Top PDF Effect of Green Tea Extract as Antioxidant on Shear Bond Strength of Resin Composite to in-Office and Home-Bleached Enamel

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Iñaki Gabilondo Pujol

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Iñaki Gabilondo Pujol

Investidura Honoris Causa. Universitat de Lleida 2012 Índex 14 un propagandista— “perquè els nostres governants no han estat a l’altura de l’esforç general”, sinó que han escollit el “camí fàcil d’explotar fins a l’escanyament les classes mitjanes i els assalariats, però no han fet res per obligar els poderosos a sumar-hi el seu esforç”. I referint-se a allò que fa més dolorosa la situació actual —la manca d’una explicació convincent sobre com serà el nostre futur, i sobretot el dels nostres estudiants, el dels ancians i el de les persones humils, en els propers anys— Rafael Nadal afegia: “La informació i la veritat no són mai actius exclusius dels governants, sinó un dret dels ciutadans; sobretot quan compleixen la seva part del contracte treballant més i més durament, mentre que els governs incompleixen promeses, programes i contractes. Els ciutadans són els que estan salvant el destí del país. Tenen dret a compartir-lo.” Usted, Iñaki, también se ha referido reiteradamente a la superposición de diversas crisis y ha manifestado rotundamente su convicción de que ni la política ni el periodismo pueden mirar hacia un lado, mientras cada vez más la gente mira hacia otro, porque este es un escenario peligroso, cuyos riesgos son sobradamente conocidos, a poco que tengamos en cuenta la historia de Europa en el siglo XX. Y de todos modos, ni podemos abandonarnos a la desesperanza ni olvidarnos de que puede que la democracia no sea una amada república, en palabras de Edward M. Forster, uno de los Apóstoles —el grupo de John Maynard Keynes y Virginia Woolf—, pero tiene dos grandes virtudes: admite la variedad y permite la crítica. Forster era un defensor de la tolerancia y de lo que él llamaba las virtudes negativas: no ser quisquilloso, ni irritable, ni vengativo, y se identificaba mucho más con Montaigne o con Erasmo de Rotterdam, dos tolerantes vilipendiados por las facciones, que con dos “duros” como Moisés o San Pablo.
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Rafael Matesanz Acedos

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Rafael Matesanz Acedos

que ha posibilitado la creación de nuevas metodologías, técnicas e instrumentos al servicio de los trasplantes, y que ha puesto en relación las necesidades clínicas hospitalarias con las actuaciones investigadoras. — Cuarta: el desarrollo de unos profesionales de la medicina y la enfermería capaces de llevar a buen puerto una empresa colectiva de muy difícil y compleja realización. Nuestros médicos, nuestros enfermeros, son de los mejor preparados del mundo, y ello se pone bien de manifiesto en su capacidad para salvar con gran éxito la durí- sima y compleja tarea de trasplantar órganos. Y no solo lo son por su preparación profesional, sino también por su coraje, por su abnegación, por su capacidad de darlo todo por sus pacientes. De alguna manera, quiero significar que hoy hacemos también Honoris Causa a la medicina y a la enfermería españolas.
More...

Read more

Solemne investidura com a Doctor Honoris Causa del professor Mariano Barbacid

Solemne investidura com a Doctor Honoris Causa del professor Mariano Barbacid

Em permeto destacar el càncer perquè, a parer meu, són les malalties neoplàsiques les que tenen més impacte en la societat, les que causen més desassossec i, sens dubte, més temor. Sense la intenció de minimitzar cap de les malalties que encara ens queden per conquistar, podríem dir que avui la societat accepta amb més resignació les malalties cardiovasculars. En pri- mer lloc, perquè la gran majoria són fàcilment controlables gràcies al des- envolupament de fàrmacs cada vegada més efectius. Fins i tot quan algú, lamentablement, pateix un infart, la societat s’ho agafa com si es tractés d’un accident, quelcom que té lloc de manera sobtada i que moltes vegades s’a- tribueix, no sempre correctament, a l’estrès dels temps que vivim. Igual- ment, la societat accepta les malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson com una evolució gairebé natural de l’organisme durant el procés inevitable i imparable de l’envelliment.
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa de la senyora Maria Jesús Prieto-Laffargue

Investidura com a doctor Honoris Causa de la senyora Maria Jesús Prieto-Laffargue

