Top PDF Die invloed van doelwitstelling op prestasie

Die invloed van doelwitstelling op prestasie

Die invloed van doelwitstelling op prestasie

Alhoewel daar in die studie hoofsaaklik op die verband tussen doelwitstelling en prestasie gekonsentreer is, blyk dit dat doelwitstelling ook ‘n wesenlike invloed op ander aspekte van organisatoriese gedrag soos werkstevredenheid kan hê (Locke, Cartledge en Knerr, 1970; London en Oldham, 1976). Verskeie navorsers beweer verder dat 'n koppeling tussen die doelwitstellingsteorie en die verwagtingsteorie wel moontlik is (Steers en Porter, 1974; Mento, et al., 1980) terwyl Miner (1980) daarop wys dat daar ook verskille tussen hierdie twee teorieë bestaan wat blykbaar nie op 'n bevredigende wyse uit die weg geruim kan word nie.
Show more

16 Read more

Factoren voor het voorschrijfgedrag van Twentse huisartsen omtrent statines bij de primaire preventie van hart  en vaatziekten

Factoren voor het voorschrijfgedrag van Twentse huisartsen omtrent statines bij de primaire preventie van hart en vaatziekten

De onderzochte variabelen van deze onderzoeksvraag waren de achtergrondfactoren van de respondenten, en de gegeven antwoorden op de stellingen in de enquête. De achtergrondfactoren waren: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonplaats, of zij reeds wisten wat statines waren, of zij statines gebruikten, en in welke mate zij dachten risico te hebben op HVZ (op een schaal van 1-10). Deze achtergrondfactoren zijn opgesteld aan de hand van de gevonden factoren die van invloed kunnen zijn op de houding ten opzichte van medicatie, uit het theoretisch kader. Ondanks dat er geen literatuur is gevonden voor de achtergrondfactor woonplaats, is deze wel uitgevraagd. Dit is gedaan omdat deze als demografisch kenmerk ook relevant was voor de huisartsen-enquête. De stellingen waren gebaseerd op de volgende onderwerpen omtrent de intentie voor-, en de attitude tot het gebruiken van statines: de bereidheid om statines te gebruiken, bijwerkingen, de verwachte behandelingsduur, de voor- en nadelen van statines, het voorschrijfgedrag van huisartsen, en de mening ten opzichte van statines in zijn geheel. De eerste drie onderwerpen zijn opgesteld aan de hand van de informatie uit het kopje attitude uit het theoretisch kader. De overige onderwerpen zijn vanuit verwachte relevantie opgesteld.
Show more

57 Read more

Tekenhoogte op beeldschermen

Tekenhoogte op beeldschermen

Ik vond het moeilijk om van te voren te bedenken wat je precies wil weten bij het experimentele onderzoek. Het was moeilijk om een goed overzicht te krijgen hoe bepaalde factoren van invloed zijn op de tekenhoogte of leesbaarheid. Ook het aantal factoren was een probleem. Er zijn nogal veel aspecten die invloed hebben op de leesbaarheid en het is moeilijk deze allemaal mee te nemen, constant te houden of weg te filteren. Ik wil Mascha en Erik bedanken voor de steun die ze me hebben gegeven tijdens het doen van deze opdracht. Ze konden me weer op het juiste pad helpen, als ik door de bomen het bos niet meer zag. Verder wil ik alle proefpersonen die aan dit experiment hebben meegewerkt bedanken, want zonder hen waren er geen data te analyseren en geen conclusies te trekken.
Show more

173 Read more

oa Agrochemophysica - Die effek van verskillende grondwaterregimes op grondtemperatuur in 'n appelboord*

oa Agrochemophysica - Die effek van verskillende grondwaterregimes op grondtemperatuur in 'n appelboord*

Die tydperk 11/12/78 to t 8/2/79 (groeifase 2, 1978/79) is gekies om die invloed van die g rondw ater­ regime op term iese diffusiwiteit te bepaal. Vir hierdie doel is die tydperk in vier intervalle van 16; 14; 14 en 16 dae ingedeel en K -w aardes is bereken van die am plitudes van die eerste, tweede of derde, en van die I4de o f 16de harm oniek vir die 75-150 mm-, 150— 300 mm-, en 75-300 m m -grondlae. Die rede vir die keuse van hierdie spesifieke harm onieke is o m d at hulle ooreenstem met dom inante pieke in die verloop van g rondtem peratuur. H ierdie harm onieke het gevolglik ook die grootste am plitude-w aardes gehad.
Show more

