Top PDF Disseny i implementació d'un sistema de gestió d'avaries

Disseny i implementació d'un sistema de gestió d'avaries

Disseny i implementació d'un sistema de gestió d'avaries

Finalment es despleguen les avaries que hi ha a la base de dades. Es pot seleccionar una de les que apareixen a la llista, o prémer “Altres” per tal d’introduir-ne una de nova. Al seleccionar-ne una, apareix el botó “Notifica”. En el cas d’haver triat una avaria del sector bobinat, per una bobinadora i una bobina concretes, apareix un nou camp, “Hora prevista propera recollida”. Per defecte surt l’hora actual, però es pot modificar segons ens convingui. Aquesta funcionalitat és molt útil ja que permet als responsables d’avaries saber quan de temps tenen per mirar d’arreglar l’avaria. Amb “Notifica”, automàticament es dóna d’alta l’avaria a la base de dades, s’actualitza la llista de sota comentada tot seguit, i si hi ha connexió amb el client, actualitza també la seva llista d’avaries pendents. A més, surt per la impressora una fulla amb la informació de l’avaria donada d’alta. El fet que surti per la impressora aquesta notificació, s’eliminarà quan tothom estigui habituat a fer servir l’aplicació.
Show more

86 Read more

Disseny i implementació d'un sistema per gestionar resultats esportius

Disseny i implementació d'un sistema per gestionar resultats esportius

Doncs  aquest  procés  és  un  procés  fragós  i  més  tenint  en  compte  la  mitjana  d’edat  de  la  majoria  de  corredors,  que  sol  superar  els  40  anys  i    molts  no  estan  acostumats  a  emprar  de  forma còmode un ordinador. La gent li costa molt trobar el formulari d’inscripció d’una cursa.  En el moment que ho troba, s’ha de fer el mateix procés de sempre, omplir el formulari amb  totes  les  teves  dades  personals.  Un  formulari  sempre  en  blanc,  on  corredors,  setmana  a  setmana  han  d’omplir  un  i  altre  cop  les  seves  dades.  A  més  de  les  dades  personals,  has  de  buscar per casa el codi del xip, que es un valor alfanumèric de l’estil D9‐MNYDN i del que ningú  mai se’n recorda. 
Show more

113 Read more

Disseny i implementació d'un vehicle de dues rodes paral·leles basat en el sistema d'un SEGWAY

Disseny i implementació d'un vehicle de dues rodes paral·leles basat en el sistema d'un SEGWAY

Per últim la D.G.T va resoldre el 26 de setembre de 2001 el següent: “Els patinets amb motor no es troben recollits en la classificació i categories dels vehicles a l'efecte d'homologació i d'emplenament de les targetes d'inspecció tècnica o de la documentació necessària per a la matriculació recollides en l'annex II del R. G. de Vehicles, aprovat per RD 2822/98, de 23 de desembre, i no es poden considerar vehicles de motor a l'efecte de la Llei de Seguretat Vial. En quan a la possible assimilació d'aquests patinets amb motor als ciclomotors, formulada consulta sobre aquest tema a la Sotsdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial, aquesta informa que els patinets autopropulsats no tenen la condició de vehicles, tret que estiguin degudament homologats, per a això haurien de complir amb la Directiva 92/61 CEE, relativa a la recepció de vehicles de dues o tres rodes, la qual cosa els permetria la seva matriculació com si d'un ciclomotor es tractés. Tampoc es tracta de bicicletes ni de bicicletes amb pedaleig assistit com es pot deduir de les definicions que d'aquests vehicles es contenen en el citat annex II.
Show more

556 Read more

Disseny i implementació d’un sistema de comunicacions WiFi per a una xarxa de vehicles autònoms

Disseny i implementació d’un sistema de comunicacions WiFi per a una xarxa de vehicles autònoms

En aquest treball es dissenya i implementa un sistema de comunicacions WiFi per a una xarxa de vehicles autònoms. Els vehicles es connecten a la mateixa xarxa sense fils, cosa que permet l’intercanvi d’informació entre ells i també ser monitoritzats i controlats des d’un PC. Els vehicles estan governats per un microcontrolador ARM. S’utilitza el dispositiu ESP8266, comercialitzat per l’empresa xinesa Expressif Systems, per a dotar-los de connectivitat WiFi. S’ha dissenyat un software per a microcontroladors que permet el govern del dispositiu WiFi sense interferir en cap cas amb l’execució d’altres rutines prioritàries per part del microcontrolador. S’ha dissenyat un altre software per a PC que permet la monitorització de l’estat dels vehicles connectats a la xarxa, l’enviament d’ordres, la imposició remota de consignes i la modificació de paràmetres. El sistema de comunicacions no es limita a vehicles autònoms si no que pot ser implementat en qualsevol sistema integrat.
Show more