En aquesta transformació, l’Escola Politècnica Superior ha esdevingut una peça clau, perquè ha format bona part dels enginyers que han fet possible la realitat actual i que de ben segur sabran afrontar els apassionants reptes que el futur proper ens portarà. Camps de l’enginyeria com l’energia, la sostenibilitat i la computació són cabdals per al desenvolupament de la nostra societat del segle XXI, alhora que presenten nombrosos interrogants, que solament amb una sòlida formació i un esperit innovador podran ser assolits. El Centre Inspires, que incorpora el conjunt dels grups d’investigació de l´Escola, és una aportació més a la nostra universitat i al conjunt de la societat.
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Joan Manuel Serrat i Teresa

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Joan Manuel Serrat i Teresa

en l’intent de derrotar tanta insensatesa. I sense caure en paranys absurds. I per això jo te’n dono les gràcies. De debò que pot quedar algú que encara no sàpiga que ets un home de família, que vas marxar de casa perquè volies sortir al món per saber més i descobrir nous camins i nous indrets, reals o ideals, però sense oblidar les teves arrels? Que has format una família, amb una dona, companya de vida, i que ets pare de dues filles i un fill —que t’han fet avi—, i dels quals estàs ben orgullós perquè t’han sortit, com dius tu mateix, bons i responsables? Ells et van inspirar aquells locos bajitos (1981), que tan sovint se’ns
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Eugenio Bregolat Obiols

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Eugenio Bregolat Obiols

En 1981 fue nombrado miembro del Servicio Español de Asuntos Exteriores y al año siguiente ocupó su primer puesto como embajador: en Indonesia entre 1982 y 1987, para seguir con su pri[r]

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Michael A. Savageau

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Michael A. Savageau

We have extended our international relations year after year and have agreements with hundreds of other universities all around the world, as a result of which hundreds of foreign students come here to study. It is an honor and a great pleasure for us to include you, Professor Savageau, in our senate of doctors. We heard an excellent citation from Professor Sorribas. He is one of our great lecturers and researchers. He has demonstrated his knowledge to us, which does not surprise me, as I am well aware of his great qualities. I would like to thank him for proposing Professor Savageau as doctor Honoris Causa. I will not repeat your
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Jordi Pujol i Soley

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Jordi Pujol i Soley

Darrerament, la secular qüestió de l’encaix o de la relació lleial entre Catalunya i Es- panya ha tornat a ocupar-lo de manera més intensa. L’actitud responsable i solidària de Catalunya, protagonitzada principalment per Convergència i Unió amb la seva implicació a fons en la governabilitat i l’estabilitat d’Espanya, que ha estat un dels principals objectius de la presidència de Jordi Pujol i, en general, de la seva activitat política, s’ha dut a terme amb independència del color polític del Govern de Madrid i no ha estat corresposta amb l’esperada lleialtat i reciprocitat envers el reconeixement clar i consolidat de la personalitat pròpia i diferenciada de Catalunya. Aquesta constatació ha dut Pujol a no trobar arguments per a rebatre l’apel·lació a la independència de Catalunya, de la qual cosa es dedueix que aquell encaix l’entén ja no possible pràcti- cament després d’haver comprovat que cap de les iniciatives o estratègies plantejades ha reeixit. L’enlluernament per un respecte efímer i per haver-nos sentit, sobretot des de la perspectiva internacional, model de referència, ha estat de seguida substituït per la crua realitat de sentir-nos instrumentalitzats i, fins i tot, menystinguts políti- cament, econòmicament i identitàriament, en un procés d’involució que ha conduït inexorablement a l’enfortiment de l’estat, prenent com a base una idea tradicional d’Espanya i, consegüentment, la residualització de Catalunya: l’alternativa, diu Pujol, està entre la independència i el gradual esborrament de la catalanitat i de Catalunya. Per això, Pujol torna a liderar l’opinió, ara des del camp del pensament i de la reflexió, quan planteja que la relació de Catalunya amb el món, per bé que continuant mirant com sempre cap a Europa, i també, òbviament, cap a Espanya, passa pel dret a decidir sobre el que calgui i fins on calgui. Perquè de país n’hi ha, i aquest és el gran actiu de Catalunya per a l’objectiu del seu enfortiment intern. Aquesta és la tesi que el candidat ha estat defensant des dels inicis d’enguany sota el títol Residuals o independents?: Quan es trenquen els ponts (Ed. Pòrtic, juny de 2011), sense amagar, però, la molt gran dificultat i els riscos del projecte de la independència.
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor. Dong Yansheng

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor. Dong Yansheng

UdL del leridano Eugenio Bregolat, ex embajador del Reino de España en la República Popular de China y presidente honorífico de la CEA, así como del insigne hispanista chino, celebrado[r]