10 Read more

'n Prakties Teologiese ondersoek na die invloed van buisbesoek op erediensbywoning binne die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

'n Prakties Teologiese ondersoek na die invloed van buisbesoek op erediensbywoning binne die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Proefskrifbespreking I Dissertation Review Van Zyl, P J 1995 'n Prakties Teologiese ondersoek na die invloed van buis besoek op erediensbywoning binne die Nederduitscb Hervormde Kerk van Afrika Ongepu[.]

8 Read more

oa Agroanimalia - Proteienaanvulling tot mieliekuilvoer ad lib. vir die afronding van osse en verse

oa Agroanimalia - Proteienaanvulling tot mieliekuilvoer ad lib. vir die afronding van osse en verse

TABEL 1 Die invloed van verskillende proteienaanvullings op die kuilvoer en DM-innames van osse en verse TABLE 1 The influence of different protein supplements on the silage and DM [r]

6 Read more

ERP implementatie bij defensie – Extern Verwerven : een tussenevaluatie

ERP implementatie bij defensie – Extern Verwerven : een tussenevaluatie

Volgens Parry, Song, De Weerd-Nederhof & Visscher (2009) heeft het formuleren van een strategie voor het productontwikkelproces een positieve invloed op de doorlooptijd. Dit komt volgens de auteurs doordat met het formuleren van een strategie voldoende middelen en mankracht worden toegewezen aan projecten. Hierdoor loopt een project geen onnodige vertraging op die op zou treden wanneer onvoldoende middelen toegankelijk waren gemaakt (Parry, Song, De Weerd-Nederhof, & Visscher, 2009). Chen, Damanpour & Reilly (2010) stellen dat het formuleren van een strategie voor het productontwikkelproces die zich richt op het verkorten van de doorlooptijd ervoor zorgt dat er een cultuur ontstaat waaruit nieuwe ideeën kunnen ontstaan en waarin rekening wordt gehouden met de doorlooptijd van een productontwikkelproces. Door de nadruk te leggen op de doorlooptijd worden werknemers er meer bewust van dat een lage doorlooptijd belangrijk is voor de onderneming. Dit heeft een positief effect op deze doorlooptijd. (Chen, Damanpour, & Reilly, 2010)
Show more

51 Read more

Die 'aposunagogos' se invloed op die geskrifte van die Nuwe Testament volgens Waiter Schmithals

Die 'aposunagogos' se invloed op die geskrifte van die Nuwe Testament volgens Waiter Schmithals

Die "aposunagogos' se invloed op die geskrifte van die Nuwe Testament volgens Waiter Schmithals P B Boshoff Tydelik deeltydse dosent Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap (Afd A) Universiteit van P[.]

10 Read more

Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon?

Wat is de juiste communicatiestrategie voor de winkel Maison Manon?

4. Wat zijn de meest effectieve manieren om met de doelgroep te communiceren en wat zijn de factoren die invloed hebben op het besluitvormingsproces van klanten? (enquêtes) Om aan gegevens en data te komen dient er een bepaalde methodologie gebruikt te worden. In het hoofdstuk over methodologie worden de twee methodes die gebruikt zijn uitgewerkt: desk research en het afnemen van enquêtes. In dit hoofdstuk zijn de voordelen en de nadelen van beide methodes beschreven. Ook is hier uitgezet of het onderzoek betrouwbare en valide gegevens oplevert. Om een oplossing te vinden voor het probleem dient er theorie gevonden te worden die mogelijke oplossingen aanreikt. In het theoretisch kader zijn verschillende theorieën uiteengezet die tot een oplossing kunnen leiden voor het probleem. Allereerst is beschreven welke traditionele marketing media er voorhanden zijn om te communiceren met klanten. Daarna is een artikel beschreven dat inhaakt op social media. Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke resultaten is ook een studie in dit rapport meegenomen dat in Nederland onderzoek heeft gedaan naar social media gebruik. De onderzoekers hebben gebruikers onderverdeeld in groepen. Op deze manier kan dan worden gekeken in hoeverre klanten te vergelijken zijn met landelijke gegevens. Om een communicatiestrategie te ontwerpen voor Maison Manon is relevant om te weten wat sterke en wat zwakke punten zijn van de winkel. Daarvoor is de SWOT-analyse gebruikt. In het theoretisch kader is deze methode ook meegenomen. Input voor de SWOT-analyse zijn het PESTEL model en het vijfkrachtenmodel van Porter. De zwakke en sterken punten kunnen worden gebruikt in een
Show more

