peserta program khas pensiswazahan

Top PDF peserta program khas pensiswazahan:

Tekanan dalam kalangan peserta program khas Pensiswazahan Guru Besar di Universiti Teknologi Malaysia dan impaknya terhadap prestasi mengurus sekolah dan tahap kesihatan

Tekanan dalam kalangan peserta program khas Pensiswazahan Guru Besar di Universiti Teknologi Malaysia dan impaknya terhadap prestasi mengurus sekolah dan tahap kesihatan

Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa kesemua empat punca tekanan yang dikaji telah menyumbang kepada masalah tekanan dalam kalangan guru besar yang menjadi peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar di Universiti Teknologi Malaysia iaitu pada tahap sederhana. Ini menjelaskan bahawa kesemua empat punca tekanan yang dikaji tidak memberi kesan yang besar kepada tahap tekanan dalam kalangan peserta program tersebut. Faktor utama yang menyumbang kepada tekanan tersebut adalah masalah dalam mengurus sekolah, diikuti oleh masalah dalam pembelajaran dan menyiapkan tugasan universiti dan masalah peribadi.Ini bermakna, tekanan yang dialami oleh guru besar adalah lebih banyak disebabkan oleh masalah mengurus sekolah. Aspek pengurusan sekolah yang menjadi punca kepada tekanan dalam kalangan responden pula melibatkan penyeliaan di sekeliling sekolah, diikuti oleh aspek menyiapkan pelbagai tugas pengurusan dalam tempoh masa yang singkat, kesibukan tugas di pejabat, pelaksanaan pelbagai program sekolah yang tertangguh dan terpaksa bertugas di luar sekolah.
Show more

13 Read more

Cara pengurusan konflik peserta program khas pensiswazahan guru besar di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Cara pengurusan konflik peserta program khas pensiswazahan guru besar di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Hasil dari kajian mendapati bahawa penggunaan cara bersaing adalah pada tahap sedarhana iaitu dengan min sebanyak 3.10. Guru besar banyak menggunakan kuasa, kepakaran dan pengetahuannya ketika membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ini kerana kedudukannya sebagai guru besar adalah menjadi faktor untuk medapatkan suara majoriti dan menjadi lebih tegas ketika membuat keputusan. Menurut Al Ramaiah (1999), apabila timbul konflik dengan ibu bapa, guru besar terpaksa berada dalam kewibawaannya sebagai guru besar walaupun sekolah dianggap sebagai satu organisasi yang berkhidmat kepada pelanggannya serta mempunyai pertalian khas dengan mereka. Apabila cara ini digunakan secara berlebihan ia boleh memberi kesan kepada hubungan yang kurang baik kerana pemimpin lebih banyak mendominasi sesuatu perbincangan tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Sekiranya ini berlaku dalam organisasi sekolah, suasana yang harmoni dan produktiviti tidak dapat ditingkatkan. Kaedah ini sesuai digunakan apabila pencapaian matlamat sekolah amat dititikberatkan dan perlunya suara majoriti daripada semua pihak.
Show more

10 Read more

Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai

Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai

1) Kajian ini berguna kepada pihak Fakulti Pendidikan UTM terutamanya pihak yang terlibat dalam perancangan dan pembinaan kursus-kursus yang diambil oleh pelajar program PKPGB supaya tindakan yang seterusnya dapat diambil bagi memastikan golongan Guru Besar didedahkan dengan pengunaan teknologi maklumat ini. Peserta program PKPGB ini akan kembali ke sekolah dan masih menjawat jawatan guru besar di sekolah mereka. Oleh itu, sekiranya tahap kemahiran asas, pengunaan dan sikap yang tinggi terhadap aplikasi e-mel dan laman web, mereka boleh memastikan perubahan positif dapat dibawa ke sekolah terbabit.
Show more

