DDV SPREMEMBE PO

12  Download (0)

Full text

(1)

DDV SPREMEMBE PO 1. 1. 2013

mag. Tanja Urbanija BDO Svetovanje d.o.o. Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

tanja.urbanija@bdo.si

• Nova pravila za določanje kraja obdavčitve (najem prevoznih sredstev, dela na premičninah).

• Nova pravila za obračun DDV: - pridobitve in dobave blaga znotraj EU, - storitve in samoobdavčitev,… • Izdajanje računov po novem:

- novi obvezni elementi, - »običajni« in poenostavljeni računi, - do kdaj se izda račun,

- fakturiranje v tujem imenu - katera zakonodaja se upošteva,… - elektronski računi.

Stran 2

VSEBINA

Stran 3

• Zadnja sprememba ZDDV-1G (Uradni list RS, 83/12) spremembe 1. 1. 2013 …. • Direktiva Sveta 2010/45/ES z dne 13. 7. 2010 (izdajanje računov) glede

sprememb Direktive 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

Direktiva 2008/8/ES z dne 12.2.2008 – kraj opravljanja storitev (spremembe od 1.1.2009 do 1.1.2015) – upošteva se del za 1. 1. 2013

• Redakcijski in ostali popravki

Naslednja sprememba: 1. 1. 2015 – telekomunikacijske storitve Okrajšave: DZ – davčni zavezanec KP – končni potrošnik pp – prisilna poravnava

PRAVNA PODLAGA

Stran 3

(2)

2012 (za DZ ali

KP) 2013 (za DZ ali končni potrošnik)

prevozna

sredstva kjer je dejansko dan v uporabo

kjer je dejansko dan v uporabo

čolni

kjer je dejansko dan v uporabo

kjer je dejansko dan v uporabo

Stran 4

KRAJ OBDAVČITVE

Kratkoročni najem – NI SPREMEMB

2012 2013 (za DZ ali končni potrošnik) prevozna sredstva DZ (25. čl. – sedež najemnika) KP (sedež najemodajalca) DZ (25. čl. – sedež najemnika) KP (sedež najemnik) čolni (če odda v

najem iz svojega sedeža ali SPE v tem kraju)

DZ (25. čl. – sedež najemnika)

KP (sedež najemodajalca) kjer je dejansko dan v uporabo (KP)

Stran 5

SPREMEMBE KRAJ OBDAVČITVE

Spremembe – dolgoročni najem:

Primer (nespremenjeno – kratkoročni najem):

• DZ iz SI da v kratkoročni najem prevozno sredstvo DZ iz AT: • če je vozilo dano na razpolago v SI bo najem avta z DDV, • če je vozilo dano na razpolago izven SI ne bo slovenskega DDV. Primer (dolgoročni najemi):

• DZ iz SI da v dolgoročni najem prevozno sredstvo DZ iz AT (ni sprememb): - 25. čl. ZDDV-1 – najem bo brez slovenskega DDV – pazi klavzule. • DZ iz SI da v dolgoročni najem prevozno sredstvo KP iz AT:

- nov 2. odst. 30. b čl. ZDDV-1 – kraj obdavčitve sedež najemnika – brez slov. DDV - najemodajalec mora preverit – obveznost DDV registracije v Avstriji, - “stara ureditev” – sedež najemodajalca – obračuna DDV.

SPREMEMBE KRAJ OBDAVČITVE

Najem - primeri:

(3)

Primer (čolni):

• DZ A d.o.o. da v kratkoročni najem plovilo DZ, ki je zasidrano na Hrvaškem. Prevzem plovila je na Hrvaškem.

• “stara ureditev” – brez DDV – preveri obveznost DDV registracije na Hrvaškem.

• Od 1.1.2013 – ni sprememb - brez DDV – preveri obveznost DDV registracije na Hrvaškem.

• DZ A d.o.o. da v dolgoročni najem DZ plovilo, ki je zasidrano na Hrvaškem. Prevzem plovila je na Hrvaškem.

• “Stara ureditev” – brez DDV – 25. čl.

• Po 1.1.2013 - brez DDV – preveri obveznost DDV registracije na Hrvaškem.

