Put an End to the internal War and to the Struggle with Yourself

Download (0)

Full text

(1)

Puneti capat razboiului interior si luptei cu voi insiva

Puneti capat razboiului interior si luptei cu voi insiva

Put an End to the internal War and to the Struggle

Put an End to the internal War and to the Struggle

with Yourself 

with Yourself 

articol de Mirahorian articol de Mirahorian

IMAGINE: Eliminati razboiul interior si lupta cu voi insiva IMAGINE: Eliminati razboiul interior si lupta cu voi insiva MEDITATIE

MEDITATIE ASUPRA ASUPRA UNUI UNUI MESAJ MESAJ VIRUSAT VIRUSAT :: "A te lupt

"A te lupta cu tine îna cu tine însusu i e lupta ceţţi e lupta cea mai grea; a ta mai grea; a te învinge pe te învinge pe tineine  însu

 însu i este biruinţ ţ i este biruin a cea mai frumoasţ ţ a cea mai frumoas . /ăă. / To fight with yourself is the To fight with yourself is the hardest battle. To beat up yourself is the most beautiful victory"/ hardest battle. To beat up yourself is the most beautiful victory"/

""Lutter avec soi-même est le plus dur combat. Se battre soi-même estLutter avec soi-même est le plus dur combat. Se battre soi-même est

la plus belle victoire

la plus belle victoire " (Gottfried Wilhelm Leibniz)" (Gottfried Wilhelm Leibniz) "A lu

"A lupta cpta cu tinu tine însue însu i estţ ţ i este cel me cel mai grai greu reu r zboăăzboi - a te învi - a te învinginge este ce este ceaea mai f

mai frumoas rumoas victoăă victorie". rie". (Fried(Friedrich rich von Lvon Logau)ogau)

Propaganda erorii luptei cu tine insuti a fost criticata de Voltaire Propaganda erorii luptei cu tine insuti a fost criticata de Voltaire ( Voltaire's Criticism of Leibniz):

( Voltaire's Criticism of Leibniz): "C

"Cea maea mai ami amar ar (să ă (si mai mai aui autotodidiststruructctiviva) la) lupupt t estă ă este cu te cu tinine îne însusu i. Tţţi. Tu teu te afli în ambele tabere ( si nu poti invinge niciodata).. /

afli în ambele tabere ( si nu poti invinge niciodata).. / The bitterest fight The bitterest fight is with yourself, you are in both camps

is with yourself, you are in both camps" [Voltaire Tratat despre" [Voltaire Tratat despre toleranta/ Traité sur la Tolérance]

(2)

Eroarea luptei,

Eroarea luptei, care finanteaza/ care finanteaza/ intareste/amplifica intareste/amplifica chiar ceea chiar ceea cece dorim sa inlaturam (obezitatea, insomnia, anxietatea), a fost de mult dorim sa inlaturam (obezitatea, insomnia, anxietatea), a fost de mult lamurita de Isis ("Energizati / intariti orice lucru sau stare la care va lamurita de Isis ("Energizati / intariti orice lucru sau stare la care va opuneti sau cu care luptati . Cu orice luptati persista"/ " Whatever you opuneti sau cu care luptati . Cu orice luptati persista"/ " Whatever you take on and oppose you are energizing. Whatever you resist persists take on and oppose you are energizing. Whatever you resist persists "), de Iisus [nu luptati cu raul "(Matei 5.39)/ "do not resist to evil " "), de Iisus [nu luptati cu raul "(Matei 5.39)/ "do not resist to evil " (Matthew 5:39)] si

(Matthew 5:39)] si de Lao Tzu de Lao Tzu (vedeti articolul (vedeti articolul despre actiunea directadespre actiunea directa sau paradoxala wu-wei care actioneaza in plan cauzal). Patanjali (in sau paradoxala wu-wei care actioneaza in plan cauzal). Patanjali (in  Yoga Sutra 1.33)

 Yoga Sutra 1.33) si Buddha ("Cele patru salasuri divine" - Brahmasi Buddha ("Cele patru salasuri divine" - Brahma Viharas- din Theravada si "Cele patru stari incomensurabile" din Viharas- din Theravada si "Cele patru stari incomensurabile" din Mahayana)

