Top PDF Het douchemeubel : van ouderen, ontworpen voor iedereen

Het douchemeubel : van ouderen, ontworpen voor iedereen

Het douchemeubel : van ouderen, ontworpen voor iedereen

Door te zorgen dat al deze mensen het douchemeubel accepteren en niet meer associëren met “oud” kan er voor gezorgd worden dat ouderen trots zullen zijn op hun douchemeubel en dat ze zic[r]

77 Read more

Het douchemeubel : van ouderen, ontworpen voor iedereen

Het douchemeubel : van ouderen, ontworpen voor iedereen

Hij ziet de verschillende modellen niet zo zitten omdat een los zitje vaak de goedkoopste adequate oplossing is maar mensen mogen wat hem betreft wel kiezen voor een dergelijk oplossing.[r]

63 Read more

Geknipt voor ouderen : ontwerp van een nagelknipper

Geknipt voor ouderen : ontwerp van een nagelknipper

Er is geen vaste opstelling van de proef. Met name de eerste taak is afhankelijk van de gebruiker en de omgeving waarin de nagels worden geknipt. Bij de tweede en derde taak is er wel een bepaalde opstelling noodzakelijk. Het product is bedoeld om neergezet te worden zodat de gebruiker het niet zelf in de hand hoeft te houden. Het is daarom prettig als de testen met de prototypes worden uitgevoerd aan tafel. Dit is waarschijnlijk geen probleem, omdat iedereen wel een tafel met stoel in huis heeft. Het materiaal dat verder nodig is zijn natuurlijk de twee prototypes die getest worden. Pen en papier om aantekeningen te maken en vragenlijsten voor de proefpersonen. Eventueel wordt er een fototoestel gebruikt om foto’s van de test te maken. Er moet wel toestemming worden gevraagd om foto’s te mogen maken.
Show more

98 Read more

Reis naar het verleden   Reminiscentiekoffers voor ouderen met dementie

Reis naar het verleden Reminiscentiekoffers voor ouderen met dementie

25 genoemd wordt, consumptiegoederen (16), wat vijf deelnemers noemden, en het huishouden (15), wat zeven respondenten noemden. Deze drie thema’s werden door zowel actief betrokkenen als ouderen genoemd. “Huishouden, dat ging vroeger natuurlijk ook heel anders dan het nu doet!”, aldus de teamleider van De Meergaarden. Opmerkelijk is dat de ouderen bij bepaalde onderwerpen, die hen aanspreken, zoals huishouden en boerenleven, enthousiaster vertellen: “Ik had een drukketel, maar dat ken je niet, hè? [...] Ja dat is prettig met koken. Als je dan aan de druk staat dan hoef je maar eventjes te onderdrukken en dan staat alles klaar, gaar en zo, ach ja... het was wel een mooie tijd!”, aldus één van de bewoners. In de categorie overig werden onder andere muziek, foto’s en textielen genoemd. Er werd verder nog een categorie aangemaakt voor negatieve uitingen over bepaalde thema’s. Hieronder vallen vooral uitingen van de bewoners die betrekking op hun eigen leven hebben en aangeven, welke thema’s hen niet aanspreken, zoals: “Ik ben niet zo’n keukenmens.”, of, “Boerderij? Daar weet ik helemaal niets van.”. De bewoners gaven echter aan wel interesse in de verhalen van de ander te hebben, ook al hebben ze zelf geen herinneringen aan een specifiek thema. Het thema oorlog werd kritisch genoemd, doordat het een onderwerp is met hoogstwaarschijnlijk negatieve herinneringen: “Ik denk dat je dan wel goed op moet letten of het niet voor de mensen te emotioneel of te belastend [is]”, aldus de teamleider van de woongroep. Al met al valt op dat de geïnterviewde actief betrokkenen allen een lijst met thema’s op kunnen noemen. Vooral de specifieke thema’s koffie zetten en rookwaren werden vaak genoemd: “...zo een onderwerp als koffie zetten, dat is toch heel algemeen, daar kan iedereen wat over vertellen.”, aldus de sociaal cultureel werker van Livio. Deze laatste thema’s werden uiteindelijk met andere thema’s samengevat tot consumptiegoederen.
Show more