Stran 7

SPREMEMBE KRAJ OBDAVČITVE

Najem - primeri:

Stran 8

POPRAVILA, DODELAVE, CENITVE PREMIČNIN

Pogoj – vračilo nazaj k pošiljatelju

Nov pogoj – po storitvi (dodelava, popravilo, cenitev,..) do dana je cenitev se mora blago vrniti nazaj istemu DZ, ki je poslal blago

račun za popravilo

popravilo

popravljen stroj

 2. odst. 9. čl. f. točka  pogoj: vračilo blaga istemu,

ki ga je poslal  generalno pravilo – sedež

naročnika  naročnik IT

 račun brez DDV 1. odst. 25. čl. ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost

 DDV-O: 12 + RP-O za storitve  evidence “PE 7 in 17”

pokvarjen stroj

dokazilo

Stran 9

POPRAVILA, DODELAVE, CENITVE PREMIČNIN

Pogoj – vračilo nazaj k pošiljatelju (rešitev)

račun za popravilo

popravljen stroj

2. odst. 9. čl. f. točka ZDDV-1 – ni izpolnjeno – šteje se za dobavo blaga

ni vračila istemu, ki je poslal blago

Rešitev :

SI se mora verjetno registrirati za DDV v Italiji SI prodaja stroj iz IT pod IT ID

št. za DDV

storitev popravila je brez DDV – prejemnik SI

samoobdavčitev

(4)

“OBDOBJE” ZARAČUNAVANJA in OBRAČUN DDV

EU dobave

• Do 31. 12. 2012 to ni posebej urejeno in je obdobje poljubno – omejitev eno leto.

• Za “zaporedne” EU dobave – obdobje obračunavanja koledarski mesec (4. odst. 33. čl. ZDDV-1):

• velja za klasične EU dobave in

• za premike blaga v EU (npr. v svoje skladišče v drugi EU državi, premiki na konsignacijo,..),

• šteje za zaključeno zadnji dan vsakega koledarskega meseca dokler dobava ni končana.

• Lahko je za vsako dobavo račun – poenostavitev max. 1 račun / mesec.

• Rok za izdajo računa:

15. dan naslednjega meseca po dobavi • dobave v januarju – skrajni rok za izdajo računa 15. 2.

Stran 10

obdobje

• obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa, ali če račun ni izdan, 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek • če je plačilo izvršeno pred opravljeno dobavo, obveznost obračuna DDV ne

nastane (AVANSI) Stran 11

OBRAČUN DDV

EU dobave

“OBDOBJE” ZARAČUNAVANJA

EU dobave - primer

• DZ A d.o.o. na podlagi pogodbe iz januarja 2012 dobavlja DZ B GmbH v DE blago. Po pogodbi se račun izda kvartalno.

- Za leto 2012 – za obdobje oktober – december 2012 se lahko izda račun za tri mesece – v DDV se poroča za december.

- Po 1. 1. 2013:

- samo v DDV se evidentira za obdobje januar dobave opravljene v januarju, enako še za februar in marec – nato pa račun za obdobje januar – marec, - vendar obveza – izdaja računa najkasneje 15.2. za januar 2013 - TOREJ: predlog zaračunavanje gre na mesečno – dogovor glede roka plačila. - Dobave januar – obdobje od 1. 1. do 31. 1. – izdaja računa najkasneje 15. 2.

(5)

“OBDOBJE” ZARAČUNAVANJA

Splošno

• Za nedokončane dobave (2. odst. 33. čl. ZDDV-1 – nespremenjen): • velja za dobave, ki še niso zaključene,

• izdajajo se zaporedni računi ali se vršijo zaporedna plačila,

• poljubno se določi obdobje – lahko je od 15. do 15. v mesecu ali kvartalno ali….

• maksimalno je obdobje eno leto – lahko je koledarsko ali pa tudi ne

• 6. odst. 81. čl. ZDDV-1 (novost) – ni isto kot 33. čl. ZDDV-1 • DZ, ki na ozemlju SI opravi več posameznih dobav, lahko izda skupni

račun, ČE obveznost obračuna DDV nastane v istem davčnem obdobju

• Velja za dobave kjer je vsaka posamezna zaključena – poenostavitev en račun na koledarski mesec.

Stran 13

Računovodski servis za svojo stranko opravlja storitev – kakšno je obdobje? • zaporedne oz. “nedokončane” storitve

• obdobje je poljubno lahko je: mesečno, od . do . v mesecu, kvartalno,…. – max. eno leto

• npr. kvartalno obdobje – 1. 1. – 31. 3. 2013 – DDV obračunan najkasneje konec marca 2013

Dobavljam material za proizvodnjo. Odpreme blaga vsak ponedeljek – obdobje, računi?

