Program Khas Pensiswazahan Guru (Kemahiran

Top PDF Program Khas Pensiswazahan Guru (Kemahiran:

Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru(Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia

Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru(Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meninjau masalah pembelajaran pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru (Kemahiran Hidup) di Universiti Teknologi Malaysia. Persoalan yang dikaji menyentuh aspek beban kerja, masalah pengurusan masa, peranan pensyarah, penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan masalah kewangan. Responden yang terlibat adalah terdiri daripada keseluruhan pelajar tahun 4SPH iaitu seramai 114 orang. Instrumen kajian berbentuk soal selidik yang memuatkan item-item untuk mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dan persoalan kajian. Skala yang digunakan ialah skala Likert lima poin. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For The Social Science (SPSS 15.0) untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkkan bahawa responden mempunyai masalah dari aspek beban kerja, pengurusan masa, peranan pensyarah dan kewangan pada tahap sederhana manakala masalah penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran pada tahap yang tinggi. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak fakulti untuk membantu menangani masalah pembelajaran di kalangan pelajar semasa mereka mengikuti kursus di Universti Teknologi Malaysia.
Show more

11 Read more

Budaya Membaca Dalam Kalangan Pelajar – Pelajar 4 SPH Program Khas
Pensiswazahan Guru Universiti Teknologi Malaysia

Budaya Membaca Dalam Kalangan Pelajar – Pelajar 4 SPH Program Khas Pensiswazahan Guru Universiti Teknologi Malaysia

Kepentingan pengenalpastian sesuatu populasi kajian amat penting dalam sesuatu penyelidikan. Populasi dapat menentukan ruang lingkup bidang kajian yang hendak dikaji dan skop masalah yang perlu dikaji. Menurut Mohd. Majid (2000) populasi sebagai satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek. Populasi dalam kajian ini ialah pelajar Tahun 4 SPH PKPG Kemahiran Hidup di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Hanya seramai 97 orang sahaja yang dipilih secara rawak mudah daripada bilangan populasi seramai 130 orang. Mengikut jadual purata saiz sampel berdasarkan populasi Krejcie dan Morgan (1970), pemilihan sampel yang boleh diambil iaitu 97 orang memadai bagi mewakili keseluruhan populasi yang berjumlah 130 orang.
Show more

6 Read more

Persepsi guru-guru terhadap kepimpinan pengajaran guru penolong kanan pentadbiran semasa guru besar mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di sebuah sekolah kebangsaan di daerah Johor Bahru

Persepsi guru-guru terhadap kepimpinan pengajaran guru penolong kanan pentadbiran semasa guru besar mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di sebuah sekolah kebangsaan di daerah Johor Bahru

Maklumat dan hasil kajian ini dapat membantu pendidik-pendidik mengetahui tentang kepentingan kepimpinan pengajaran di sekolah. Guru-guru yang berminat dalam bidang ini dapat meningkatkan kesedaran tentang pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada dalam menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Ini dapat memberi peluang kepada mereka untuk menimba ilmu pengetahuan ini sebelum dilantik menjadi seorang pemimpin sekolah. Hasil kajian ini juga dapat membantu guru-guru lain sedar akan kepentingan kepimpinan pengajaran yang dapat melahirkan kecemerlangan pendidikan dan cuba bekerjasama dengan pihak pentadbir sekolah untuk menjadikan sekolah berkesan dari segi pencapaian akademik. Individu juga dapat membuat refleksi kendiri tentang kepimpinan pengajaran yang diamalkan oleh pemimpin di sekolahnya. Dengan yang demikian, diharapkan GPK 1 yang menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan guru besar di sekolah sedar tentang pentingnya mengamalkan kepimpinan pengajaran dengan cemerlang sebelum dilantik menjadi pentadbir sekolah dan boleh membuat persediaan yang rapi. Kajian ini juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada penyelidik lain yang membuat kajian dalam bidang kepimpinan pendidikan.
Show more

