Top PDF Politici als personen en de perceptie van burgers: Over personalisering in de media

Politici als personen en de perceptie van burgers: Over personalisering in de media

Politici als personen en de perceptie van burgers: Over personalisering in de media

Een mogelijke verklaring voor de focus op personalisering is het effect van de media. Er is tegenwoordig bijvoorbeeld veel aandacht voor televisiedebatten, waarbij er veel aandacht is voor de persoonlijkheden van politici (McAllister, 2009, p. 579). Zulke visuele informatie zoals televisiebeelden is makkelijk te verwerken voor iedereen en er is weinig tot geen verdere (politieke) achtergrondkennis nodig, omdat iedereen zulke beelden kan beoordelen vanuit hun eigen sociale ervaringen uit hun dagelijks leven (Kleinnijenhuis, Maurer, Kepplinger & Oegema, 2001, p. 341). Kortom, mensen hebben geen extra informatie nodig bij televisiebeelden en beoordelen politici daarbij op het karakter dat benadrukt wordt tijdens televisie-uitzendingen, omdat dit iets is wat ze kennen uit het dagelijks leven. Een probleem met televisieprogramma’s is dat televisie niet geschikt is voor het overbrengen van complexe informatie (Brants, 1198, p. 332). Journalisten lijken tegenwoordig ‘geobsedeerd’ te zijn door lijsttrekkers, met name hun karakter, persoonlijkheid en privélevens (Vliegenthart, Boomgaarden & Boumans, 2011, p. 93). De in de inleiding genoemde voorbeelden zijn geen uitzonderingen, maar slechts een greep uit talloze soortgelijke artikelen. De vraag rest, wat het effect van zulke berichten is op de kiezers en hun evaluatie van politici. Neemt de kiezer echt de lijsttrekker mee naar de stembus door de nadruk van de media op persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen?
Show more

39 Read more

Personalisering in de politieke media: Een onderzoek naar de aandacht voor personen in de politieke berichtgeving

Personalisering in de politieke media: Een onderzoek naar de aandacht voor personen in de politieke berichtgeving

Dit onderzoek bekijkt de invloed van media-aandacht op de aandacht voor individuele politici en lijsttrekkers gedurende de verkiezingen in de politieke berichtgeving. Vastgesteld is dat in de literatuur een sterke samenhang bestaat tussen personalisering en mediatisering in de politiek waar veel wetenschappelijke aandacht voor is. De media als het belangrijkste gebied waarin personalisering in de politiek naar voren komt en de personalisering die als een van de belangrijke gevolgen van de mediatisering wordt gezien, maken dat deze twee ontwikkelingen nauwelijks los van elkaar te zien zijn. De vraag die uit deze observatie naar voren komt is wat de invloed is van media-aandacht op personalisering. Binnen het concept personalisering is onderscheid gemaakt tussen twee verschillende ontwikkelingen. Allereerst is er de groeiende aandacht voor individuele politici ten opzichte van partijen en groeperingen, de definitie individualization is hierop van toepassing. Ten tweede is er een concentratie van de aandacht richting politieke leiders, dit wordt presidentialization genoemd. Deze twee ontwikkelingen zijn apart van elkaar geanalyseerd. In tegenstelling tot vele onderzoeken die eerder zijn gedaan naar personalisering vergelijkt dit onderzoek niet meerdere politieke systemen met elkaar. In plaats daarvan is gekeken naar een factor, namelijk de media-aandacht, die het verschil in personalisering binnen een politiek systeem zou kunnen verklaren. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de media-aandacht voor partijen binnen een verkiezingsperiode in het Nederlandse politieke systeem. In een periode van drie weken voor de verkiezingen is een selectie gemaakt uit de artikelen van de twee nationale dagbladen NRC Handelsblad en De Telegraaf. Vervolgens is een vergelijking gemaakt tussen partijen in de hoeveelheid media-aandacht die zij
Show more

30 Read more

‘Mafklapper’ of ‘Meneer de Politicus’?: Een onderzoek naar de aandacht voor de persoon van de politicus tijdens het slotdebat van 2017

‘Mafklapper’ of ‘Meneer de Politicus’?: Een onderzoek naar de aandacht voor de persoon van de politicus tijdens het slotdebat van 2017