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Rattan Lal

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Rattan Lal

La Humanitat sempre ha estat preocupada pel seu futur. L’ésser humà sap que el seu present és en bona part la conseqüència del seu passat, però es pregunta especialment com seguir sent-ho creant cada dia el seu present-futur. És veritat que donem gran importància al pretèrit, però el freqüentem, sobretot, com un camp d’experiència que ens ha de servir per pensar i programar el nostre futur curt i el nostre futur llarg. Veiem el passat com un gran magisteri per a la vida present i per al nostre esdevenidor. Es pensa, a vegades, que els historiadors som els encarregats de guardar la memòria del passat. No crec que sigui aquesta la tasca fonamental dels historiadors com a científics socials. És més, els aconsello que desconfiïn quan sentin la paraula memòria referida a un bon coneixement del passat. Els historiadors, en realitat, responem a una necessitat dels humans que consisteix a conèixer si hi ha regularitats en el nostre comportament en col·lectivitat. Els historiadors tractem d’analitzar si el funcionament i el canvi de les societats obeeixen a regularitats, que, una vegada identificades i conegudes, ens permeten estar en disposició d’actuar sobre la planificació del nostre demà col·lectiu. Incloent-hi, és clar, la regularitat de l’atzar, que sabem que existeix, tot i que encara no sabem com funciona. Els historiadors fem ciència per ajudar a entendre i dominar el canvi social que ens ha de conduir al nostre millor futur.
More...

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Carlos Martínez Shaw

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Carlos Martínez Shaw

Una vez definido el objeto de la ciencia histórica, los historiadores de mi generación nos vimos sumergidos en toda una serie de debates sobre la esencia del conocimiento histórico en [r]

Read more

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Dong Yansheng

Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Dong Yansheng

investigación para la enseñanza del español. Una docencia que ha realizado con amor y con implicación hacia unos estudiantes que así se lo reconocen generación tras gene- ración. Todas los intelectuales chinos que se han ocupado de nuestro idioma y nuestra cultura lo señalan como el principal estandarte. Y toda su tarea la ha efectuado con la virtud del pionero. Cuando él llegó, no había casi nada. Ahora ya la labor ha permitido una buena siembra y los frutos empezamos a recogerlos gracias a su inmensa tarea. El ímprobo trabajo realizado por nuestro nuevo doctor, se ha asentado en las bases tra- dicionales de los grandes intelectuales: inteligencia, rigor metodológico, perseverancia y modestia. Todos los honores hasta ahora recibidos no son fruto de la casualidad sino, esta vez sí, de la causalidad. A causa de que en solitario, recorriendo una terra incognita,
More...

Read more

Palabras de Manuel Segura Morales S. I. en su investidura como doctor honoris causa

Palabras de Manuel Segura Morales S. I. en su investidura como doctor honoris causa

Igualmente, deberán ser capaces de determinar, con ejemplos de la vida diaria, qué acontecimientos y qué pensamientos son los que provocan esos sentimientos. Respecto a la depresión, que se está convirtiendo en una verdadera plaga entre nosotros (el suicidio es ya la primera causa más frecuente de muerte entre los jóvenes, en España; antes era la segunda, después de los accidentes de carrete- ra, pero actualmente ya es la primera), los alumnos deben aprender a distinguir entre depresión biológica (producida por un defecto genético que afecta a algún neurotransmisor, o impide la asimilación del litio), la fisiológica (no de nacimiento, sino derivada del consumo de drogas), la depresión producida por un problema antiguo no resuelto (ésta es la que preocupó a Freud), y la depresión producida por un problema actual (enfermedad grave, separación matrimonial, ruina económica, pérdida de un ser querido).
More...

Read more

Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Gonzalo Halffter

Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Gonzalo Halffter

Quisiera dejar claro que no menosprecio, ni disminuyo, lo que representa la pérdida de especies para el empobrecimiento de la riqueza biológica, misma que permite el funcionamiento de los ecosistemas y por lo tanto nuestra propia existencia sustentable. Además, estoy convencido de que la principal causa de extinción es el cambio masivo de hábitat. Pero cada vez es más evidente que las especies tienen posibilidades, muy diferentes según el caso, de sobrevivir en ambientes modificados. Es un tema que considero indispensable profundizar, pues puede ampliar nuestra visión de lo que debe ser una política de conservación. Sin abandonar la atención prioritaria que debe prestarse a las áreas protegidas, creo que hay que idear medidas que incluyen ecosistemas usados por el hombre pero que conservan una rica diversidad, como en España son las dehesas. Hace falta imaginación y también información científica, para encontrar medidas legales y fiscales que protejan estos paisajes antropizados, pero ricos en diversidad.
More...