Mahayana) au indicat au indicat cele patru cele patru atitudini corecte, atitudini corecte, de unde azi de unde azi avemavem fragmente sub forma legii atractiei, gandirea pozitiva si EFT (TEHNICILE fragmente sub forma legii atractiei, gandirea pozitiva si EFT (TEHNICILE DE ELIBERARE EMOTIONALA)

DE ELIBERARE EMOTIONALA)

Eroarea luptei este denuntata in citatul de mai jos : Eroarea luptei este denuntata in citatul de mai jos :

"Daca va opuneti la ceva

"Daca va opuneti la ceva atunci hraniti sau finantati acel lucru. Oriceatunci hraniti sau finantati acel lucru. Orice energie cu care luptati este una pe care o hraniti sau finantati. Daca energie cu care luptati este una pe care o hraniti sau finantati. Daca impingeti ceva in afara

impingeti ceva in afara atunci nu faceti atunci nu faceti decat sa invitati decat sa invitati acel lucru saacel lucru sa stea"/ "If you are resisting something you are feeding it. Any Energy stea"/ "If you are resisting something you are feeding it. Any Energy you are fighting your are feeding. If you are pushing something away you are fighting your are feeding. If you are pushing something away you are inviting it to stay." (Michael Singer)

you are inviting it to stay." (Michael Singer)

"Adevarul ori cunoasterea in care credeti (credintele, teoriile, "Adevarul ori cunoasterea in care credeti (credintele, teoriile,

modelele) si de care va atasati/ identificati , va fac surzI si orbi la orice modelele) si de care va atasati/ identificati , va fac surzI si orbi la orice lucru nou " /"The truth you believe and cling to, makes you unavailable lucru nou " /"The truth you believe and cling to, makes you unavailable to hear anything new." (Pema Chodron )

to hear anything new." (Pema Chodron )

"Nu-i nimic in neregula cu atitudinile gresite sau cu erorile de judecata; "Nu-i nimic in neregula cu atitudinile gresite sau cu erorile de judecata; Ele doar te pot ucide, asta-i tot."/ "There's nothing wrong with wrong Ele doar te pot ucide, asta-i tot."/ "There's nothing wrong with wrong attitudes or with and errors in thinking. They just kill you, that's all !" attitudes or with and errors in thinking. They just kill you, that's all !" ( Ihaleakala Hew Len )

( Ihaleakala Hew Len ) vedeti articolul:

vedeti articolul: Care sunt cele patru atitudini corecte pt. aCare sunt cele patru atitudini corecte pt. a realiza Impacarea, Trezirea, Eliberarea si Iluminarea ? realiza Impacarea, Trezirea, Eliberarea si Iluminarea ? http://www.s

http://www.scribd.com/docribd.com/doc/22443898/c/22443898/

Cine nu a inteles de ce lupta cu ingrasarea ( la nivelul efectelor ) Cine nu a inteles de ce lupta cu ingrasarea ( la nivelul efectelor ) amplifica cresterea in greutate, aflati ca privarea de alimente amplifica cresterea in greutate, aflati ca privarea de alimente

( regimul) este o lupta impotriva noastra, fiindca ne luptam cu foamea ( regimul) este o lupta impotriva noastra, fiindca ne luptam cu foamea noastra. Ce efect are privarea de alimente indusa de regim sau prin noastra. Ce efect are privarea de alimente indusa de regim sau prin alte metode ( cerclaj, balon in stomac, substante care scad absorbtia alte metode ( cerclaj, balon in stomac, substante care scad absorbtia intestinala )

intestinala ) daca nu invatarea organismului daca nu invatarea organismului sa-si faca rezerve ( sa-si faca rezerve ( sa sesa se ingrase, ca o camila, care dupa ce trece prin desert, invata sa-si faca ingrase, ca o camila, care dupa ce trece prin desert, invata sa-si faca rezerve in

rezerve in cocoase cocoase ) ) ??

