1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค

Download (0)

Full text

(1)

เกณฑ์การแข่งขันการใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2007 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั.นประถมศึกษาปีที1 4-6) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั.น 4 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1.1 เป็นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ระดับชันประถมศึกษาตอนปลาย (ชันประถมศึกษาปีที 4-6) ประเภทคู่ 2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 2.1 ใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2007 2.2 แข่งขันเนือหา เรือง “มารู้จัก 10 ประเทศอาเซียนกันเถอะ” 2.3 ทรัพยากร ข้อมูล รูปภาพ จะจัดเตรียมให้โดยคณะกรรมการ 2.4 ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 2.5 ใช้เวลา 2 ชัวโมง 2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 3.เกณฑ์การแข่งขัน 3.1 ความสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามหัวข้อทีกําหนด 20 คะแนน 3.2 ความน่าสนใจเนือหา การสือความหมาย 20 คะแนน 3.3 การใช้เทคนิค / Effect ของ PowerPoint 20 คะแนน 3.4 ความสวยงาม สีสันของฉาก 10 คะแนน 3.5 ความเชือมโยงของเนือหา และภาพประกอบทีเหมาะสม 10 คะแนน 3.6 ใช้เทคนิคการเปลียนตัวหนังสือและภาพ 10 คะแนน 3.7 ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน 4.รางวัลที1ได้รับ 4.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ทีงานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 055 717151 หรือ 055 711212 ต่อ 802

(2)

เกณฑ์การแข่งขันการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ชั.นประถมศึกษาปีที1 4-6) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั.น 4 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.1 เป็นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ระดับชันประถมศึกษาตอนปลาย(ชันประถมศึกษาปีที 4-6) ประเภทเดียว 2. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 2.1 โปรแกรมทีใช้ในการแข่งขัน โปรแกรม Microsoft Word 2007 ซึงสถานทีแข่งขันได้จัดเตรียม ไว้ให้แล้ว 2.2 ผู้เข้าทําการแข่งขันใช้เครืองคอมพิวเตอร์ทีทางผู้จัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านัน 2.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชัวโมง 2.4 แข่งขันการทําแผนผังความคิด เรือง “วันสําคัญทางศาสนา” ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 2.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 3. เกณฑ์การแข่งขัน 100 คะแนน 3.1 สร้างและจัดเก็บเอกสาร 20 คะแนน 3.2 เนือหามีความถูกต้อง 20 คะแนน 3.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 20 คะแนน 3.4 การจัดองค์ประกอบของข้อความ และรูปภาพ 20 คะแนน 3.5 ความสมบูรณ์และความสวยงามของชินงาน 20 คะแนน 4. รางวัลที1ได้รับ 4.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 100 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 055 717151 หรือ 055711212 ต่อ 802

(3)

เกณฑ์การแข่งขันโปรแกรมตารางการทํางานด้วย MS Excel ระดับ ประถมศึกษา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั.น 4 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1.1 เป็นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ชันประถมปีที 4-6) ประเภทเดียว 2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 2.1 โปรแกรมทีใช้ในแข่งขัน MS Execl ซึงสถานทีแข่งขันได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว 2.2 ผู้เข้าทําการแข่งขันใช้เครืองคอมพิวเตอร์ทีทางผู้จัดการการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านันในการออกแบบ 2.3.ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชัวโมง 2.4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 3. เกณฑ์การแข่งขัน 100 คะแนน 3.1 จัดรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูล 20 คะแนน 3.2 ทํางานกับสูตรและฟังก์ชัน 20 คะแนน 3.3 ทํางานกับตารางและกราฟ 20 คะแนน 3.4 ใส่สีสวยงาม 20 คะแนน 3.5 ความสมบูรณ์ของผลงานและเวลาทีใช้ในการทํางาน 20 คะแนน 4. รางวัลที1ได้รับ 4.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 100 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 055 717151 หรือ 055711212 ต่อ 802

(4)

เกณฑ์การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Photoshop ระดับ ช่วงชั.นประถมศึกษา ปีที1 4 – 6

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั.น 4 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

__________________________________________________________________________________________ 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.1 เป็นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ชันประถม ปีที 4 – 6) ประเภทเดี1ยว 2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 2.1 ไม่อนุญาตให้ติดตังหรือต่ออุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับเครืองคอมพิวเตอร์ทีเตรียมไว้ให้ 2.2 ใช้โปรแกรม Photoshop และ เครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเตรียมไว้ให้เท่านัน 2.3 ไม่สามารถนําเข้าไฟล์ใด ๆ มาใช้ในการช่วยออกแบบผลงานได้ 2.4 ดําเนินการออกแบบผลงานตามหัวข้อทีกําหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 2.5 ออกแบบผลงานขนาด A3 ส่ง ผลงานเป็นไฟล์ สกุล *.PSD และ *.JPG 2.6 ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชัวโมง 2.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 3. เกณฑ์การแข่งขัน 3.1 สอดคล้องกับหัวข้อทีกําหนด 20 คะแนน 3.2 ความสมบูรณ์ สวยงามของผลงาน 20 คะแนน 3.3 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 3.4 องค์ประกอบศิลป์ 20 คะแนน 3.5 ทักษะการออกแบบไฟล์อาต (ดูจากไฟล์ *.PSD) 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 4. รางวัลที1ได้รับ 4.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 100 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที งานบริการสอนคอมพิวเตอร์ โทร 055 717151 หรือ 055 711212 ต่อ 802

(5)