De manier waarop burgers de strijd tussen politici percipiëren wordt in dit onderzoek gemeten door te kijken naar tweets die zijn verstuurd door het publiek tijdens het slotdebat van de Tweede Kamerverkiezingen op 14 maart 2017. De reden hiervoor is dat een lijsttrekkersdebat door politici en burgers wordt gezien als een strijd om de kiezer (Kaal, 2014, p.314). In het slotdebat stonden de politici fysiek recht tegenover elkaar, reageerden op elkaar en probeerden het debat te winnen van de ander, omdat ze allemaal stemmen proberen te werven (Het Parool, 2017; Kaal, 2014). Door de media wordt achteraf vaak een winnaar aangewezen (Trilling, 2014, p. 262). Aan deze winst wordt veel gewicht gehangen. Sommigen stellen zelfs dat het optreden van Roemer in het premiersdebat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 heeft geleid tot het verlies van de SP (Van de Linde, 2012; Kaal, 2014, p. 294). In deze context van een strijd tussen individuele politici kan specifiek worden onderzocht hoe deze competitie door het publiek gepercipieerd wordt.
Show more

58 Read more

Personalisering in 140 tekens

Personalisering in 140 tekens

Uit interviews met politici blijkt dat weinig politici bewust hebben nagedacht over de reden van het gebruik van de sociale media (Aalberts & Kreijveld, 2011, p. 72). Vaak hadden ze al een account voordat ze politiek actief werden. Ook werd aangegeven door de ondervraagde politici dat er geen partijbeleid is wat betreft de sociale media. Inmiddels zou dit wel zo kunnen zijn, aangezien dit onderzoek verouderd zou kunnen zijn. Politici ontwikkelen een strategie door de jaren heen terwijl ze met de media bezig zijn. Dit kan voor een negatief effect zorgen als politici zomaar wat plaatsen zonder er bij na te denken. Als een politicus hiermee iemand beledigt kan dit een politieke rel opleveren (Vergeer, 2015, p.746). Politici zelf zijn nog niet helemaal overtuigd van het positieve effect van de sociale media blijkt uit het onderzoek van Aalberts en Kreijveld (2011, p.76). Toch gebruiken ze de sociale media, omdat ze niet achter willen blijven bij de rest. Hoewel politici veel nadelen zien aan de sociale media, geloven ze ook dat het positieve effecten heeft, zoals het verhogen van de transparantie en een beter begrip van de burger voor wat politici doen (Aalberts & Kreijveld, 2011, p.78).
Show more

37 Read more

Griekse stemmen

Griekse stemmen

het redden van banken – veroorzaakten fiscale crises in 2009, zowel bij landen binnen en buiten de Eurozone. Kredietbeoordelaars (rating-agencies) baseerden de financiële stabiliteit van landen als Portugal, Ierland, Griekland en Spanje (de zogenoemde PIGS) niet meer op het enkele feit dat deze landen tot de Eurozone behoorden. Daarop steeg de rente van Griekse leningen tot een niveau dat investeerders begonnen te twijfelen of Griekenland zijn schulden wel zou kunnen aflossen, waarop zij geen nieuw geld meer aan Griekenland uitleenden. Een failliet van Griekenland dreigde. Men was bang dat een Grieks failliet speculatie op het failliet van andere PIGS-landen zou doen toenemen, waardoor ook deze landen failliet zouden gaan – als ware het een domino-effect. In dit scenario zou de solvabiliteit van banken die obligaties (leningen) van de PIGS-landen bezaten (voornamelijk banken in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk) gevaar lopen. (Heinrich en Kutter, zoals geciteerd in Kutter 2014).
Show more

56 Read more

Gebruikersonderzoek voor de Provinciale Producten Catalogus : de gebruikersvriendelijkheid van de digitale catalogus waarmee provincies hun diensten en producten op het internet presenteren

Gebruikersonderzoek voor de Provinciale Producten Catalogus : de gebruikersvriendelijkheid van de digitale catalogus waarmee provincies hun diensten en producten op het internet presenteren

Eén van de proefpersonen (nr. 4) heeft maar een klein deel van de test kunnen maken, omdat hij te laat voor de afspraak was. Hij was echter de enige proefpersoon die, voor zijn werk, eerdere ervaring had met het proberen gebruik te maken van (verschillende) diensten en producten van de provincie. Over die ervaring uitte hij op de volgende wijze zijn frustratie: “Geprobeerd, maar afgehaakt. Ik snap niet wat daar allemaal rondloopt, een grote brei. Onmogelijke procedures, informatie niet geupdate. Ze zijn te veel met zichzelf bezig. Makers van de website gaan van de maker uit, niet van de gebruiker. Ik zoek wel het liefst naar informatie op internet. Ze hebben niet de beste ambtenaren in dienst; men zegt maar wat.”
Show more