Osho a raspuns astfel la o intrebare ( "Poate omul sa se cucereasca Osho a raspuns astfel la o intrebare ( "Poate omul sa se cucereasca reprimandu-se, luptand contra lui insusi ? /

reprimandu-se, luptand contra lui insusi ? / L'être humain peut-il seL'être humain peut-il se

conquérir en se réprimant, en luttant contre lui-même

conquérir en se réprimant, en luttant contre lui-même ? )din cartea? )din cartea "Meditation la voie de la perfection"

"Meditation la voie de la perfection"

(http://www.jefflemat.fr/autres/109_osho_meditation.pdf) (http://www.jefflemat.fr/autres/109_osho_meditation.pdf) trad

traduceucerea rea din din carcartea tea "O"OSHO SHO MEDMEDITAITA IA Ţ Ţ IA CALECALEA PA PERFERFECTECT " eĂĂ" esteste eronata..

eronata.. Osho: "

Osho: "Ce înseCe înseamn amn "a repriăă "a reprima" şi "ma" şi "a lupta a lupta cu tine cu tine însutînsuti"? Nui"? Nu  înseamn

 înseamn oare a te diviza în interior? În aceast ă ă oare a te diviza în interior? În aceast lupt ă ă lupt cu sine insusi,ăă cu sine insusi, om

(3)

fur

furniznizeaz eaz eneră ă energie gie ambambeloelor tabr tabere. ere. VicVictortoria esia este ite impomposibsibilil , nu văă, nu vaa rezu

rezulta delta decât epcât epuizuizare şi slare şi sl bică ă biciuniune. Ince. Incercaercati sa va fati sa va facece i mâiţţi mâinilnilee voas

voastre s tre s se luă ă se lupte unpte una împa împotrotriva civa celeieleilallalte, şi vte, şi vee i vedeţ ţ i vedea ce vrea ce vreau sau săă spun. Este o prostie.

spun. Este o prostie.

"Que signifie «réprimer» et «lutter contre soi-même» ? Est-ce que cela

"Que signifie «réprimer» et «lutter contre soi-même» ? Est-ce que cela

ne revient pas à se diviser intérieurement ? Dans cette lutte contre

ne revient pas à se diviser intérieurement ? Dans cette lutte contre

lui-même, l'homme s'agresse et se défend simultanément. Il est à la fois

même, l'homme s'agresse et se défend simultanément. Il est à la fois

l'allié et l'ennemi et fournit son énergie aux deux camps. La victoire est

l'allié et l'ennemi et fournit son énergie aux deux camps. La victoire est

impossible, il n'en résultera qu'épuisement et faiblesse. Incitez vos

impossible, il n'en résultera qu'épuisement et faiblesse. Incitez vos

deux mains à se combattre mutuellement, vous verrez ce que je veux

deux mains à se combattre mutuellement, vous verrez ce que je veux

dire. C'est idiot".

dire. C'est idiot".

Nu

Nu luluptptaa i îţţi împmpototririva va vovoastastrr , dăă, desescocoperperii i cţţi cinine se sununtete i. ţţi. CoContntraradidicc iiiileţţ le ca

care re v v ttorăă ortuturereazaz , ăă, luluptptelele ie intntereriioaoare re ccarare v e v slăă sl beăăbescsc pro

provivin dn din in igignonoraran n şi ţţăă şi vor vor didispspare are ododat at cu ăă cu rirididicarcarea ea coconştnştiiiinn ei ţţei dede si

sinene, c, ca o ca o cea ea maţţăă matitinanal ăl diă dispsperersasat t de ăă de rarazezele le sosoararelelui ui ccarare se se re rididiicc ..ăă Ne luttez pas contre vous-mêmes, découvrez qui vous êtes. Les

Ne luttez pas contre vous-mêmes, découvrez qui vous êtes. Les

contradictions qui vous torturent, les querelles intestines qui vous

contradictions qui vous torturent, les querelles intestines qui vous

minent viennent de l'ignorance et s'en iront lors de l'avènement de la

minent viennent de l'ignorance et s'en iront lors de l'avènement de la

connaissance de soi, comme une brume matinale dispersée par les

connaissance de soi, comme une brume matinale dispersée par les

rayons du soleil levant.

rayons du soleil levant.

