Top PDF Het effect van verhoorstijl op leugen detectie

Het effect van verhoorstijl op leugen
detectie

Het effect van verhoorstijl op leugen detectie

Als naar de verhoorstijlen gekeken wordt, valt op dat het grootste verschil tussen de twee verhoorstijlen de mate van druk is die ze uitoefenen. Deze druk zorgt voor extra stress (Vrij, Granhag, Mann, & Leal, 2011). Verder is liegen op zich zelf al stressvol (Buller & Burgoon, 1996; Vrij et al., 2011). Volgens Ekman (1989) veroorzaken leugens bij de leugenaar de emoties schuld, angst en duping delight die wederom tot verhoogde stress en zenuwachtigheid leiden (Ströfer, Noordzij, Ufkes, & Giebels, 2015). Deze emoties kunnen ontstaan omdat leugenaars de andere persoon met opzet misleiden en angst hebben ontdekt te worden of ook omdat leugenaars opluchting ervaren wanneer de leugen succesvol is (Spidel, Hervé, Greaves, & Yuille, 2011; Vrij, 2008). Verder zijn leugenaars tijdens een verhoor onzeker omdat ze nooit de garantie nemen dat zij geloof worden (Vrij et al., 2011). Daarom zullen ze veel sterker onder stress staan als een onvriendelijke en ongeduldige agent, die hun verhaal blijkbaar niet gelooft, ze van iets beschuldigt. Daarentegen aarzelen mensen die de waarheid vertellen niet met de gedachte dat hun verhaal niet wordt geloofd. Ze zijn zelfbewuster en laten zich niet onder druk zetten omdat ze weten dat ze de waarheid vertellen en niets te verbergen hebben. Het is daarom interessant om te kijken of een verhoorstijl die extra stress uitoefent, het verschil in stress tussen liegen en waarheid nog verder kan vergroten. Daarom is onze onderzoeksvraag: Wat voor een effect hebben de twee verschillende verhoorstijlen op de huidgeleiding met betrekking tot stress?
Show more

29 Read more

Design van abstracte instructie en het effect van abstractie op leeractiviteiten

Design van abstracte instructie en het effect van abstractie op leeractiviteiten

Aangezien de ontwikkeling en uitvoering van instructie veel tijd en geld kost, is het van belang dat instructie effectief is en efficiënt. Het primaire doel van instructie is dat er succesvol een leerproces doorlopen wordt. Leren valt daarbij te definiëren als een complex proces dat zich manifesteert als een relatief stabiele verandering in iemands gedrag (Boekaerts & Simons, 1995, p. 3). Deze gedragsverandering kan niet rechtstreeks worden waargenomen maar kan in veel gevallen met een test gemeten worden. Een prestatietest is een manier om zo’n gedragsverandering te meten. Als met zulke tests veranderingen gemeten worden geeft dat weliswaar aan dat er een leerproces heeft plaatsgevonden, maar dan is nog niet bekend wat de oorzaken zijn van zo’n verandering. Voor instructieontwikkelaars is het van belang om te weten wat ervoor zorgt dat de leerprocessen die zij beogen te bereiken met hun instructiematerialen ook plaatsvinden, en of deze zorgen voor de ontwikkeling van het gewenste begrip en inzicht.
Show more

19 Read more

Visuele oriëntatiemetaforen in advertenties: Het effect van ruimtelijke structuren uit de omgeving op percepties van product  en merkeigenschappen

Visuele oriëntatiemetaforen in advertenties: Het effect van ruimtelijke structuren uit de omgeving op percepties van product en merkeigenschappen