9 Read more

Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai

Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai

Sikap seperti ini tidak sesuai diamalkan oleh golongan pentadbir sekolah kerana di zaman era globalisasi yang semakin meluas ini memerlukan penglibatan yang optimum. Kajian terhadap keberkesanan penggunaan internet di kalangan pelajar UTM mendapati internet membantu mendapatkan maklumat yang bermutu. Data daripada kajian menunjukkan bahawa majoriti pelajar juga bersetuju bahawa internet membantu mereka mendapatkan maklumat yang lebih bermutu (Azizi Yahya, 2000). Menurut Wan Zah dan Haslinda (2000), tenaga kerja kini tidak boleh berpuas hati dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi sewaktu belajar di universiti kerana pengetahuan itu tidak lagi memadai untuk menghadapi persaingan di pasaran kerja. Mereka dikehendaki pada setiap masa, melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.
Show more

7 Read more

Faktor-Faktor Mendorong Stres Dalam Kalangan Guru-Guru Yang Mengikuti Program
Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) Sepenuh Masa, Fakulti Pendidikan, Universiti
Teknologi Malaysia.

Faktor-Faktor Mendorong Stres Dalam Kalangan Guru-Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) Sepenuh Masa, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti lima faktor mendorong stres dalam kalangan guru-guru yang mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Lima faktor yang dikaji adalah hubungan kekeluargaan, persekitaran pembelajaran, kewangan, pengurusan masa dan kemahiran belajar. Responden kajian ini terdiri daripada 48 orang guru yang mengikuti prorgrm Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) sepenuh masa di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Satu set borang soal selidik telah digunakan untuk mengumpul data. Kebolehpercayaan instrumen kajian adalah diproses menggunakan perisian SPPS versi 15.0 dan dihuraikan dalam bentuk peratusan dan min. Hasil keputusan kajian menunjukkan faktor kewangan (min = 3.01) merupakan faktor yang lebih mendorong stres di kalangan guru PKPG berbanding dengan faktor-faktor lain iaitu pengurusan masa (min = 2.83), kemahiran belajar (min = 2.75), hubungan kekeluargaan (min = 2.65) dan persekitaran pembelajaran (min = 2.48). Faktor kewangan berada ditahap stres yang tertinggi manakala faktor pengurusan masa, faktor kemahiran belajar, faktor hubungan kekeluargaan dan faktor persekitaran pembelajaran berada ditahap stres sederhana. Ini menunjukkan faktor kewangan perlu diambil berat oleh guru PKPG dengan membuat persiapan kewangan keluarga sebelum mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru.
Show more

8 Read more

Pengurusan masa di kalangan pelajar program khas pensiswazahan guru besar(PKPGB) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Pengurusan masa di kalangan pelajar program khas pensiswazahan guru besar(PKPGB) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Kemahiran mengurus masa membolehkan kita selesa untuk belajar, bergaul dengan sahabat handai dan rakan taulan, bersama keluarga, isteri dan anak-anak serta saudara mara, dan sebagai seorang guru besar mengurus masa perlu disesuaikan dengan aktiviti rakan sejawat, tugas dan tanggungjawab, berbincang dengan staf dan kakitangan, ibu bapa dan masyarakat. Tetapi yang paling penting kita memerlukan banyak masa membersihkan roh dan jasad dengan beribadat kepada Allah.

8 Read more

Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes.

Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes.

Di samping itu juga, terdapat beberapa aspek lain yang menyebabkan minat untuk mengajar mata pelajaran LK berkurang. Didapati sebahagian kecil bakal guru siswazah PKPG mempunyai pengetahuan dalam bidang AutoCad iaitu satu kemahiran komputer yang terdapat dalam KBSM yang diterapkan di Sekolah Menengah Vokasional sebagai asas kepada penguasaan teknologi moden (Sulaiman et.al, 1994). Ada perbezaan yang tidak begitu ketara apabila dibandingkan dengan kajian Megat Azizi (2000) di mana kajiannya menunjukkan lebih separuh guru yang telah mengajar mata pelajaran LK di sekolah tidak tahu menggunakan perisian AutoCad. Kekurangan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini sudah tentu tidak mendorong responden untuk mengajar mata pelajaran LK. Sikap yang positif dan tahap penggunaan yang tinggi juga perlu ada di kalangan guru supaya mereka akan bersedia dan dapat menggunakan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
Show more