35 Read more

Het faillissement van de sociale grondrechten

Het faillissement van de sociale grondrechten

De rente die echter betaald moet worden voor het rechtstekort wordt eiders afgeschreven: als politici gewone burgers niet meer de overtuiging kunnen geven dat er rechten bestaan die ook [r]

7 Read more

Coördinatie Structuur & Kwaliteit Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

Coördinatie Structuur & Kwaliteit Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

De responsiviteit zoals hij nu is, wordt niet goed beoordeeld. Dit kwam ook al enigszins naar voren in de cijfers van het FIU-NL maar het blijkt ook dat de instellingen (ABN Amro) hier zo instaan. Hierbij komt ook naar boven dat het lastig is om vanuit het FIU-NL te melden naar instellingen zodra er over gegaan is tot vervolging op basis van een gemelde transactie. Hierbij is de reden dat vanuit opsporing relatief weinig wordt terug gemeld naar de FIU-NL en daarmee instellingen niet helemaal duidelijk en gaat het vooral in op de capaciteit die het FIU heeft en die beperkt is. Over de tastbaarheden wordt wel beter gereageerd en staat ook bovenin de ranking mede vanwege de faciliterende rol die de FIU-NL hierin speelt. wordt als goed ervaren. Hierbij gaat het om het meldsysteem wat positief wordt ervaren. Wat echter wel verwacht wordt is: ‘tooling te creëren om informatie op veilige manier uit te wisselen in een gecontroleerde omgeving waarin audit trails aanwezig zijn om te kunnen bekijken wanneer de info gedeeld is, hoe is daar mee om gegaan, wat is daarmee gebeurt, mag die info gedeeld worden. Dat is een hele belangrijke faciliterende rol’ (Interview 1). Hieruit blijkt dat er nog wel stappen te maken zijn binnen deze tooling en tevens de terugkomende grote vraag naar responsiviteit. Verder ziet Hoekstra de empathie, betrouwbaarheid en zekerheid eerder onder een algemene noemer van vertrouwen binnen de relatie die een 7 krijgt. Het is van belang om contact te houden en elkaar te helpen in het opsporen van criminaliteit. Deze preventieve manier van kijken wordt nog wel eens vergeten. Er zit een reflex bij de overheid om dergelijke problemen op zichzelf te betrekken en het ook zelf willen oplossen. Dit is raar want ook instellingen en burgers hebben last van financieel economische criminaliteit. Misschien niet in eerste instantie maar het geeft wel aan dat door elkaar meer te helpen en dus vertrouwen te hebben in het delen van informatie, er veel verder kan worden gegaan in het oplossen hiervan. Het doel van zowel meldplichtige als toezichthouder als FIU is in feite hetzelfde, het oplossen van criminaliteit, terwijl er toch grote tegenstellingen zitten binnen de WWFT structuur.
Show more

77 Read more

De hogere AOW-leeftijd levert de overheid ook netto flink wat op

De hogere AOW-leeftijd levert de overheid ook netto flink wat op

We beperken de analyse tot personen geboren tussen januari 1950 en april 1952. Personen geboren voor 1 januari 1950 zijn niet goed vergelijkbaar met personen die daarna zijn geboren, omdat personen geboren voor 1950 de mogelijkheid hadden via vervroegde uittredingsregelingen eerder te stoppen met werken (Atav et al., 2019). In 2006 zijn deze regelingen afgeschaft, met een overgangsregeling voor personen die vóór 1950 zijn geboren.

