Pentaksiran Kerja Kursus KHB

Top PDF Pentaksiran Kerja Kursus KHB:

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Luar Bandar Daerah Kuantan, Pahang

Abstrak: Pentaksiran Kerja Kursus KHB adalah salah satu bentuk format penilaian dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang menjadi teras untuk menjana modal insan yang cemerlang. Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan bentuk masalah yang dihadapi oleh guru-guru KHB semasa melaksanakan Pentaksiran Kerja Kursus KHB di sekolah menengah luar bandar daerah Kuantan. Responden kajian terdiri daripada 63 orang guru yang mengajar mata pelajaran KHB dan terlibat dalam Pentaksiran Kerja Kursus KHB. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik yang dibina berdasarkan Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB dan telah diuji dengan nilai realibiti 0.89. Analisis data dibuat menggunakan perisian SPSS versi 14.0 untuk mendapatkan frekuensi, peratusan, min, sisihan piawai dan pengujian hipotesis melalui ujian-t. Dapatan kajian menunjukkan guru- guru KHB mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang sederhana tinggi serta mempunyai sikap yang positif dalam melaksanakan Pentaksiran Kerja Kursus KHB. Masalah yang dihadapi oleh guruguru KHB ialah tidak mempunyai masa mencukupi untuk menyelia dan membimbing pelajar serta mengganggap proses melaksanakan Pentaksiran Kerja Kursus KHB mengganggu tugas-tugas lain. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap antara jantina dalam melaksanakan Pentaksiran Kerja Kursus KHB. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus KHB di peringkat PMR.
Show more

12 Read more

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah Pasir Mas, Kelantan

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah Daerah Pasir Mas, Kelantan

Kajian ini berbentuk kuantitatif iaitu pengumpulan data menggunakan boring soal selidik yang membabitkan 50 orang responden dari kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran KHB di sekolah menengah daerah Pasir Mas, Kelantan. Soalan soal selidik yang digunakan mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B yang menjurus kepada latar belakang responden dan persoalan kajian. Data-data kualitatif yang diperolehi kemudiannya dianalisis berdasarkan statistic deskriptif iaitu frekuensi, peratusan dan min menggunakan perisian SPSS versi 14.0. Di samping itu hipotesis kajian dianalisis menggunakan statistik inferensi iaitu Ujian-t bagi melihat perbezaan yang wujud antara jantina dari segi tahap pengetahuan, tahap kemahiran dan sikap dalam melaksanakan pentaksiran kerja kursus KHB.
Show more

7 Read more

Tahap Kefahaman Kriteria Dan Masalah Guru Terhadap Penilaian Dan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (KT) Di Daerah Segamat, Johor

Tahap Kefahaman Kriteria Dan Masalah Guru Terhadap Penilaian Dan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup (KT) Di Daerah Segamat, Johor

ABSTRAK : Tujuan kajian deskriptif ini di jalankan adalah untuk meninjau tahap kefahaman kriteria dan masalah guru terhadap penilaian dan pentaksiran kerja kursus kemahiran hidup (KT) Daerah, Segamat Johor. Soal selidik telah dipilih sebagai instrumen kajian dan telah diedarkan kepada 52 orang guru yang mengajar matapelajaran Kemahiran Hidup (Kemahiran Teknikal) di sekitar Sekolah Menengah Daerah Segamat, Johor. Analisis dapatan kajian dipersembahkan dalam bentuk kekerapan, peratus dan min. Data di analisis menggunakan SPSS (Statistical Package for The Social Services) versi 16.0. Kajian rintis telah dijalankan keatas 9 orang guru yang mengajar matapelajaran Kemahiran Hidup (Kemahiran Teknikal) di sekitar Sekolah Taman Daya bagi mendapatkan kebolehpercayaan item soal selidik dan nilai alpha cronbach yang di perolehi ialah 0.982. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru KHB mempunyai tahap kefahaman yang tinggi dalam melaksanakan pentaksiran kerja kursus Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan masalah utama yang di hadapi oleh guru ialah pelajar kurang menguasai elemen dalam kemahiran yang hendak di terapkan. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus KHB di peringkat PMR.
Show more