Voor het verticality schema werd dit ruimschoots bevestigd. Lichamelijk ingeprente ervaringen en interacties met de omgeving, zoals het opkijken als kind naar een ouder, activeren het verticality image schema. Dit schema bestaat uit verticaal ruimtelijke relationele patronen en wanneer we deze structuur herkennen in bijvoorbeeld een advertentie waarbij het product hoger dan onszelf is geplaatst door middel van een manipulatie in camerastandpunt, zullen we door deze eerdere ervaringen automatisch het hoger geplaatste object als dominant omschrijven. Wanneer we dus opnieuw ervaren dat iets of iemand zich hoger dan onszelf of een ander object in verticaliteit bevindt, zullen hierbij door het aangemaakte verticality image schema dezelfde associaties opgeroepen worden. Hierdoor kunnen we, de abstracte concepten die door deze associaties worden opgeroepen, beter plaatsen en begrijpen. Op deze manier kunnen we abstracte producteigenschappen aan producten toekennen, wanneer er gemanipuleerd wordt in verticaliteit, zoals het bierproduct dominanter, krachtiger en succesvoller werd bevonden wanneer het vanuit een opwaartse hoek afgebeeld werd. De positievere beoordeling van de reclame- en productattitude na het zien van de advertentie met een opwaartse camerahoek ten opzichte van een neerwaartse camerahoek die in dit onderzoek is aangetoond, is in lijn met de bevindingen van Meyers- Levy en Peracchio (1992). Wanneer het de bedoeling is dat een product bepaalde producteigenschappen uitstraalt die voort kunnen vloeien uit het verticality image schema, zoals kracht en dominantie, is het aan te bevelen het product vanuit een opwaartse camerahoek af te beelden. Maar zoals Meyers-Levy en Peracchio (1992) ook al suggereerden bestaat er een mogelijkheid dat onder sommige omstandigheden, het gewenste effect van de camerahoek andersom tot uitdrukking moet worden gebracht. Bijvoorbeeld bij producten die voordeel halen uit een kleine maat zoals draagbare dvd-spelers, mp3-spelers en mobiele telefoons. Bij dit soort producten zou het mogelijk beter zijn ze vanuit een neerwaartse camerahoek af te beelden waardoor de producten kleiner lijken. Op het gebied van drank en voedingswaren valt er ook te denken aan light-producten. Wanneer een product vanuit een opwaartse hoek afgebeeld wordt, zou het product ook log en zwaar kunnen overkomen, wat natuurlijk geen gewenste associatie is bij een light-
Show more

25 Read more

Het effect van equipment gerelateerde incidenten op
de continuïteit van het primaire zorgproces op de OK

Het effect van equipment gerelateerde incidenten op de continuïteit van het primaire zorgproces op de OK

Het  verwerken  en  analyseren  van  de  data  begint  zodra  de  eerste  formulieren  ingevuld  en  geretourneerd  zijn.  Hierdoor  kunnen  nog  tijdens  de  registratieperiode  voorlopige  resultaten  gepresenteerd worden  aan  het  OK‐personeel,  wat  belangrijk  kan zijn  voor  de  motivatie.  Er  is  voor  beide  locaties  een  bestand  aangemaakt  in  het  spreadsheet  programma  Excel.  Hierdoor  blijven  de  resultaten van de  twee  verschillende  locaties  in  eerste  instanties gescheiden.  Op  iedere  rij in deze  bestanden  wordt  één  formulier  ingevuld,  waarbij  deze  rijen  worden  genummerd.  De  ingeleverde  formulieren  worden  ook  voorzien  van  dit  nummer,  zodat  het  bijbehorende  formulier  altijd  gemakkelijk  terug  te  zoeken  is.  In  de  kolommen  staat  alle  data  die  verkregen  wordt  met  de  formulieren.  Zo  zijn  er  bijvoorbeeld  de  kolommen  datum,  patiëntnummer  en  specialisme.  Na  het  invoeren, worden de formulieren gearchiveerd in 2 multomappen, waarbij de formulieren op locatie  worden gescheiden. 
Show more