Nota DM:

Nota DM: vedeti doua vedeti doua povestiri despre oglinzi povestiri despre oglinzi lupta cu lupta cu sine insusi sine insusi aa unui caine (poveste indiana) in situl

unui caine (poveste indiana) in situl :http://ifym.over-blog.com/pages/CONTE_INDIEN-2026367.html

blog.com/pages/CONTE_INDIEN-2026367.html

Les batailles contre soi-même sont des plus féroces qui soient ! Le Les batailles contre soi-même sont des plus féroces qui soient ! Le chien mourut, exténué.

chien mourut, exténué.

http://www.nadinespinoza.com/cube/inde.htm http://www.nadinespinoza.com/cube/inde.htm Victo

Victoria asupra proprria asupra propriei fiiniei fiin e nu este realizata prin câştiţţe nu este realizata prin câştigarea uneigarea unei lupte, ci

lupte, ci fructul fructul cultivarii prezentei cultivarii prezentei constiente (lipsita constiente (lipsita de ganduri,de ganduri, vrittis, fluctuatii psiho-emotionale) .

vrittis, fluctuatii psiho-emotionale) . Îm

Împopotrtriviva ca cui ui veve i lţţi lupuptata? N? Nu eu estste ne nimimeneni ci carare s e s trăă trebebuiuiasasc c s ăă s fiăă fiee supus. Nu este nimeni "altul" în voi, ci numai orbire, întuneric. supus. Nu este nimeni "altul" în voi, ci numai orbire, întuneric.

La victoire sur soi-même n'est pas l'enjeu d'une bataille, mais le fruit

La victoire sur soi-même n'est pas l'enjeu d'une bataille, mais le fruit

de la conscience. Contre qui allez-vous lutter ? Il n'y a personne à

de la conscience. Contre qui allez-vous lutter ? Il n'y a personne à

soumettre. Il n'y a nul «autre» en vous, seulement de l'aveuglement,

soumettre. Il n'y a nul «autre» en vous, seulement de l'aveuglement,

de

de

l'obscurité.

l'obscurité.

Nota DM:

Nota DM: Interview Toshiro Suga, le combat contre soi-mêmeInterview Toshiro Suga, le combat contre soi-même

Dans le Bouddhisme il existe une maxime très importante, mushin. Mu Dans le Bouddhisme il existe une maxime très importante, mushin. Mu shin ( in pinyin: wu xin- fara entitatea minte-inima ) peut-être traduit shin ( in pinyin: wu xin- fara entitatea minte-inima ) peut-être traduit par « sans pensées/emotions ».

par « sans pensées/emotions ».

http://www.tsubakijournal.com/article-6226504.html http://www.tsubakijournal.com/article-6226504.html Cum se po

Cum se poate pune cate pune capap t orbiăăt orbirii? Asezrii? Asezandu-ne iandu-ne in prezentn prezenta conştia conştienta,enta, sco

sco ând lţţând lumiumina de sub ona de sub obrobroc.c. Orb

Orbireirea ( iga ( ignornoranan a) nu eţ ţ a) nu este nste nimiimic în sc în sineine, ea es, ea este abte absensen a conţ ţ a conştiştiinin ei,ţţei, a cuno

a cunoaşteriaşterii. Pli. Plecând ecând la rla r zboi îă ă zboi împotrmpotriva eiiva ei, v, văă

rr tt ccii i ă ă ă ţ ă ţ i dde e lla a îînncceeppuutt, , v v ssttrr dă ă ă ă ţ duuii i ţ ă i s s lluă uppttaa i ţţi iimmppoottrriivva a vvâânnttuulluuii.. Comment y mettre fin ? En intronisant la conscience, en sortant la

Comment y mettre fin ? En intronisant la conscience, en sortant la

lumière de dessous le boisseau. L'ignorance n'est rien en soi, elle est

(4)

l'absence de

l'absence de conscience, de conscience, de connaissance. connaissance. En partant En partant en guerreen guerre

contre elle, vous vous fourvoyez dès le début, vous vous tuerez à lutter

contre elle, vous vous fourvoyez dès le début, vous vous tuerez à lutter

contre du vent.

contre du vent.

Ac

Aceaeast st idăă idee bee belelicicoaoas s de ăă de osostitililitatate fte fa a de ţţăă de titine ine insnsututi ni nu ru repeprerezizintntăă alt

altceva ceva decdecât eât ecoucoul a cl a ceea ceea ce se îe se întântâmpl mpl în lă ă în lumea umea exteexteriorioarar . Eaăă. Ea re

reflflecect t viăă vioolelenn a v ţţa vooasastr ătr peă peririfeferiricc , tăă, traransnspupus s in ăă in agagreresisivivittatate ie intntererioioarar ..ăă Ce lucru nebunesc!