Read more

Laudatio del Profesor Doctor D. Benito del Castillo García con motivo de la investidura como Doctor Honoris Causa del

Laudatio del Profesor Doctor D. Benito del Castillo García con motivo de la investidura como Doctor Honoris Causa del

favorablemente la propuesta de la Facultad de Farmacia, su investidura como Dr. Honoris Causa de la UCM. La densa peripecia científica del Dr. Willy Baeyens, nos da argumentos sobrados para sentirnos orgullosos de incorporar a nuestra Universidad Complutense de Madrid, un hombre excepcional, que por los méritos científicos de su obra y su tesón, representa al Senado o a la aristocracia farmacéutica.

Read more

Discurso de Investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia

Discurso de Investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia

Seguidamente se procede a colocar alfa-quimotripsina para extraer el crista- lino que estaba delante del cisticerco, y así facilitar su extracción con mínimo riesgo, y sin romper la cáp[r]

Read more

Discurso de Investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia

Discurso de Investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia

Pero puedo decir que estas experiencias tan poco placenteras me han ayudado mucho en mi vida, han abierto mis ojos, porque me han hecho com- prender la importancia fundamental tanto de la familia como de la educa- ción en el deporte, en su desarrollo como práctica humana e instrumento para la mejora de la vida humana. Fue entonces cuando decidí dedicar mi vida al desarrollo de un proyecto político y cultural de una medicina depor- tiva en un marco más educativo y de prevención. Fueron estas las razones que me motivaron (y siguen motivándome en la actualidad) como científico y profesional a aceptar los compromisos de los cargos como experto en orga- nizaciones nacionales e internacionales del deporte.
More...

Read more

Bendita sea la luz : discurso de investidura como doctor Honoris Causa 5 de Junio de 2002

Bendita sea la luz : discurso de investidura como doctor Honoris Causa 5 de Junio de 2002

37.. Juan Ramón vio la luz en Moguer, en la que hoy se conoce como su Casa Natal: "una casa azul marino, orilla de los ríos Odiel y Tinto, de marismas ocres y moradas", y vivió c[r]

Read more

ACTO DE INVESTIDURA DEL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 2010 JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS

ACTO DE INVESTIDURA DEL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA 2010 JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS

la tímida y vergonzosa ardilla. Los Picos de Europa; las Hoces del Duratón; el Maestrazgo turolense en toda su grandeza sobria; la Mallorca interior que recorre el tren de Palma a Soller; la isla del Hierro («pequeños paraísos aún no arrebatados por la terrible crueldad del hombre urbano»). En la Rioja baja, se alegra de ver cómo se com- pensa el pasado textil de Enciso con la industria zapatera de Munilla y Arnedo. Al norte de Madrid, colindando con Guadalajara, recorre la Sierra pobre; en Murcia, bal- nearios y norias; en el País Vasco, la Pasión de Balmaseda. Habla con guardias forestales, curas, artesanos, alma- dieros, amas de casa, solitarios profesionales y, en gene- ral, con gentes curiosas, casi todas. Aquí y allá le ofrecen vinos y pastas, encurtidos y guisos de la casa, con el valor añadido de la cordialidad en el convite. El viajero es ham- brón, y tiene una deliciosa gula agradecida, no dice nunca que no a nada.
More...

Read more

DISCURSO INVESTIDURA DE NUEVOS DOCTORES Y DOCTOR HONORIS CAUSA DE D. FERNANDO CERVERÓ

DISCURSO INVESTIDURA DE NUEVOS DOCTORES Y DOCTOR HONORIS CAUSA DE D. FERNANDO CERVERÓ

Querido doctor Cerveró, usted sabe mejor que nadie que el dolor forma parte de nuestra existencia. Nos acompaña, como la felicidad, la esperanza y la alegría, en el viaje por la vida. La ciencia, gracias al tesón, la formación y el acierto de personas como Fernando Cerveró, ha hallado respuestas para combatir el dolor. Espero que voces tan acreditadas como la suya puedan ser escuchadas y reconocidas para considerar la inversión en formación y generación de conocimiento como uno de los pilares de toda sociedad desarrollada. Estoy convencido que nuestra universidad, como ha hecho hasta ahora, estará a la altura de las circunstancias. Estamos comprometidos con un modelo universitario público y de calidad, que precisa también de compromiso y de dotaciones por parte de las administraciones.
More...

Read more

Show all 10000 documents...

Related subjects