8 Read more

Kefahaman Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berdasarkan Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus (77/2)Di Sekolah-Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor

Kefahaman Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Berdasarkan Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus (77/2)Di Sekolah-Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor

Kajian ini dijalankan ke atas 35 orang guru atau responden di 14 buah sekolah menengah yang menawarkan mata pelajaran KHB-ERT di peringkat PMR di daerah Kota Tinggi berdasarkan set soal selidik yang diedarkan dan temubual yang dijalankan. Semua responden adalah guru KHB yang telah dilantik oleh pihak pentadbir sekolah sebagai pentaksir dan sedang melaksanakan P&P bagi mata pelajaran KHB-ERT di samping menjalankan pentaksiran kerja kursus KHB-ERT di peringkat PMR terhadap pelajar di bawah seliaannya.
Show more

9 Read more

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam
Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Majoriti (57.1%) guru KHB yang terlibat dalam kajian ini mengkhusus dalam bidang kemahiran hidup dan mereka juga berpengalaman mengajar mata pelajaran KHB melebihi tiga tahun (94.2%). Latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang KHB membuatkan tahap pengetahuan guru-guru KHB tinggi dalam aspek mengukur, menanda dan memotong dengan tepat mengikut lakaran reka bentuk dan dapat memahami kriteria dalam menilai lukisan unjuran ortografik. Selain daripada itu mereka juga berpengetahuan dalam memilih dan menyenggara alatan tangan. Justeru itu, pengetahuan dan pengalaman dalam mata perlajaran KHB membantu mereka memahami dengan lebih mendalam lagi kriteria-kriteria pemarkahan dalam pentaksiran kerja kursus KHB seterusnya mereka dapat melaksanakan proses pentaksiran kerja kursus KHB dengan lebih berkesan. Dapatan ini turut disokong oleh Jalilah (2002) yang menyatakan bahawa kefahaman guru yang tinggi terhadap kriteria penilaian kerja kursus bergantung kepada pengalaman guru dalam mengajar matapelajaran KHB.
Show more

9 Read more

Text
ABSTRAK pdf

Text ABSTRAK pdf

Sudarsono (1988), menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu.
Show more

32 Read more

ANALISIS TAHAP KESUKARAN BAGI TOPIK DALAM KURSUS TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 DARI PERSPEKTIF PELAJAR

ANALISIS TAHAP KESUKARAN BAGI TOPIK DALAM KURSUS TEKNOLOGI ELEKTRIK 2 DARI PERSPEKTIF PELAJAR

Berdasarkan maklum balas tersebut, responden bersetuju bahawa subtopik voltan dan fasa seimbang dalam sambungan bintang delta merupakan salah satu subtopik yang sukar dalam kursus TE2. Kursus TE2 merupakan satu kursus yang melibatkan pelbagai teori dan formula yang perlu dikuasai oleh pelajar. Melalui maklum balas yang diterima ketika sesi temu bual dilakukan terhadap pensyarah – pensyarah yang penah mengajar kursus TE2, mereka menyatakan bahawa pelbagai faktor yang menyebabkan subtopik tersebut menjadi subtopik yang sukar untuk difahami dalam kalangan pelajar. Antara komen – komen pensyarah terhadap masalah pelajar gagal menguasai subtopik tersebut adalah :-
Show more

6 Read more

Organizational commitment among academicians : its relationship with stress level and stress level coping strategies

Organizational commitment among academicians : its relationship with stress level and stress level coping strategies

