemkan dalam komputer (Lucas & Bernstein, ...bahan pengajaran dan pembelajaran ...

12

Penggunaan sistem e pembelajaran author dalam pengajaran dan pembelajaran di UTHM

Penggunaan sistem e pembelajaran author dalam pengajaran dan pembelajaran di UTHM

... perisian dan perkakasan tersebut memberi manfaat dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran interaktif yang lebih fleksibel serta ...e- pembelajaran tersendiri sama ada ...

49

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kebangsaan di zon bandar daerah Kota Tinggi

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah kebangsaan di zon bandar daerah Kota Tinggi

... keluar dan masuk ke kelas tepat pada ...kelas dan melengah-lengahkan pengajaran dan pembelajaran ...2012 dan dikuatkuasakan seluruh negara pada tahun 2013 merupakan saranan yang ...

40

Aplikasi Padlet dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera (KOMSAS)

Aplikasi Padlet dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera (KOMSAS)

... „Pembangunan dan Penilaian Pakej Pembelajaran Mudah Alih KOMSAS dalam Bahasa Inggeris Tingkatan ...penyampaian pengajaran dan pembelajaran KOMSAS Bahasa Inggeris tingkatan ...dalam ...

48

Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran proses tuangan menggunakan media pengajaran berasaskan komputer

Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran proses tuangan menggunakan media pengajaran berasaskan komputer

... Topik proses tuangan adalah salah satu topik yang mengandungi banyak teori, maka ia memerlukan banyak kemahiran pensyarah bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sete[r] ...

24

Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

... pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru di sekolah menengah di daerah Johor Bahru dalam pengajaran dan pembelajaran ...pelajar dan berpusatkan ...responden dan mereka ...

7

Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
(Assessment of teaching and learning in Islamic education)

Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education)

... Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (Assessment of Teaching and Learning in Islamic Education) in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] ...

14

Kemahiran membaca dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab

Kemahiran membaca dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab

... dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le ...

11

Kemahiran bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

Kemahiran bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

... dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le ...

12

Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

... dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le ...

11

Interaksi verbal pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah

Interaksi verbal pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah

... saing dan berpandangan ke hadapan serta sebagai penyumbang di samping penggunaan tamadun saintifik (Mahathir, 1991), maka pelbagai usaha telah ...Alam dan Manusia (Tan, ...dalam pengajaran sains ...

17

Satu sintesis terhadap  reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran  dan pembelajaran di KUiTTHO

Satu sintesis terhadap reka bentuk dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO

... Satu garis panduan telah didokumentasikan untuk mcmudahkan pensyarah melaksanakan pengajaran berkesan yang merujuk kepada kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran.. Kaedah penyelidikan [r] ...

24

Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam

Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam

... dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah suatu perkara yang ...gaya pengajaran guru itu ...gaya pengajaran dan pembelajaran guru selain daripada penerapan ilmu ...

14

Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM

... dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Matematik di kalangan guru pelatih Universiti Teknologi Malaysia ...Matematik dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pelatih UTM dalam ...

9

Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran sains

Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran sains

... Lim (2013a) telah menggunakan anak patung untuk sebagai salah satu pengajaran kreatif. Aktiviti hands on ini menggalakkan pelajar untuk mengeksplorasi konsep sains dengan menggunakan anak patung. Terdapat tiga ...

8

Pengajaran dan pembelajaran berasaskan ‘Streaming Video’ bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar abad ke 21

Pengajaran dan pembelajaran berasaskan ‘Streaming Video’ bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar abad ke 21

... maklumat dan komunikasi (ICT) menyebabkan kemahiran tersebut menjadi semakin penting ...maklumat dan komunikasi ini selaras dengan keperluan kemahiran abad ke-21 yang sememangnya penting untuk diaplikasikan ...

14

Pemantapan peranan guru dan kaedah P&P Pendidikan Islam: suatu agenda berterusan (Strengthening role and the method of teaching and learning in Islamic education: a continuing agenda)

Pemantapan peranan guru dan kaedah P&P Pendidikan Islam: suatu agenda berterusan (Strengthening role and the method of teaching and learning in Islamic education: a continuing agenda)

... Model Pengajaran Taba, ianya menekankan penyusunan bahan-bahan pegajaran dalam suatu sistem yang sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir ...proses pengajaran dan pembelajaran adalah ...

14

Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran
dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat)

Penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik gunaan (geometri koordinat)

... Kejayaan pelajar dalam mata pelajaran ini bukanlah di dorong oleh faktor kecerdasan mental semata-mata, bahkan juga dipengaruhi oleh kaedah pengajaran yang baik yang digunakan oleh para [r] ...

24

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan kaitannya terhadap prestasi akademik pelajar UTHM

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan kaitannya terhadap prestasi akademik pelajar UTHM

... Gerberich: Foundations of Methods in Secondary Schools dalam http://www.educ.upm.edu.myyang menyatakan bahawa mahir hanya dalam satu penggunaan kaedah pengajaran sahaja tidak menjamin se[r] ...

30

Show all 8067 documents...