7 Read more

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar pendidikan khas di Politeknik

pendidikan yang menghasilkan sumber manusia yang seterusnya akan menjana ekonomi bagi sesebuah negara. Sehubungan dengan itu, penguasaan kemahiran insaniah di kalangan para graduan institusi pengajian tinggi sangat penting bagi menjamin keupayaan mereka apabila memasuki alam pekerjaan yang sebenar kelak.Pendidikan Teknik dan Vokasional memainkan peranan penting dalam membina masyarakat khususnya dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang berasaskan maklumat dan dipertanggungjawabkan dalam memperkenalkan konsep pekerjaan kepada pelajar-pelajar.Jikalau k-ekonomi memerlukan seorang pekerja mahir dalam semua aspek termasuk penguasaan kemahiran insaniah untuk menghadapi cabaran globalisasi maka pihak Pendidikan Teknik dan Vokasional pula perlu memberi penekanan dalam hal ini supaya graduannya yang normal mahupun yang berkeperluan khas lebih berkualiti dan mampu memenuhi keperluan industri negara selaras dengan permintaan pada masa sekarang.
Show more

41 Read more

Keberkesanan Perlaksanaan Mata Pelajaran Kompenan Kemahiran Hidup (Sains Pertanian) Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Berdasarkan Model Kipp

Keberkesanan Perlaksanaan Mata Pelajaran Kompenan Kemahiran Hidup (Sains Pertanian) Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Berdasarkan Model Kipp

Secara keseluruhan kajian ini mendapati guru-guru kemahiran hidup menyatkan bahawa mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran komponen Sains Pertanian di sekolah mereka. Guru-guru yang menjalani kursus di maktab-maktab perguruan telah diberi pendedahan yang lebih banyak dan mempunyai lebih kemahiran di dalam mata apelajaran yang dipelajari semasa menjalni latihan mengajar di maktab. Selain daripada itu guru-guru juga telah didedahkan dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar mata pelajaran komponen Sains Pertanian di sekolah melalui kursus-kursus yang diadakan oleh pihak sekolah, daerah dan negeri-negeri masing- masing. Ianya banyak membantu guru-guru dalam mengadakan latihan teori dan amali bagi pelajar-pelajar mereka.
Show more

17 Read more

Tekanan dalam kalangan peserta program khas Pensiswazahan Guru Besar di Universiti Teknologi Malaysia dan impaknya terhadap prestasi mengurus sekolah dan tahap kesihatan

Tekanan dalam kalangan peserta program khas Pensiswazahan Guru Besar di Universiti Teknologi Malaysia dan impaknya terhadap prestasi mengurus sekolah dan tahap kesihatan

Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa kesemua empat punca tekanan yang dikaji telah menyumbang kepada masalah tekanan dalam kalangan guru besar yang menjadi peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar di Universiti Teknologi Malaysia iaitu pada tahap sederhana. Ini menjelaskan bahawa kesemua empat punca tekanan yang dikaji tidak memberi kesan yang besar kepada tahap tekanan dalam kalangan peserta program tersebut. Faktor utama yang menyumbang kepada tekanan tersebut adalah masalah dalam mengurus sekolah, diikuti oleh masalah dalam pembelajaran dan menyiapkan tugasan universiti dan masalah peribadi.Ini bermakna, tekanan yang dialami oleh guru besar adalah lebih banyak disebabkan oleh masalah mengurus sekolah. Aspek pengurusan sekolah yang menjadi punca kepada tekanan dalam kalangan responden pula melibatkan penyeliaan di sekeliling sekolah, diikuti oleh aspek menyiapkan pelbagai tugas pengurusan dalam tempoh masa yang singkat, kesibukan tugas di pejabat, pelaksanaan pelbagai program sekolah yang tertangguh dan terpaksa bertugas di luar sekolah.
Show more