• dobave 7. 1. 2013; 14. 1. 2013; 21. 1. 2013; 21. 1. 2013; 28. 1. 2013; 4. 2. 2013 • možnost 1: računi za vsako dobavo posebej – torej račun za 7. 1.; za 14. 1., … • možnost 2: en račun dobave od 7. 1. do 28. 1. – DDV obračun v januarju 2013

Stran 14

“OBDOBJE” ZARAČUNAVANJA

Splošno - primeri

to je več posameznih dobav “zaporedne dobave”

2. odstavek 33. člena ZDDV-1:

• prejemnik je plačnik DDV (npr. prejem storitev po 25. čl. ZDDV-1), • storitve se neprekinjeno opravljajo v obdobju daljšem od enega leta, • za te stor. se ne izdajajo računi in ni plačil.

• ŠTEJE SE, DA SO končnane ob izteku vsakega koledarskega leta.

• Za odbitek račun ni nujen.

• Pogosto je to za management fee račune.

Stran 15

KDAJ SE OBRAČUNA DDV - SAMOOBDAVČITVE

“Letni računi” - nespremenjeno

DDV je potrebno obračunati ob izteku vsakega koledarskega leta,

(6)

Primer:

• Matična firma iz AT nudi DZ iz SI storitev HR, raziskave trga, testiranja izdelkov in kontroling.

• Storitev se sproti ne zaračunava – račun za leto 2012 bo prejet v l. 2013. Rešitev:

• “Per” na 31. 12. 2012 so vkalkulirani stroški.

• Prejemnik – samoobdavčitev na 31. 12. 2012 ne šele v februarju ali januarju 2013.

• Odbitek DDV – lahko “proforma” račun od AT ali potrditev po e-mailu naše ocene,…. drug dokument (5. odst. 107. čl. PZDDV):

• podatki izvajalca in prejemnika, cena, obdobje, vrsta storitve,… • TEŽAVA: prejemnik prejete stor. iz EU – kaj pa poroča AT v dec. 2012????

Stran 16

KDAJ SE OBRAČUNA DDV - SAMOOBDAVČITVE

“Letni računi” - primer

• Obdavčljiv dogodek nastane, ko je OPRAVLJENA PRIDOBITEV BLAGA IZ EU – torej blago dobavljeno oz. stor. opravljene.

• Obveznost obračuna DDV 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila pridobitev OZ.

• na dan izdaje računa (če je izdan po pridobitvi in pred 15. dnem v mesecu…)

Stran 17

KDAJ SE OBRAČUNA DDV - SAMOOBDAVČITVE

Pridobitve blaga iz EU 2012

• Obdavčljiv dogodek nastane, ko je OPRAVLJENA PRIDOBITEV BLAGA IZ EU – torej blago dobavljeno oz. stor. opravljene.

• Obveznost obračuna DDV na dan izdaje računa.

• Če račun ni izdan se DDV obračuna 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljiv dogodek - to je pridobitev blaga. • CILJ:

• dobavitelj poroča EU dobavo na dan računa,

• pridobitelj poroča pridobitev blaga – samoobdavčitev na dan računa, • enako obdobje za pošiljatelja in prejemnika – VIES kontrola,

• težava – zakon je vezan na pridobitev blaga – teoretično obveznost obračuna ne nastane, če ni pridobitve blaga.

KDAJ SE OBRAČUNA DDV - SAMOOBDAVČITVE

Pridobitve blaga iz EU 2013

(7)

NI SPREMEMB Pravica do odbitka DDV:

- nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV - DDV je plačan, ko je prikazan v obračunu DDV-O

- odbijanje DDV šele v davčnem obdobju, v katerem je DZ prejel račune (PZDDV ima izjemo za prejete stor. iz EU)

- DZ lahko odbije DDV tudi, če račun ne vsebuje vseh elementov iz 80a. do 84. člena ZDDV-1, pod pogojem, da v obračunu DDV navede vse podatke, ki so potrebni za izračun zneska DDV, ki ga je dolžan plačati za svoje pridobitve – NOVOST 2013