7 Read more

Bias pengajaran guru dalam Pelajaran Khas dan Pelajaran Normal

Bias pengajaran guru dalam Pelajaran Khas dan Pelajaran Normal

Menurut Mohd. Najib (1997), alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah dengan tekal perlu mempunyai keboleh percayaan yang tinggi, nilai indeks keboleh percayaan yang melebihi 0.6 boleh dianggap mencukupi. Semua data-data diproses menggunakan perisikan SPSS bagi mengira pekali keboleh percayaan. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 10 orang guru-guru yang mengajar kanak-kanak Pendidikan Khas dan 10 orang guru biasa di 8 buah sekolah disekitar Johor Bahru sebelum kajian sebenar dijalankan. Tujuan utama pelaksanaan kajian rintis adalah untuk menguji pekali keboleh percayaan setiap item dalam soal selidik. Menurut Mohd. Najib (1997), instrumen yang dibina sendiri oleh pengkaji dan dengan itu, kajian juga adalah berbentuk kajian rintis untuk menguji keobjektifan, kesahan dan keboleh percayaan alat. Melalui kajian rintis, keboleh percayaan soal selidik dapat ditentukan dimana keboleh percayaan memberikan darjah ketekalan dan ketetapan instrumen pengukuran. Instrumen yang mempunyai keboleh percayaan yang tinggi akan memberi keputusan yang tekal atau hampir sama setiap kali ia digunakan dalam situasi yang setara.
Show more

31 Read more

Physico chemical characterisitics of hauz khas lake, new delhi, India

Physico chemical characterisitics of hauz khas lake, new delhi, India

In India, urban water bodies commonly become cesspools due to lack of sanitation facilities. Delhi is continually urbanizing at a rapid pace that has affected the condition of water bodies. Hauz khas is inside it is 700 year old. The pH in zone 2 was 9.6 and in zone 3 was 9.7 which showed the lake water is not suitable for irrigation, fish culture, outdoor bathing. It is very clear that the sewage effluent is the major source of nutrients in the lake nt situation is not sustainable. The pH in two zones found maximum permissible limit. Turbidity also found maximum in all zone it may affect the ability of fish gills to absorb dissolved oxygen. Whereas, remaining parameters like ammonia, fluoride, chloride, total hardness, nitrate and boron all these parameters found within the limit as per IS: 2296: 1992 except DO and BOD. DO level in zone 3 and 4 was 9.45 mg/L and 7.93mg/L it showed the anged from 10 to 64.9 mg/L. As results showed that the two zones of lake i.e. zone 3 and zone 4 is not suitable for bathing, irrigation purposes. Also, it is not
Show more

7 Read more

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP STRES GURU PENDIDIKAN KHAS

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP STRES GURU PENDIDIKAN KHAS

Selain itu, dapatan kajian penyelidik menunjukkan item yang mempunyai nilai min tertinggi bagi konstruk sumber adalah saya dipertanggungjawabkan sekiranya pelajar gagal dalam peperiksaan diikuti dengan pentadbir kurang prihatin mengenai kebajikan saya serta kerja-kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir. Ini selari dengan dapatan Royo dan Fun (2010) yang manyatakan tahap stress bagi item-item dari segi faktor penghargaan mempunyai nilai skor min yang paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan pihak pentadbir kepada kebajikan guru pendidikan khas. Dalam pada itu, kurangnya galakan daripada pihak pentadbir menyebabkan tahap stres guru meningkatkan. Selain itu, guru yang menerima sokongan sosial yang tinggi akan mengalami tahap stres yang rendah. Penyataan ini disokong oleh dapatan oleh Winefield (2003), yang menyatakan sokongan sosial mempunyai kesan langsung dimana ia mampu mengurangkan tahap stres berkaitan kerja dan membaiki kesejahteraan emosi dan fizikal.
Show more

7 Read more

Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru guru Program Pendidikan Khas Sekolah Menengah Teknik di Malaysia

Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru guru Program Pendidikan Khas Sekolah Menengah Teknik di Malaysia