88 Read more

Disseny i implementació d'un sistema web de geolocalització i promoció d'events

Disseny i implementació d'un sistema web de geolocalització i promoció d'events

Per altre banda tamb´ e cal comentar que totes les taules del model, excepte una, utilitzen el motor InnoDB ja que proporciona transaccions que compleixen amb ACID. D’aquesta manera es garanteix que les dades sempre s´ on coherents tot i que es perd rendiment en les consultes. En cas que es detecti que amb el creixement de la base de dades i/o el nombre d’usuaris el rendiment baixi notablement es passar` a a utilitzar el motor MyISAM. Com a excepci´ o tenim la taula chats que utilitza el motor Memory. Aquest motor guarda les dades a mem` oria, augmentant la velocitat de lectura i escriptura enormement. La utilitzaci´ o d’aquest motor ´ es necess` aria ja que l’acc´ es a aquesta taula ha de ser molt r` apid per poder oferir als usuaris una comunicaci´ o en temps real.
Show more

140 Read more

Disseny i implementació d'un sistema de gestió intel·ligent 'Smart Port' per a ports recreatius

Disseny i implementació d'un sistema de gestió intel·ligent 'Smart Port' per a ports recreatius

16.2.4 Iteració 4: Front-end La iteració de Front-end, és una de les fases que necessita més hores de dedicació. Es tracta d'una etapa on es posa estil i color al treball realitzat. Aquí és on es decideix la primera impressió que s'emporta l'usuari sobre la feina feta. Es tracta d'una fase complexa, on es requereix tenir una bona visió i experiència en el disseny de pàgines web. Per a fer-ho s'utilitza: el framework Bootstrap, a fi de tenir un disseny responsiu; el llenguatge CSS per tal de definir i tenir una millor presentació de les vistes creades amb HTML en la fase de Back-end. Aquesta no es composa de diferents subfases, ja que es disposa de plantilles que s'apliquen a tots els fitxers HTML de manera que la modificació d'un ja altera la resta. Tot i així si que hi ha certs aspectes que pertanyen pròpiament a cada vista o funcionalitat i per això en el diagrama de Gantt es mostra dividit en dues parts.
Show more

117 Read more

Disseny i implementació d’una aplicació de streaming utilitzant Network Coding

Disseny i implementació d’una aplicació de streaming utilitzant Network Coding

A banda de l ’eficiència de les dades, cal fixar-nos en quan podem recuperar les dades originals. En les proves anteriors veiem que només som capaços de recuperar les dades en els casos de tenir generacions compostes de un o dos blocs. És degut a que en el destí, per resoldre el sistema, necessitem tants missatges de la generació com blocs l’hem dividit en l’origen. Ens podem fixar en el format del missatge: si el missatge té n coeficients necessitarem n missatges de la generació per obtenir-ne els valors originals. Com que en el nostre cas en el destí només rebem dos missatges de cada generació només podrem recuperar les dades si la generació conté com a molt dos blocs.
Show more

91 Read more

Disseny i implementació d'una aplicació web per a gestionar inscripcions d'una entitat de lleure

Disseny i implementació d'una aplicació web per a gestionar inscripcions d'una entitat de lleure

Actualment el més freqüent és fer inscripcions presencials amb uns horaris establerts i recollir la informació de les famílies a través d'unes fitxes impreses que han d'omplir a mà. Considero que en els primers dos casos (Esplai Guai! i Gesplai) no puc adaptar la solució, ja que són solucions externes a mi i no puc accedir a elles. En el cas de l'Era podria arribar a treballar sobre el sistema, ja que la meva entitat forma part de la federació que l'ha creat (Esplac), però considero el procés molt complicat i un mica intrusiu. A més, els seus objectius sobre quines funcionalitats desenvolupar no estan alineats amb els de l’entitat a la qual pertanyo. En el cas de l'Esplai MIV sí que puc aprofitar part de solució. No puc aprofitar la lògica que conté ni la tecnologia que utilitza (per raons explicades a la definició del projecte), però sí que aprofito tot el procés de com fer la inscripció, les fitxes, els correus i l'experiència i conclusions que he tret portant a terme el projecte anteriorment.
Show more