55 Read more

Het Effect van Ouderlijke Stress op de Ontwikkeling van Probleemgedrag

Het Effect van Ouderlijke Stress op de Ontwikkeling van Probleemgedrag

Een aantal beperkingen van het huidige onderzoek dienen in acht te worden genomen. Een van deze beperkingen betreft de representativiteit van de steekproef. Ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking is getrouwd het percentage van gehuwde respondenten lag iets hoger dan dit (84,4%) maar daarmee wel enigszins representatief (CBS,2013). Wat betreft werk was de steekproef echter niet representatief vrijwel alle vaders werken en 76,7% van alle moeders. In de werkelijkheid ligt dit percentage in de Nederlandse bevolking veel lager rond 54% (CBS, 2013). Op dit gebied kwamen de onderzochte respondenten dus niet overeen met de bevolking waardoor de resultaten niet volledig kunnen worden gegeneraliseerd. Daarnaast heeft in de algemene Nederlandse bevolking slechts een kwart een HBO-diploma of hoger (Traag, 2005). Terwijl ruim driekwart van de respondenten een HBO-diploma of hoger hebben. En vrijwel alle respondenten van autochtone afkomst zijn. Deze verschillen met de Nederlandse bevolking zijn tevens ook verbeterpunten voor het huidig onderzoek. In vervolg is het beter om van tevoren een representatievere steekproef te nemen. Daarnaast zijn er alleen vragenlijsten gebruikt en is daarmee de kans op het geven van sociale wenselijkheid vergroot (Moore, McCabe & Craig, 2011). Daarnaast werd het onderzoek ook beperkt door het ontbreken van een gerandomiseerde steekproef. Er is gebruik gemaakt van een
Show more

26 Read more

Het effect van prompts op het gebruik van de control-of-variables strategie

Het effect van prompts op het gebruik van de control-of-variables strategie

Uit onderzoek is gebleken dat het geven van instructie onvoldoende is om leerlingen te kunnen laten leren (voor een overzicht, zie Wittwer & Renkl, 2008). Kennis kan namelijk niet simpelweg aan leerlingen worden medegedeeld, het moet actief worden geconstrueerd door informatieverwerking in het werkgeheugen (Robins & Mayer, 1993). ). Op basis van deze vindingen is er een opzet bedacht om te testen hoeveel CVS instructie zou moeten worden ondersteund om optimale leerresultaten te behalen. In het huidige onderzoek zal eerst de CVS worden uitgelegd aan de leerlingen. Ze leren dan dat er volgens deze strategie telkens één variabele moet worden gemanipuleerd, terwijl alle overige variabelen constant worden gehouden (Lazonder, 2014). Daarnaast zal er tijdens het experiment gebruik worden gemaakt van prompts. Deze helpen de aandacht te richten en conclusies te trekken, waardoor volgens ‘the principle of prompting focussed learning’ (Berthold & Renkl, 2010) conceptueel begrip van het behandelde domein kan worden verkregen. Prompts zijn herinneringen aan de uit te voeren acties en kunnen indien gewenst aanwijzingen bevatten over hoe die acties moeten worden uitgevoerd. In dit onderzoek zullen prompts slechts uit een herinnering bestaan. Er kan dan geen twijfel bestaan over welke component van de prompt eventuele leereffecten heeft veroorzaakt. De leerlingen die prompts zullen ontvangen, krijgen herhaaldelijk dezelfde opmerking te horen die hen herinnert aan het gebruik van de eerder geleerde CVS.
Show more

35 Read more

Het spotlight effect in marketingcontext : invloed van het spotlight effect op consumentengedrag

Het spotlight effect in marketingcontext : invloed van het spotlight effect op consumentengedrag