6 Read more

Soevereiniteit en legitimiteit: grenzen aan (fiscale) regelgeving

Soevereiniteit en legitimiteit: grenzen aan (fiscale) regelgeving

Elders motiveert hij de afwijzing van fiscale privileges op een iets andere manier. Collectieve lasten zouden licht zijn als iedereen daaraan bijdraagt, maar als velen zich er onderuit werken worden ze zwaar en ‘intolerable’ voor de rest. ‘And it is not so much the burden itself that men object to, as the inequality.’ Fiscale privileges, ontheffingen en vrijstellingen liggen helemaal gevoelig volgens Hobbes, en daarover wordt dan ook steeds bitter gestreden. Omwille van vrede, concludeert hij ‘it is a duty of sovereigns to ensure that public burdens are equally borne’ (On the Citizen XIII, 10, p. 147). Hij benadrukt zo het belang van het gelijkheidsbeginsel dat hij vervolgens koppelt aan het proportionaliteitsbeginsel, evenredigheid tussen baten en lasten. Sommigen profiteren namelijk meer van de vrede dan anderen. Ieder moet daarom in verhouding tot zijn consumptie bijdragen. Belasten naar inkomen of vermogen is in strijd met de billijkheid, de rede en de plicht van de soeverein. 155 Maar als gezegd, volgens Hobbes heft een onbillijke belastingwet de plicht tot gehoorzaamheid niet op. Hoe gevoelig mensen ook zijn voor fiscale privileges als vorm van onbillijke wetgeving, dat is geen reden voor ongehoorzaamheid. Lex dura sed lex. Gelijkheid voor belastingen is enkel een aspiratienorm. Geen hard vereiste, maar een zachte aanbeveling. Daarnaast is het interessant om te zien wat Hobbes schrijft over de wetgeving zelf en meer specifiek de bekendmaking van wetten. Als gezegd ziet Hobbes de wet als een bevel en wel een bevel van de soeverein.
Show more

40 Read more

Wie regeren het social media landschap? Een onderzoek naar de rol van social media bij de informatievoorziening van en naar de diverse politieke partijen en politici in Nederland

Wie regeren het social media landschap? Een onderzoek naar de rol van social media bij de informatievoorziening van en naar de diverse politieke partijen en politici in Nederland

De doelstelling van dit onderzoek was het analyseren van de rol van social media bij de informatievoorziening van én naar de diverse politieke partijen en partijleiders in Nederland in december 2011. Een longitudinaal onderzoek gedurende vier weken, waarin alle berichten, blogs en tweets van politieke partijen en politici op Facebook, Hyves en Twitter (en LinkedIn) werden geanalyseerd en gedocumenteerd, was hier de opmaat naar. Daarnaast werd het online publiek in kaart gebracht, gemeten op diverse momenten, zodat tevens de dynamiek van dit publiek kon worden geanalyseerd. De eerste afbakening van het onderzoek, met betrekking tot de schifting in de betrokken social media netwerken, is gebaseerd op de grootte ervan; het betreft de grootste vier netwerken die Nederland kent. Het onderzoeken van de rol van social media werd vertaald naar vier centrale constructen, elk vertegenwoordigd in een deelvraag: bereik, intensiteit, interactie en thema. Het onderzoeken op welke wijze en hoe intensief social media gebruikt worden door de diverse actoren in het vaderlandse politieke landschap was één van de (sub-)doelstellingen van dit onderzoek. Daarnaast dienden een analyse van de interactiviteit in de berichtgeving tussen politieke partijen/partijleiders en de online community, en een inhoudsanalyse van de thema’s van deze berichtgeving de rol van social media in de Nederlandse politiek bloot te leggen. De vier deelvragen samen, gebaseerd op de centrale constructen, vormden de basis van het antwoord op de hoofdvraag. Het antwoord op de hoofdvraag lag zodoende ‘verscholen’ in de deelvragen. Onderstaande alinea’s bevatten de belangrijkste conclusies met betrekking tot de vier constructen/deelvragen.
Show more

38 Read more

Eigen verantwoordelijkheid van burgers in verschillende natiestaten en de manieren van bevordering : onderzoek naar de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en en de Verenigde Staten en de eventuele bevord

Eigen verantwoordelijkheid van burgers in verschillende natiestaten en de manieren van bevordering : onderzoek naar de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en en de Verenigde Staten en de eventuele bevordering hiervan

maakt deel uit van het nationale programma dat wil uitzoeken hoe deze personal health budgets kunnen bijdragen aan een meer gepersonaliseerde dienst waarbij de patiënt zelf meer zeggenschap heeft betreffende zijn of haar zorg. Deze en nog 69 andere pilots zullen duren tot 2012. Tijdens deze periode zal de NHS zich verdiepen in de verdere uitwerking van de personal health budgets. Wanneer deze vorm van zorg vaste vormen aan zou nemen (bij goede en positieve testresultaten) zal de eigen verantwoordelijkheid van burgers met grote mate bevorderd worden. Immers, de burger krijgt met deze personal health budgets, zelf de vrijheid om keuzen te maken betreffende de eigen gezondheidszorg. Een verdere uitwerking van deze personal health budgets komt aan bod in het document ‚Direct Payments For Health Care, A consultation on proposals for regulations and guidance‛(DH, 2009). Hierin wordt, zoals de titel al doet
Show more