ODBITEK DDV

Pridobitve blaga iz EU

Datum izdaje računa Datum prejema blaga Datum prejema računa Obveznost obračuna DDV in odbitek 30. 4. 2. 5. 2. 5. 2.5. 5. 5. 2. 5. 7. 5. 2. 5. / 7.5. 30. 6. 2. 5. 2. 7. 15. 6. / 2. 7. 30. 6. 2. 5. 2. 9. 15. 6. (izhodni) 1. 3. ga ni 5. 3. ga ni

KDAJ SE OBRAČUNA DDV - SAMOOBDAVČITVE

Pridobitve blaga iz EU - primeri

2012:

72. člen ZDDV-1: če se na podlagi odločitve davčnega organa spremeni (poveča) znesek DDV, ki ga je DZ obračunal pri dobavi blaga in storitev, in ta DZ prejme znesek DDV, ki je bil premalo obračunan, od prejemnika blaga in storitev, lahko prejemnik blaga in storitev popravi odbitek DDV za nastalo razliko v davčnem obdobju, v katerem je ta znesek DDV plačal davčnemu zavezancu, ki mu je blago in storitve dobavil, in če razpolaga z dokazilom o plačilu tega DDV.

POPRAVEK ODBITKA

Na podlagi odločitve DURS

(8)

2013:

• DZ lahko zaradi spremembe davčne obveznosti (povečanja zneska DDV) na podlagi odločitve DURS izda popravljen račun s pravilno obračunanim zneskom DDV.

• Po popravljenem računu prejemnik lahko odbija DDV. • Vsebino popravljenega računa določa PZDDV:

- podatki iz 83. člena ZDDV-1 – poenostavljeni računi - navedba številke in datuma odločbe DURS - znesek razlike DDV na podlagi odločbe DURS

- če se odločba DURS nanaša na več računov, se lahko izda en skupni račun za vse popravke DDV, pri čemer morajo biti razvidne razlike zneskov DDV po posameznem računu

POPRAVEK ODBITKA

Na podlagi odločitve DURS

IZDAJANJE RAČUNOV

Kdaj se ne izdaja računov:

Avansi za dobave blaga znotraj EU – se ne izda račun – bo račun ob dobavi in poročanje o EU dobavi.

• Za stor. znotraj EU – avansi – se izda račun.

• PZDDV – verjetno bo izjema za prodajne avtomate … (2. odst. 81. čl. ZDDV-1). • Zavarovalne in finančne storitve – se ne izda račun:

• če je naročnik DZ iz EU – pogoj – pri prejemniku mora biti prejeta stor. oproščena,

• poznavanje zakonodaje prejemnika,

• zakaj novost – ker se to do 31. 12. 2012 ne poroča v VIES in DDV-O, • PZDDV bo morda določil – ne bo treba izdajat računa tudi, če bo stor.

opravljena v Sloveniji ali izven EU.

Stran 23

IZDAJANJE RAČUNOV PO NOVEM

Račun izda prejemnik (samo - fakturiranje)

Račun izda kupec blaga oz. naročnik storitev – prejemnik (angl. self - billing): • poznamo že sedaj,

• predhoden dogovor ,

• na novo – v dogovoru mora biti dogovorjen način prejema računov, • kupec mora navesti, da izdaja račun v imenu in za račun dobavitelja, • navedba “samofakturiranje” (11. tč. 82. čl. ZDDV-1),

• plačnik DDV je dobavitelj – on mora prejet dokument v DDV upoštevati kot svoj izdan račun.

(9)

IZDAJANJE RAČUNOV PO NOVEM

Katera zakonodaja se upošteva – SI zakonodaja

Slovenska zakonodaja – v smislu obveznih elementov na računu ….: • transakcije “znotraj SI”,

• generalno, če se šteje, da je opravljeno v SI (vendar so izjeme) – ključno kje je kraj obdavčitve,

• samo fakturiranje – če je dobavitelj iz tujine in SI prejemnik dela samo-fakturiranje (zelo redno v praksi, da SI izdaja račune v imenu tujca), • SI dobavi blago ali opravi stor. v EU ali izven EU,

• tujec, če opravi promet pod njegovo slov. ID št. za DDV (tujec registriran za DDV v Sloveniji).