Volgens Sabini, Siepmann, Stein en Meyerowitz (2000) zijn er twee theorieën over wat schaamtevolle situaties schaamtevol maakt, namelijk de Social Evaluation Theory en de Dramaturgic Theory. De Social Evaluation Theory zegt dat het verlies van vertrouwen (een negatieve sociale evaluatie) de oorzaak is van schaamte. Dat wil zeggen dat mensen zich schamen als hun zelfvertrouwen erodeert omdat hun vertrouwen, in ogen van anderen, ook is geërodeerd. De Dramaturgic Theory gaat ervan uit dat schaamte niet te maken heeft met wat mensen van zichzelf vinden, noch met hoe mensen denken dat anderen over hen denken. Er is alleen schaamte als er een openlijke verstoring is van een sociale prestatie, of indien men een openlijke verstoring van een sociale prestatie verwacht. Schaamte hoeft dus niet te ontstaan in de aanwezigheid van anderen, maar kan ook ontstaan door de gedachte aan een situatie. Verder geven Tangney en Miller (1996) aan dat schaamte ook kan ontstaan door gebrek aan bekendheid met een situatie. Er zijn diverse triggers voor het ontstaan van schaamte, zoals de ‘faux pas’, waarin een persoon zich schaamt voor een sociale fout. Een tweede trigger is ‘centre of attention’, als men ineens het middelpunt van de aandacht is (Sabini et al., 2000). Net als bij de Dramaturgic Theory (Sabini et al., 2002) gaan Dahl, Manchanda en Argo (2001) in op het feit dat schaamte zich al voor kan doen door het denken aan een sociale interactie. De schaamte kan al ontstaan als men denkt aan het kopen van een pakje condooms. Wel kan er een bepaalde gewenning optreden bij het aankopen van goederen. Als men
Show more

38 Read more

Het effect van feedback en zelfexplanatie op het wetenschappelijk redeneren van kinderen

Het effect van feedback en zelfexplanatie op het wetenschappelijk redeneren van kinderen

Kennis van de CVS werd gemeten met een identieke voor- en natest. Het doel van deze test was om te meten hoe groot het begrip was van kinderen van de Control-of-Variables strategy. Deze test werd ook gebruikt in het onderzoek van Lazonder en Egberink (2014) en was gebaseerd op de CVS-test van Chen en Klahr (1999). De test bestond uit een voorbeeld en negen vragen die op papier gemaakt werd. Bij elke vraag moesten de kinderen naar twee plaatjes kijken en bepalen of er een correct experiment werd afgebeeld en zo nee, hoe dit verbeterd kon worden. De leerlingen moesten dit dan zelf verbeteren op de plaatjes bij de vraag. In de plaatjes waren steeds drie dichotome variabelen te zien; de vraag die boven de plaatjes stond gaf aan wat het doel van het experiment was, bijvoorbeeld onderzoeken of de lengte van de vleugels iets uitmaakt voor hoe snel een vliegtuig kan vliegen. Drie van de negen vragen bevatte een correct experiment, bij de overige vragen was meer dan één variabele veranderd of was in plaats van de doelvariabele een andere variabele veranderd. De score van de kinderen werd berekend door middel van één punt voor een correct antwoord en één punt voor een correcte verbetering. Dit leidde tot een totaalscore van maximaal 15 punten. Hierbij kregen de leerlingen één punt voor het correct aangeven of het een goed of fout experiment was, waardoor totaal 9 punten te behalen waren. Bij zes van de negen vragen moest de leerling het experiment verbeteren, waar één punt per vraag te behalen viel. Voor de interne consistentie is een Cronbach’s Alpha berekend met α = .88 voor de voortest en α = .87 voor de natest. Voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is van 40 testen nagekeken door een tweede beoordelaar. Hierbij was de Cohen’s kappa interbeoordelaars betrouwbaarheid .986.
Show more

22 Read more

Het effect van opbrengstgericht werken op de rekenprestaties van basisschoolleerlingen

Het effect van opbrengstgericht werken op de rekenprestaties van basisschoolleerlingen

Naast de assumpties voor de analysemethode gaf ook de dataset problemen. De gegevens voor sommige leerlingen bestonden uit slechts één of twee metingen, waarschijnlijk door kinderen die van school veranderden. De missende gegevens geven problemen bij de analyses, omdat sommige methoden niet met missende gegevens om kunnen gaan. In veel berekeningen werden leerlingen met veel missende gegevens weggelaten. Dat was de reden om missende gegevens te vervangen door het gemiddelde. Hoewel daarmee de gemiddelde scores niet veranderen, geeft een verandering in de hoeveelheid metingen ook een verandering in andere eigenschappen, zoals de standaardafwijking en correlatiegegevens. De missende gegevens kwamen voort uit het feit dat er in de validatieset maximaal vier metingen per leerling bekend waren, maar er gekeken werd naar acht meetmomenten. De metingen uit de validatieset kwamen dus uit verschillende cohorten. Aangezien een leerling niet werd meegerekend als er een of meerdere scores ontbraken, bleek in die berekening geen enkele leerling te zitten. Vervanging van de missende data met het gemiddelde was de meest logische oplossing.
Show more