Sekolah Menengah Teknik (SMT) (program pendidikan khas bagi pelajar cacat pendengaran), telah diwujudkan pada tahun 1999, dan kini terdapat di 6 buah SMT (program pendidikan khas) di Malaysia (Yahya Emat, 2005). Konsep sekolah SMT sebenarnya bersifat konvensional dengan guru dan buku teks merupakan pemberi maklumat. Penggunaan peralatan teknologi maklumat, oleh guru-guru S M T (program pendidikan khas) hanya untuk mengumpul, menyimpan, dan memproses maklumat pelajar (Normawati Abdul Rahman, Mohd. Shafiee Idris dan Mohamad Zaid Mustafa, 2007). Dengan ini jelas menunjukkan penggunaan teknologi maklumat tidak digunakan sepenuhnya, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Show more

38 Read more

Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor

Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor

Skala Likert digunakan dalam Bahagian B. Skala jenis ini digunakan kerana ianya dapat memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap maklumbalas responden. Soalan ini direkabentuk untuk meninjau permasalahan guru pendidikan khas program integrasi. Ini melibatkan penyampaian pengajaran dan pembelajaran matapelajaran kemahiran hidup di Sekolah Menengah Harian Biasa Daerah Kota Tinggi. Soalan atau penyataan dibahagikan kepada empat skop kajian, berdasarkan persoalan kajian iaitu berkaitan teori dan kemahiran amali, kemudahan fizikal dan peralatan, pengetahuan dan kemahiran serta sokongan dan penglibatan ibubapa. Pembahagian item mengikut objektif kajian adalah seperti dalam jadual berikut:
Show more

8 Read more

Pembinaan modul pembelajaran kendiri melalui laman web dalam matapelajaran pembuatan perabot bagi pelajar berkeperluan khas (pekak) Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam

Pembinaan modul pembelajaran kendiri melalui laman web dalam matapelajaran pembuatan perabot bagi pelajar berkeperluan khas (pekak) Sekolah Pendidikan Khas Shah Alam

Jika pendedahan dan peluang ini diberikan pada pelajar-pelajar berkeperluan khas pekak ini, pelajar ini bukan sahaja mahir manghasilkan rekabentuk perabot sebagaimana kehendak sukatan pe[r]

24 Read more

Manajemen Pendidikan Karakter peserta didik di Madrasah Aliyah Manba'ul Hikam Sidoarjo

Manajemen Pendidikan Karakter peserta didik di Madrasah Aliyah Manba'ul Hikam Sidoarjo

sebagaiman pelanggaran yang dia lakukan. Adapun untuk instrumen penilaian BK berupa rekapitulasi jurnal penskoran.” 96 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah kami laksanankan dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan evalusai di MA Manba’ul Hikam dilaksanankan secara berkala bisa harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Adapun bentuk evaluasinya bisa secara nonteknis seperti halnya langsung diperingatkan oleh guru ketika melanggar tata tertib madrasah dan juga dimasukkan dalam jurnal penskoran maksudnya jika ada peserta didik yang melanggar peraturan nanti akan ada poin-poinnya. Sedangkan evaluasi secara teknis sebagaimana indikator dalam penilaian raport yang mengacu pada KI 1 (sikap spiritual) dan KI 2 (sikap sosial).
Show more

119 Read more

Tahap minat, pengetahuan dan kemahiran, latihan guru dan beban tugas Guru Program Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor

Tahap minat, pengetahuan dan kemahiran, latihan guru dan beban tugas Guru Program Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor

Secara keseluruhannya, tahap minat, pengetahuan dan kemahiran guru, latihan guru dan beban tugas guru di sekolah kebangsaan dalam daerah Pontian, Johor adalah pada tahap yang sederhana. Ini mungkin disebabkan terdapat beberapa aspek yang menyebabkan mereka kurang berminat dan kurang pasti akan kepentingan program ini untuk membantu murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan 3M di sekolah. Oleh itu latihan guru bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seharusnya dilaksanakan segera supaya mereka dapat membantu murid-murid dengan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan lagi.
Show more

