Cargo Air Loadsheet

Full text

(1)

CARGO AIR 

CARGO AIR  MASS AND BALANCEMASS AND BALANCE TOTAL FUEL

TOTAL FUEL 1200012000 MMAAX X ZZFFW W TTOOW W LALAW W FFLLT T NNO O CCGGFF11770022 TAXI FUEL

TAXI FUEL 22550 0 448833007 7 5511770099 AA//C C LLZZ--CCGGOO TAKE-OFF FUEL

TAKE-OFF FUEL 1175011750 TOF >TOF > 1175011750 TIF >TIF > 80008000 VVEER R 99PP TRIP FUEL TRIP FUEL 8800000 0 MMAATTOOWW 660000557 7 616122334 4 559977009 9 CCRREEW W 22//00 DOW DOW 3116231162 LLOOWWEESST T 559977009 9 AATTL L > > 116677997 7 FFRROOM M PPDDVV TAKE-OFF FUEL TAKE-OFF FUEL 1175011750 WWOOW W > > 442299112 2 TTTTL L > > 1100662 2 TTO O MMSSEE WOW

WOW 4291242912 AATTL L > > 116677997 7 UUL L >> 1573515735 DATE DATE 06/01/201006/01/2010

DEST 1>

DEST 1> MSEMSE DEST 2 >DEST 2 > NNIIL L EEQQUUIIPP TOTALTOTAL MAXMAX P1 P1 00 P1P1 0 0 00 P1P1 00 18141814      1      1      0      0      6      6      2      2      0      0 00 0 0      2      2      0      0      4      4      1      1      1      1      1      1      1      1      3      3      3      3      9      9      7      7      7      7      1      1      1      1      4      4      7      7      6      6      2      2 LH1 LH1 00 LH1LH1 0 0 00 LH1LH1 00 11511151 P2  P2  00 P2 P2  0 0 00 P2 P2  00 29482948 LH2  LH2  00 LH2 LH2  0 0 00 LH2 LH2  00 11181118 P3  P3  00 P3 P3  0 0 00 P3 P3  00 29482948 P4 P4 00 P4P4 0 0 00 P4P4 00 36283628      M      M      A      A      X      X P5  P5  00 P5 P5  0 0 00 P5 P5  00 36283628 P6  P6  00 P6 P6  0 0 00 P6 P6  00 29482948      1      1      0      0      6      6      2      2      1      1      0      0      6      6      5      5      9      9 LH3  LH3  00 LH3 LH3  0 0 00 LH3 LH3  00 11511151      1      1      0      0      6      6      2      2      7      7      7      7      1      1      1      1 P7  P7  00 P7 P7  0 0 00 P7 P7  00 23372337 P8  P8  00 P8 P8  0 0 969600 P8 P8  960960 29482948      1      1      0      0      6      6      2      2      4      4      7      7      9      9      2      2 LH4 LH4 00 LH4LH4 0 0 00 LH4LH4 00 11321132 P9 P9 00 P9P9 0 0 101022 P9P9 102102 18141814 T TOOTTAAL L 00 TTOOTTAAL L 0 0 1100662 2 TTTTL L > > 11006622 T TTTL L 11006622 D DOOW W 331111662 2 MMAAXX ZFW ZFW 3222432224 4830748307 T TOOF F 1111775500 TOW TOW 4397443974 6123461234 T TIIF F 88000000 LAW LAW 3597435974 5170951709 LMC LMC D DEESST T CCpptt//PPoos s WWeeiigghhtt B BAALLAANNCCE E CCOONNDDIITTIIOON N DDAANNGGEERROOUUS S GGOOOODDS S YYEESS D DOOI I 1199..330 0 PPOOSS//CCPPTT L

LIIZZFFW W 3355..003 3 LLIIVVE E AANNIIMMAALLS S NNOO L LIITTOOW W 3300..003 3 PPOOSS//CCPPTT L LIILLAAW W 3300..0033 M MAACCZZFFW W 1111..223 3 PPRREEPPAARREED D BBY Y AAPPPPRROOVVEED D BBYY M MAACCTTOOW W 1111..3399 M MAACCLLAAW W 99..8899 S STTAABBTTO O 55..5533 0 0 5 5 10 110 15 20 25 35 20 25 30 35 40 40 35 40 45 50 55 50 55 60 65 60 65 70 75 70 75 80 85 80 85 90 95 90 955 30000 30000 32500 32500 35000 35000 37500 37500 40000 40000 42500 42500 45000 45000 47500 47500 50000 50000 52500 52500 55000 55000 57500 57500 60000 60000 35974 35974 43974 43974 32224 32224

(2)