29 Read more

Het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt

Het effect van de verdichtingstemperatuur en de verdichtingsenergie op de kwaliteit van het asfalt

verdichtingstemperatuur van het asfaltmengsel bepaald te worden om een hoge asfaltkwaliteit te kunnen realiseren. Deze verdichtingstemperatuur geeft de startpunt van de verdichting aan en kan d.m.v. een verwerkbaarheidsmeter vastgesteld worden. Omdat elk asfaltmengsel niet identiek is, wordt er ook voor dit asfaltmengsel een verwerkbaarheidsproef gedaan. De werkingswijze van Poeran (2012) wordt gehanteerd voor deze proef. De resultaat van de proef komt overeen met de verwachting. Uit Figuur 16 blijkt dat de weerstand steeds toeneemt naarmate de temperatuur afneemt wat er van te voren ook verwacht was. De linkerbuigpunt waarin de weerstand begint te stijgen, wordt ‘omslagpunt’ benoemd. In de Bijlage C: Verwerkbaarheidsmeter is te zien dat de omslagpunt voor dit asfaltmengsel is 82 °C. Dat betekent het asfaltmengsel vanaf dit punt niet meer verdicht kan worden.
Show more

42 Read more

Contexteffecten op de winkelvloer : het effect van de indeling van het assortiment en kwaliteitsniveaus

Contexteffecten op de winkelvloer : het effect van de indeling van het assortiment en kwaliteitsniveaus

voort uit de wens van retailers om zich te vrijwaren van prijsvergelijkingen die consumenten maken voor producten waarvan zij weten dat zij identiek zijn (Steiner, 2004). A-merken dus. Huismerken zijn over het algemeen goedkoper dan A-merken en vanwege de lage marges is het moeilijk om te investeren in innovatie. Huismerken kopiëren daarom vaak de innovaties die A-merken met hun producten bewerkstelligen. De prijzenoorlog heeft er echter voor gezorgd dat de marges op A-merken zijn gedaald en de marges op huismerken juist zijn gestegen. Voor een retailer als Albert Heijn geeft dat meer ruimte voor innovatie, met een variant als Albert Heijn Excellent. Retailers hebben echter wel als nadeel dat zij hun marketingbudget moeten verdelen over een groot aantal productcategorieën, terwijl dit aantal bij A-merken vaak veel lager is. (Steiner, 2004). Kirmani & Wright (1989) geven aan dat consumenten hoge reclame- en marketinguitgaven zien als een signaal van vertrouwen van het management in de kwaliteit van het product. Verder produceren retailers meestal hun eigen producten niet (Steiner, 2004).
Show more

53 Read more

Het determineren van het recht op zelfdeterminatie

Het determineren van het recht op zelfdeterminatie

wezen is (1988, 307-309). Op het moment dat deze assumptie ontkend wordt, valt de hele theorie uit elkaar. Het idee is dan ook dat de mens op rationele basis kiest voor het oprichten van een staat, om zo aan de kwalen van de natuurstaat te ontkomen. Dit impliceert dat het irrationeel is om terug te verlangen naar die natuurstaat. Waarom zou je terug willen naar een natuurlijke staat waarin je leven niet zeker is en eigendom zonder reden van je kan worden afgenomen? De vraag is of irrationeel gedrag moet worden toegestaan. Op basaal niveau staat het iemand vrij om irrationeel te handelen. Als iemand besluit om van zijn eigen tuin een puinhoop te maken en daardoor in een bende leeft, is dat zijn eigen keus. Echter als diezelfde persoon besluit om zijn tuin in brand te steken, waarmee het huis van de buren in gevaar komt, dan is dat moreel wel verwerpelijk. Laatstgenoemde is ook het geval als het gaat om het recht om consent voor staten in zijn algemeenheid in te trekken. Op het moment dat iemand besluit te kiezen voor stateloosheid en zichzelf daarmee in de natuurstaat plaatst, brengt diegene zijn omgeving in een gevaarlijke situatie. Immers omdat hij of zij nu niet meer aan wetten gebonden is staat het hem of haar vrij om een ander leed aan te doen. Het feit dat iemand niet meer gebonden is aan enige vorm van rechtspraak of handhaving heeft niet alleen effect op de persoon zelf, maar ook op de directe omgeving. Dit is een onwenselijke situatie en een reden waarom de irrationele handeling van het intrekken van consent voor het leven in een statelijke situatie moreel gezien niet te verdedigen valt. De mens kan dus gedwongen zijn op basis van ratio om in een statelijke wereld te leven. Echter in welke staat, daar zegt deze theorie niets over.
Show more