21 Read more

Analisis keperluan latihan guru penolong kanan pendidikan khas

Analisis keperluan latihan guru penolong kanan pendidikan khas

Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak pentadbir di enam buah sekolah di daerah Kota Tinggi, Pasir Gudang dan Kulai iaitu SK LKTP Adela, SK Datuk Usman Awang, SK Ulu Tiram, SJKC Johor Jaya, SJKC Masai dan SK LKTP Penggeli Timur kerana memberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan sessi temu bual bersama Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas (GPKPK) di sekolah tersebut. Kerjasama daripada GPKPK di keenam-enam buah sekolah rendah ini juga amat saya hargai kerana mereka sudi meluangkan masa untuk sessi temu bual dan menjadi responden dalam kajian saya ini.
Show more

30 Read more

Persepsi industri hospitaliti terhadap golongan pekerja berkeperluan khas (masalah pendengaran)

Persepsi industri hospitaliti terhadap golongan pekerja berkeperluan khas (masalah pendengaran)

Kerjaya merupakan salah satu keperluan bagi setiap manusia samada golongan normal mahupun golongan berkeperluan khas. Kerjaya merupakan laluan bagi manusia untuk mencari sumber pendapatan untuk memastikan kelangsungan hidup. Namun, terdapat isu berkaitan pengangguran terhadap golongan berkeperluan khas. Oleh itu kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti persepsi industri hospitaliti terhadap golongan berkeperluan khas (masalah pendengaran) serta mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh industri dalam pengambilan pekerja berkeperluan khas (masalah pendengaran). Selain itu kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti keperluan kriteria yang diharapkan oleh industri hospitaliti. Kajian ini melibatkan 28 syarikat di bawah sektor hospitaliti yang terdapat di sekitar Batu Pahat dan Muar, Johor. Seramai 88 orang majikan yang terdiri daripada pengurus, penyelia, ketua-ketua bahagian dan pekerja yang terlibat dengan pekerja berkeperluan khas (masalah pendengaran) adalah responden dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrument kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah deskriptif menggunakan perisian SPSS (Statistic Package for the Social Science) versi 16.0. Hasil dapatan menunjukkan tahap penerimaan industri hospitaliti terhadap golongan pekerja berkeperluan khas (masalah pendengaran) berada pada tahap sederhana.
Show more

43 Read more

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik

Melalui Hasmah (2001) pula, beliau ada menyatakan bahawa salah satu rintangan yang dihadapi oleh orang kelainan upaya dalam usaha mereka mendapatkan pekerjaan ialah mengikut tahap pembelajaran dan tahap kemahiran yang diperlukan.Oleh yang demikian, institusi pendidikan, institusi-institusi latihan vokasional serta latihan kemahiran hendaklah menyediakan peluang sama dengan mengadakan kemudahan dan program yang sesuai untuk golongan ini berpeluang meningkatkan keupayaan mereka termasuk juga dengan kemahiran insaniah yang diperlukan oleh majikan sekarang.Manakala bagi mengenai pendidikan khas dalam pendidikan teknik dan vokasional pula, Chan (2003) ada menjelaskan, kementerian melalui Institut Latihan Perindustrian juga menyediakan latihan kepada orang kelainan upaya khususnya dalam bidang percetakan. Selain itu, pihak swasta juga tidak ketinggalan dalam memberi pendidikan kepada golongan kelainan upaya.Salah sebuah institusi pendidikan swasta yang menunjukkan keprihatinan mereka ialah Systematic College Petaling Jaya.Menyedari bahawa 10 peratus rakyat negara ini adalah orang kelainan upaya, mencetuskan idea pada pihak kolej tersebut untuk memperkenalkan jurusan Multimedia dengan lima tahap yang boleh diambil oleh golongan kelainan upaya.Perkembangan pendidikan bagi golongan orang kelainan upaya pada masa kini berada pada tahap yang memberangsangkan.Ini adalah hasil daripada keprihatinan dari pelbagai pihak tanpa mengenepikan elemen modal insan bagi menjadikan pelajar OKU ini lengkap sepertimana pasaran pekerjaan perlukan iaitu dengan suntikan elemen- elemen kemahiran insaniah kedalam diri pelajar-pelajar tersebut.
Show more