61 Read more

Personalisering op lokaal niveau

Personalisering op lokaal niveau

kiezer maakt zijn stemkeuze nog voornamelijk op basis van de partij (Holmberg & Oscarsson, 2011; Holsteyn & Andeweg, 2008). De partij heeft ook op lokaal niveau veel invloed op de stemkeuze van de burgers. Burgers stemmen vooral aan de hand van de nationale partijen, wat zorgt voor een nationalisering van de lokale politiek (Boogers, Ostaaijen & Slagter, 2010; Depla & Tops, 1998; Janssen & Korsten, 2003; Tilburg, 1993). De nationalisering van de lokale politiek is een proces waar nationale partijen meer aanwezig en meer bepalend zijn bij de lokale verkiezingen (Lelieveldt & Does, 2014, p. 318). Plaatselijke gebeurtenissen en politici zijn hier minder bepalend voor de lokale politiek (Depla & Tops, 1998, p. 141). De nationale politiek overheerst de stemkeuzes van burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen, het dat deze trend kan worden doorbroken door lokale kandidaten en hun persoonlijkheid (Boogers, Ostaaijen & Slagter, 2010). Lokale partijen winnen vanaf de jaren ’90 steeds meer stemmen (Janssen & Korsten, 2003, p. 6). Dit wijst op een herhaling van de jaren ’60, waarin de lokale politiek ‘lokaliseerde’. Het aantal lokale lijsten groeide en lokale partijen kregen meer stemmen van de kiezers (Tilburg, 1993, p. 48). Bij het lokaliseringsproces was de gemeenteomvang van invloed op de stemkeuze van de burger. In kleine gemeenten werd er meer lokaal gestemd, omdat de maatschappelijke banden in de samenleving daar sterker waren dan in grotere gemeenten (Janssen & Korsten, 2003). In de jaren ’80 nationaliseerde de lokale politiek; de gemeenteraadsverkiezingen werden gedomineerd door nationale partijen en de burgers lieten hun stemkeuze afhangen van nationale motieven (Lelieveldt & Does, 2014, p. 326). Ook hier was de gemeenteomvang van belang. Hoe groter de gemeente, des te hoger het percentage kiezers bij wie de landelijke politiek bepalend was voor de partijkeuze bij gemeenteraadsverkiezingen (Tilburg, 1993).
Show more

37 Read more

Wantrouwen in de Media: Een Discoursanalyse van Mediascepticisme en Complotconstructies in de Context van de MH17-ramp

Wantrouwen in de Media: Een Discoursanalyse van Mediascepticisme en Complotconstructies in de Context van de MH17-ramp

democratische systemen, in de zin “it should keep the audience informed…” geeft al de voorwaardelijkheid van de doeltreffendheid aan van die functionele rol die media bezitten. De media zouden de mensen moeten kunnen informeren, echter lijkt dat lastig als niemand meer de nieuwsberichten zou geloven. Zo een doemscenario houdt de gelederen bezig. Veel academici zijn het erover eens dat de afgelopen jaren het publieke vertrouwen in de media steeds verder afneemt (Bakir & Barlow 2007: 5; Quandt 2012: 7; Broersma & Peters 2013: 1; De Haan & Bardoel 2011: 230; Jones 2004: 61; Golding et. al 2012: 4; Tsfati 2003: 65-66). Vooral het argument dat jongeren zich steeds meer distantiëren van het nieuws leidt onder de grootste pessimisten tot angst, omdat de groeiende afname van jongeren met de interesse in nieuws uiteindelijk zou kunnen leiden tot het afbrokkelen van een goed functionerende democratie (Broersma & Peters 2013: 2). Het is namelijk belangrijk voor een democratie dat er een veld is van discussie en overleg waarin het systeem kan worden gecontroleerd, het publiek kan worden geïnformeerd en waar een kritisch tegengeluid op de heersende macht geleverd wordt (Graham 2013: 114-115). In een democratie speelt de journalistiek een belangrijke rol door dit discussieveld te bieden. Het ontbreken van vertrouwen is in deze context problematisch aangezien dit de mogelijkheid tot een “deliberative public debate” ontneemt (Graham 2013: 115).
Show more