20 Read more

Het effect van gamificatie op de motivatie van VWO 4 leerlingen

Het effect van gamificatie op de motivatie van VWO 4 leerlingen

Gamificatie is het inzetten van gamedesign elementen in niet-spel activiteiten (Deterding et al., 2011). Deze definitie is echter voor dit onderzoek niet afdoende omdat de relatie met motivatie hierin ontbreekt. In de definitie van Kapp (2012) komt de connectie tussen motivatie en gamificatie wel naar voren. Kapp omschrijft gamificatie als: “het gebruik van spel-gerelateerde mechanismen, esthetiek en speldenken om mensen te engageren, motiveren, leren te stimuleren en problemen op te lossen” (Kapp, 2012) . Een combinatie van de twee definities wordt in dit onderzoek gebruikt als uitgangspunt voor gamificatie, namelijk: het gebruik van gamedesignelementen in een niet-spel gerelateerde context om mensen te engageren, motiveren, leren te stimuleren en problemen op te lossen. De techniek van gamificatie zorgt ervoor dat mensen aangemoedigd worden om saaie of vervelende taken alsnog met plezier uit te voeren. Gamificatie is dus eigenlijk een proces om activiteiten meer gameachtig te maken door beloningen en andere factoren die games leuk en boeiend maken toe te voegen aan activiteiten, zodat mensen actief deel willen nemen. De betrokkenheid, loyaliteit en het plezier van de gebruiker wordt verhoogd door het toevoegen van gamedesignelementen (Miller, 2013).
Show more

49 Read more

Compensatieopvattingen en de relatie met ongezond leefstijl gedrag

Compensatieopvattingen en de relatie met ongezond leefstijl gedrag

Dit was een longitudinaal survey onderzoek, waarbij alleen bij meetmoment 1 de mate van health locus of control van mensen werd gemeten. De opzet bestond uit 2 metingen met 2 weken tussen de beide metingen. De reden hiervoor was dat de voorspellende waarde van compensatieopvattingen en health locus of control op compensatiegedrag hierdoor onderzocht konden worden. Daarnaast zouden mensen mogelijk sociaal wenselijke antwoorden (Ross & Mirowsky, 1984) geven en het verschil tussen compensatiegedrag en -opvatting dus relatief klein zijn in het geval van 1 meetmoment. Dit effect zal optreden wanneer mensen het idee hebben dat hun compensatieopvattingen en -gedrag overeen moeten komen omdat dit wellicht gewenst gedrag is. Bij 2 meetmomenten weten mensen niet exact meer wat ze hebben ingevuld als compensatieopvatting bij de eerste meting, waardoor de proefpersoon mogelijk een realistischer antwoord zal geven. Allereerst werd de cross-sectionele data geanalyseerd van meting 1 en na het tweede meetmoment konden longitudinale verbanden worden geanalyseerd.
Show more

26 Read more

Het effect van gelijkenis in persoonlijke kenmerken en het verkrijgen van relevante informatie op de duurzaamheid van een zakelijke relatie