59 Read more

Ontwerp van een Schermdecoratie

Ontwerp van een Schermdecoratie

De  uniformiteit  van  de  flatscreentelevisies  ligt  niet  voor  de  hand.  Eger  (2007)  geeft  in  zijn  evolutionaire  productontwikkelingsmodel  verbanden  tussen  eigenschappen  als  vormgeving,  functionaliteit,  concurrentie,  promotie  et  cetera.  In  dit  model  bevindt  de  televisie  zich  op  het  eerste gezicht in de Segmenteringfase: het product is bij iedereen bekend, het product heeft een  goede  functionaliteit,  er  zijn  veel  keuzemogelijkheden,  er  zijn  veel  concurrenten.  Er  worden  echter  geen  speciale  edities  ontworpen  voor  verschillende  doelgroepen,  terwijl  dit  wel  een  te  verwachten  eigenschap  is  in  de  segmenteringfase.  De  enige  variatie  die  gezien  kan  worden  als  het  aanspreken  van  verschillende  doelgroepen  zijn  de  verschillende  maten.  Ook  wordt  er  geen  gebruik  gemaakt  van  betekenisgeving  in  de  design,  wat  wel  de  te  verwachten  trend  is  op  het  gebied van vormgeving. 
Show more

67 Read more

Het leven als een verhaal : de ontwikkeling van een vragenlijst over ‘narrative foreclosure’ voor ouderen

Het leven als een verhaal : de ontwikkeling van een vragenlijst over ‘narrative foreclosure’ voor ouderen

20 Gezondheidstoestand. In deze studie werd de gezondheidstoestand gemeten door gebruikt te maken van het EQ-5D (Brooks et al, 1996; EuroQolGroup, 1990). 1987 werd de EuroQol Group gesticht. Deze heeft een standaardiseerde instrument ontworpen ter meting van de gezondheid van een persoon door een simpel zelf in te vullende vragenlijst. De EQ-5D is een vaak gebruikt instrument en bestaat inmiddels in 100 talen en is op internet beschikbaar gesteld (http://www.euroqol.org/). Door vijf vragen wordt gemeten of de gezondheid van de persoon beperkt is op de gebieden van de mobiliteit, de zelfzorg, dagelijkse activiteiten, stemming en of de persoon pijn en klachten heeft. Respons wordt hierop gegeven door aan te kruisen dat men er „geen problemen‟, „enige problemen‟ of „echte problemen‟ mee heeft. Hiernaast moet de proefpersoon zelf inschatten op een schaal van 0 tot en met 10 hoe goed hij/zij zelf de gezondheidstoestand ziet. Zo wordt een objectieve en subjectieve maat voor de toestand gevonden. De subjectieve maat wordt in dit onderzoek niet gebruikt. De score van de objectieve maat van gezondheid wordt berekend door een som op te stellen van het aantal keren waar aangegeven wordt géén probleem te hebben met de genoemde situatie. Zo geeft een score van 5 hier aan dat die persoon aangaf op geen van de genoemde gezondheidsgebieden problemen te hebben. Voor onze analyse worden de scores van 1 t/m 4 samengevat als „enkele beperkingen‟. De objectieve maat van dit instrument bestaand uit de vijf vragen laat in deze studie een betrouwbaarheid van.753 zien.
Show more

62 Read more

Aandacht voor aanbesteden : een handreiking voor het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie  en gunningscriteria bij het aanbesteden van werken

Aandacht voor aanbesteden : een handreiking voor het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie en gunningscriteria bij het aanbesteden van werken