13 Read more

Penerapan elemen kemahiran generik dalam pengajaran guru PTV di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) di Malaysia

Penerapan elemen kemahiran generik dalam pengajaran guru PTV di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) di Malaysia

Terdapat pelbagai definisi yang diberikan terhadap kemahiran generik. Kemahiran generik adalah kemahiran-kemahiran yang digunakan untuk merentasi sebilangan besar pekerjaan. Ianya bersifat menyeluruh iaitu meliputi kemahiran kognitif, personal dan interpersonal termasuk asas keterampilan dan kemahiran asas yang relevan dengan sesuatu pekerjaan (Kearns, 2001). Kemahiran generik merupakan kemahiran-kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk mendapatkan, mengekalkan dan melakukan kerja dengan baik (Robinson, 2000; Ahmad et al., 2003; Abd. Raof dan Sharifah, 2003; Zainudin et al., 2005). Teras kedua di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 iaitu membangunkan modal insan telah menggariskan elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran generik iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia yang sering berubah (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2006).
Show more

58 Read more

Kemahiran menvisualisasi ruang dalam kalangan pelajar pendidikan khas (cacat pendengaran) politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Kemahiran menvisualisasi ruang dalam kalangan pelajar pendidikan khas (cacat pendengaran) politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kemahiran menvisualisasi ruang dalam kalangan pelajar teknikal pendidikan khas cacat pendengaran serta hubungan antara kemahiran ini de[r]

24 Read more

Pendidikan vokasional pelajar berkeperluan khas ke arah memenuhi pasaran pekerjaan

Pendidikan vokasional pelajar berkeperluan khas ke arah memenuhi pasaran pekerjaan

Pelajar berkeperluan khas telah dikenal pasti sebagai pelajar yang mempunyai kekurangan fizikal-deria dan ketidakmampuan belajar. Namun, merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM (1996), pelajar berkeperluan khas adalah mereka yang mengalami sebahagian atau kecacatan penuh visual atau pendengaran atau ketidakupayaan untuk belajar. Di Malaysia, pelajar berkeperluan khas ditempatkan di bahagian pendidikan khas melainkan pelajar yang mempunyai kecacatan fizikal dan tiada masalah mental ditempatkan di sekolah beraliran perdana bersama pelajar tipikal yang lain. Akta 550 dalam Akta Pendidikan menyatakan bahawa program pendidikan kebangsaan hanya menerima pelajar berkeperluan khas yang boleh dididik dan mereka boleh menguruskan diri sendiri tanpa bantuan serta berkebolehan untuk mengikuti pembelajaran yang telah disahkan oleh pegawai perubatan (Bahagian Pendidikan Khas, 2006; Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996). Oleh itu, Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) di bawah KPM diwujudkan khusus bagi merangka serta menyediakan program pendidikan untuk tiga jenis kecacatan tersebut iaitu pendengaran, visual dan ketidakmampuan belajar (Mohd Tahir Lokman, Mustafa Nurul Qistin, & Mohd Yassin Mohd Hanafi, 2009; Manisah, Ramlee, & Zalizan, 2006).
Show more

8 Read more

Kesesuaian kurikulum mata pelajaran kemahiran hidup pertanian fakulti pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terhadap keperluan pembelajaran di sekolah

Kesesuaian kurikulum mata pelajaran kemahiran hidup pertanian fakulti pendidikan Universiti Teknologi Malaysia terhadap keperluan pembelajaran di sekolah