Sumber manusia merupakan aset yang penting dalam sesebuah organisasi. Namun begitu, kehadiran stres di tempat kerja akan mengurangkan sumbangan pekerja kepada organisasi. Ini kerana pekerja yang mengalami stres selalunya menunjukkan prestasi kerja yang kurang memuaskan, mudah ponteng kerja, lebih cenderung untuk terlibat dengan kemalangan di tempat kerja serta mengalami tahap ketidakpuasan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya komitmen pekerja terhadap organisasi juga akan memberi kesan ke atas prestasi organisasi. Walau bagaimanapun, tidak banyak kajian yang melihat hubungan antara komitmen terhadap organisasi dengan stres kerja. Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara komitmen terhadap organisasi dengan stres kerja di kalangan staf akademik Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor. Selain itu, objektif kajian adalah untuk mengenal pasti faktor stres yang paling
Show more

74 Read more

Kesesuaian Kursus Kemahiran Asas Di Ikm Negeri Kedah Terhadap Keperluan Pekerjaan Dalam Sektor Industri

Kesesuaian Kursus Kemahiran Asas Di Ikm Negeri Kedah Terhadap Keperluan Pekerjaan Dalam Sektor Industri

Kajian ini juga mendapati bahawa latihan kemahiran yang didedahkan kepada pelatih-pelatih di IKM memenuhi kehendak pekerjaan. lni berdasarkan peratusan pelatih lepasan IKM yang berjaya menempatkan diri di sektor awam, sektor swasta dan bidang perniagaan iaitu sebanyak 72.8% pada tahun 2008. Ini menunjukkan bahawa latihan-latihan yang diberikan sepanjang pelatih-pelatih ini mendapatkan kemahiran di IKM turut menepati keperluan di industri dan di sektor pekerjaan pada masa kini. Menurut Ibrahim (2001), program latihan yang berkesan ialah satu program yang dapat dimanfaatkan oleh peserta secara maksimum. Ini bermaksud apa yang mereka pelajari semasa berkursus dapat dipraktikkan sepenuhnya di tempat mereka bekerja. Ini ditegaskan oleh Ruhanie Ahmad (1999), Majlis Amanah Rakyat (MARA) sentiasa meningkatkan mutu kurikulum pusat-pusat latihan kemahiran yang juga bertujuan menyediakan tenaga kerja mahir terutama di kalangan bumiputera sesuai dengan perkembangan pesat industri. Kenyataan ini ditegaskan oleh Kandan (2001), semua program latihan kemahiran MARA telah disusun mengikut Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang diselaraskan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK). lni menunjukkan bahawa sijil yang dikeluarkan oleh Institut Kemahiran Mara telah diakui oleh MLVK telah memenuhi ciri-ciri ketrampilan yang dikehendaki.
Show more

8 Read more

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja

Keprihatinan masyarakat kepada masalah ini kerana ia boleh memberi kesan yang negatif mangsa. Misalnya Corne dan DeVane, dua orang pekerja wanita berjawatan kerani di syarikat Baush & Lomb, di Arizona, Amerika Syarikat terpaksa meletakkan jawatannya kerana tidak tahan dengan perlakuan gangguan seksual dari penyelia lelaki. Mereka menyatakan bahawa mereka menerima gangguan seksual berupa usikan lisan dan fizikal secara berulang-ulang daripada penyelia lelaki yang menjadikan suasana kerjanya menyeksakan sehingga memaksa mereka berhenti kerja (Connell dalam Peteru, 1983). Coles (1986) melaporkan bahawa 50 peratus daripada kaum wanita yang membuat aduan mengenai gangguan seksual di Cali- fornia telah dipecat dan 25 peratus lagi meletakkan jawatan akibat tekanan yang dialami semasa proses aduan dan kejadian gangguan seksual itu sendiri.
Show more

13 Read more

Text
1  ABSTRAK pdf

Text 1 ABSTRAK pdf

Dari Tabel 1.2. diatas kita dapat mengetahui terjadi fluktuasi pada produktifitas pegawai PLN dari tahun 2011 sampai tahun 2015. PT PLN (Persero) menetapkan Key Performance Indicators (KPI) sebagai indikator keberhasilan dari sebuah organisasi/unit kerja/pejabat pimpinan Unit dan individu yang ada dalam Perusahaan. KPI adalah ukuran kinerja itu sendiri, sedangkan target KPI adalah target kinerja yang menyatakan standar dan kesepakatan hasil yang diharapkan dan keselarasannya dengan job description jabatan adalah yang utama untuk memastikan setiap pegawai memiliki pekerjaan yang berkesesuaian dan selaras dengan tujuan utama dibentuknya jabatan tersebut. PLN mengembangkan KPI melalui value drivers yang terkait dengan sasaran-sasaran strategis.
Show more