41 Read more

PENGUATAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROJECT CITIZEN DALAM PEMBELAJARAN PPKn ( Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik Kelas XI di SMK Negeri 10 Garut )

PENGUATAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROJECT CITIZEN DALAM PEMBELAJARAN PPKn ( Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik Kelas XI di SMK Negeri 10 Garut )

Sumartini, Ai Siti. (2012). Pengaruh Pembelajaran PKn Berbasis Project Citizen Terhadap Pengembangan Kompetensi Warga Negara Di Era Global (Studi Quasi Eksperimen pada Peserta didik SMP Negri 5 Tasikmalaya). Bandung : Tesis Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (Tidak Diterbitkan).

33 Read more

Kecenderungan Pelajar Berkeperluan Khas Di Politeknik Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan

Kecenderungan Pelajar Berkeperluan Khas Di Politeknik Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan

Menurut Jabatan Politeknik Malaysia, terdapat sembilan jenis kursus yang ditawarkan kepada pelajar berkeperluan khas. Namun, dalam kajian ini hanya tiga (3) jenis kursus yang sedang diikuti oleh responden. Di mana, kajian ini hanya menjadikan pelajar yang mengambil Sijil Kemahiran Khas Politeknik sebagai Populasi dan sampel. Hasil analisis mendapati, seramai 35 orang responden sedang mengikuti kursus Sijil Rekabentuk Grafik, 36 orang responden yang sedang mengikuti Sijil Hotel Katering dan 19 orang responden yang sedang mengikuti kursus Sijil Rekaan Fesyen dan Pakaian. Dalam kajian ini, maklumat kursus pengajian adalah penting bagi membantu pengkaji untuk mengetahui latar belakang bidang pengajian responden. Pendedahan dalam sesuatu bidang membolehkan seseorang itu mendapat maklumat, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan di mana ianya berkemungkinan mendorong individu itu untuk menceburi bidang berkenaan. Pendedahan dalam sesuatu bidang membolehkan seseorang itu mendapat maklumat, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan di mana ianya berkemungkinan mendorong individu itu untuk menceburi bidang berkenaan. Hal ini disokong oleh Shane (2003) dalam kajian yang dilakukan mendapati bahawa seseorang itu akan lebih menggunakan sesuatu peluang sekiranya dia mendapat pendidikan yang secukupnya. Hal ini adalah kerana maklumat dan kemahiran yang diperolehi melalui pendidikan tersebut akan meningkatkan lagi pulangan daripada peluang yang diceburi itu.
Show more

11 Read more

Penyediaan fasiliti OKU di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura

Penyediaan fasiliti OKU di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura

(iv) Pendidikan Khas merujuk kepada pendidikan pelajar luar biasa atau istimewa dari segi intelek, jasmani, sosial ataupun emosi, tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa sehingga mereka tidak mendapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. Pendidikan khas diperlukan agar dapat memperkembangkan lagi keupayaan intelek, rohani, emosi, dan jasmani dalam kalangan pelajar kurang upaya. Pendidikan Khas disediakan untuk kanak-kanak seperti cacat pendengaran, cacat penglihatan, terencat akal, cacat fizikal dan termasuk pelajar yang pintar cerdas. (Rajeun, 2008).
Show more

37 Read more

Pendidikan vokasional pelajar berkeperluan khas ke arah memenuhi pasaran pekerjaan

Pendidikan vokasional pelajar berkeperluan khas ke arah memenuhi pasaran pekerjaan