L O A D S H E E T L O A D S H E E T  ALL WEIGHTS IN KILOS

 ALL WEIGHTS IN KILOS F FRROOMM TTOO FFLLIIGGHHTT AA//C RC REEGG VVEERRSSIIOONN CCRREEWW PPRREEPPAARREEDD AAPPPPRROOVVEEDD DDAATTEE TTIIMMEE P PDDVV MMSSEE CCGGFF11770022 LLZZ--CCGGOO 99PP 22//00 0066//0011//110 40 4::3311  WEIGHT  WEIGHT L LOOAAD D IIN N CCOOMMPPAARRTTMMEENNTTSS 11006622 DISTRIBUTION DISTRIBUTION -- MMSSEE -- NNIILL EQEQUUIIPP TOTOTTAALL . .PP11// 00 ..PP11// 00 00 ..PP11// 00 . .LLHH11// 00 ..LLHH11// 00 00 ..LLHH11// 00 . .PP22// 00 ..PP22// 00 00 ..PP22// 00 . .LLHH22// 00 ..LLHH22// 00 00 ..LLHH22// 00 . .PP33// 00 ..PP33// 00 00 ..PP33// 00 . .PP44// 00 ..PP44// 00 00 ..PP44// 00 . .PP55// 00 ..PP55// 00 00 ..PP55// 00 . .PP66// 00 ..PP66// 00 00 ..PP66// 00 . .LLHH33// 00 ..LLHH33// 00 00 ..LLHH33// 00 . .PP77// 00 ..PP77// 00 00 ..PP77// 00 . .PP88// 00 ..PP88// 00 996600 ..PP88// 996600 . .LLHH44// 00 ..LLHH44// 00 00 ..LLHH44// 00 . .PP99// 00 ..PP99// 00 110022 ..PP99// 110022 . .TTWW// 00 ..TTWW// 00 ..TTWW// 11006622 ..TTWW// 11006622 P PAASSSSEENNGGEERR//CCAABBIIN N BBAAGG 00 0/ 0/ 00/ / 00/ / 00// TTTTLL 00 CCAABB 00 T TOOTTAAL L TTRRAAFFFFIIC C LOLOAADD 11006622 BBLLKKDD D DRRY Y OOPPEERRAATTIINNG G WWEEIIGGHHTT 3311116622 Z ZEERRO O FFUUEEL L WWEEIIGGHHT T AACCTTUUAALL 3322222244 MMAAXX 4488330077 AADDJ  J   T TAAKKEE--OOFFF F FUFUEELL 1111775500 T TAAKKEE--OOFFF F WWEEIIGGHHT T AACCTTUUAALL 4433997744 MMAAXX 6611223344 AADDJ  J   T TRRIIPP FFUUEELL 88000000 L LAANNDDIINNG G WWEEIIGGHHT T AACCTTUUAALL 3535997744 MMAAXX 5151770099 LL AADDJ  J   B BAALLAANNCCE E ANAND D SSEEAATTIINNG G CCOONNDDIITTIIOONNSS LLMMCC D DEESSTT SSPPEECC PPOOSS//CCPPTT WWEEIIGGHHTT D DOOII 1199..3300 L LIIZZFFWW 3355..0033 MMAACCZZFFWW 1111..2233 L LIITTOOWW 3300..0033 MMAACCTTOOWW 1111..3399 L LIILLAAWW 3300..0033 MMAACCLLAAWW 99..8899 S STTAABBTTOO 55..5533 > > FFLLAAPPSS 11°°&&55°° S STTAABBTTOO 44..8855 > > FFLLAAPPSS 1155°° U UNNDDEERRLLOOAAD D BBEEFFOORRE E LLMMCC 1155773355 LMLMC C TTOOTTAALL SPECIAL REMARKS SPECIAL REMARKS N NOOTTOOCC NNOO

I CERTIFY THAT THIS AIRCRAFT IA LOADED IN ACCORDANCE I CERTIFY THAT THIS AIRCRAFT IA LOADED IN ACCORDANCE

 WITH THE CURRENT LOADING INSTRUCTIONS  WITH THE CURRENT LOADING INSTRUCTIONS

(3)

