Top PDF TAHAP PENGAMALAN BUDAYA KUALITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH

TAHAP PENGAMALAN BUDAYA KUALITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH

TAHAP PENGAMALAN BUDAYA KUALITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH

Kajian deskriptif ini bertujuan untuk melihat pengamalan budaya kualiti dalam kalangan guru di sekolah-sekolah Kebangsaan Zon Tiram Daerah Pasir Gudang. Dimensi budaya kualiti yang dikaji dalam kajian ini adalah pengurusan pelanggan, perkongsian nilai, penambahbaikan berterusan, latihan dalam kualiti, penglibatan menyeluruh, iklim komunikasi dan kerja berpasukan. Dimensi budaya kualiti diolah semula berdasarkan kajian Patimah Ibrahim (2002). Data-data dikumpul melalui borang soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS) bagi memperolehi kekerapan, min, dan sisihan piawai. Hasil kajian rintis mendapati kebolehpercayaan Alpha Cronbach (α) dimensi budaya kualiti adalah 0.9003, menepati apa yang dikemukakan oleh Nunnally (1978) berpendapat nilai alpha yang melebihi 0.70 adalah tekal bagi setiap dimensi yang digunakan. Seramai 170 orang guru telah dipilih secara rawak berstrata sebagai responden kajian. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan amalan budaya kualiti di sekolah-sekolah yang dikaji adalah di tahap tinggi. Hasil kajian mendapati dimensi kerja berpasukan dan iklim komunikasi menunjukkan amalan yang paling dominan di sekolah kajian. Kajian ini mempunyai implikasi penting kepada guru-guru secara amnya supaya lebih memahami dimensi budaya kualiti yang diamalkan dan mengetahui kesannya terhadap kemenjadian murid di sekolah. Melalui kajian ini juga diharap dapat menyumbang kepada peralihan atau anjakan paradigma dalam kalangan pendidik agar dapat meningkatkan prestasi dan kualiti pendidikan di Malaysia.
Show more

14 Read more

Transformasi guru dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai kemahiran membuat hipotesis dalam kalangan murid sekolah rendah

Transformasi guru dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai kemahiran membuat hipotesis dalam kalangan murid sekolah rendah

Pemikiran mikro dalam pengajaran sains bermaksud guru harus memperincikan dan menghalusi kemahiran asas dalam penguasaan kemahiran membuat hipotesis. Serta membentuk langkah-langkah yang dapat membantu mengatasi masalah murid. Dapatan kajian menunjukkan murid gagal menguasai kemahiran membuat hipotesis apabila murid menghadapi masalah dalam penguasaan konsep pemboleh ubah, hubungan antara pemboleh ubah, konsep hipotesis dan kaitan antara hipotesis dan eksperimen. Makna, aktiviti dalam pemikiran mikro juga menekankan langkah demi langkah di mana pengajaran guru dirancang secara sistematik agar murid dapat menguasai langkah- langkah awal dalam penguasaan kemahiran membuat hipotesis sebelum menguasai langkah-langkah selanjutnya. Rohaida (2008), dalam kajiannya mendapati tiga fasa pembelajaran yang membolehkan murid menguasai kemahiran proses sains bersepadu iaitu “Recognition”, “familiarization” dan “automation”. Murid perlu melalui ketiga-tiga fasa ini untuk membolehkan mereka menguasai sesuatu kemahiran proses sains. Maka fenomena yang sama diperlukan untuk murid menguasai kemahiran membuat hipotesis.Himpunan Soalan Eksperimen Tambahan (HiSET) bagi eksperimen yang bertajuk “kesan haba terhadap kekuatan magnet” yang digunakan untuk mengesan tahap penguasaan kemahiran membuat hipotesis, mendapati murid telah membuat penyataan hipotesis yang salah, contohnya: “ { If the masa yang diambil untuk pemanasan (minit) increase, the bilangan klip kertas yang tertarik pada magnet increase too”} (HiSET/SE2/i/Amira) atau membuat hipotesis yang kurang tepat contohnya: “{Jika masa yang diambil untuk pemanasan bertambah bilangan klip kertas yang tertarik pada magnet berkurang }” (HiSET/SE2/i/Asri). Terdapat juga murid yang dapat membuat hipotesis yang hampir tepat bagi soalan eksperimen berkenaan contohnya: “{ If the time to heat the magnet increase than the strong of the magnet is reduce }” (HiSET/SE2/i/Ikmal). Setiap murid menghadapi masalah yang berlainan dalam penguasaan kemahiran membuat hipotesis dan guru seharusnya membantu menyelesaikan masalah tersebut secara individu (McCallum, Hargreave & Gipps, 2000).
Show more