80 Read more

Disseny i implementació d'una webApp pel control de despeses personals i en grup

Disseny i implementació d'una webApp pel control de despeses personals i en grup

Figura 13.1: Diagrama de les tecnologies utilitzades per la realitzaci´ o del sistema [ 13 ] 13.1 Arquitectura de Software del sistema Pel que fa a l’arquitectura de software del sistema, a la imatge 13.2 es representen les classes del sistema en format UML, un diagrama de classes on apareixen les principals clas- ses del nostre sistema. Per explicar les classes principals cal comen¸ car a llegir el diagrama per la classe usuari, un usuari pot tenir (o no tenir) contactes i transaccions i pot pert` anyer a diferents grups, per` o sempre tindr` a un saldo (que indica els diners actuals de l’usuari). Tamb´ e cal destacar que les transaccions sempre tindran una categoria, ´ es per aix` o que la relaci´ o amb la subclasse ´ es complete i sempre ser` a una de les dues categories especificades (Income o Outcome) per aix` o ´ es disjoint, nom´ es pot tenir una de les dues categories. Pel que fa als grups, aquest poden o no tenir moviments, i aquests finalment estan relacionats amb els usuaris, ja que un moviment afecta 2 o m´ es usuaris.
Show more

123 Read more

Disseny i implementació d'un joc de geocaching amb realitat augmentada

Disseny i implementació d'un joc de geocaching amb realitat augmentada

Capítol 3. Especificacions de l’aplicació. Tal i com hem vist en el capítol anterior, un dels factors clau per l’execució del World Mobile City Project és l’existència d’una aplicació que gestioni tota l’activitat el dia que els estudiants surten al carrer per fer la gimcana. Amb aquest aplicatiu els alumnes reben instruccions de les proves que han de realitzar, que algunes es fan dins de la mateixa, i d’altres fent-ne ús d’altres aplicacions. Actualment existeix una aplicació disponible però es requereix una nova versió que agilitzi la creació d’activitats. Per tant amb la nova aplicació es pretén cobrir la necessitat d’un sistema més dinàmic. Cal esmentar que aquesta aplicació que es demana no és una versió final si no que ha d’estar pensada per afegir noves funcionalitats de forma senzilla i sense haver de canviar l’arquitectura per afegir canvis.
Show more

113 Read more

Disseny i implementació d'un convertidor CAN / WiFi de baix cost basat en un microcontrolador de 8 bits

Disseny i implementació d'un convertidor CAN / WiFi de baix cost basat en un microcontrolador de 8 bits

2. PROGRAMA 2.1. Programari utilitzat 2.1.1. Entorn El programari emprat per al desenvolupament del convertidor CAN/WiFi ha estat el MPLAB IDE (versió v8.63), de l’empresa Microchip Technology, destinat a la programació d’aplicacions per microcontroladors de la mateixa marca. MPLAB IDE ( Integrated Development Environment) ofereix un únic unificat per al desenvolupament d’aplicacions per a microcontroladors integrats en un sistema. Un IDE esta composat per les següents parts : un editor de codi (en llenguatge C ) intergat , tot i que en aquest cas també s’ha fet servir un editor de codi extern per una millor interficie grafica i usabilitat a l’hora de programar en diversos llenguatges com és el Sublime Text, un compilador , un depurador o debugger, i una interfície gràfica d’usuari o GUI (Graphical User Interface).
Show more

68 Read more

Disseny i implementació d'una solució per a Sol Serveis i Manteniments, SL

Disseny i implementació d'una solució per a Sol Serveis i Manteniments, SL

Avui en dia, tota empresa disposa de sistemes informàtics per tal de dur a terme el seu                                   negoci. Aquests sistemes permeten millorar la capacitat i la gestió operativa.     Aplicant aquests sistemes, entre altres avantatges, disposarem d'una optimització tant en                       costos com en temps. Tasques que abans s'havien de realitzar de forma manual per una                               persona, ara es poden realitzar de forma més automàtica en menys temps. Aquestes eines                             també ofereixen des d'un anàlisi bàsic de les dades a un de molt complet, permetent a les                                   parts interessades, fer un estudi d'aquestes dades per entendre on realitzar millores o bé                             on prioritzar. 
Show more