Het effect van gelijkenis in persoonlijke kenmerken en het verkrijgen van relevante informatie op de duurzaamheid van een zakelijke relatie

daar enige compensatie tegenover stond. Vervolgens werd gedurende het onderzoek ook nog medegedeeld dat men gedurende een periode van zes maand moest samenwerken met een medestudent. In die periode zou de student samen met de onbekende medestudent een aantal vraagstukken moeten oplossen. Hierdoor werd er misschien iets te veel verlangd van de deelnemers. Dit kan een psychologische tegenwerking veroorzaakt hebben (Brehm & Brehm, 1996). Dit is het fenomeen dat wanneer je het gevoel krijgt dat iemand je teveel onder druk zet, je op een bepaalde manier handelt alsof je opnieuw voor je persoonlijke vrijheid moet opkomen. Wanneer men het gevoel krijgt dat er teveel wordt verlangt, is het weigeren van nieuwe verzoeken een natuurlijke reactie. Dit kan ook het geval zijn geweest in dit onderzoek.
Show more

38 Read more

Invloed van congruentie op waarschuwingsbeleving: het effect van congruentie en persoonlijkheidsvariabelen op beleving van waarschuwingen

Invloed van congruentie op waarschuwingsbeleving: het effect van congruentie en persoonlijkheidsvariabelen op beleving van waarschuwingen

Op het gebied van congruentie kan in vervolgonderzoek nog gekeken worden naar de positieve attitude van mensen jegens het waarschuwingsbord. Uit onderzoek van Mandler (in Myers-Levy & Tybout, 1989) blijkt dat van producten die licht incongruent zijn met hun context wordt verwacht dat ze verwerking stimuleren die tot een meer positieve evaluatie leidt, in tegenstelling tot producten die volledig congruent of volledig incongruent zijn. Onderzocht kan worden of dat ook voor waarschuwingen geldt. In dit onderzoek zou de controle pictorial wellicht gezien kunnen worden als licht incongruent. De controle conditie scoorde niet beter dan de congruente conditie, maar wel vaak beter dan de volledig incongruente conditie. In vervolgonderzoek zou dit
Show more

41 Read more

'Dit is jouw leven' : het effect van een multicomponente positief psychologische zelfhulpinterventie op welbevinden en veerkracht, een gerandomiseerd onderzoek met wachtlijstcontrolegroep

'Dit is jouw leven' : het effect van een multicomponente positief psychologische zelfhulpinterventie op welbevinden en veerkracht, een gerandomiseerd onderzoek met wachtlijstcontrolegroep

zelfhulpinterventie 'Dit is jouw leven' met online begeleiding een positieve bijdrage heeft geleverd aan het niveau van welbevinden en veerkracht van de deelnemers. Na screening ontvingen 137 deelnemers deze interventie en werden 138 deelnemers toegewezen aan een wachtlijstconditie. De zelfhulpinterventie werd door de deelnemers thuis doorlopen en zij werden online begeleid door getrainde ouderejaars studenten psychologie. De studie laat zien dat de interventiegroep significante positieve effecten heeft op de zelfgerapporteerde uitkomstmaten van welbevinden en veerkracht in vergelijking met de wachtlijstgroep. De resultaten van de studie komen overeen met eerdere onderzoeken die uitgevoerd zijn waarbij een positief psychologische interventie is gebruikt om het welbevinden (Bolier et al., 2013). Uit het onderzoek van Bolier et al. (2013) is een effect size (Cohen's d) van 0.26 gevonden voor emotioneel welbevinden en 0.17 voor psychologisch welbevinden. In dit huidige onderzoek is een hogere effect size gevonden namelijk van 0.63 voor welbevinden. Dit betekend dat ook een positief psychologische interventie met meerdere componenten zijn vruchten afwerpt. In dit huidige onderzoek is daarnaast gevonden dat de veerkracht van de deelnemers is toegenomen, dit komt overeen met eerder onderzoek dat aantoont dat het bevorderen van welbevinden kan bijdragen aan de veerkracht van een persoon (Carver, 1998; Ahern, Kiehl, Sole & Byers, 2006). In onderzoek van Davydov, Stewart, Ritchie & Chandieu (2010) komt naar voren dat welbevinden en veerkracht processen zijn waar rekening mee gehouden kan worden als het gaat om behandeling en preventie in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit impliceert dat deze multicomponente positief psychologische zelfhulpinterventie een waardevolle aanvulling kan zijn in onderzoek naar positief psychologische interventies en het bevorderen van welbevinden en veerkracht, maar ook behandeling en preventie binnen de GGZ.
Show more