Stran 25

IZDAJANJE RAČUNOV PO NOVEM

Katera zakonodaja se upošteva – tuja zakonodaja

Tuja zakonodaja:

• dobavitelj sedež v tujini - dobava blaga ali stor. kjer prejemnik iz SI dela samoobdavčitev,

• dobavitelj opravi dobavo z inštalacijo v Slovenijo,

• SI opravi stor. za katero se mora registrirati v tujini in izda račun pod tujo ID št. za DDV.

Stran 26

Primer (nadaljevanje – klavzule):

Stran 27

KLAVZULE

Obrnjena davčna obveznost:

ZA STORITVE – 25. čl. ZDDV-1:

NUJNO je samo “obrnjena davčna obveznost” lahko pa: 1. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. čl.

ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost. ALI 2. DDV ni obračunan v skladu s 44. členom Direktive

Sveta EU 2006/112/ES – obrnjena davčna obveznost. ALI

3. VAT is not charged according to the Article 44 of the Directive EU 2006/112/ES – reverse charge (for recipient)

(10)

Primer (nadaljevanje – klavzule ZA BLAGO):

Stran 28

ZA BLAGO – 46. čl. ZDDV-1:

NUJNO je samo “obrnjena davčna obveznost” lahko pa 1. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 46. čl.

ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost. ALI 2. DDV ni obračunan v skladu s prvim odstavkom 138.

členom Direktive Sveta EU 2006/112/ES – obrnjena davčna obveznost. ALI

3. VAT is not charged according to the Article 138 of the Directive EU 2006/112/ES – reverse charge (for recipient)

KLAVZULE

Obrnjena davčna obveznost:

Primer :

• gradbene storitve, • dobava “starih” nepremičnin,…

• ni več prijav za opravljanje transakcij po 76. a čl. ZDDV-1

Stran 29

Obrnjena davčna obveznost ALI - DDV ni obračunan v skladu s 76. a členom ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost.

KLAVZULE

Obrnjena davčna obveznost:

IZDAJANJE RAČUNOV PO NOVEM

Kaj navesti na računu – novosti - klavzule

• “Navedba” samofakturiranje – če se izvaja.

• Posebne sheme nova dodatna navedba:

• “posebna ureditev – potovalne agencije” če je bilo sedaj – DDV je obračuna od razlike v ceni in ni prikazan na računu – dodajte še posebna ureditev za potovalne agencije ali vsebinsko zelo podoben izraz ,

• “posebna ureditev-rabljeno blago”, • “posebna ureditev – umetniški predmeti”, • “posebna ureditev – zbirke in starine”.

(11)

POENOSTAVLJENI RAČUNI

Kdaj

Kdaj so lahko / ne smejo biti poenostavljeni:

• prejemnik po tem računu (ali avansnem računu) ne bo uveljavljal odbitka, • velja tudi za avanse,

• ne sme za EU dobave blaga ali stor. kjer slov. DDV ni obračunan, • znesek računa (brez DDV) ni višji od 100 EUR.

Stran 31

Meja do 100 EUR brez DDV: • le če je prejemnik davčni zavezanec,

• če je prejemnik končni potrošnik ni omejitve v znesku (npr. trgovine), • lahko je tudi za račune po 76. a členu ZDDV-1 (višina) + navedba obrnjena

davčna obveznost,

• če želi prejemnik odbiti DDV – naziv prejemnika Tipi računov:

1. običajni po 82. čl. ZDDV-1 2. poenostavljeni – 83. čl. ZDDV-1

3. poenostavljen z navedbo ID št. za DDV – da prejemnik lahko odbije DDV (pazi znesek)

Stran 32

POENOSTAVLJENI RAČUNI

Kdaj

“Ne postajamo pametni

od tega kar smo slišali,

temve

č

od tega

kar smo do

ž

iveli.”

(12)

Stran 34

Hvala.

Vprašanja?

Gradivo in izvajanje predavanja predstavljata splošne situacije in lahko služijo zgolj kot okvir ali splošno vodilo pri proučevanju davčnih problemov. Gradivo je namenjeno izobraževanju in ni davčni nasvet. Družba BDO d.o.o. in avtorica gradiva in seminarja ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale kot rezultat samostojnega udejstvovanja na podlagi predstavljenega gradiva. Svetujemo vam, da se glede podrobnosti ali uporabe predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete na svetovalce.

Figure

Updating...

References

Related subjects :