Ce lucru nebunesc!

Cette idée martiale d'hostilité envers soi-même fait écho à ce qui se

Cette idée martiale d'hostilité envers soi-même fait écho à ce qui se

passe dans le monde extérieur. Elle reflète votre violence

passe dans le monde extérieur. Elle reflète votre violence

périphérique, transposée en agressivité intime. Quelle folie !

périphérique, transposée en agressivité intime. Quelle folie !

În l

În lumeumea caa care v re v înă ă încoconjnjoaoarr , niă ă , nimimic nu c nu a foa fost cst cucucereritit, ni, niciciododatat , prăă, prinin interm

intermediul forediul for ei brutaleţţei brutale. A învinge nu este acel. A învinge nu este acelaşi lucru cu a cucaşi lucru cu a cuceri.eri. Dar în u

Dar în univniversuersul intl interierior, chor, chiar şiar şi vioi violenlen a este nţ ţ a este nepueputintinciocioas as înăă în di

diststrurugegerea rea duduşmşmanuanulului. Ci. C ci ă ă ci nu enu exixist st duăă duşmşman.an.

Dans le monde qui vous entoure, rien n'a jamais été conquis par la

Dans le monde qui vous entoure, rien n'a jamais été conquis par la

force brutale. Vaincre

force brutale. Vaincre n'est pas ln'est pas la même chose a même chose que conquérir. que conquérir. DansDans

l'univers intérieur, même la violence est impuissante à détruire

l'univers intérieur, même la violence est impuissante à détruire

l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas

l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas

d'ennemi.

d'ennemi.

Cucerirea de sine

Cucerirea de sine este este imposibila prin imposibila prin disensiune (conflict, disensiune (conflict, lupta,lupta, scindare), ea

scindare), ea este rodul este rodul reconectarii prin reconectarii prin prezenta constienta prezenta constienta .. ÎÎn cn coonnsseecciinn , v ţţă ă ă , v rroă ogg: n: nu lu luuppttaa ii, cţ ă ţ , c uă ţ uttaa i s ţ ă i s aă ţţaffllaa ii, s, sa ca coonnssttiieennttiizzaattii..

La conquête de soi est impossible dans la dissension, elle découle de la

La conquête de soi est impossible dans la dissension, elle découle de la

conscience.

conscience.

Par conséquent, je vous en prie, ne luttez pas et efforcez-vous de voir,

Par conséquent, je vous en prie, ne luttez pas et efforcez-vous de voir,

de prendre conscience.

de prendre conscience.

Singur

Singurul voul vostru stru princprincipiu ipiu s s fie: ă ă fie: "Cuno"Cunoaşte-taşte-te pe e pe tine tine însuînsu i, veţţi, vezi czi cineine eşti"

eşti" Ni

Nimimic s c s nu mă ă nu mai fai fie aie ascscununs în s în vovoi, ni, nicici cei cel mal mai mi mic ic cocoll işţ ţ işor s or s nuăă nu rr mâăămâne ne obobscscurur..

Expl

Exploraora i in prţ ţ i in profuofunzinzime locme locuinuinta dvta dvs . Aceas . Aceast st descăă descopeoperirrire va fi oe va fi o ad

adevev raă ă ăărat t "c"cuuceceririrere" d" de se siinene..

Que votre seul principe soit : «Connais-toi toi-même, sache qui tu es.»

Que votre seul principe soit : «Connais-toi toi-même, sache qui tu es.»

Que plus rien ne soit caché en vous, que pas le moindre recoin ne

Que plus rien ne soit caché en vous, que pas le moindre recoin ne

reste obscur. Explorez à fond votre demeure intérieure.

reste obscur. Explorez à fond votre demeure intérieure.

Cette découverte sera une vraie «conquête» de soi.

Cette découverte sera une vraie «conquête» de soi.