Berdasarkan keputusan kajian yang diperolehi dapatlah dirumuskan bahawa keseluruhan kurikulum bagi mata pelajaran kemahiran hidup pertanian yang digubal dan dipelajari oleh para pelajar ijazah pertama teknologi pendidikan (kemahiran hidup) di Universiti Teknologi Malaysia sebahagian besarnya adalah menepati kehendak dan keperluan pembelajaran di sekolah. Kajian ini mendapati sebanyak (67.19%) guru-guru telah menyetujui bahawa kurikulum mata pelajaran kemahiran hidup pertanian yang dipelajari di Universiti adalah sesuai dan dapat memenuhi sebahagian besar keperluan pembelajaran di sekolah. Dari segi kekuatan dan kelemahan kandungan pelajaran, kajian ini mendapati kebanyakan kandungan pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran kemahiran hidup pertanian yang dipelajaran di Universiti juga adalah mencukupi dengan dan selaras dengan keperluan pembelajaran di sekolah dengan peratusan persetujuan responden sebanyak (76.25%). Dari sudut keperluan kemahiran terbaru terhadap guru- guru yang mengajar mata pelajaran kemahiran hidup pertanian ini, kajian mendapati bahawa sebanyak (89.06%) guru-guru berpendapat mereka memerlukan kemahiran- kemahiran pertanian baru yang selaras dengan perubahan serta keperluan pembelajaran terkini di sekolah. Hasil kajian ini menapati bahawa guru-guru juga bersependapat dan bersetuju bahawa mereka memerlukan latihan-latihan baru khususnya berbentuk amali dengan peratus persetujuan responden sebanyak (88.7%)
Show more

125 Read more

Kemampuan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan program pendidikan khas bagi pelajar pekak

Kemampuan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan program pendidikan khas bagi pelajar pekak

Tujuan kajian dijalankan adalah untuk mengenalpasti kemahiran serta ilmu pengetahuan khusus yang diperlukan oleh pensyarah dalam menjayakan Program Pendidikan Khas untuk pelajar pekak di[r]

24 Read more

Kesediaan guru terhadap pelaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah di Malaysia

Kesediaan guru terhadap pelaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah di Malaysia

Pendidikan berfungsi untuk menjadikan masyarakat berilmu pengetahuan. Menurut Hussin (2002), setiap guru di Malaysia mempunyai tahap pendidikan yang tertentu. Ini termasuklah guru-guru yang mengajar mata pelajaran KHSR. Dalam memantapkan lagi profesion keguruan pelbagai cara telah diambil oleh kerajaan agar guru tidak tercicir dalam mengejar ilmu pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada sejauhmana seseorang itu menguasai sesuatu ilmu yang dipelajari. Guru-guru di Malaysia perlu mempunyai kesediaan pengetahuan yang tinggi terhadap mata pelajaran yang di ajar agar pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Guru perlu memiliki pengetahuan yang terkini dan sentiasa mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. Guru berkeyakinan untuk menjawab segala karaguan dan persoalan yang bakal timbul. Penyataan ini disokong oleh Hussin (2003) di mana golongan pendidik perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan sejajar dengan pelbagai perubahan dalam bidang pendidikan, terminalogi baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terkini. Penguasaan ilmu secara mendalam juga dapat menjadikan seseorang guru itu dihormati dan dijadikan tempat rujukan sekiranya ada sebarang kekeliruan (Dunkin, (1997).
Show more

45 Read more

Pengaplikasian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Daerah Kota Bahru, Kelantan

Pengaplikasian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Daerah Kota Bahru, Kelantan

Kertas kerja ini meninjau pengaplikasian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) dalam pengajaran guru mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Ekonomi Rumah Tangga) di 20 buah sekolah menengah di daerah Kota Bharu, Kelantan. Objektif kajian ialah melihat sejauh mana pengaplikasian kemahiran berfikir sewaktu set induksi, penyampaian isi, melakukan amali, menutup pengajaran dan membuat penilaian pengajaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran(P & P) yang berlaku di dalam kelas. Borang soal selidik dan diedarkan kepada 53 responden. Data dianalisis menggunakan SPSS 11.0 For Windows untuk mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengaplikasian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif sewaktu set induksi, penyampaian isi, melakukan amali, menutup pengajaran dan membuat penilaian pengajaran berada pada tahap pengaplikasian yang tinggi dengan min 4.43. Hasil kajian menunjukkan seramai 96.46 % mengaplikasikan KBKK semasa set induksi, 80.43% semasa menyampaikan isi pelajaran, 96% semasa melakukan amali, 94.33% semasa menutup pengajaran dan 90.75% semasa membuat penilaian.
Show more

9 Read more

Transformasi PTV: kesediaan guru guru vokasional terhadap pelaksanaan Kolej Vokasional KPM dari aspek tahap kemahiran

Transformasi PTV: kesediaan guru guru vokasional terhadap pelaksanaan Kolej Vokasional KPM dari aspek tahap kemahiran

Menurut Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Pelajaran ada menjelaskan serba sedikit mengenai struktur kolej vokasional. Menurutnya lagi, komposisi akademik kurikulum kolej vokasional akan dikurangkan dan akan menambahkan amalan industri atau amali teknikal kepada pelajar. Menurut beliau lagi, kurikulum KV mempunyai dua komponen utama iaitu 70 peratus kemahiran vokasional dan 30 peratus akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. KV akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran keusahawanan. Latihan industri akan diperkenalkan pada beberapa peringkat pengajian, iaitu asas pendidikan berasaskan pengeluaran selama sebulan, diikuti tambahan tiga hingga enam 6 bulan untuk praktikal di syarikat industri. Bagi memantapkan dan melestarikan penerimaan keseluruhan sistem dan kurikulum di bawah TPV itu, kementerian akan melaksanakan projek rintis PAV di 15 buah SMK dan KV di 15 buah SMV.
Show more

10 Read more

Pengajaran guru opsyen dan bukan opsyen kemahiran hidup bersepadu sekolah rendah di Batu Pahat

Pengajaran guru opsyen dan bukan opsyen kemahiran hidup bersepadu sekolah rendah di Batu Pahat

Kesan kepada pelajar pula, pelajar akan mudah berasa bosan dengan isi pengajaran guru. Ini kerana, guru tidak menggunakan kaedah pengajaran yang dapat menarik minat pelajar. Hal ini kerana, guru tidak yakin dengan pengajaran yang disampaikan. Manakala pelajar pula merasa tidak yakin dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Seterusnya, ia akan melibatkan prestasi pelajar dalam subjek Kemahiran Hidup yang mengakibatkan keputusan peperiksaan subjek Kemahiran Hidup tidak memuaskan. Disebabkan itu, pelajar menganggap mata pelajaran Kemahiran Hidup remeh dan membebankan kerana para pelajar perlu mempelajari teori dan seterusnya melakukan amali untuk memenuhi tuntutan mata pelajaran tersebut. Paling mendukacitakan, sedikit demi sedikit, para pelajar akan hilang minat terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Anderson (2006) telah menjalankan satu kajian berkaitan strategi berkomunikasi yang digunakan bagi mengajar kemahiran prapertuturan kepada murid-murid bermasalah pembelajaran mendapati guru selalu mengawal perbualan, menggalakkan pengajaran, menarik minat murid untuk belajar, memberi perhatian, mengulang perkataan dan memudahkan komunikasi.
Show more

45 Read more

Tahap Kesediaan Guru Pelatih Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan
Kemahiran Hidup Mengajar Subjek Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah

Tahap Kesediaan Guru Pelatih Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup Mengajar Subjek Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah

Jadual 1 di atas menunjukkan purata keseluruhan bagi tiga persoalan kajian mengikut min. Setelah dianalisis didapati purata min keseluruhan bagi ketiga-tiga persoalan kajian ini adalah pada kedudukan tinggi iaitu 3.97. Persoalan kajian pertama berkenaan dengan kesediaan aspek pengajaran berada pada tahap tinggi iaitu nilai min adalah 3.92. Manakala persoalan kajian kedua berkenaan dengan kesediaan aspek pengetahuan bidang juga berada pada tahap tinggi iaitu nilai minnya adalah 3.78. Persoalan kajian ketiga pula berkenaan dengan kesediaan aspek sikap yang turut berada pada tahap paling tinggi iaitu nilai min adalah 4.23. Pada keseluruhannya ketiga-tiga aspek tersebut perlu dikuasai oleh responden bagi kesediaan guru pelatih Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Kemahiran Hidup (SPH) untuk mengajar subjek Kemahiran Hidup di sekolah menengah.
Show more

8 Read more

Show all 10000 documents...