Uitsluitingsgronden komen voort uit een wettelijke basis, die bepaalt of het potentiële opdrachtnemers is toegestaan om aan het aanbestedingproces deel te nemen. Zaken als veroordeling, faillisement e.d. spelen hier een rol. In dit onder zoek zal hier verder niet op worden ingegaan, wel zal het ter herinnering opgenomen worden in het stappenplan. De verschillende soorten criteria dragen elk op hun eigen wijze bij aan de selectie van de meest geschikte potentiële opdrachtnemer(s). In praktijk en ook literatuur worden de benamingen van de drie soorten nogal eens verwisseld of anders genoemd. Zo vindt de expliciete onderverdeling van selectiecriteria in genoemd drietal soorten dikwijls niet plaats en wordt in plaats van minimumeisen wel gesproken over geschiktheidseisen of gewoon selectiecriteria. De eerste van deze benamingen is verwarrend aangezien dit erg lijkt op de benaming geschiktheidscriteria. De tweede benaming is verwarrend omdat dit feitelijk een te ruime omschrijving is van hetgeen wordt bedoeld en wegens het feit dat deze benaming logischerwijs ook vaak wordt gebruikt voor het duiden van de geschiktheidscriteria. De geschiktheidscriteria worden in regelgeving niet onder deze noemer aangeduid. Maar om op een juiste en beknopte wijze te kunnen verwijzen naar de kwalitatieve selectiecriteria niet zijnde uitsluitingsgronden of minimumeisen, welke in regelgeving in verchillende soorten zijn opgedeeld (economisch, technisch etc.), wordt deze term hier in vervolg wel gebruikt.
Show more

53 Read more

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie : een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie : een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon

Maar er is in het CCC ook impliciete kennis aanwezig die niet in een dergelijk database opgeslagen kan worden. Medewerkers die al langer bij Nuon werken hebben meer ervaring en kunnen hun werkzaamheden daarom beter verrichten dan mensen die nieuw zijn in de organisatie. De manier waarop een specifieke zakelijke klant het beste kan worden benaderd is een voorbeeld van iets dat je niet zomaar in een instructie kunt vastleggen. Wanneer een medewerker al langere tijd contactpersoon is voor dezelfde klant, dan weet hij bij wie in het bedrijf hij moet zijn en welke op toon hij het contact moet aangaan. Hierbij past een genuanceerde aanpak die niet zomaar in algemene, formele instructies kan worden beschreven. De kennis die hierbij wordt gebruikt is impliciet, namelijk sterk afhankelijk van de context en persoonlijk.
Show more

57 Read more

Quickscan voor het monitoren van het duurzaamheidsvermogen van organisaties

Quickscan voor het monitoren van het duurzaamheidsvermogen van organisaties

Wanneer een organisatie de balans tussen winst, milieu en sociale omgeving belangrijk acht, zal ze het vermogen moeten hebben om het primaire proces zo duurzaam mogelijk te maken. Dit kan door middel van ‘Sustainable Product and Service Development’ (SPSD): ‘the process of making products and/or services in a more sustainable way throughout their entire lifecycle, from conception to end-of-life’ (Maxwell & Van der Vorst, 2003, p. 884). Producten en/of diensten moeten worden gecreëerd met een optimale balans tussen het beschermen van het milieu, sociale gelijkheid en economische welvaart, terwijl traditionele product- of diensteisen nog altijd worden betrokken (Maxwell & Van der Vorst, 2003). Concreet houdt dit in dat de organisatie in staat is om de gehele levenscyclus van een product of dienst (van conceptontwikkeling tot einde van het productgebruik) in kaart te brengen en per stap te analyseren welke invloed elke stap heeft op het milieu, de sociale omgeving en de functionaliteit. Wanneer een organisatie dit niet in kaart heeft, weet het ook niet hoe het concreet kan verduurzamen. Naast duurzaamheidcriteria blijven ook de traditionele criteria belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn de economische verantwoordelijkheid, kwaliteit, eisen van de klant, technologische haalbaarheid en naleving van wet en regelgeving(Maxwell & et al., 2003).
Show more

66 Read more

Een internationale vergelijking van digitale geletterdheid in het curriculum

Een internationale vergelijking van digitale geletterdheid in het curriculum

Scholen en leerkrachten maken gebruik van verschillende materialen en bronnen voor het integreren van het mediaonderwijs in het curriculum. Op het leerplankompas van de Mediapas NRW kunnen leerkrachten verschillende materialen en links vinden die zij kunnen gebruiken in hun les. Per deelcompetentie worden er onder andere filmpjes, websites en spelletjes aangeboden waarmee leerlingen aan de slag kunnen gaan. Sommige materialen bestaan uit hele modules die een aantal weken duren. Indien nodig wordt er ook aangegeven welke technische middelen benodigd zijn. Alle materialen die ter beschikking worden gesteld zijn optioneel. Hoeveel en wat voor soort materialen beschikbaar zijn, hangt af van de deelcompetentie. Voor de deelcompetentie “de leerlingen kunnen doelgericht informatie uit media nemen en deze weergeven” van het competentiegebied informeren en rechercheren is er onder andere een link te vinden naar een webquest over het thema ‘kinderen ontdekken’. Deze webquest gaat over dieren. Er wordt informatie getoond over de dieren, spelletjes aangeboden om de informatie toe te passen en het te ervaren en er worden vragen gesteld zodat de leerlingen hun kennis kunnen toetsen. Bovendien is er een forum waar de leerlingen met elkaar kunnen praten en vragen kunnen stellen. Naast de materialen is er is ook een link naar de ‘learnline NRW’ te vinden. Dit is een materiaalzoekmachine voor het vinden van materialen. Er kan gezocht worden op een bepaald vak, thema of deelcompetentie.
Show more

24 Read more

Het efficiënt inrichten van geplande stoppen : Analyse en verbeteren van het afsluiten en opstarten van twee productielijnen voor gepland onderhoud

Het efficiënt inrichten van geplande stoppen : Analyse en verbeteren van het afsluiten en opstarten van twee productielijnen voor gepland onderhoud

In hoofdstuk 5.1 zijn de adviezen gegeven voor het verbeteren van het proces rondom de afsluitdienst en de stopdag. Hier is gekeken naar de rol van de OHC, de kick-off, de samenwerking met ISS, en de feedback en evaluatie. In dit deel zullen deze adviezen worden samengevat en de mogelijke risico’s en aanbevelingen worden gegeven. De adviezen uit hoofdstuk 5.1 zijn voornamelijk gebaseerd op de resultaten van de interviews met de betrokken personen, dit geeft het risico van subjectiviteit van de adviezen. Om de adviezen zo objectief mogelijk te houden zijn meerdere betrokkenen geïnterviewd per onderwerp en de adviezen besproken met verschillende betrokkenen. Het plan voor de rol van de onderhoudscoördinator is een tijdelijke invulling van de rol door een nieuw aangenomen persoon om vervolgens te werken aan het lange termijnplan zoals omschreven in 5.1.1. Het risico bij de tijdelijke invulling van de rol van de onderhoudscoördinator is dat de situatie enigszins verbetert en dat dit als voldoende voortgang wordt gezien. Terwijl deze tijdelijke situatie overeenkomt met de oude situatie voor de centralisatie van de OHG en er vervolgens niet aan het plan voor de lange termijn wordt gewerkt welke uiteindelijk de beste oplossing voor de invulling van de rol zal geven. Er zal hiervoor gewaakt moeten worden om het lange termijn doel te kunnen realiseren.
Show more

66 Read more

Overijssel, Gelderland en Flevoland in de Europese Unie = Overijssel, Gelderland, and Flevoland in the European Union

Overijssel, Gelderland en Flevoland in de Europese Unie = Overijssel, Gelderland, and Flevoland in the European Union

Het grootste gedeelte werd aangewend voor het omscholen van personeel, het aanbieden van kennis en advies voor bedrijven die zich op andere activiteiten wilden richten, maar ook voor een[r]

19 Read more

De raadsenquête
onderzocht
Een analyse van de controlerende functies van de raadsenquête voor de gemeenteraad

De raadsenquête onderzocht Een analyse van de controlerende functies van de raadsenquête voor de gemeenteraad