Nota DM :

Nota DM : Asa cum este firesc nu numai siturile bisericii ortodoxeAsa cum este firesc nu numai siturile bisericii ortodoxe raspandesc citatul lui

raspandesc citatul lui Leibnitz ( ideolLeibnitz ( ideologia sau prejudecata luptei ogia sau prejudecata luptei ) ) sisi recomanda lupta cu tine insuti ("Omul se poate cunoaste si dupa recomanda lupta cu tine insuti ("Omul se poate cunoaste si dupa modul in care duce lupta cea duhovniceasca si isi asuma lupta cu el modul in care duce lupta cea duhovniceasca si isi asuma lupta cu el insusi"),

insusi"), ci ci si Isi Imam Khomeiny mam Khomeiny care a care a scris cartea scris cartea "Marele razboi "Marele razboi sausau lupta cu tine

lupta cu tine insuti / Le insuti / Le grand djihad ou lgrand djihad ou lutter contre soi-même", utter contre soi-même", ca sica si Hegel, Marx,

Hegel, Marx, Goethe ("Seul est Goethe ("Seul est digne de la vie digne de la vie celui qui chaque celui qui chaque jourjour part pour elle au combat")

part pour elle au combat") Important este ca traditia

Important este ca traditia spirituala autentica islamica stie faptul ca "aspirituala autentica islamica stie faptul ca "a te cunoaste pe

te cunoaste pe tine insuti tine insuti inseamna a-L cunoaste inseamna a-L cunoaste pe Dumnezeu pe Dumnezeu :: Prophète a dit : « Qui connait son âme connait Son Seigneur (1) ». Il a Prophète a dit : « Qui connait son âme connait Son Seigneur (1) ». Il a

(5)

également dit : «

également dit : « C'est celui d'entre vous C'est celui d'entre vous qui connait lqui connait le e mieux sonmieux son âme qui connait mieux son Seigneur (2) »

âme qui connait mieux son Seigneur (2) »

1. Ibn `Abbâd al-Rundî, soufi du XIVe siècle né à Ronda en Andalousie 1. Ibn `Abbâd al-Rundî, soufi du XIVe siècle né à Ronda en Andalousie et enterré à Fès, est l'auteur d'un commentaire très connu des

et enterré à Fès, est l'auteur d'un commentaire très connu des Aphorismes d'Ibn `Atâ' Allâh.

Aphorismes d'Ibn `Atâ' Allâh.

2. Suyûtî, Kitâb durar muntathira, harf mîm; `Ajlûnî, Kashf 2. Suyûtî, Kitâb durar muntathira, harf mîm; `Ajlûnî, Kashf al-Khafâ', n°2532. Selon Ibn `Arabî, ce hadîth, s'il n'est pas authentifié Khafâ', n°2532. Selon Ibn `Arabî, ce hadîth, s'il n'est pas authentifié par sa chaîne de transmission, l'est par le dévoilement spirituel. par sa chaîne de transmission, l'est par le dévoilement spirituel.

Cel mai mare obstacol in calea cunoasterii directe (cunoasterii de Cel mai mare obstacol in calea cunoasterii directe (cunoasterii de sine)

sine) este cunoastere este cunoastere mijlocita mijlocita de mintde minte e [ [ le savoir le savoir est un est un voilevoile ténébreux, « le plus grand voile, c’est le savoir »].

ténébreux, « le plus grand voile, c’est le savoir »]. Câ

Când nd ananumumitite pe p rr i dăă ţţi din in cacas ăs suă sunt nt înînchchisise me mai ai mumult lt titimp mp şi şi rr mâăămânn nel

nelococuiuitete, ace, aceststea suea sunt cnt cololononizizat at de o faă ă de o faun un şi fă ă şi flolorrăă di

diststrurugg toăătoarare. e. VoVoi si sununtete i o ţţi o asasememenenea ea lolocucuinin , iţţăă, iar ar cacamemererele le cc roăărora ra le le--a

a i uţţi uititat at pâpân ăn şi ă şi exiexiststenen a, s ţţa, sununt nt numumeroeroasease. A. Aicici si se ge g sesăăsesc "c "duduşmşmanianiii voştri".

voştri".