11 Read more

Kajian Terhadap Pengetahuan Mencari Dan Menilai Maklumat Menerusi Internet Di
Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Di Sibu, Sarawak

Kajian Terhadap Pengetahuan Mencari Dan Menilai Maklumat Menerusi Internet Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Di Sibu, Sarawak

Abstrak : Pengetahuan mencari dan menilai maklumat menerusi Internet adalah penting dan perlu dimulakan pada tahap asas. Oleh itu, guru-guru perlu menguasai pengetahuan tersebut. Dalam kajian ini tahap pengetahuan terhadap mencari maklumat dari Internet dibahagi kepada pengetahuan mencari maklumat daripada Internet dan pengetahuan mengakseskan laman web. Terdapat lima pengetahuan menilai maklumat yang dikaji iaitu ketepatan, kewibawaan, objektif, kekinian dan liputan (Mat Jizat Abdol et al., 2005). Kajian ini juga mencari faktor-faktor yang mempengaruhi guru tidak menggunakan Internet. Seramai 165 guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dari lima buah sekolah di Bandar Sibu telah diambil sebagai sampel kajian. Kajian ini dijalankan dengan kaedah tinjauan secara soal selidik dengan nilai kebolehpercayaan =0.78. Dalam kajian ini, bahagian B soal selidik adalah menggunakan soalan berskala betul, salah dan tidak pasti manakala bahagian C dan D pula berskala likert-5 mata. Semua data diproses dengan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). Hasil daripada kajian mendapati tahap pengetahuan terhadap mencari maklumat adalah pada tahap sederhana dengan peratusan betul sebanyak 50%. Manakala tahap pengetahuan terhadap menilai maklumat pula adalah agak tinggi (min=4.08). Min bagi ciri-ciri kekinian, liputan, ketepatan, objektif dan kewibawaan ialah 4.28, 4.25, 4.08, 3.96 dan 3.79. Dapatan kajian didapati masalah dihadapi adalah pada tahap sederhana (min=3.16). Min bagi sikap, kekurangan pengetahuan, kekurangan perkakasan, pihak pentadbiran dan kekangan masa masing-masing ialah 3.77, 3.38, 3.04, 3.00 dan 2.62.
Show more

10 Read more

Implikasi latihan dalaman kepada guru-guru sekolah rendah

Implikasi latihan dalaman kepada guru-guru sekolah rendah

Abstrak : Keberkesanan latihan dalaman masih lagi menimbulkan persoalan dan memerlukan kajian lanjutan tentang hasilnya. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi melihat penilaian guru-guru terhadap pengajaran dan pembelajaran yang merujuk kepada komponen faktor-faktor keperluan latihan dalaman dan mengenalpasti kesan latihan dalaman dalam meningkatkan kemahiran mengajar guru. Penilaian juga dilakukan berdasarkan faktor demografi terpilih iaitu pengalaman mengajar dan juga umur. Kajian ini juga melihat perbezaan antara pengalaman mengajar guru dengan keperluan latihan dalaman dan seterusnya juga melihat hubungan antara kesan latihan dalaman dengan faktor keperluan latihan dalaman. Responden kajian terdiri daripada 156 orang guru di sembilan buah sekolah kebangsaan di Zon Tiram, Johor Bahru. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik sementara ujian t dan ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Nilai min keseluruhan yang diperolehi ialah 4.02 dan menunjukkan bahawa tahap penilaian adalah tinggi. Kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengalaman mengajar guru dengan keperluan latihan dalaman serta tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan latihan dalaman dengan faktor keperluan guru. Sehubungan itu, kajian ini juga mencadangkan agar pihak penganjur terutama pihak sekolah sentiasa mengenalpasti tentang keperluan guru dari masa ke semasa dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
Show more