Pelajar berkeperluan khas telah dikenal pasti sebagai pelajar yang mempunyai kekurangan fizikal-deria dan ketidakmampuan belajar. Namun, merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM (1996), pelajar berkeperluan khas adalah mereka yang mengalami sebahagian atau kecacatan penuh visual atau pendengaran atau ketidakupayaan untuk belajar. Di Malaysia, pelajar berkeperluan khas ditempatkan di bahagian pendidikan khas melainkan pelajar yang mempunyai kecacatan fizikal dan tiada masalah mental ditempatkan di sekolah beraliran perdana bersama pelajar tipikal yang lain. Akta 550 dalam Akta Pendidikan menyatakan bahawa program pendidikan kebangsaan hanya menerima pelajar berkeperluan khas yang boleh dididik dan mereka boleh menguruskan diri sendiri tanpa bantuan serta berkebolehan untuk mengikuti pembelajaran yang telah disahkan oleh pegawai perubatan (Bahagian Pendidikan Khas, 2006; Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996). Oleh itu, Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) di bawah KPM diwujudkan khusus bagi merangka serta menyediakan program pendidikan untuk tiga jenis kecacatan tersebut iaitu pendengaran, visual dan ketidakmampuan belajar (Mohd Tahir Lokman, Mustafa Nurul Qistin, & Mohd Yassin Mohd Hanafi, 2009; Manisah, Ramlee, & Zalizan, 2006).
Show more

8 Read more

Perkembangan kurikulum pendidikan khas teknik dan vokasional

Perkembangan kurikulum pendidikan khas teknik dan vokasional

Pembolehubah konteks merujuk pada faktor-faktor sekolah dan masyarakat, seperti persekitaran sekolah, di sokong oleh faktor-faktor gabungan, pengurusan sekolah yang seragam, komuniti bu bapa sekolah, dan biro dasar pendidikan. Selain itu, ia juga di sokong oleh pembolehubah lain iaitu rakan-rakan khas di kelas inklusif seperti toleransi dan penerimaan terhadap mereka yang berbeza, masalah disiplin, kesulitan dalam interaksi sosial, struktur kelas, dan halangan dalam kelas yang perlu diatasi. Selanjutnya, kategori ini termasuk pembolehubah yang berkaitan dengan struktur fizikal kelas seperti organisasi kerusi dan meja, tempat bekerja yang berbeza dalam dan di luar kelas, peralatan yang sedia ada dan faktor lain seperti kebisingan. Model ini juga mengambil kira guru-guru, penyelaras, dan pendidik profesional yang lain. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan sikap dan kepercayaan terhadap penerimaan mereka yang berbeza, dan usaha untuk menentukan berapa banyak yang bersedia untuk memberikan sumbangan terhadap kejayaan proses gabungan.
Show more

15 Read more

Tahap kesediaan peserta program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) dalam kecenderungan menceburi keusahawanan di kolej komuniti Negeri Johor

Tahap kesediaan peserta program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) dalam kecenderungan menceburi keusahawanan di kolej komuniti Negeri Johor

yang dilalui oleh seseorang individu dalam lingkungan umur 15 tahun ke atas kecuali pelajar professional. Fokus diberi kepada kumpulan peserta yang berumur antara 15 hingga 64 tahun memandangkan kumpulan tersebut merupakan golongan rakyat yang aktif dan produktif bagi memaju dan membangunkan ekonomi negara. Unjuran penduduk Malaysia adalah seramai 34.2 juta orang menjelang tahun 2020 dan golongan pekerja yang berada dalam lingkungan umur antara 15 hingga 64 tahun adalah sebanyak 26.2 juta orang (PSPTN,2007). Maka potensi dan permintaan untuk program PSH disalurkan kepada komuniti adalah jelas bagi tujuan peningkatan kemahiran dan pengetahuan yang seterusnya dapat menyumbangkan nilai dan pembangunan ekonomi negara. Sasaran Pelan Induk Pembelajaran Sepanjang Hayat Nasional PSH untuk 2011- 2020 adalah 50% daripada penduduk berumur 15 hingga 64 tahun berpeluang menyertai program peningkatan diri PSH menjelang tahun 2020 (Amir, 2013).
Show more

49 Read more

Show all 10000 documents...