90 Read more

Permasalahan pembangunan semula premis sebelum perang kawasan kajian : Bandar Kluang

Permasalahan pembangunan semula premis sebelum perang kawasan kajian : Bandar Kluang

membuat kerja-kerja perancangan seperti kerja awalan mengenalpasti masalah-masalah yang wujud, mengenalpasti bentuk pembangunan yang sesuai dijalankan, penyediaan pelan pembangunan dan[r]

27 Read more

Kesan sistem pembelajaran pentaksiran portfolio kolaboratif terhadap proses pentaksiran dan pembinaan pengetahuan pelajar

Kesan sistem pembelajaran pentaksiran portfolio kolaboratif terhadap proses pentaksiran dan pembinaan pengetahuan pelajar

membantu merekod, memaparkan dan menganalisis data pelajar semasa proses pembelajaran. Rekabentuk dan pelaksanaan eportfolio sering dikaitkan dengan aktiviti pedagogi sosio-konstruktivis (Abrami dan Barrett, 2005). Pengguna eportfolio telah dianggap sebagai agen yang aktif dalam membina pengetahuan, mampu memperbaiki pemahaman mereka dan juga terlibat dengan pembelajaran sosial melalui perkongsian ilmu dengan rakan-rakan dan guru-guru (Huang et al., 2012). Penggunaan eportfolio juga boleh mengubah dan meningkatkan kurikulum pembelajaran (Barrett, 2005) serta menunjukkan kepada pelajar-pelajar dan guru hubungan antara pembelajaran pelajar dan kriteria pentaksiran. Proses dalam model ini pada asalnya melibatkan elemen seperti Rajah 1.5 iaitu model pengurusan eportfolio sebagai satu dokumentasi pembelajaran, Barrett (2010).
Show more

82 Read more

Text
Abstrak Indonesia pdf

Text Abstrak Indonesia pdf

Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapatdiramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja sebaliknya efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai.

13 Read more

Kursus Keusahawanan-Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Bumiputera Sabah

Kursus Keusahawanan-Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Bumiputera Sabah

Pengetahuan tentang pengurusan perniagaan boleh diperolahi melalui kursuskursus yang dianjurkan oleh pelbagai pihak misalnya MARA, KPUn dan PKEN. Secara keseluruhannya min yang diperolehi daripada persoalan kajian ini adalah tinggi iaitu sebanyak 4.10. Hal ini menunjukkan Usahawan IKS Bumiputera Sabah memerlukan kursus berkaitan pengurusan perniagaan. Kursus yang paling diperlukan adalah kursus yang berkaitan dengan cara menarik pelanggan. Menurut Barjoyai Bardai dan Mohd. Fairuz Md. Salleh (1998), usahawan perlu sentiasa menganggap bahawa pelanggan adalah orang yang terpenting dalam perniagaan. Oleh yang demikian usahawan haruslah sentiasa sedaya upaya untuk memaksimumkan nilai yang dapat diperoleh oleh pengguna daripada penggunaan barang atau perkhidmatan yang dibekalkannya. Usahawan haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tetang cara menarik pelanggan agar membeli produk keluaran. Usahawan juga tidak seharusnya memikirkan cara mendapatkan pelanggan sahaja tetapi juga memikirkan cara mengekalkan pelanggan.
Show more

8 Read more

Pendidikan sepanjang hayat: isu, cabaran dan peranan sekolah membangun modal insan dalam komuniti setempat

Pendidikan sepanjang hayat: isu, cabaran dan peranan sekolah membangun modal insan dalam komuniti setempat

mengajar kursus pendek dan sepanjang hayat di sekolah semasa cuti atau disebelah malam dan pihak sekolah bolehlah mengambil peluang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Ada kalanya guru sekolah juga berpeluang mengajar seperti bahasa Inggeris dan kemahiran hidup kepada suri rumah dan lain-lain golongan dalam komuniti setempat. Di sinilah mereka berpeluang mendekati dan memahami dengan lebih dekat ahli-ahli dalam komuniti secara tidak langsung membantu meningkatkan disiplin anak-anak mereka termasuk kecemerlangan dalam bidang akademik.