9 Read more

Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru-Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Kuala Lumpur

Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru-Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik Di Kuala Lumpur

Guru-guru di sekolah juga perlu selalu peka dan celik kepada pengguna komputer supaya tidak ketinggalan zaman kerana Kementerian Pelajaran Malaysia telah merancang memperkenalkan mata pelajaran Information and Communication Technology, Grafik Berkomputer, Produksi Multimedia, Fundamentals of Programming, Program and Development Tools, Pemesinan Berkomputer, Aplikasi Komputer dalam Perniagaan, Animasi dan Rekabentuk Penerbitan, Penerbitan Multimedia Kreatif, Sistem Sokongan Komputer, Sistem Sokongan Rangkaian dan Program Literasi ICT bagi memperluas literasi komputer, pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer dan memupuk insan celik teknologi, budaya kreatif dan inovatif di sekolah. (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010)
Show more

8 Read more

Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan Guru Besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, daerah Segamat

Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan Guru Besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, daerah Segamat

Menurut Hussein Mahmood (1993) dalam kajian beliau, guru besar dirujuk sebagai pemimpin organisasi pendidikan yang diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab dalam pelbagai hal yang berkaitan dengan institusi sekolah. Peranan guru besar amat relevan dengan aspek pentadbiran dan pengurusan, penyeliaan, kepemimpinan, pendidikan dan juga yang berkaitan dengan proses perjalanan organisasi sekolah sebagai suatu institusi pendidikan formal. Guru besar berperanan sebagai pemimpin pengajaran dan menjadi individu yang mencetuskan perubahan-perubahan di peringkat sekolah. Segala perubahan yang sentiasa berlaku khususnya dalam pendidikan rendah negara kita memerlukan para Guru Besar bersedia untuk berubah, bersedia untuk menerima cabaran-cabaran baru di peringkat akar umbi iaitu sekolah agar kualiti dan kecemerlangan pendidikan yang menyeluruh dapat dicapai dengan berkesan. Kecemerlangan memerlukan reformasi di peringkat sekolah terutama menumpukan kepada faktor-faktor dalam sekolah itu sendiri yang merangkumi dasar sekolah, amalan- amalan, tanggapan, sikap dan motivasi staf, matlamat dan kesetiaan serta pencapaian organisasi. Dalam kajian ini, guru besar dijadikan sandaran sebagai peneraju kepimpinan di sekolah yang bertanggungjawab dalam mengetuai organisasi sekolah dalam semua aspek pentadbiran mahupun kemanusiaan.
Show more

52 Read more

Penerapan nilai melalui kurikulum tersembunyi dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Johor Bahru

Penerapan nilai melalui kurikulum tersembunyi dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Johor Bahru

Kurikulum tersembunyi juga dikenali sebagai kurikulum tidak rasmi; kurikulum tidak formal; kurikulum tersirat atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai hidden curriculum atau unwritten curriculum. Proses penerapan nilai merupakan suatu proses identifikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh agensi tertentu sehingga seseorang itu secara langsung dan tidak langsung telah menerima atau mengambil standard nilai yang diamalkan oleh orang perseorangan dan kumpulan ahli masyarakat untuk dijadikan satu sistem nilainya sendiri. Kajian ini dilaksanakan untuk meninjau konsep kurikulum tersembunyi dan menentukan apakah strategi dan masalah penerapan nilai melalui kurikulum tersembunyi dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Johor Bahru. Kajian ini adalah kajian kuantitatif. Kajian ini melibatkan 404 orang responden. Data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS 20.0) yang melibatkan penggunaaan statistik deskriptif dalam bentuk skor min, sisihan piawai, kekerapan dan peratusan. Hasil kajian mendapati konsep kurikulum tersembunyi dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Johor Bahru berada pada tahap tinggi (min = 3.89, sp = 0.40). Strategi penerapan nilai melalui kurikulum tersembunyi yang berada pada tahap tertinggi ialah strategi secara isyarat. Manakala masalah penerapan nilai melalui kurikulum tersembunyi yang tertinggi ialah masalah kurang pengetahuan.
Show more