64 Read more

De invloed van stress op het afleggen van valse bekentenissen

De invloed van stress op het afleggen van valse bekentenissen

Gudjonsson (2004) definiëren een geïnternaliseerde valse bekentenis als de bekentenis die een onschuldige, maar kwetsbare verdachte aflegt onder de invloed van sterk suggestieve ondervragingstactieken en waarbij ze zelf geloven dat ze de misdaad gepleegd hebben. Soms weten deze verdachten zelfs valse herinneringen op te roepen gedurende het proces. Voor internalisatie zijn in de literatuur verschillende oorzaken te vinden. Gudjonsson en McKeith (1982) zijn van mening dat internalisatie een gevolg is van het ‘memory distrust syndrome’, waarbij proefpersonen een verregaand wantrouwen krijgen in hun eigen herinneringen. Deze mensen zijn op die momenten erg kwetsbaar voor ideeën van buitenaf, waardoor internalisatie kan ontstaan. Henkel en Coffman (2004) vonden dat de technieken van politieonderzoek afbreuk doen aan de realiteitszin van de verdachte, waardoor mensen kwetsbaarder zijn voor het afleggen van een geïnternaliseerde valse bekentenis. Kassin (1997) denkt dat geïnternaliseerde valse bekentenissen grotendeels overeenkomen met het proces dat plaatsvindt bij psychotherapeutische patiënten. In beide situaties is er sprake van een leidinggevende die de macht heeft over de persoon en is de persoon geïsoleerd van de buitenwereld en de realiteit. De machthebber kan de persoon in kwestie over halen ideeën over te nemen, met als excuus dat er wellicht dissociatie of onderdrukking van gevoelens heeft plaatsgevonden. In dit onderzoek zal, naast het afleggen van valse bekentenissen, ook worden onderzocht wat de invloed is van stress op het al dan niet internaliseren van schuld.
Show more

28 Read more

Die invloed wat Calvyn uitgeoefen het op die samestelling van die eerste kerkordes van die Franse, Skotse en Nederlandse kerke gedurende die sestiende eeu

Die invloed wat Calvyn uitgeoefen het op die samestelling van die eerste kerkordes van die Franse, Skotse en Nederlandse kerke gedurende die sestiende eeu

Calvyn, in navolging van Augustinus, onderskei die kerk in 'n sigbare en onsigbare kerk (Inst IV.1.7). In sy Geneefse Kategismus beskryf Calvyn die kerk as: "D ie liggaam en gemeenskap van gelo- wiges wat God vir die ewige lewe bestem het" (Vraag 94. HW Simpson, 1981, p 20). Die uitverkorenes wat die kerk vorm (vgl Komm II Tim 2:19) is egter slegs aan God bekend en saam met hulle vorm die "huigelaars" (Inst IV.1.7) die sigbare kerk wat ons hoog moet ag en waarmee ons gemeenskap moet hou. Dié sigbare kerk is die organiese eenheid van alle gelowiges, wat alle belydende lidmate aansien as lidmate van die kerk en ook aanvaar en glo dat hierdie sigbare kerk die ware kerk is. Dié sigbare kerk is as ware of regte kerk aan twee notae ecclesiae herkenbaar, nl die suiwere prediking èn hoor van die Woord van God èn die bediening van die sakra- mente volgens die instelling van Christus (Inst IV..1-9). Altwee hier­ die merktekens word deur die politia ecclesiae omraam (R Schwarz, 1961, Bd 1, S 202).
Show more