29 Read more

Het effect van achtergrondmuziek en kleding van het verkooppersoneel op de waargenomen geloofwaardigheid en authenticiteit van het verkooppersoneel

Het effect van achtergrondmuziek en kleding van het verkooppersoneel op de waargenomen geloofwaardigheid en authenticiteit van het verkooppersoneel

De verwachting van dit onderzoek is dat congruentie tussen muziek en kleding sophisticated/sophisticated zal leiden tot een hogere waargenomen geloofwaardigheid, competentie en authentic[r]

51 Read more

Het effect van lavendel en klassieke muziek op het
welbevinden van patiënten in een huisartsenpraktijk

Het effect van lavendel en klassieke muziek op het welbevinden van patiënten in een huisartsenpraktijk

In een onderzoek van Diego et al. (1998) werd het effect van de geuren lavendel (waarvan verondersteld werd dat het een ontspannende werking heeft) en rozemarijn (waarvan werd verondersteld dat het een stimulerende werking heeft) op stemming en alertheid onderzocht. De respondenten waren leden van een faculteit die werden blootgesteld aan de geur rozemarijn of lavendel. Na de interventie bleken de respondenten in de conditie lavendel minder depressief te zijn en waren meer ontspannen dan de respondenten in de conditie rozemarijn. Het effect van geur op de stemming van mensen werd ook onderzocht door Knasko (1992). In deze studie werden de effecten van de geur lavendel, citrus en de geur van kool onderzocht op respondenten die zich vrijwillig hadden aangemeld voor het onderzoek. In twee sessies, waarbij de tweede sessie 1 week na de eerste sessie werd afgenomen, werd stemming, gezondheid en perceptie van de test omgeving gemeten door middel van een vragenlijst. Bij de eerste sessie werden respondenten toegewezen aan een van de geuren. De tweede sessie werd gehouden in een kamer zonder geur. De resultaten indiceerden dat respondenten in de conditie lavendel een positievere stemming rapporteerden in vergelijking met de andere condities. Deze studies ondersteunen de kalmerende en ontspannende effecten van lavendel. Deze bevindingen zijn ook getoetst in een gezondheidsinstelling.
Show more

18 Read more

Het effect van verbanden in teksten op het leereffect

Het effect van verbanden in teksten op het leereffect

Voor de data-analyse is er data-inspectie gedaan. Hierbij is gekeken naar uitbijters en normaliteit. Er is naar normaliteit gekeken door kurtosis te delen door de error van kurtosis en door scheefheid te delen door de error van scheefheid. De waarden van kurtosis en scheefheid moesten tussen -3 en 3 liggen om normaliteit te benaderen. Het bleek dat alle leestijden van iedere conditie normaliteit benaderden. Verder is er in SPSS gekeken naar uitbijters. Met behulp van boxplots is er gekeken naar de leestijden van elke individu. De leestijden die door SPSS met een sterretje aangegeven werden, waren extreme uitbijters en zijn niet meegenomen in de berekeningen. Ook is er gekeken naar de antwoorden op de vragen die gesteld werden na elke tekst. Wanneer een proefpersoon een vraag fout beantwoordde, was dat een indicatie dat een proefpersoon geen basaal begrip heeft van de tekst, mogelijk doordat er niet aandachtig gelezen is. Als er niet aandachtig gelezen is, zal de proefpersoon ook de verklaring in de hoofdtekst niet geleerd hebben. In dat geval is een proefpersoon niet in staat om een inconsistentie op te lossen. Om deze reden zijn de leestijden die hoorden bij fout beantwoorde vragen eruit gehaald.
Show more

22 Read more

Show all 10000 documents...

Related subjects