67 Read more

Het cumulatief punitief karakter van het migratierecht

Het cumulatief punitief karakter van het migratierecht

13. Hiema verkort weergegeven als 'uitzet- ting'. Richtlijn 2008/115/EC van het Europees Parlement en de Raad van 16 de- cember2001! over gemeenschappelijke normen en procedures in de l[r]

8 Read more

de grenzeloze staat

de grenzeloze staat

Het is tijd om terug te keren naar mijn centrale vraagstelling: Hoe kan grensoverschrijdende samenwerking tussen staten weer aan legitimiteit winnen? Om de gebrekkige legitimiteit van grensoverschrijdend bestuur te begrijpen, moeten we ons verdiepen in het klassieke bestuurskundige vraagstuk van de politiek-bestuurlijke relaties. De hoofdvraag in dit kader luidt: In welke mate zijn gekozen politici in staat om de bureaucratie te sturen, te controleren en ter verantwoording te roepen? Ook deze vraag is te herleiden tot Max Weber. Zijn analyse hield kortweg in dat een ongebreidelde bureaucratie onherroepe- lijk zou leiden tot een “heerschappij van de ambtenaar” - het Beamtenherrschaft. Zijn analyse past in de tijdgeest waarin hij leefde. Gedurende de decennia na het revolutiejaar 1848 maakte in Europa de monarchie als staatsvorm plaats voor parlementaire democratieën. In verschillende Europese staten werd de macht van de koning over de bureaucratie overge- nomen door gekozen volksvertegenwoordigers. Parlementen waren echter geen garantie voor een gezonde democratie. Het bleef roerig in die jaren en de atmosfeer was zwanger van revo- lutionaire bewegingen en couppogingen. Konden de gekozen politici in hun nieuwbakken parlementaire democratieën wel erin slagen de machtige ambtenaren en de militairen de baas te worden?
Show more

18 Read more

Morfologisch modelleren van nevengeulen in 2D
Afstudeerverslag over verschillen tussen 2D , 1D  en analytische resultaten

Morfologisch modelleren van nevengeulen in 2D Afstudeerverslag over verschillen tussen 2D , 1D en analytische resultaten

Eigen pogingen om bij een adviesbureau in Deventer aan de slag te komen mislukten, en ik moest dus verder zoeken. Uit de afstudeeropdrachten'bak' van de Universiteit Twente kwam een leuke opdracht voorbij over de morfologische gevolgen van nevengeul. Dit paste precies binnen mijn interessegebied, dus het leek me verstandig mijn andere wensen te laten varen. Het bleek echter dat de opdracht uitgevoerd kon worden bij CSO, een adviesbureau uit Bunnik, waardoor ik dus toch bij een adviesbureau aan de slag kon. Eenmaal gesetteld bij CSO, kwam ik erachter dat het een nevenvestiging heeft in Deventer. Beter kon het niet, en ik heb de opdracht dan ook met veel plezier uitgevoerd. Daarvoor wil ik mijn begeleiders bedanken. Als eerste Rolien van der Mark, voor de niet te missen kennis van Delft3D. Halverwege het onderzoek wist ik soms echt niet hoe ik het model aan de praat moest krijgen, maar in overleg met Rolien is dit toch gelukt. Ook je input tijdens overleggen is zeer nuttig geweest. Ralph Schielen wil ik bedanken voor het formuleren van de opdracht, en de kritische kanttekeningen bij de tussenproducten. Ook je gedachten met open einde, hebben me tot nadenken gezet, en dit heeft het verslag goed gedaan. Ook Jan Ribberink bedank ik voor de kritische kanttekeningen, en het feit dat jij aankwam met het uitvoeren van een convergentie-test. Hierdoor bleek er eindelijk een rooster te zijn waarin we wel vertrouwen kregen. Frans Hoefsloot bedank ik voor de begeleiding vanuit CSO. Ik heb er met veel plezier gewerkt, en heb je belangstelling in het verloop van mijn onderzoek erg gewaardeerd. Tevens wil ik hier Remko Hoendervoogt (CSO) bedanken voor de inhoudelijke feedback op het tussen- en eindproduct.
Show more