15 Read more

Van wie was ie? Een onderzoek gericht op de beoordeling van een product van een onbekende klasgenoot uit groep 7 en 8 waarbij gekeken wordt naar de invloed van factoren van de klasgenoot en eigenschappen van de leerling bij het overnemen van (incorrecte)

Van wie was ie? Een onderzoek gericht op de beoordeling van een product van een onbekende klasgenoot uit groep 7 en 8 waarbij gekeken wordt naar de invloed van factoren van de klasgenoot en eigenschappen van de leerling bij het overnemen van (incorrecte) informatie

De moeite met het beoordelen van een bron komt overeen met recent onderzoek van Van Zundert (2012). Hieruit bleek al dat leerlingen in het voortgezet onderwijs moeite hebben met het beoordelen van elkaars producten voordat ze de lesstof zelf goed beheersen. Peer assessment brengt namelijk risico’s met zich mee voor het leren en presteren van leerlingen. Het beoordelen van taken van een klasgenoot die zij nog niet volledig denken te beheersen kan daarom juist nadelig werken doordat niet geoordeeld kan worden over het feit of informatie correct of incorrect is. Leerlingen nemen dingen over zonder dat zij weten of de bron deze informatie wel juist heeft. Bij het behandelen van onderwerpen waarvan leerlingen nog niet veel weten zou het daarom belangrijk kunnen zijn om dit niet door middel van samenwerkend leren te doen maar eerder door bijvoorbeeld klassikale instructie waarbij de leerkracht toezicht kan houden.
Show more

45 Read more

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de overdracht van kennis en vaardigheden van complexe bedrijfstrainingen naar de beroepspraktijk = a study on factors affecting the transfer of knowledge and skills from complex corporate training progra

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de overdracht van kennis en vaardigheden van complexe bedrijfstrainingen naar de beroepspraktijk = a study on factors affecting the transfer of knowledge and skills from complex corporate training programs to the professional practice

In deze studie zijn variabelen onderzocht die van invloed kunnen zijn op de overdracht van kennis en vaardigheden van de opleidingssituatie naar een praktijksituatie, ook wel “transfer van training” genoemd. Dit om het inzicht in het transferproces te vergroten. Ford en Weissbein (1997) deden aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar transfer van training. Zij benadrukken het belang van het doen van onderzoek naar complexe (bedrijfs) opleidingen, het vergroten van inzicht in individuele karakteristieken en het vergroten van het inzicht in de rol van de werkomgeving in het transferproces. Ook geven zij aan dat het van belang is interacties tussen determinanten van transfer van training te onderzoeken. In het gebruikte onderzoeksmodel wordt bekeken of er een verband bestaat tussen waargenomen transfer van training bij complexe trainingen en innovatief gedrag. Hierbij worden vijf individuele en contextuele predictoren van zowel transfer van training als innovatief gedrag meegenomen. De individuele factoren zijn: (role breadth) self-efficacy en leerdoeloriëntatie. De contextuele variabelen, waarvan een modererende rol verwacht wordt, zijn: autonomie van werk, leerklimaat (in termen van situationele doeloriëntatie) en steun van de leidinggevende. De data is afkomstig van ex- studenten van het Instituut Defensie Leergangen. Deze instantie verzorgt loopbaanopleidingen voor officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Uiteindelijk waren er 128 respondenten, waarvan 46 personen afkomstig waren van de Koninklijke Landmacht, 40 van de Koninklijke Luchtmacht, 38 van de Koninklijke Marine en twee van de Koninklijke Marechaussee. De resultaten laten zien dat de veronderstelde relatie tussen transfer van training en innovatief gedrag niet wordt bevestigd. Ook relaties tussen de individuele kenmerken en transfer van training worden niet gevonden. Wel is er voor werkomgeving een significant modererend effect zichtbaar voor wat betreft de invloed van autonomie op de relatie tussen leerdoeloriëntatie en transfer van training.
Show more

26 Read more

Die verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n bestuursbeoordelingsentrum

Die verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n bestuursbeoordelingsentrum

Die doeltreffende voortbestaan van meeste ondernemings hang ten nouste saam met die effektiwiteit van hul bestuurskorps. Dit is derhalwe van uiterste belang dat individue met goeie leierspotensiaal vroegtydig geïdentifiseer word sodat slegs die beste persone na hoër bestuursposte vorder. 'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat die tradisionele keurings- tegnieke (Psigometriese voorspelling) tot op hede nie besonder geslaagd was om toekomstige leiers te identifiseer nie (Korman, 1968).