De Wet dualisering gemeentebestuur geeft de gemeenteraad instrumenten om kaders te stellen voor het college van B&W. Formeel gezien komt dit neer op de verordenende bevoegdheden en de budgetbevoegdheden van de gemeenteraad (TK, 2001, Korringa/ Van der Molen, 2005 en Berenschot, 2004). Belangrijke verordenende bevoegdheden van de gemeenteraad zijn het recht van amendement en van initiatief. Elk lid van de gemeenteraad heeft dit recht en hoeft niet per meerderheid te worden voorgesteld, maar kan individueel worden ingediend. De gemeenteraad stelt bovendien alle verordeningen vast in de gemeente. Een onderdeel daarvan is het vaststellen van de verordeningen 212, 213 en 213a en deze verordeningen zijn ook onderdeel van de budgetbevoegdheden van de gemeenteraad. Een andere belangrijke budgetbevoegdheid is de (programma)begroting. Met de programmabegroting kunnen de budgetten voor de korte termijn gekoppeld worden aan het lange termijn beleid. Het idee is dat met de programmabegroting het budgetrecht van de gemeenteraad versterkt wordt (VNG/BZK (5), 2002). De programmabegroting wordt veelal gepresenteerd als een belangrijk instrument voor de gemeenteraad om kaders te stellen (VNG/BZK (4), 2004, Leemhuis-Stout, 2004). Zoals gezegd, hangt de kaderstellende rol sterk samen met de controlerende rol van de gemeenteraad. De programmabegroting hangt in dat opzicht als onderdeel van de kaderstellende rol samen met de controlererende rol van de gemeenteraad. Van Zessen (2) 2004) noemt de programmabegroting een bijdrage aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Op het verband tussen de controlerende rol van de gemeenteraad en de programmabegroting wordt in het volgende hoofstuk ingegaan.
Show more

112 Read more

Ontwerpen van een beweeg beleef serie voor ouderen

Ontwerpen van een beweeg beleef serie voor ouderen

Een nieuw concept in Nederland is: crèches in zorginstellingen of samenwerkingsprojecten tussen jongeren en ouderen. In het artikel “Geluksmomenten voor jong en oud” uit de Margriet (Geluksmoment voor jong en oud, 2010), is een verslag gedaan over een gesprek met Adrie Zevenbergen. Adrie heeft al vele jaren ervaring met het combineren van ouderen en jongeren bij een kinderopvang. Een interessante quote uit dit artikel is de volgende: “De fysiotherapeut van het verzorgingshuis zei me eens: ‘Wat jullie met de kinderen bij de ouderen in een uurtje voor elkaar krijgen, krijg ik als fysiotherapeut in geen weken voor elkaar.’ (Geluksmoment voor jong en oud, 2010) Ouderen die met de fysiotherapeut weigeren trap te lopen, lopen een trap op met een kind aan de hand omdat de kinderen dit nog moeten leren. Bewoners laten vanzelfsprekend aan de kinderen zien hoe iets moet, ze zijn zelf het voorbeeld. Dit concept kan verder doorgetrokken als advies voor De Fitnesstuin. Kinderen en ouderen kunnen gezamenlijk oefeningen doen en elkaar “coachen” en prikkelen en elkaar letterlijk voordoen hoe het werkt. Een integrale speeltuin als het ware voor jong en oud.
Show more

41 Read more

Nieuwe Scheikunde en de abstractieniveaus van Van Hiele

Nieuwe Scheikunde en de abstractieniveaus van Van Hiele

Het gebruik van Van Hiele niveaus om vorderingen van leerlingen te volgen lijkt wel elegant, maar is toch wat lastig toe te passen. Bij de inschaling, van leerling-antwoorden op vragen in de pre- en posttoets, in Grond- Beschrijvend- of Theoretisch niveau ga je toch wat arbitrair te werk. Wanneer is het beschrijvend niveau verlaten en kun je het Theoretisch noemen? Het creëren van veel meer niveaus zou dat wellicht verhelpen, maar leidt tot een beeld dat nog minder discriminerend is en is dus geen nuttige oplossing voor ‘grijze’ antwoorden. Het gemeten ontwikkeling naar een hoger abstractieniveau in de schriftelijke pre –en posttoets kan ook het gevolg zijn van individuele inspanning om huiswerk te maken en voor het proefwerk nog eens het methodeboek goed te lezen/leren. Het zegt nog niet iets over de waarde van onderwijs volgens de principes van nieuwe Scheikunde.
Show more

36 Read more

Allocatie van risico's : het ontwikkelen van een afwegingskader voor risicoallocatie bij geïntegreerde contracten