132 Read more

Estudi, disseny i implementació d'un gestor d'incidències online

Estudi, disseny i implementació d'un gestor d'incidències online

Com a possibles línees de continuació d’aquest projecte, és poden afegir noves funcionalitats i millores, com l’adició de nous atributs tant de les incidències com dels usuaris, o la funcionalitat d’adjuntar fitxers. La sincronització del usuaris amb un servidor LDAP és una idea molt interessant a tenir en compte, ja que ens permetria realitzar una gestió automàtica dels usuaris de la corporació. Una altre millora interessant seria la construcció d’una base de dades del coneixement accessible als tècnics i usuaris, on poder consultar possibles resolucions a una incidència, d’aquesta forma es reduiria el nombre d’incidències recurrents. Finalment la possibilitat d’entrada d’incidències via correu electrònic esdevindria una necessitat en el cas d’un volum d’incidències elevat, reduint en temps d’introducció d’incidències, i per tant, el cost en recursos de personal de l’empresa.
Show more

58 Read more

Anàlisi i disseny de la Web/Intranet per a la promoció, difusió i gestió interna de l'organització RUWON

Anàlisi i disseny de la Web/Intranet per a la promoció, difusió i gestió interna de l'organització RUWON

En la història de l’educació al Nepal sabem que tradicionalment el seu sistema educatiu va ser guiat per la cultura hindú. Els seus inicis es van basar molt en l’ensenyament casolà i a poc a poc es va anar transferit els poders al seminari Gurukul, on persones doctes anomenats Guru van ser les responsables de l'ensenyament decidint ells mateixos què ensenyar i com ensenyar-ho. Abans que comencés l'educació moderna al país, l'escolarització estava restringida a les classes altes que eren les privilegiades en tot sentit, mentre que la resta de la població era essencialment analfabeta i ignorant. Abans de la nova era educativa, només els nens de les classes benestants rebien educació, en canvi les nenes molt poques vegades rebien una educació adequada. L’escola no va ser oberta formalment al públic en general fins a la instauració de la democràcia al Nepal, el 1951, i no fou fins el 1971 que s’introduí un pla d’educació que va permetre el seu augment i desenvolupament. Actualment, a més de la creació d'una estructura educativa al Nepal, el govern ha establert escoles comunitàries (públiques) per a les quals els estudiants reben beques del govern de forma regular. També hi ha escoles privades, finançades per fonts no governamentals propis o aliens de l’escola o un altre tipus d’escoles administrades per la població local la qual està molt entusiasmada amb tenir una escola en la seva zona. Tot i que no reben cap subvenció del govern en forma regular, les persones ajuden a administrar les escoles perquè d'aquesta manera siguin identificades com a veritables escoles de la comunitat.
Show more

80 Read more

Disseny d'un joc didàctic per donar suport a l'ensenyament en gestió de projectes

Disseny d'un joc didàctic per donar suport a l'ensenyament en gestió de projectes

Però com acabem de dir, es tracta més d’una dinàmica complerta que no pas d’un joc que pugui existir per si sol. 3.2.4. PROMASTER PROMASTER (PROject MAnagement Skills Training Environment) que, des de 2007, han estat desenvolupant T. Nakamura, Y. Tachikawa i altres investigadors del “Graduate School of Bionics, Computer and Media Sciences” de la Tokyo University of Technology, és un sistema online que fa servir el joc de rol com a eina per a l’estudi de la gestió de projectes. En les nombroses publicacions relacionades amb aquest sistema online [28], [29], [30], [31], T. Nakamura i els seus companys insisteixen en la importància dels jocs educatius com a substitutius necessaris al “OJT” (“On-the-Job Training, és a dir, entrenament a base d’experiència real proposat pel PMI®[23] com a eina de desenvolupament).
Show more

60 Read more

Gestió d'ofertes i demandes de serveis a través del web

Gestió d'ofertes i demandes de serveis a través del web

El tercer apartat està dedicat a l’anàlisi de l’aplicació. En ell es detallen els requisits, els casos d’ús i els diagrames de seqüència de les funcions que composaran la nova aplicació. El quart apartat especifica quin serà el disseny de l’aplicació. En ell s’identificaran aspectes relacionats amb la selecció de la tecnologia i llenguatges de programació triats per a realitzar el desenvolupament, la definició de la interfície d’usuari i el disseny de la base de dades. El cinquè apartat parla de la implementació. En ell es detallen les diferents capes del patró de desenvolupament utilitzat (model-vista-controlador) i la interacció entre elles. Aquí es detallaran els principals mòduls de l’aplicació, l’estructura de carpetes, les classes més importants, etc.
Show more