9 Read more

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru
Sekolah Kebangsaan

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan

Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kalangan guru-guru di enam buah sekolah di Daerah Manjung sekitar Zon Pantai Remis Beruas. Sampel kajian seramai 120 orang yang mewakili keseluruhan populasi terlibat dalam penyelidikan ini. Data prima yang dikumpul dengan menggunakan instrument soal selidik dan dianalisis dengan komputer menggunakan perisian “Statistical Package of the Sosial Sciences” (SPSS). Analisis dibuat secara kaedah statistik deskriptif iaitu dalam bentuk kekerapan dan peratus. Hasil daripada penyelidikan ini menunjukkan tahap pengetahuan ICT di kalangan guru adalah agak tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pula adalah rendah. Guru juga mempunyai sikap yang positif dalam penggunaan ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan guru-guru tidak mengalami masalah yang serius untuk menggunakan ICT dalam pengajaran mereka. Dapatan ini penting kepada pihak pentadbiran sekolah khususnya Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sendiri dalam membuat perancangan strategik aspek pembangunan sumber manusia khususnya latihan dan aspek pembangunan prasarana sekolah termasuk kemudahan komputer.
Show more

7 Read more

Pengamalan ciri-ciri kepimpinan Rasulullah dalam kalangan Guru-guru Besar

Pengamalan ciri-ciri kepimpinan Rasulullah dalam kalangan Guru-guru Besar

Memandangkan kajian ini dijalankan kepada responden yang terdiri daripada guru-guru pendidikan Islam di sekolah mereka untuk menilai guru-guru besar masing- masing di lima puluh lima buah sekolah rendah, kaedah mengisi borang kaji selidik perlu diperjelaskan secara terperinci sebelum mengisi orang tersebut agar tidak tersalah mengisinya. Bagi memastikan borang-borang kaji selidik itu sampai ke tangan guru- gurua pendidikan Islam dan memastikan borang tersebut itu dapat dipulangkan semula setelah diisi, pihak penyelidik telah menguruskan sendiri penyerahan borang dan pengumpulan borang kaji selidik itu. Memandangkan persoalan kajian yang dijalankan ini berkaitan sikap dan tingkahlaku pemimpin di sekolah tersebut maka setiap kelakuan pemimpin itu dinilai dari kacamata responden terhadap kepimpinan guru besar mereka di sekolah dan bukan penelitian tingkah laku setiap individu guru besar itu sendiri dalam setiap masa.
Show more

30 Read more

Tahap kesedaran teknologi hijau dalam kalangan guru guru Teknologi Kejuruteraan Zon Utara

Tahap kesedaran teknologi hijau dalam kalangan guru guru Teknologi Kejuruteraan Zon Utara

Teknologi Hijau adalah sebuah konsep yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dimana matlamat khususnya adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa betapa pentingnya kelestarian alam sekitar melalui pendidikan. Selain daripada kesedaran , penerapan Teknologi Hijau ke dalam kurikulum sekolah juga perlu digunakan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan yang mapan dengan cara melahirkan modal insan yang dapat membangunkan negara dari segi ekonomi,sosial dan politik tanpa meminggirkan aspek alam sekitar. Menurut Ahmad (2006), modal insan bergantung kepada proses pendidikan dan latihan. Nilai dirinya akan meningkat jika dia memanfaatkan perkembangan teknologi dan perkembangan baru. Sebaliknya jika dia hanya bergantung kepada pendidikan pertama maka tiada peningkatan nilai dalam dirinya. Oleh itu, p embangunan sumber manusia merupakan satu aspek yang penting dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Ini adalah kerana daya saing, daya pengeluaran, daya cipta dan keupayaan dalam teknologi baru di sesebuah negara akan ditentukan oleh kualiti sumber manusianya.
Show more