FUEL INFLUENCE

FUEL INFLUENCE rreeg g llttyyppe e ppooiinntt rreeg g ffuueellW W iinnddeexx TTOOF F TTIIF F LLZZCCGGO O T T 11 L LZZCCGGO O 0 0 00 999999999 9 999999999 9 LLZZCCGGO O T T 22 L LZZCCGGO O 66881 1 --11 999999999 9 999999999 9 LLZZCCGGO O T T 33 L LZZCCGGO O 1133661 1 --22 999999999 9 999999999 9 LLZZCCGGO O T T 44 L LZZCCGGO O 2200442 2 --33 999999999 9 999999999 9 LLZZCCGGO O T T 66 L LZZCCGGO O 3300663 3 --44 999999999 9 999999999 9 LLZZCCGGO O T T 77 L LZZCCGGO O 4400883 3 --55 999999999 9 4400883 3 LLZZCCGGO O T T 88 L LZZCCGGO O 6611225 5 --66 999999999 9 6611225 5 LLZZCCGGO O T T 99 L LZZCCGGO O 7711446 6 --77 999999999 9 7711446 6 LLZZCCGGOO T T 1010 L LZZCCGGO O 7788226 6 --66 999999999 9 7788226 6 LLZZCCGGO O T T 1111 L LZZCCGGO O 8811667 7 --55 999999999 9 8811667 7 LLZZCCGGO O T T 1122 L LZZCCGGO O 8855007 7 --44 999999999 9 8855007 7 LLZZCCGGO O T T 1133 L LZZCCGGO O 8888447 7 --33 999999999 9 8888447 7 LLZZCCGGO O T T 1144 L LZZCCGGO O 9911888 8 --22 999999999 9 9911888 8 LLZZCCGGO O T T 1155 L LZZCCGGO O 9966554 4 00 999999999 9 9966554 4 LLZZCCGGO O T T 1166 L LZZCCGGO O 110033334 4 --11 999999999 9 110033334 4 LZLZCCGGO O T T 1177 L LZZCCGGO O 110066775 5 --22 999999999 9 110066775 5 LLZZCCGGO O Z Z 44 L LZZCCGGO O 111100115 5 --33 999999999 9 111100115 5 LLZZCCGGO O Z Z 55 L LZZCCGGO O 111133555 5 --44 999999999 9 1111335555 LLZZCCGGO O L L 66 L LZZCCGGO O 112200336 6 --55 112200336 6 1122003366 LLZZCCGGO O L L 77 L LZZCCGGO O 112233776 6 --66 112233776 6 112233776 6 LLZZCCGGO O F F 11 L LZZCCGGO O 112277116 6 --77 112277116 6 112277116 6 LLZZCCGGO O F F 22 L LZZCCGGO O 113300557 7 --88 113300557 7 113300557 7 LLZZCCGGO O F F 33 L LZZCCGGO O 113377337 7 --99 113377337 7 113377337 7 LLZZCCGGO O F F 44 L LZZCCGGO O 114400777 7 --1100 114400777 7 114400777 7 LLZZCCGGO O F F 55 L LZZCCGGO O 114444118 8 --1111 114444118 8 114444118 8 LLZZCCGGO O F F 66 L LZZCCGGO O 114477558 8 --1122 114477558 8 114477558 8 LLZZCCGGO O F F 77 L LZZCCGGO O 115500998 8 --1133 115500998 8 115500998 8 LLZZCCGGO O F F 88 L LZZCCGGO O 115577779 9 --1144 115577779 9 115577779 9 LLZZCCGGO O F F 99 L LZZCCGGO O 116611119 9 --1155 116611119 9 116611119 9 LZLZCCGGO O F F 1100 L LZZCCGGO O 116644559 9 --1166 116644559 9 116644559 9 LZLZCCGGO O F F 1111 L LZZCCGGO O 116688000 0 --1177 116688000 0 116688000 0 LLZZCCGGO O FFRRE E 11 L LZZCCGGO O 117711002 2 --1188 117711002 2 117711002 2 LLZZCCGGO O FFRRE E 22 T TOOF F AAC C TTOOF F TTOOF F IIDDXX 11750 11750 112200336 6 --55..00 L LAAF F AAC C LLAAF F LLAAF F IIDDX X PPOOS S 11--8 8 ZZFFW W 323222224 4 3355..00 3750 3750 4400883 3 --55..00 TarTaree 120 kg120 kg TTOOW W 443399774 4 3300..00 POS 9 POS 9 LLAAW W 335599774 4 3300..00 m miin n MMAAC C 5 5 11000 0 TTaarree 11002 2 kkgg m maax x MMAAX X 330 0 10100 0 DDG G TTRRUUEE % %MMAAC C 1111..339 9 999 9 AAVVI I FFAALLSSEE N NOOTTOOC C TTRRUUE 1E 1 5 5 1100 1155 2200 2255 3300 99 99 100 100 101 101