7 Read more

Nieuwe media in Twente. Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een regionaal nieuwe media kennisnetwerk

Nieuwe media in Twente. Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een regionaal nieuwe media kennisnetwerk

Door middel van de stellingen worden de constructen prestatieverwachting, moeiteverwachting, sociale invloed en faciliterende condities gemeten. Voor elk construct zijn de items gebruikt die Venkatesh et al. (2003) hebben gedefinieerd als sterkste voorspellers, dit waren er 4 per construct (zie bijlage 3). Daarnaast zijn er per construct drie stellingen aan toegevoegd uit de oorspronkelijke items afkomstig uit de modellen die ten grondslag liggen aan het UTAUT-model. Hiermee wordt geprobeerd de mogelijke zwakheid te ondervangen die is ontstaan door toepassing van het model op kennisnetwerken, wat nog niet eerder is uitgevoerd. Deze stellingen zijn geselecteerd uit het totale aantal stellingen dat van toepassing is binnen deze context. Tot slot is er per construct nog een waardevolle stelling geformuleerd. Ook dit is gedaan om eventuele zwakheden te ondervangen. De selectie bestaat uit onderstaande stellingen, waarvan enkele al zijn herschreven van een positieve naar negatieve stelling om onzorgvuldigheid bij het invullen te voorkomen. De naam Nieuwe Media Netwerk is afgekort tot NMN.
Show more

92 Read more

Streven naar rechtvaardigheid. Een onderzoek naar de positiebepaling van de Raad van Kerken door de Werkgroep Mensenrechten.

Streven naar rechtvaardigheid. Een onderzoek naar de positiebepaling van de Raad van Kerken door de Werkgroep Mensenrechten.

Onder invloed van onder meer de eerdergenoemde theoloog Metz en diens politieke theologie, vormt zich begin jaren zeventig langzaam een coherente visie op een nieuw soort civil religion: een visie over de inmenging van christenen met het politieke leven, waarbij men in plaats van slechts te pleiten voor ontwapening en ontwikkelingssamenwerking, ook oog heeft voor de bredere maatschappelijke context. Vrede alleen is niet meer voldoende: het welzijn van de mens krijgt een steeds centralere rol. Deze nieuwe opvatting is echter nog niet de heersende opvatting onder de leden van Pax Christi in 1970 wanneer de organisatie enkele stellingen publiceert ten aanzien van het conflict tussen Israël en Palestina. Met een nog traditionele scheiding van politiek en religie wordt de katholieke visie op het conflict duidelijk gemaakt. Zo roept men onder meer op tot wederzijdse erkenning, een proces waarin Israël de eerste stap zou moeten zetten. Bovendien moet de exclusief Joodse staat worden opgegeven, om zo ook ruimte te bieden aan Palestijnen die naar hun huis willen terugkeren. De wet op terugkeer, die een plek voor Joden in Israël garandeert, wordt bovendien in twijfel getrokken. 61 De goede bedoelingen die tot de stellingen hadden geleid kunnen echter op
Show more

69 Read more

De invloed van subsidie op transportondernemingen

De invloed van subsidie op transportondernemingen

In art. 4:21 lid 1 wordt de definitie van subsidie weergegeven, deze luidt: “De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.” Om de definitie nog iets beter te begrijpen wordt deze in vijf stukken verdeeld. 9 Het eerste gedeelte gaat over aanspraak. Met dit woord wordt bedoeld dat de beslissing om subsidie te verstrekken niet vrijblijvend is. Daarnaast volgt uit het woord aanspraak, dat de subsidietitel al van toepassing is, voordat geld is uitgekeerd. Op het moment dat beslist wordt dat een activiteit in aanmerking komt voor subsidie, geldt deze titel. Het deel ‘op financiële middelen’ gaat over geld. De ontvanger krijgt geld of een garantstelling. Hoewel bij een garantstelling niet letterlijk geld wordt overgedragen, kan wel aanspraak op een geldsom worden gemaakt. Dit deel sluit wel betaling in natura uit. Een gemeente die een kantine gratis aan een club geeft, geeft geen subsidie, terwijl een gemeente die geld ter beschikking stelt voor hetzelfde doel wel subsidie geeft. De jurisprudentie heeft echter geconcludeerd dat ‘subsidies’ in natura wel aangemerkt worden als een beschikking. 10
Show more

56 Read more

Het opium vraagstuk  Een onderzoek naar de relatie tussen de gewascyclus van de papaver en de geweldsintensiteit in Uruzgan Afghanistan tijdens de Nederlandse ISAF missie

Het opium vraagstuk Een onderzoek naar de relatie tussen de gewascyclus van de papaver en de geweldsintensiteit in Uruzgan Afghanistan tijdens de Nederlandse ISAF missie

Voordat gebruik kan worden gemaakt van de satellietbeelden voor onderzoek dienen de beelden nog een aantal handelingen te ondergaan. (Huisman & de By, 2001) Eerst moet worden gecontroleerd of de beeldstatistieken op de juiste manier zijn verwerkt. Dit kan worden gedaan door de radiometrische resolutie per band na te gaan en de histogrammen, de verdeling van de waarden per band, te controleren. Daarna is het van belang om de beelden te georefereren. Dit houdt in dat de beelden op de juiste manier in het computerprogramma worden geladen zodat de coördinaten van het beeld overeenkomen met de wereldcoördinaten. Ook de hoogte data, dit zijn gegevens die de hoogte van het terrein weergeven, moet op de juiste manier op het beeld worden gelegd. Hierbij moet men rekening houden met de hoek waarin de beelden zijn opgenomen. Omdat de sensor zich bevindt in de ruimte en daarom de atmosferische variaties invloed kunnen hebben op de beelden is het wenselijk dat de beelden worden gecorrigeerd. Op deze manier wordt de informatie uit de beelden nauwkeuriger. Door een defecte sensor kan het voorkomen dat er strepen of gaten zitten in het beeld. Door middel van ‘noise removal’, ‘noise reduction’ en ‘gap filling’ kunnen deze omissies in het beeld worden gecorrigeerd. De beelden kunnen hierna nog geoptimaliseerd worden, door bijvoorbeeld het beeld te filteren of een techniek als pan-sharpening toe te passen. Dit is een methode om aan een lage resolutie kleurenbeeld (Multi spectraal) een hoge resolutie (panchromatisch) beeld toe te voegen om zo een hoge resolutie te creëren.
Show more

74 Read more

Die invloed van In eie werklikheidsverstaan op die verstaan van die opstandingsgebeure: In Vergelykende studie

Die invloed van In eie werklikheidsverstaan op die verstaan van die opstandingsgebeure: In Vergelykende studie

Die invloed van In eie werklikheidsverstaan op die verstaan van die opstandingsgebeure In Vergely kende studie Nicolaas J S Steenekamp & J H Koekemoer Univeniteit van Pretoria Abstract Worldview and r[.]

20 Read more

Die invloed van sekere possleutelfaktore op werksprestasie

Die invloed van sekere possleutelfaktore op werksprestasie

i) Die wyse waarop tevredenheid in hierdie ondersoek bepaal is. Tevredenheid word hier (in navolging van Porter 1962 en 1963) uitgedruk as die verskil tussen die mate waarin elke persoon graag elke afsonderlike sleutelfaktor in sy besondere pos aanwesig wil sien en die mate waarin dit tans aanwesig is. Hoe kleiner hierdie verskil, hoe meer dui dit daarop dat 'n persoon tevrede is met die mate waarin die betrokke sleutel-faktor aanwesig is binne sy pos. Dit mag egter voorkom dat 'n persoon baie meer van 'n sekere eienskap in sy werk aanwesig wil hê as waarvoor die skale voorsiening maak.
Show more

12 Read more

Show all 10000 documents...