99 Read more

Sistema de gestió de tallers : aplicació de tecnologies Web 2.0 a la planificació de la feina d'un taller mecànic

Sistema de gestió de tallers : aplicació de tecnologies Web 2.0 a la planificació de la feina d'un taller mecànic

Evolutiu : Concebeix la idea que el software pot ser desenvolupat per etapes, per increments, afegint en cada etapa una nova funcionalitat al sistema fins que aquest estigui acabat. Així, es parteix d’una llista de control que conté, en ordre, totes les tasques que ha d’incorporar el sistema. A cada pas traiem una nova tasca de la llista, dissenyant la seva implementació, codificant-la i provant-la. A continuació es realitza un anàlisi parcial del sistema obtingut i actualitzem la llista, podent afegir si cal nous requeriments. Seguidament afegirem al sistema la següent funcionalitat de la llista i així successivament. Aquest model bàsicament presenta dos problemes: (1) deixa d’existir la fase de manteniment per convertir-se tot el cicle de vida del software en el manteniment i (2) dificultat per marcar la fi d’inclusió de requeriments a la llista de control per part del client podent allargar molt el procés de desenvolupament del sistema.
Show more

104 Read more

Disseny i desenvolupament d’una maqueta per a la gestió documental web amb WordPress

Disseny i desenvolupament d’una maqueta per a la gestió documental web amb WordPress

Es basa en una interfície que controla una o varies bases de dades on es troba el contingut del lloc web. El sistema permet manejar de manera independent el contingut i el disseny. 4.1.2. Llenguatge PHP És un llenguatge de codi obert, és a dir, és de ús lliure i gratuït. I es pot incrustar en HTML, que significa que un mateix arxiu pot ser combinat amb PHP i HTML, seguint unes regles. PHP s’utilitza per a generar pàgines web dinàmiques. Una pàgina web estàtica es aquella on els seus continguts es mantenen sempre igual, mentre que una pàgina web dinàmica els continguts poden canviar en relació amb els canvis que s’hagin dut a terme a la base de dades, cerques, aportacions del usuaris, etc.
Show more

79 Read more

Millora i implementació de l'eina Open-Source AC2GeoNetwork per ArcCatalog

Millora i implementació de l'eina Open-Source AC2GeoNetwork per ArcCatalog

3. OBJECTIUS 3.1. Objectius generals L’objectiu principal del projecte es basa en el desenvolupament i millora de l’eina AC2GeoNetwork amb funcionalitat per gestionar els requeriments de publicació de les metadades segons l’esquema de l’AEMA, així com la gestió i publicació correcte de les dades al geoportal en qüestió. La realització d’aquesta tasca requereix fer una anàlisi en profunditat del sistema, com funciona i quines són les necessitats de l’ETC-LUSI a l’hora de gestionar i publicar les dades amb el format corresponent. Com a conseqüència cal estudiar les diferents tecnologies existents a utilitzar durant el projecte, el que ha de permetre escollir les més adequades per al desenvolupament dels diferents processos, que un cop integrats en l’eina AC2GeoNetwork es publicaran automàticament al geoportal.
Show more

69 Read more

Estudi de l'helicòpter coaxial UAV i disseny del controlador

Estudi de l'helicòpter coaxial UAV i disseny del controlador

Com és normal en Simulink, el model funciona a través de diferents blocs que en aquest cas representen cada un dels elements participants. Entre cada bloc hi apareixen connectades unes fletxes on s’hi troben contingudes les variables, de vegades soles, o de vegades agrupades en forma de vectors. Segons el criteri de colors utilitzat en aquest model, els blocs blancs poden representar coses diferents depenent de la forma i el text que continguin: seran paràmetres si són rectangulars amb el nom del paràmetre en l’interior, o bé operacions matemàtiques com sumes (cercle), guanys (triangulars), productes, etc. o bé funcions de MATLAB aplicades a la senyal que hi entra. Els blocs grisos representen subsistemes, que bé poden ser subsistemes del model (i per tant de l’helicòpter), o bé simplement subsistemes més específics que s’han creat com a agrupació d’una sèrie d’operacions per tal de presentar-ho de manera més aclaridora. Els blocs acabats o començats en punta i de colors representen enrutament de senyal, és a dir que es transporta una o més variables des del punt on van a parar fins el punt on es generen, per a simplificar el diagrama. Finalment, en blau apareixen els elements que permeten obtenir una representació gràfica de les variables en qüestió.
Show more

122 Read more

Show all 10000 documents...