46 Read more

Tahap kebimbangan guru sekolah rendah kebangsaan terhadap pendidikan sains dan matematik

Tahap kebimbangan guru sekolah rendah kebangsaan terhadap pendidikan sains dan matematik

Pengajaran dan pembelajaran subjek Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris memerlukan kemahiran dan strategi pengajaran berkesan menghasilkan pendidikan yang sempurna. Untuk mencapai misi ini, guru mestilah mempunyai tahap pencapaian yang tinggi dalam penggunaan bahasa Inggeris bagi merealisasikan pembelajaran menggunakan bahasa tersebut dalam kedua-dua subjek ini. Kementerian Pelajaran telah dan sedang melaksanakan pelbagai program latihan untuk membantu guru-guru untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Walaupun program yang dirangka menjanjikan satu pencapaian yang baik, keberkesanannya masih terlalu awal untuk dilihat terutama dari aspek kebimbangan guru itu sendiri terhadap pengajaran menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di dalam kedua-dua subjek tersebut. Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap kebimbangan di kalangan guru Matematik dan Sains sekolah rendah kebangsaan Tahun Satu terhadap pengajaran subjek tersebut di dalam bahasa Inggeris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kaedah soal selidik English Language Anxiety Scale (ELAS) (Horwitz, et.al., 1986) yang melibatkan 75 orang guru Matematik dan Sains dari 18 buah sekolah kebangsaan di sekitar Johor Bahru. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kebimbangan guru matematik dan sains adalah pada tahap sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tahap kebimbangan terhadap tiga sub-skala kebimbangan berdasarkan faktor demografi seperti jantina, status perkahwinan, pengalaman mengajar dan umur adalah pada tahap sederhana.
Show more

12 Read more

Keberkesanan intervensi pembelajaran terhadap keupayaan kepekaan nombor dalam kalangan guru pelatih sekolah rendah

Keberkesanan intervensi pembelajaran terhadap keupayaan kepekaan nombor dalam kalangan guru pelatih sekolah rendah

Merujuk hasil kajian sebelum, didapati sebahagian besar penyelidikan berkaitan dengan kepekaan nombor sama ada dalam kalangan pelajar atau guru masih kurang (Menon, 2004). Tambahan pula, kajian berkenaan sekadar mengkaji tahap keupayaan kepekaan nombor, manakala kajian yang berkaitan dengan usaha untuk mempertingkatkan keupayaan kepekaan nombor masih kurang (Kaminski, 2002). Tinjauan literatur juga menunjukkan guru masih cenderung menjawab soalan kepekaan nombor yang diberikan dengan menggunakan formula walaupun disarankan untuk tidak menggunakannya (Tsao, 2005; Yang, 2009). Ini adalah suatu petunjuk bahawa kepekaan nombor memerlukan pengenalan yang lebih baik lagi terutamanya kepada guru matematik kerana mereka mempunyai peranan penting dalam usaha mempertingkatkan keupayaan kepekaan nombor dalam kalangan pelajar.
Show more

43 Read more

Gaya pengurusan konflik guru dalam kalangan guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru

Gaya pengurusan konflik guru dalam kalangan guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru

Sebelum kajian dilakukan, instrumen diuji terlebih dahulu melalui kajian rintis bagi melihat keupayaan responden menjawab item-item yang dikemukakan. Menurut Mohd. Najib (1999), kajian rintis adalah untuk menguji keobjektifan, kesahan dan kebolehpercayaan alat. Secara umum, kajian rintis merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menilai kesahan dan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dikemukakan iaitu sebelum kajian sebenar dijalankan. Best dan Kahn (1998) pernah menyatakan soal selidik yang dibentuk oleh penyelidik perlu diuji bagi mengekalkan kualiti seterusnya membantu mencapai objektif penyelidikan. Selain itu kajian rintis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana responden memahami item yang dikemukakan, dapat menggambarkan tahap kesukaran responden untuk menjawab soalan dan memberi peluang kepada penyelidik membuat pengubahsuaian dari segi bahasa agar lebih difahami. Kajian rintis memberi peluang kepada responden untuk memberi komen terhadap instrumen kajian khasnya untuk menilai dan membaiki kekurangan, kekeliruan dan kekaburan bahasa instrumen (Wiersma, 2000).
Show more