74 Read more

Postmaterialisme in de Nederlandse Politiek

Postmaterialisme in de Nederlandse Politiek

Ten einde de postmateriële preferenties bij de kiezer of het electoraat te meten, wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). De data worden ontleend aan de samples met de onderzoeksdata van de verkiezingen uit 1989, 1998 en 2003. Hierbij wijkt de sample uit 1989 af, doordat deze niet direct aansluit bij de Algemene Beschouwingen uit 1984. Hiervoor is echter wel gekozen, omdat in de data voor 1982 en 1986 gekozen is voor een schaal met twaalf items. Deze is niet alleen minder betrouwbaar, maar de schaal is daarmee ook niet zomaar te reduceren tot vier opties, aangezien er dan nog acht overblijven die ruis veroorzaken. De Algemene Beschouwingen van 1984 blijven echter wel behouden, omdat deze in economisch mindere tijden plaatsvonden, wat een eventueel effect van economische factoren uitsluit. Hetzelfde geldt voor het NKO uit 2003. De uiteindelijke resultaten van latere edities zijn nog niet beschikbaar of onvolledig, maar de economische crisis die in 2010 aan de orde was, begon pas in 2008.
Show more

42 Read more

Perceptie van geotechnische risico's en communicatie   Een interviewstudie naar de perceptie van interne en externe stakeholders omtrent de communicatie over geotechnische risico’s bij een bouw en infraproject

Perceptie van geotechnische risico's en communicatie Een interviewstudie naar de perceptie van interne en externe stakeholders omtrent de communicatie over geotechnische risico’s bij een bouw en infraproject

Uit recent lokaal onderzoek in Zuid-Holland (Roelofs, 2011; Geo-Impuls, 2011) is duidelijk geworden dat het gros van de omwonenden geïnformeerd wil worden over potentieel aanwezige (geotechnische) risico’s bij een bouwproject en bij een verhoogd (geotechnisch) risico zelfs interpersoonlijke communicatie met de projectorganisatie wenst (USP Marketing Consultancy, 2010). Direct betrokkenen zien informatie-uitwisseling over potentiële risico’s als noodzakelijk om een relatie op te bouwen met de projectorganisatie. Wanneer zich daadwerkelijk een incident voordoet, kan deze informatie tot meer vertrouwen in het project en de organisatie leiden en wellicht tot een minder grote escalatie (Gutteling & Kuttschreuter, 2002). Een bijkomend voordeel is dat informatievoorziening invloed heeft op de perceptie van de eigen verantwoordelijkheid, en er zelfs toe kan leiden dat de omwonende waakzamer wordt. Dit kan ook van invloed zijn op het handhaven van het risicobeleid en daarmee op de daadwerkelijke veiligheid (Kievik, Ter Huurne & Gutteling, 2012).
Show more

54 Read more

De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument

De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument

In paragraaf 3.1 zal ter introductie een beeld gegeven worden van online winkelen en de invloeden op de consument die daarbij spelen. Vervolgens zal in paragraaf 3.2 het concept van een online service duidelijk gemaakt worden en welke verschillende producten en services aangeboden worden op het internet. In deze paragraaf zal tevens de rol van ‘tastbaarheid’, voor het internet kan het begrip beter omschreven worden als ‘begrijpbaar’ zowel fysiek als mentaal, uiteengezet worden met de typologieën die deze ‘tastbaarheid’ kunnen verhogen (Berry en Clark, 1986). Vervolgens zal in paragraaf 3.3 het belang van de perceptie van social presence, ook wel saillantie van de andere persoon in de interactie met een medium genoemd, behandeld worden bij het aanbieden van een online service. Tot slot zal in paragraaf 3.4 aandacht besteedt worden aan nog een belangrijk concept bij een online aankoop, namelijk vertrouwen. Ten slotte zal in hoofdstuk 3.5 de onderzoeksvraag met de bijbehorende hypotheses voorgelegd worden. Belangrijk is het te weten welke effecten bepaalde concepten hebben op de perceptie en uiteindelijk het gedrag van de consument en hoe dit positief kan worden beïnvloed om zo de verkoop op websites voor e-services te verhogen.
Show more

102 Read more

Show all 10000 documents...

Related subjects