9 Read more

Konsep satu Malaysia aspirasi pendidikan teknik & vokasional

Konsep satu Malaysia aspirasi pendidikan teknik & vokasional

Seorang guru juga harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan profesionalisme keguruan tersebut agar mereka tahu tugas dan peranan mereka dalam mendidik para pelajar. Di bawah konteks profesionalisme keguruan, seorang guru harus menguasai kemahiran- kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudahcaraan, menilai, berkomunikasi, mengurus, termasuk kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme sentiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualiti profesionalisme didokong oleh ciri-ciri sebagai berikut:
Show more

8 Read more

Kepuasan pelajar-pelajar sarjana muda teknologi serta pendidikan (kemahiran hidup) di Fakulti Pendidikan, UTM.

Kepuasan pelajar-pelajar sarjana muda teknologi serta pendidikan (kemahiran hidup) di Fakulti Pendidikan, UTM.

Kursus yang memerlukan masa selama tiga jam seperti Asas Penyediaan Makanan dan Pemakanan (SPL 1112) serta Kimpalan dan Fabrikasi Logam (SPE 2012) memerlukan masa yang lebih berbanding dengan kursus-kursus lain. Oleh itu, pengagihan masa yang tersusun dan sistematik adalah penting untuk memberi kepuasan kepada responden membuat kerja-kerja amali di bengkel amali. Pengagihan kursus yang seimbang membolehkan para pelajar menumpukan sepenuh perhatian terhadap kursus yang diikuti setiap semester. Pelajar juga mengaharapkan agar terdapat lebih dari satu subjek yang akan dipelajari dalam satu-satu masa (Zhang dan Lau 2005).
Show more

8 Read more

Hubungan etika kerja islam terhadap prestasi kerja guru di SD Negeri Kecamatan Tanjung Pinang Timur

Hubungan etika kerja islam terhadap prestasi kerja guru di SD Negeri Kecamatan Tanjung Pinang Timur

Manan dan Kamaluddin (2010) mengatakan bahawa ada empat konsep dalam etika kerja Islam, iaitu: usaha, kejujuran, kerja berkelompok, dan tanggung jawab. Di Indonesia dalam peraturannya yang diatur dalam Undang-Undang nombor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan pensyarah menyebutkan bahawa guru adalah pengajar profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian kewajiban seorang guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, merantaai pembelajaran, meningkatkan mengembangkan kompetensi secara berterusan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Show more

39 Read more

Kekurangan Pelajar Lelaki Menceburi Profesion
Perguruan Sebagai Kerjaya : Satu Tinjauan

Kekurangan Pelajar Lelaki Menceburi Profesion Perguruan Sebagai Kerjaya : Satu Tinjauan

Dapatan kajian juga diharap memberikan maklum balas kepada pihak Universiti Teknologi Malaysia dalam usaha mewujudkan keseimbangan dalam pemilihan bakal pelajar yang akan mengikuti kursus perguruan di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Daripada dapatan kajian ini, diharapkan pihak Universiti dapat mengenalpasti calon-calon yang sesuai semasa pemilihan dan pengambilan dilakukan. Ini untuk memastikan graduan UTM adalah mereka yang benar-benar mampu menjadi guru teknikal, guru sukan bukan sahaja dari segi penguasaan ilmu tetapi juga dari segi sikap dan komitmen terhadap profesion ini.
Show more

11 Read more

Show all 708 documents...