Allocatie van risico's : het ontwikkelen van een afwegingskader voor risicoallocatie bij geïntegreerde contracten

Informatie: Het risico van volledigheid en/of juistheid van informatie geleverd door de opdrachtgever is een risico dat bij verschillende projecten anders is gealloceerd. In de UAV-GC staat aangegeven dat het risico van juistheid van de inhoud van de door de opdrachtgever verstrekte informatie gealloceerd bij de opdrachtgever is. Van bepaalde informatie is de opdrachtgever van mening dat ze wel de juistheid ervan kan garanderen, maar niet de volledigheid. Een voorbeeld hiervan is informatie over grondonderzoek. Op bepaalde punten is er gesondeerd en het risico voor de juistheid van de informatie wil de opdrachtgever wel garanderen, maar aangezien er niet op elke vierkante centimeter gesondeerd kan worden, wil de opdrachtgever niet de volledigheid van de informatie garanderen. Van bepaalde informatie kan de opdrachtgever ook niet de juistheid garanderen. De keuze wordt dan door de opdrachtgever gemaakt of ze de informatie aan de opdrachtnemer vrij geeft, met het risico van claims als de informatie niet klopt, of dat ze de informatie niet vrij geeft, waarop de opdrachtnemer niet snapt waarom er bepaalde informatie niet wordt vrijgegeven. Dat het risico van claims zeer aanwezig is, blijkt uit ervaringen. In een project is een pilot gestart en besloten om informatie waarvan de opdrachtgever de juistheid wel kan garanderen aan de opdrachtnemer te overhandigen en ook in het contract op te nemen dat het risico voor de juistheid van de informatie voor de opdrachtgever is. De informatie waarvan de opdrachtgever de juistheid niet kan garanderen, is ook overhandigd aan de opdrachtnemer, maar in het contract is opgenomen dat de opdrachtgever de juistheid van deze informatie niet kan garanderen en dat ze daar ook niet verantwoordelijk voor is. Of dit inderdaad niet leidt tot claims als de informatie niet juist blijkt te zijn, is op dit moment nog niet te zeggen, aangezien deze manier van alloceren van het risico van juistheid van informatie in de pilotfase zit.
Show more

77 Read more

En drie dagen later ging het mis    : opportunistisch gedrag in de postcontractuele fase door opdrachtnemers

En drie dagen later ging het mis : opportunistisch gedrag in de postcontractuele fase door opdrachtnemers

Contractuele! prikkels! zijn! onder! te! verdelen! in! bonus! en! malus.! Het! verschil! tussen! beide!is!dat!malus!een!negatieve!prikkel!is,!dus!het!bestraffen,!waar!bonus!een!positieve! prikkel! betreft,! dus! het! belonen,! van! de! opdrachtnemer.! Het! idee! van! sturingsmechanismen! voor! het! straffen! en! herstellen! van! verlies! wordt! een! malus! genoemd.! Dit! vereist! een! juridisch! systeem! dat! mogelijk! maakt! afwijkingen! van! het! contract! te! bestraffen.! Laan,! Voordijk! en! Dewulf! (2011)! stellen! dat! dit! onderdeel! opportunisme!aanzienlijk!belemmert!en!de!prikkels!voor!dit!gedrag!vermindert.!Behalve! straffen! van! ongewenst! gedrag! kan! gewenst! gedrag! ook! beloond! worden! door! middel! van! een! bonussysteem.! Hierbij! is! het! uitgangspunt! het! op! elkaar! afstemmen! van! individuele! belangen! door! het! creëren! van! voordelen! waarbij! op! lange! termijn! meer! gewin!met!coöperatief!gedrag!kan!worden!behaald!dan!opportunistisch!te!handelen!in! de! korte! termijn.! Door! monitoring! kan! bepaald! worden! of! bonus! of! malus! toegepast! moeten!worden.!De!sturingsmechanismen!monitoring!financiële!prikkels!zijn!daardoor! complementair!(Wathne!and!Heide!2000).!!
Show more