9 Read more

Tahap kompetensi guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris

Tahap kompetensi guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris

Dasar Pendidikan Kebangsaan telah menekankan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam pendidikan. Tetapi, menjelang akhir-akhir ini, timbul keresahan dan kebimbangan di kalangan para pegawai tinggi kerajaan dan para majikan tentang betapa merosotnya penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan para lulusan sekolah dan universiti tempatan. Masalah ini juga dikatakan sebagai faktor penyumbang kepada masalah pengangguran di kalangan graduan IPTA (Portal Pendidikan Utusan, 2003). Rasa prihatin ini timbul apabila melihat fenomena di mana bahasa Inggeris tidak dapat ditutur dengan fasih oleh pelajar universiti dan sekolah. Kegagalan pelajar di IPTA juga dikaitkan dengan kelemahan dalam penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris (Izam Fairus Kamaruddin, 2002).
Show more

21 Read more

Tahap Kompetensi Guru Sekolah Rendah Terhadap Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Tahap Kompetensi Guru Sekolah Rendah Terhadap Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berdaya saing dalam pelbagai bidang samada dari segi ekonomi, teknologi, keilmuan, pendidikan mahupun politik memperlihatkan kepada pentingnya keperluan penguasaan bahasa Inggeris sepenuhnya di kalangan rakyat negara ini, khususnya generasi muda yang bakal mencorakkan negara di masa hadapan tanpa mengorbankan jatidiri dan identiti rakyat Malaysia dan Melayu khususnya. Sewajarnya kita mempelajari dan menguasai bahasa Inggeris untuk memperkukuhkan bahasa Melayu (Khairul Ariffin, 2002).

14 Read more

Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah
Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

Abstrak: Pendidikan masa kini mengalami perubahan yang mendadak dan berubah ke arah pembentukan masyarakat bermaklumat selaras dengan visi negara untuk menjadi tunggak dalam perkembangan teknologi maklumat. Sehubungan itu, guru memainkan peranan yang penting untuk merealisasikan visi tesebut. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan komputer di kalangan guru- guru, mengenal pasti sejauh mana guru menggunakan kemudahan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan mengenal pasti masalah penggunaan komputer. Sampel kajian terdiri daripada 98 orang guru yang dipilih secara rawak dari empat buah sekolah menengah di Negeri Sembilan. Data diperolehi melalui borang soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS ( Statistical Package For Social Sciences ) versi 11.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan komputer responden masih rendah berpunca daripada kekurangan kemudahan komputer dan pengetahuan tentang komputer. Kajian juga mendapati bahawa kekangan utama penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah komputer sekolah sering diserang virus, bilangan komputer adalah tidak mencukupi di sekolah, komputer dan mesin cetak di sekolah selalu rosak, sekolah kurang menganjurkan kursus dalaman berkaitan computer dan tiadanya kemudahan LCD di dalam kelas. Oleh itu dicadangkan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia lebih proaktif dalam membekalkan komputer di sekolah dan mendedahkan guru yang sedang berkhidmat dengan latihan berasaskan komputer untuk menangani cabaran era siber pendidikan di Sekolah Bestari nanti.
Show more

6 Read more

TAHAP PENGGUNAAN PEMBELAJARAN MAYA DALAM KALANGAN GURU REKE BENTUK TEKNOLOGI: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR

TAHAP PENGGUNAAN PEMBELAJARAN MAYA DALAM KALANGAN GURU REKE BENTUK TEKNOLOGI: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR

Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan VLE Frog di mana ia merupakan satu projek Transformasi sistem pendidikan di bawah Projek 1BestariNet. Di dalam projek ini, sekolah-sekolah dilengkapi dengan penyelesaian bersepadu mengenai urusan pentadbiran sekolah, pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah maya dan maklumat- maklumat terkini persekolahan murid-murid menerusi capaian Internet. Setelah enam tahun berlalu, masih terdapat beberapa isu yang perlu diketengahkan dalam mengimplimentasikan VLE Frog secara menyeluruh dalam PdP. Antara Isu yang dikenalpasti adalah tahap penggunaan VLE Frog dalam pengajaran dan pembelajaran mereka serta masalah yang dihadapi oleh guru semasa mengimplimentasikan penggunaan VLE Frog ini. Banyak masalah dihadapi oleh guru yang melaksanakan VLE Frog terutamanya bagi mereka yang mengajar di sekolah luar bandar disebabkan kemudahan yang kurang lengkap serta keterlibatan dan sokongan ibu bapa yang kurang memuaskan.
Show more

8 Read more

Bab 1 : Tahap kompetensi guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris

Bab 1 : Tahap kompetensi guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris

Dasar Pendidikan Kebangsaan telah menekankan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam pendidikan. Tetapi, menjelang akhir-akhir ini, timbul keresahan dan kebimbangan di kalangan para pegawai tinggi kerajaan dan para majikan tentang betapa merosotnya penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan para lulusan sekolah dan universiti tempatan. Masalah ini juga dikatakan sebagai faktor penyumbang kepada masalah pengangguran di kalangan graduan IPTA (Portal Pendidikan Utusan, 2003). Rasa prihatin ini timbul apabila melihat fenomena di mana bahasa Inggeris tidak dapat ditutur dengan fasih oleh pelajar universiti dan sekolah. Kegagalan pelajar di IPTA juga dikaitkan dengan kelemahan dalam penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris (Izam Fairus Kamaruddin, 2002).
Show more

8 Read more

Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor.

Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor.

Seseorang guru sepatutnya mengetahui cara asas penggunaan computer dalam pendidikan khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada dasarnya pelajaran berhubung dengan penggunaan Internet dalam pengajaran (Pengajaran Berbantukan Internet) pula belum diperkenakan secara meluas kepada kebanyakkan guru-guru di sekolah rendah. Oleh itu, pengetahuan asas responden adalah melalui pengalaman menggunakan Internet berdasarkan kursus-kursus pendek yang mereka hadiri. Berdasarkan dari maklumat responden 53.8 peratus daripada 132 orang guru tidak pernah menghadiri kursus berkaitan dengan Internet. Guru-guru di sekolah rendah ini terdedah dengan penggunaan Internet apabila mereka mula melanjutkan pelajaran ke tahap ijazah dan mula berjinak urusan-urusan harian yang dirasakan mudah jika mereka menggunakan Internet.
Show more

8 Read more

Tahap Penggunaan TV Pendidikan Dan Tahap Kesediaan Penggunaan EDUWEBTV Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Johor Bahru

Tahap Penggunaan TV Pendidikan Dan Tahap Kesediaan Penggunaan EDUWEBTV Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Johor Bahru

Secara keseluruhannya, tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi kekerapan menonton TV Pendidikan antara sekolah kawasan bandar dan luar Bandar (Jadual 4.5 dan 4.6). Kebanyakan guru tidak membawa pelajar menonton TV Pendidikan dan mereka tidak merakam rancangan TV Pendidikan untuk ditayangkan kepada pelajar. Di sini, dapat dikatakan bahawa sikap guru itu sendiri yang tidak minat menonton TV Pendidikan. Jika guru itu sendiri tidak menunjukkan reaksi positif terhadap TV Pendidikan, mana mungkin guru tersebut membawa pelajar menonton TV Pendidikan. Pernyataan ini disokong oleh Arnove (1976) yang menjelaskan bahawa guru-guru sendiri yang bersikap negatif terhadap teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh hal demikian, lokasi sekolah bukanlah merupakan faktor penyebab TV Pendidikan kurang mendapat sambutan.
Show more

8 Read more

Show all 6283 documents...

Related subjects