เกณฑ์การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Paint ระดับ ช่วงชั.นประถมศึกษา ปีที1 1 - 3

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั.น 4 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

__________________________________________________________________________________________ 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.1 เป็นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที 1 – 3 ประเภทเดี1ยว 2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 2.1 ไม่อนุญาตให้ติดตังหรือต่ออุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับเครืองคอมพิวเตอร์ทีเตรียมไว้ให้ 2.2 ใช้โปรแกรม Paint และ เครืองคอมพิวเตอร์ทีจัดเตรียมไว้ให้เท่านัน 2.3 ไม่สามารถนําเข้าไฟล์ใด ๆ มาใช้ในการช่วยออกแบบผลงานได้ 2.4 ดําเนินการออกแบบผลงานตามหัวข้อทีกําหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 2.5 ออกแบบผลงานโดยใช้ รูปเรขาคณิตให้สอดคล้องตามหัวข้อทีกําหนด 2.6 ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชัวโมง 2.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 3. เกณฑ์การแข่งขัน 3.1 สอดคล้องกับหัวข้อทีกําหนด 20 คะแนน 3.2 ความสมบูรณ์ผลงาน 20 คะแนน 3.3 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 3.4 องค์ประกอบศิลป์ 20 คะแนน 3.5 ความสวยงาม 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 4. รางวัลที1ได้รับ 4.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 100 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที งานบริการสอนคอมพิวเตอร์ โทร 055 717151 หรือ 055 711212 ต่อ 802

(6)

1. โหลดใบสมัครและแบบฟอรมสรุปรายชื่อนักเรียนที่เข!าร"วมการแข"งขัน (Download แบบฟอรม ได!ที่ www.kp.ac.th) 2. กรอกข!อมูลนักเรียนที่เข!าร"วมการแข"งขันลงในใบสมัครและแบบฟอรมสรุปรายชื่อนักเรียน รายการที่สมัครแต"ละรายการตามแบบฟอรมที่กําหนด ใบสมัคร (ไฟล Word) และแบบฟอรมสรุป (ไฟล Excel) ตามแบบฟอรมที่กําหนดให! (เพื่อให!ได! ชื่อ – สกุล ที่ถูกต!องในการพิมพเกียรติบัตร) 3. จัดส"งไฟลเอกสารซึ่งประกอบด!วยใบสมัครและแบบฟอรมสรุปมาที่ comkpp@gmail.com 4. จัดส"งใบสมัครและแบบฟอรมสรุปฉบับจริง มาที่ ครูโศภิษฐ สวนปลิก โทร 055717151 ห!อง คอมพิวเตอร อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม 5. ผู!เข!าร"วมการแข"งขันต!องส"งใบสมัคร และส"งใบสรุปจํานวนนักเรียนแต"ละระดับชั้น ได!ตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (ในเวลาราชการ)

วิธีการสมัคร

(7)
(8)

ใบสมัครการแขงขันคอมพิวเตอร ชิงเงินรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป!การศึกษา 2557 แขงขันวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม อ. เมือง จ. กําแพงเพชร รายการแขงขัน...ระดับชั้น... โรงเรียน... อําเภอ...จังหวัด...รหัสไปรษณีย... โทรศัพท...โทรสาร... รายชื่อผู4เข4าแขงขัน 1.ชื่อ...กําลังศึกษาอยู"ชั้น... 2.ชื่อ...กําลังศึกษาอยู"ชั้น... 3.ชื่อ...กําลังศึกษาอยู"ชั้น... 4.ชื่อ...กําลังศึกษาอยู"ชั้น... 5.ชื่อ...กําลังศึกษาอยู"ชั้น... 6.ชื่อ...กําลังศึกษาอยู"ชั้น... รายชื่ออาจารยผู4ควบคุม... เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่(อาจารยผู!ควบคุม)... หมายเหตุ สงแบบตอบรับมาที่ comkpp@gmail.com

(9)

และส"งใบสมัครตัวจริงมาที่ ครูโศภิษฐ สวนปลิก โทร 055717151 ห!องคอมพิวเตอร อาคาร 6 ชั้น 4 แบบสรุปจํานวนนักเรียนที่สมัครเข4ารวมแขงขันความสามารถทางคอมพิวเตอร ชิงทุนการศึกษาจากองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป!การศึกษา 2557 โรงเรียน ... ตําบล...อําเภอ...จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... ที่ ประเภทการแขงขัน ระดับชั้น จํานวนผู4สมัคร (คน) ระดับประถมศึกษาตอนต4น 1. โปรแกรมการวาดภาพด!วย paint ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2. โปรแกรมนําเสนองานด!วย MS PowerPoint 3. โปรแกรมการพิมพเอกสารด!วย MS Word 4. โปรแกรมตารางการทํางานด!วย MS Excel 5. โปรแกรมวาดภาพกราฟYกด!วย Photoshop ระดับมัธยมศึกษาตอนต4น 6. โปรแกรมวาดภาพกราฟYกด!วย Photoshop 7. โปรแกรมสร!างงานแอนิเมชั่นด!วย Flash 8. การสร!างภาพยนตร STOP MOTION ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9. โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติด!วย Google Sketchup 10. โปรแกรมสร!างงานแอนิเมชั่นด!วย Flash 11. การสร!างภาพยนตร STOP MOTION สรุปนักเรียนเข4ารวมสอบแขงขัน จํานวน...คน อาจารยผู4ควบคุม 1. ... 2. ………. ลงชื่อ ... ( ... ) ตําแหน"ง...

Figure

Updating...

References

Related subjects :