118 Read more

Psychosociaal welbevinden van Suryoye ouderen

Psychosociaal welbevinden van Suryoye ouderen

De meeste Turkse en Marokkaanse 55-plussers in Nederland zijn afkomstig uit plattelandsgebieden in Turkije en Marokko. Hun opleidingsniveau is laag tot zeer laag (Dagevos, 2001; Tesser, van Dugteren & Merens, 1998). Meer dan 80% van de Marokkaanse mannen en meer dan 90% van de Marokkaanse vrouwen heeft geen enkele opleiding voltooid, zelfs geen lagere school. Het aantal ouderen met een laag inkomen is dan ook zeer hoog onder de Turken en Marokkanen. Slechts 33% van de Turkse ouderen en 14% van de Marokkaanse ouderen heeft geen laag inkomen (Schellingerhout, 2004). Veel allochtone ouderen hebben overwegend lage inkomens en wonen in kwalitatief mindere woningen (Tesser et al., 1998). Zij wonen vaak in een woning die niet geschikt is voor mensen met beperkingen, terwijl zij wel beperkingen ervaren (Schellingerhout, 2004).Daarnaast maken zij weinig gebruik van professionele zorg, met name Turken en Marokkanen beschikken nauwelijks over hulp van de thuiszorg. Dit heeft voornamelijk te maken met de grotere beschikbaarheid van mantelzorg, onbekendheid met voorzieningen, zoals de thuiszorg en verzorgingshuizen, de hoge eigen bijdrage en de geringe mate waarin het aanbod spoort met de zorgvraag (Graaff & Francke, 2002; De Veer & Francke, 2003).
Show more

85 Read more

Een informatie systeem met betrekking tot het onderhandelen over en rapporteren van afspraken rond diagnose behandel combinaties

Een informatie systeem met betrekking tot het onderhandelen over en rapporteren van afspraken rond diagnose behandel combinaties

Er zijn nog een aantal andere zaken die meer aandacht vragen. Zo rijst de vraag waarom artsen zich niet bemoeien met het onderhandelen over honoraria en DBC’s. Het vermoeden bestaat dat daar de markt daar nog niet volwassen genoeg voor is. Het hele fenomeen van het onderhandelen in de zorg is vrij nieuw en vooral artsen zijn er nog niet aan gewend. Wel is te zien dat de RVE’s er steeds meer aandacht voor krijgen. Ditzelfde geldt voor de kostprijzen. Om tot een goede verkoopprijs te komen en daarbij het financiële risico door onderdekking te vermijden, moeten de kostprijzen bepaald worden (Zuurbier & Krabbe- Alkemade 2007). Er wordt nu nog niet gekeken naar de kostprijzen, maar meer naar hoeveel men mist uit het budget doordat de betreffende DBC is overgeheveld naar het B-segment. Wat opvalt is dat kostprijzen op dit moment niet exact bekend zijn binnen het MST. Het is van groot belang dat deze bekend zijn. Wel zijn de kostprijzen van het voorgaande jaar bekend. Bij gebrek aan actuele kostprijzen kan er gekozen worden om de kostprijzen van het voorgaande jaar te gebruiken en deze eventueel te indexeren.
Show more

57 Read more

Ontwerprichtlijnen voor de beleving van gerecycled kunststof

Ontwerprichtlijnen voor de beleving van gerecycled kunststof

productieproces, die bedoeld zijn om oneffenheden te verbloemen, niet altijd uitgevoerd hoeven te worden. De verschillen tussen de vier belevingswerelden die verwacht werden, zijn niet duidelijk naar voren gekomen. Meestal kwamen de voorkeuren van de rode, de gele en de groene groep voor een groot deel overeen, en week alleen de mening van de blauwe groep af. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn bijvoorbeeld het kleine aantal proefpersonen per kleur dat heeft deelgenomen aan het experiment, en verschil in de mate waarin de proefpersonen in één specifieke belevingswereld passen. Om de verschillen tussen de vier belevingswerelden nader te onderzoeken, zou een tweede experiment moeten worden uitgevoerd, met een groter aantal proefpersonen dat duidelijk binnen één belevingswereld past.
Show more

97 Read more

Show all 9302 documents...