Lorsque certaines parties d'une maison sont closes depuis longtemps

Lorsque certaines parties d'une maison sont closes depuis longtemps

et restent inhabitées, elles sont colonisées par une faune et une flore

et restent inhabitées, elles sont colonisées par une faune et une flore

destructrices. Vous êtes une telle habitation et les pièces dont vous

destructrices. Vous êtes une telle habitation et les pièces dont vous

avez oublié jusqu'à l'existence sont nombreuses. C'est là que se

avez oublié jusqu'à l'existence sont nombreuses. C'est là que se

terrent vos «ennemis»

terrent vos «ennemis»

Nota DM:

Nota DM: va dati seama ca aici termenul de "dusman", a introdus dinva dati seama ca aici termenul de "dusman", a introdus din nou tiparul luptei- tb. vazut ce era aici in discursul audio transcris in nou tiparul luptei- tb. vazut ce era aici in discursul audio transcris in carte .

carte .

A treia intrebare /

A treia intrebare / Troisième question : Troisième question : M M ssttrr dă ă ă ă duuiieessc c zzaaddaarrnniic c s s îîmăă mii co

contntrorolelez miz mintnteaea, i, iar dar dumumneneavavoaoaststr r spă ă spununee i c ţ ţ ă i c v ă ăăv eseste te uşuşoror. De . De unundede provin aceste eşecuri repetate? /

provin aceste eşecuri repetate? /

 J'essaie en vain de maîtriser mon mental. Or, v

 J'essaie en vain de maîtriser mon mental. Or, vous dites que c'estous dites que c'est

facile. D'où viennent mes échecs répétés ?

facile. D'où viennent mes échecs répétés ?

Ideea de control mental face controlul mintii imposibil. /

Ideea de control mental face controlul mintii imposibil. /L'idée deL'idée de

maîtrise du mental rend la maîtrise de celui-ci impossible.

maîtrise du mental rend la maîtrise de celui-ci impossible.

De acee

De aceea omul a omul nu cunu cucereştcereşte nice niciodat iodat nimicăă nimic. /. / C'est pour cela queC'est pour cela que

l'homme ne conquiert jamais rien.

l'homme ne conquiert jamais rien.

Pu

Putete i s ţţi s luăă luptptaa i oţţi oarare îe împmpototririva uva umbmbrerei vi voaoaststrere? A v? A vededea c ea c esăă este te oo umb

umbr r esăă este te sufsuficicieient pnt penentrtru a ou a obb inţţine o "e o "vivictctororieie". ". Nu tNu trebrebuiuie s e s luăă luptptaa i,ţţi, ci

ci s s cuăă cunonoaşaşte ţte i. ţi. AfAflala i cţţi ce ee estste mee mentntalalul ul vovoststruru, n, nu v u v ceăă cer nr nimimic ic alaltctceveva.a. // Pouvez-vous combattre votre ombre ? Voir que c'est une ombre suffitPouvez-vous combattre votre ombre ? Voir que c'est une ombre suffit

pour remporter la «victoire». Il ne faut pas lutter, mais connaître.

pour remporter la «victoire». Il ne faut pas lutter, mais connaître.

Sachez ce qu'est votre mental, je ne vous

Sachez ce qu'est votre mental, je ne vous

demande rien de plus.

demande rien de plus.

va rog sa vedeti completarea acestui articol: va rog sa vedeti completarea acestui articol: MEDITATIE A

MEDITATIE ASUPRA SUPRA CAII SPRE PCAII SPRE PACE INTERIOACE INTERIOARA SIARA SI EXTERIOARA

EXTERIOARA

MEDITATION ON THE WAY TO PEACE

MEDITATION ON THE WAY TO PEACE// MEDITATION SUR LEMEDITATION SUR LE

CHEMIN VERS LA PAIX

CHEMIN VERS LA PAIX // MEDITAZIONE SULLA VIA DELLAMEDITAZIONE SULLA VIA DELLA

PACE

PACE // MEDITACIÓN SOBRE EL CAMINO A LA PAZMEDITACIÓN SOBRE EL CAMINO A LA PAZ http://www.s

(6)

In videoclipul de mai jos

In videoclipul de mai jos Dan Goodwin vorbeste despreDan Goodwin vorbeste despre vindecarea cancerului prin incetarea razboiului interior; vindecarea cancerului prin incetarea razboiului interior;

IT'S ALL ABOUT THE MIND - The Battle is with Yourself by Dan Goodwin IT'S ALL ABOUT THE MIND - The Battle is with Yourself by Dan Goodwin http://www.youtube.com/watch?v=AujMC8tPrxE

Figure

Updating...

References

Related subjects :