(4)

y

yw w xxii PPOOS S IINNFFL L IIDDX X CCOORRR R CRCREEW W DDOOWW 3 30000000 0 2233..55 P1P1 -0.02-0.02 00..0 0 22//0 0 3311116622 3 31100000 0 2233 LH1LH1 -0.01-0.01 00..0 0 22//1 1 3311225522 3 33355000 0 2233 P2 P2  -0.01-0.01 00..0 0 22//2 2 3311334422 4 48833007 7 1155 LH2 LH2  -0.01-0.01 00..0 0 22//3 3 3311443322 5 51177009 9 2266 P3 P3  -0.01-0.01 00..0 0 22//4 4 3311552222 6 61122334 4 3355 P4P4 00 00..0 0 33//0 0 3311225522 6 61122334 4 7733 P5 P5  00 00..0 0 33//1 1 3311334422 5 55588000 0 8811 P6 P6  0.010.01 00..0 0 33//2 2 3311443322 5 51177009 9 8822 LH3 LH3  0.010.01 00..0 0 33//3 3 3311552222 4 48833007 7 8822 P7 P7  0.010.01 00..0 0 33//4 4 3311661122 4 40022000 0 8811 P8 P8  0.010.01 1133..7 7 44//4 4 3311770022 3 37700000 0 7755 LH4LH4 0.020.02 0.00.0 3 32200000 0 7700 P9P9 0.020.02 2.02.0 CCRREEW W DDOOWW 3 31100000 0 6688..55 DDLLI I 1155..77 22//0 0 3311116622 3 30000000 0 6666 3 30000000 0 2233..55 4 48833007 7 44 4

48833007 7 888 8 RReeffSStta a 66550 0 mmiinnMMAAC C 55 ZFWZFW 5 51177009 9 1166 K K 50 50 mmaaxxMMAAC C 3300 5 51177009 9 8899..55 C C 220000000 0 mmiinnSSTTAAB B 66..33 3 30000000 0 221 1 MMAAC C 113344..5 5 mmaaxxSSTTAAB B 33..33 4 48833007 7 4 4 LLEEMMAAC C 662255..66 STSTpp11MMAAC C --00..1122 5 51177009 9 1166 6

61122334 4 224 4 RReeffSStta a 66550 0 mmiinnMMAAC C 55 TOWTOW 6 61122334 4 883 3 K K 50 50 mmaaxxMMAAC C 3300 6 60055000 0 889 9 C C 220000000 0 mmiinnSSTTAAB B 66..33 5 58800000 0 992 2 MMAAC C 113344..5 5 mmaaxxSSTTAAB B 33..33 4 41100000 0 885 5 LLEEMMAAC C 626255..66 STSTpp11MMAAC C --00..1122 3 32200000 0 7700 3

31100000 0 6688..5 5 RReeffSStta a 66550 0 mmiinnMMAAC C 55 LAWLAW 3 30000000 0 666 6 K K 50 50 mmaaxxMMAAC C 3300 3 35533880 0 222 2 C C 220000000 0 mmiinnSSTTAAB B 66..33 3 35533880 0 773 3 MMAAC C 113344..5 5 mmaaxxSSTTAAB B 33..33 L LEEMMAAC C 662255..66 STSTpp11MMAAC C --00..1122 R

ReeffSStta a 66550 0 mmiinnMMAAC C 55 TOWTOW K K 550 0 mmaaxxMMAAC C 3300 C C 220000000 0 miinmnSSTTAAB B 55..99 M MAAC C 113344..5 5 mamaxxSSTTAAB B 11..88 L LEEMMAAC C 662255..66 STSTpp11MMAAC C --00..1166

(5)

DOI DOI 1 199..33 3300 3300000000 1 177..77 3311 3311000000 1 155..88 3333..55 3333550000 1 144..55 4488..3311 4488330077 1 133 4499 4499000000 1 177..33 5511..7711 5511770099 1 155..55 6611..2233 6611223344 1 133..77 6611..2233 6611223344 1 122..33 5555..88 5555880000 11 11 51.7151.71 5170951709 8 8..88 4488..3311 4488330077 3 399..2 2 3399220000 DOI DOI 3377..2 2 3377220000 1 199..33 3322 3322000000 3 31 1 3311000000 3 30 0 3300000000 3 30 0 3300000000 W W 3322222244 330 0 3300000000 I I 3355..00 331 1 3311000000 3 333..5 5 3333550000 % % MMAAC C 1111..2233 4848..331 1 4488330077 S STTAABBTTO O 55..5555 4488..331 1 4488330077 3 399..2 2 3399220000 W W 4433997744 3737..2 2 3377220000 I I 3300..00 332 2 3322000000 3 31 1 3311000000 % % MMAAC C 1111..3399 330 0 3300000000 S STTAABBTTO O 55..5533 330 0 3300000000 3 30 0 3300000000 W W 3355997744 331 1 3311000000 I I 3300..00 3333..5 5 3333550000 4 488..331 1 4488330077 % % MMAAC C 99..8899 449 9 4499000000 S STTAABBTTO O 55..7711 5511..771 1 5511770099 51.71 51.71 5170951709 4 488..331 1 4488330077 W W 4433997744 3939..2 2 3399220000 I I 3300..00 3377..2 2 3377220000 3 32 2 3322000000 % % MMAAC C 1111..3399 331 1 3311000000 S STTAABBTTO O 44..8855 330 0 3300000000 3 30 0 3300000000

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :