หล กส ตรการส มมนา ส การบร หารท มงานระด บม ออาช พ

11 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

หลักสูตรการสัมมนา

ส าหรับผู้บริหารสายงานตัวแทน

Professional Agency Management (PAM)

หลักสูตรการสัมมนา

สู่การบริหารทีมงานระดับมืออาชีพ

Professional Agency Management (PAM I) ...The New Horizon of Our Business...

กรอบเนื้อหา วันแรก: 1.1แนะน ำหลักสูตร Course Introduction มุ่งให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำได ้รับรู ้ถึงขอบเขต เนื้อหำ รวมทั้งรูปแบบ วิธีกำรในกำรสัมมนำ เพื่อประโยชน์สูงสุดใน กำรน ำสำระส ำคัญไปปรับใช ้กับกำรปฏิบัติงำนจริง ขณะเดียวกันก็คำดหวังให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำได ้มีโอกำสรู ้จักกัน และกัน เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรสัมมนำได ้อย่ำงมีประสิทธิผล 1.2อะไรคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนของตัวแทนและงำนของผู ้บริหำร

What are the difference between agent's job and Manager's job ?

เพื่อให ้ผู ้สัมมนำได ้ตระหนักถึงบทบำทและ ภำระกิจส ำคัญที่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำง 1.2.1 Agent Job Description : งำนของตัวแทน

1.2.2 Manager Job Description : งำนของผู ้บริหำร

1.3แผนกำรก ้ำวข ้ำมผ่ำนสู่เส ้นขอบฟ้ำใหม่ทำงวิชำชีพ

The Career Transition Planเพื่อทบทวนว่ำ 1.3.1 Diagnose : ประเมินกิจกรรมที่ผ่ำนมำทั้ง

- Sales Activities : กิจกรรมกำรขำย

- Management Activities : กิจกรรมกำรบริหำร

(2)

- และสรุปด ้วยกำรท ำ SWOT Analysis

1.3.2 Objective : กำรพิจำรณำทบทวนเป้ำหมำยทำงวิชำชีพอีกครั้ง

- เป้ำหมำยแรกเมื่อเริ่มเข ้ำสู่ธุรกิจ? เป้ำหมำยปัจจุบัน?

และเป้ำหมำยในอนำคต 3 ปีจำกนี้ไป

What's the objectives brought you into this business And how about today and the next 3 years ?

- จะวำงโครงสร ้ำงทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงไร?

How to structure your career ? (Career Path)

วันที่สอง

2.1 Just One Idea : เพียงแค่หนึ่งควำมคิด

2.2กำรประสำนภำระกิจระหว่ำงกำรขำยกับกำรบริหำรงำนขำย

The Alignment of Sales and Sales Management Activities ? 2.2.1 Prospecting for Sell and Prospecting for Hire

กำรแสวงหำผู ้มุ่งหวังเพื่อกำรขำยกับกำรสรรหำคนใหม่เข ้ำสู่ธุรกิจ

2.2.2Approaching for Sell and for New Business Opportunities

กำรทำบทำมเพื่อกำรขำยกับทำบทำมเพื่อสร ้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจ 2.2.3 Fact Finding for Sell and 3 F Finding for Selection

กำรหำข ้อมูลเพื่อกำรขำยกับกำรเจำะข ้อเท็จจริงเพื่อกำรคัดเลือก

2.2.4 Identifying the Problems for Sell and for New Opportunity

ชี้ให ้เห็นปัญหำเพื่อกำรขำยกับค ้นให ้พบแรงจูงใจเพื่อโอกำสใหม่ทำงธุรกิจ 2.2.5 Creating the Solution for Sell and for New Business

วิเครำะห์แนวทำงแก ้ปัญหำเพื่อกำรขำยกับกำรเลือกเส ้นทำงใหม่ทำงธุรกิจ

2.2.6 Presenting The Solution for Sell and for New Business

กำรน ำเสนอแนวทำงแก ้ปัญหำเพื่อกำรขำยกับกำรเริ่มต ้นธุรกิจของตนเอง 2.2.7 Handling Objections on Sell and for New Business

กำรตอบข ้อโต ้แย ้งเพื่อกำรขำยกับข ้อสงสัยในกำรเริ่มต ้นธุรกิจใหม่

2.2.8 Closing The Sell and Opening The Career Opportunity

กำรปิดกำรขำยกับกำรเปิดโอกำสทำงวิชำชีพให ้กับคนใหม่

2.2.9 After Sale Service and Supervising & Supporting

(3)

2.2.10 Expanding the Markets and Developing the Markets

กำรขยำยตลำดเพื่อกำรขำยกับกำรพัฒนำตลำดเพื่อขยำยธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบ: What ? เพื่อรู ้ ใช ้วิธีกำร Group Brain Storm

How ? เพื่อเพิ่มทักษะ ใช ้วิธีกำร Role Play วันที่สาม

3.1 Just One Idea : เพียงแค่หนึ่งควำมคิด

3.2 ปรับเปลี่ยนบทบำทและภำระกิจสู่กำรเป็นผู ้บริหำรธุรกิจมืออำชีพ

Changing Your Roles To Professional Business Man. 3.2.1 ภำระกิจหล ักของผู ้บริหำรสำยงำนตัวแทนเริ่มต ้นด ้วยค ำถำม

- ต ้องท ำอะไร? What is to be done?

- ท ำไมถึงต ้องท ำ(เป้ำประสงค์หลัก) ? Why need to be done? - ต ้องท ำเมื่อใด ใช ้เวลำเท่ำใด? When should be start and finish?

- จะต ้องท ำที่ไหนบ ้ำง? Where should we done ?

- จะต ้องท ำอย่ำงไรบ ้ำง? How should to be done?

3.2.2 ภำระกิจหล ัก 5 ประกำร ได ้แก่

(1) กำรวำงแผนงำนและกำรตั้งเป้ำหมำย: Planning and Goal Setting

(2) กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลำกร: Recruiting and Selection

(3) กำรฝึกสอนและพัฒนำบุคคลำกร: Training and Development

3.2.2ภำระกิจหล ัก 5 ประกำร ได ้แก่

(4) กำรกระตุ้นและสร ้ำงแรงบันดำลใจ: Motivation and Inspiration

(5) กำรดูแลและสนับสนุนบุคคลำกร: Supervision and Supports

เพื่อให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำได ้ตระหนักอย่ำงลึกซึ้งถึงบทบำทใหม่ซึ่งมำพร ้อมกับภำระกิจและควำม

รับผิดชอบที่แตกต่ำงและมำกขึ้น รวมทั้งท ำควำมเข ้ำใจในแต่ละภำระกิจอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อสำมำรถน ำไป ปรับใช ้ในสถำนกำรณ์และภำวะแวดล ้อมได ้อย่ำงเหมำะสม

3.3งำนที่มอบหมำยหลังจบกำรสัมมนำ และกำรสรุปผลกำรสัมมนำ

Post Seminar Assignment and Seminar Wrap-up

เพื่อให ้ผู ้เข ้ำสัมมนำลงมือปฏิบัติกำรตำมที่ได ้มุ่งมั่นในชั้นเรียน จึงขอให ้ผู ้เข ้ำสัมมนำทุกคนต ้องส่งกำรบ ้ำน เพื่อ จะได ้ประเมินควำมรับรู ้และกำรน ำลงไปสู่ภำคปฏิบัติ ทั้งนี้ผู ้น ำกำรสัมมนำจะได ้ท ำกำรติดตำมให ้ค ำแนะน ำเท่ำที่จ ำเป็น

(4)

อย่ำงต่อเนื่องต่อไป โดยจะต ้องส่งมอบกำรบ ้ำนดังกล่ำวภำยในก ำหนดระยะเวลำหนึ่งเดือนหลังจบกำรสัมมนำ โดยประมำณ จึงจะได ้รับวุฒิบัตรผ่ำนกำรสัมมนำจำกสถำบันประกันภัยไทย หมายเหตุประกอบ: 1. ผู ้เข ้ำร่วมสัมมนำจะต ้องส่ง Pre-Seminar ซึ่งประกอบด ้วยข ้อมูลกำรปฏิบัติงำนเบื้อง ต ้น และแบบประเมินทักษะบำงประกำรให ้ สถำบันฯ ล่วงหน้ำก่อนที่จะมีสัมมนำไม่น้อยกว่ำหนึ่งสัปดำห์ เพื่อกำรวิเครำะห์และ จัดล ำดับประเด็นให ้เหมำะสมขณะสัมมนำ 2. ผู ้เข ้ำร่วมสัมมนำจะต ้องเข ้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำ 90 % ของชั่วโมงเรียน และต ้องส่งรำยงำนหลังกำรสัมมนำ ภำยในเวลำหนึ่งเดือนนับจำกกำรสัมมนำเสร็จสิ้น เพื่อกำรติดตำมช่วยเหลือให ้ค ำแนะน ำตำมควำมเหมำะสม 3. กำรสัมมนำในแต่ละวันจะเริ่มที่เวลำประมำณ 08.30 และสิ้นสุดเวลำประมำณ 17.00 น. รวม 7 ชั่วโมงต่อวัน เป็นจ ำนวนชั่วโมงรวมในกำรสัมมนำทั้งสิ้น ประมำณ 21 ชั่วโมง 4. ค่ำธรรมเนียมในกำรสัมมนำท่ำนละ 6,000 บำท รวมค่ำเอกสำรและอุปกรณ์ประกอบกำรสัมนำอื่นๆ ไม่รวมค่ำสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำงและ อำหำรกลำงวัน 5. เมื่อจบหลักสูตร ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำจะได ้รับวุฒิบัตรจำกสถำบันประกันภัยไทย ซึ่งสำมำรถใช ้เป็นเครดิตเพื่อรับคุณวุฒิระดับ สำกลได ้ในอนำคต

(5)

หลักสูตรการสัมมนา

สู่การบริหารทีมงานระดับมืออาชีพ

Professional Agency Management (PAM II)

...Dare to build your own business...

กรอบเนื้อหา วันแรก: 1.1แนะน ำหลักสูตร Course Introduction มุ่งให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำได ้รับรู ้ถึงขอบเขต เนื้อหำ รวมทั้งรูปแบบ วิธีกำรในกำรสัมมนำ เพื่อประโยชน์สูงสุดใน กำรน ำสำระส ำคัญไปปรับใช ้กับกำรปฏิบัติงำนจริง ขณะเดียวกันก็คำดหวังให ้ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำได ้มีโอกำสรู ้จักกัน และกัน เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรสัมมนำได ้อย่ำงมีประสิทธิผล 1.2เป้ำหมำยและภำระกิจส ำคัญของผู ้บริหำร

Focus on your missions throughout your brighten visions.

เพื่อให ้ผู ้สัมมนำได ้ตระหนักถึง 1.2.1 เป้ำหมำยหล ัก ในฐำนะผู ้บริหำรทีมงำน คือ อะไร? 1.2.2 ภำระกิจส ำคัญ 5 ประกำรของผู ้บริหำรสำยงำนตัวแทน ประกอบด ้วยอะไรบ ้ำง? 1.3 ประเมินสภำพกำรณ์กำรบริหำรทีมงำนของตนเองในอดีต Performance Evaluation เพื่อทบทวนว่ำ 1.3.1 ในภำระกิจส ำคัญทั้ง 5 ประกำร ได ้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ ้ำง? 1.3.2 ท ำกำรวิเครำะห์ด ้วย SWOT Analysis เพื่อค ้นหำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ในแต่ละ ภำระกิจหล ัก 1.3.3 ประเมินล ำดับควำมส ำคัญ ควำมเร่งด่วน พิจำรณำว่ำเป็นค่ำใช ้จ่ำยเพื่อผลระยะสั้นหรือกำรลงทุนระยะยำว ในกิจกรรมที่เคยท ำผ่ำนมำ

1.4 กำรวำงแผนงำนและกำรตั้งเป้ำหมำย Planning and Goal Setting

(6)

2 ลักษณะของแผนงำน - แผนงำนเชิงรุก (สร ้ำง - Forward) - แผนงำนเชิงรับ (แก ้ไขปัญหำ - Onward) 3 ประเภทของแผนงำน - แผนกลยุทธ์ระยะยำว (Strategic Plan) - แผนงำนประจ ำปี (Operation Plan) - แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 4 ขั้นตอนของกำรวำงแผน - วิเครำะห์สภำพกำรณ์ (Diagnose) - กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ (Objective) - ระบุวิธีปฏิบัติกำร (Method) - กำรประเมินแผนงำนเป็นระยะๆ (Evaluation) วันที่สอง 2. กำรวำงแผนงำนและกำรตั้งเป้ำหมำย(ต่อ) 2.1วิธีกำรตั้งเป้ำหมำยให ้เกิดประสิทธิผลได ้อย่ำงแท ้จริง

2.1.1 Top down and Bottom up Goal Setting. 2.1.2 SMART Module 2.2เป้ำหมำยส ำคัญในควำมรับผิดชอบของผู ้บริหำรสำยงำนตัวแทนทุกระดับ 2.2.1 เป้ำหมำยเกี่ยวกับ"คน" ภำพรวม - เริ่มต ้นจำกปริมำณก่อนแล ้วจึงก ำหนดมำตรฐำน เพื่อยกระดับสู่คุณภำพ เฉพำะบุคคล - เป้ำหมำยทำงกำรเงิน : My Money Needs - เป้ำหมำยทำงอำชีพ (กำรเติบโตในธุรกิจ) : Career Growth - เป้ำหมำยทำงกำรตลำด : 0. Marketing Development 2.2.2 เป้ำหมำยด ้ำน"ผลผลิต" ภำพรวม - เป้ำหมำยจ ำนวนเบี้ยประกันรับ (ปริมำณ) - เป้ำหมำยควำมยั่งยืน คุณภำพงำน (ฐำนกำรตลำดและระดับของลูกค ้ำ) เฉพำะบุคคล - ปริมำณ : จ ำนวนรำยและเบี้ยประกันใหม่ต่อเดือน - คุณภำพ : ค่ำเฉลี่ยเบี้ยประกันต่อรำย, อัตรำยั่งยืนของกรมธรรม์

(7)

2.3วิธีน ำแผนงำนลงสู่ภำคปฏิบัติ

คนจะก่อใหเกิดผลผลิต คนจึงเปรียบเสมือนต ้นน ้ำ ส่วนผลผลิตคือปลำยน ้ำ วิธีกำรหรือกลยุทธ์โดยเฉพำะ ด ้ำนกำรตลำด จึงเป็นส่วนส ำคัญที่อยู่กลำงน ้ำ กำรตลำดจึงต ้องมีเป้ำหมำยหล ักเชิงกลยุทธ์ใน 3 ด ้ำนประกอบด ้วย

- กลยุทธ์ด ้ำนผลิตภัณฑ์ Product Strategy

- กลยุทธ์ด ้ำนกลุ่มเป้ำหมำย Place:Target Market Strategy - กลยุทธ์ด ้ำนสนับสนุนกำรขำย Promotion & Support

รวมถึงเครื่องมือทำงกำรตลำดที่จ ำเป็นต่ำงๆ Tool & Technique

3. กำรสรรหำและคัดเลือกตัวแทน (Recruiting and Selection)

3.1กระบวนทัศน์ใหม่ :ควำมแตกต่ำง ( New Paradigm The Differentiate)

3.1.1 ระหว่ำงกำรขำย:กำรตลำด:กำรท ำธุรกิจ 3.1.2 ระหว่ำงผู ้บริหำร กับ เจ ้ำของกิจกำร 3.1.3 ระหว่ำงผู ้จัดกำร กับ ผู ้น ำ 3.2ทบทวนประสบกำรณ์กำรสรรหำและคัดเลือกตัวแทนในอดีต 3.2.1 ท ำไมผู ้บริหำรจึงไม่สรรหำหรือสรรหำน้อยเกินไป (Why ?) 3.2.2 อะไรคือสำเหตุส ำคัญที่ท ำให ้กำรสรรหำที่ผ่ำนมำไม่ประสบควำมส ำเร็จ (What ?) 3.2.3 SWOT เจำะลึกกำรสรรหำและคัดเลือกตัวแทนของตนเอง วันที่สาม

3.1ปรับเปลี่ยนแนวคิดกำรสรรหำและคัดเลือกให ้สอดคล ้องกับ Generation Next โดยใช ้ Future-backed

Strategy 3.1.1 ใคร คือ ตัวแทนที่เรำต ้องกำรและเหมำะสมที่จะเป็นมืออำชีพในอนำคต ? Agency Profile 3.1.2 แหล่งใดที่เหมำะจะสรรหำคนกลุ่มนี้ ? Target Markets 3.1.3 บทพูดและวิธีกำรที่จะใช ้ชักชวนกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งสำมำรถคำดหวังผลได ้ ? Recruiting Scripts 3.1.4 มีขั้นตอนและวิธีกำรในกำรคัดสรรตัวแทนอย่ำงได ้ผลอย่ำงไรบ ้ำง ? Selection Process เช่น - กำรใช ้บทสัมภำษณ์เพื่อค ้นหำข ้อเท็จจริง ควำมรู ้สึก และ

(8)

ควำมมุ่งมั่นภำยใน Finding for 3 F (Facts : Feeling : Forces)

- กำรสรุปคะแนนด ้วยกำรประเมิน : Scoring System.

3.2 กำรสอนงำนและพัฒนำตัวแทน (Training & Development)

3.2.1 สร ้ำงและพัฒนำแผนกำรฝึกอบรมตัวแทน Training Roadmaps (1) ท ำควำมเข ้ำใจในกระบวนกำรเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ (2) ค ำถำมเพื่อเตรียมแผนกำรสอนและพัฒนำตัวแทน Who : ใครที่จะสอน? What : จะสอนอะไร? Why : ท ำไมจึงต ้องสอน? When : จะสอนเมื่อใดและใช ้เวลำเท่ำใดในกำรสอน? Where : จะสอนที่ใด? How : จะใช ้วิธีกำรสอนอย่ำงไร มีเครื่องมืออะไรประกอบบ ้ำงหรือไม่? 3.2.2 ตัวอย่ำง : แผนฝึกอบรมและพัฒนำตัวแทน (1) ส ำหรับตัวแทนเดือนแรก Career Orientation (3 C)

- Career Value & Career Path

คุณค่ำของงำนและโอกำสในกำรเติบโต - Core Value & Team Culture

วัฒนธรรมและค่ำนิยมหลักร่วมของทีม - Professional Commitment

ควำมมุ่งมั่นแห่งมืออำชีพ พร ้อมด ้วย JP.

(Job Description และ Personal Agreement).

(2) ส ำหรับตัวแทนอำยุงำนไม่เกินสำมเดือน

Basic Training Course (BTC) 2.1 Classroom : Group(3P)

- Product Knowledge (FAB)

- Place (Target Markets) - Process (Selling Process) 2.2 Individual

- Role Play through Selling processes

(9)

- Joint Field Work ออกปฏิบัติงำนภำคสนำมร่วม

- Mentoring สร ้ำงระบบพี่เลี้ยงภำคสนำมเพื่อพัฒนำทักษะกำรขำย

(3) ส ำหรับตัวแทนที่มีอำยุงำนอยู่ในไตรมำสที่2

Intermediate Training Course (ITC) 3.1 Classroom : Group

- Product Mixed กำรจับคู่ผลิตภัณฑ์

- Market Penetration กำรเจำะตลำดเป้ำหมำย

- Sales Clinic กำรท ำคลีนิคกำรขำย

3.2 Individual - Field Training เช่น

กำรแสวงหำผู ้มุ่งหวัง : Prospecting

กำรค ้นหำข ้อมูล : Finding for Facts & Feeling

กำรตอบข ้อโต ้แย ้ง : Handling Objections

กำรปิดกำรขำย : Closing the Sales

(4) ส ำหรับตัวแทนอำวุโส

Advanced Training Course (ATC) 4.1 Classroom : Group(2M)

- Marketing Clinic:คลีนิคกำรตลำด

- Pre-Manager Session:ชั้นเรียนสั้นๆเพื่อเตรียมเป็นผู ้บริหำร

4.2 Individual

- Mentoring & Coaching Session

กำรติดตำมด ้วยระบบพี่เลี้ยงและโค ้ช

- Role Play & Recruiting Field Work

กำรแสดงบทบำทสมมติและออกสรรหำภำคสนำม 3.2.3 กำรเป็นผู ้ฝึกสอนที่มีประสิทธิผลสูง

How to be the effective Moderator? วันที่สี่

4.1ฝึกท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล : Personal Development Plan

4.1.1 ท ำ SWOT Analysis ของแต่ละคน

(10)

- เพื่อแก ้ไขปัญหำที่เป็นจุดอ่อนของเขำและอุปสรรคภำยนอก กำรวำงแผนเชิงรุก - เพื่อพัฒนำบนจุดแข็งและโอกำสภำยนอก 4.1.3 ตัวอย่ำง : กรอบของแผน - ใคร คือ คนที่จะพัฒนำ? - ล ำดับประเด็นใดที่ควรให ้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ (อะไร?) - ท ำไมจึงต ้องแก ้ไขหรือพัฒนำต่อ เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ ? - เมื่อใด ? จะเริ่มต ้นและสิ้นสุดในแต่ละเรื่องเมื่อใด - จะใช ้รูปแบบ วิธีกำร ตลอดจนเครื่องมืออย่ำงไรจึงได ้ผลตำมเป้ำหมำย ? - จะประเมินและวัดผล เมื่อใด อย่ำงใด ? 4.2 กำรเชื่อมโยง ระหว่ำงแผนพัฒนำบุคคลำกรและแผนงำนกำรเติบโตด ้ำนผลผลิต ในระยะเวลำ 3 ปี อย่ำงเป็นรูปธรรม

4.3 กำรกระตุ้นและสร ้ำงแรงบันดำลใจ : Motivation and Inspiration

4.3.1 แนวควำมคิดใหม่ในกำรสร ้ำงแรงจูงใจจำกภำยใน (Insight out) เทคนิค เครื่องมือ และวิธีกำรประเมิน 4.3.2 รูปแบบ วิธีกำรในกำรสร ้ำงและรักษำระดับของแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ให ้มีควำมต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 4.3.3 กำรร่วมกันก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Activity Ratio) เพื่อกำรพัฒนำสู่วัฒนธรรมหรือค่ำนิยมร่วมของทีมงำน 4.3.4 จะเป็นผู ้น ำที่สร ้ำงแรงบันดำลใจได ้อย่ำงไร?

How to be An Inspirational Leader? วันที่ห ้า(วันสุดท ้ายของการสัมมนา)

5. กำรดูแลและก ำกับกำรปฏิบัติงำน (Support and Supervision)

5.1กระบวนกำรในกำรดูแลและก ำกับกำรปฏิบัติงำน

เป็นกระบวนกลำงน ้ำที่เริ่มต ้นด ้วย

ต ้นน ้ำ - สรรหำคนมีคุณภำพ : Recruit the Best People!

(11)

Training/Motivating/Supervising

ปลำยน ้ำ - จึงจะเกิด

Production with high premium & high persistency.

และ Professionalism with high trust & quality advisors.

5.2เทคนิคและเครื่องมือ ที่ใช ้ในกำรดูแลและสนับสนุนทีมงำน:

Tool & Techniques

5.2.1 Active Performance Management System (APM) 5.2.2 Passport to Success (P2S)

5.2.3 Mentoring Program : ระบบพี่เลี้ยง

5.3กำรสร ้ำงทีมสู่ควำมเป็นหนึ่ง : The Spirit of Teamwork.

5.4กำรบริหำรเวลำอย่ำงสร ้ำงสรร : Time Management 5.5งำนที่มอบหมำยหลังกำรสัมมนำ : The Assignments 5.6 สรุปผลและปิดกำรสัมมนำ : Seminar Wrap-up. หมายเหตุประกอบ: 1. ผู ้เข ้ำร่วมสัมมนำจะต ้องส่ง Pre-Seminar ซึ่งประกอบด ้วยข ้อมูลกำรปฏิบัติงำนเบื้อง ต ้น และแบบประเมินทักษะบำงประกำรให ้ สถำบันฯ ล่วงหน้ำก่อนที่จะมีสัมมนำไม่น้อย กว่ำหนึ่งสัปดำห์ เพื่อกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับประเด็นให ้เหมำะสมขณะสัมมนำ 2. ผู ้เข ้ำร่วมสัมมนำจะต ้องเข ้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำ 4 ใน 5 วัน และต ้องส่ง รำยงำนหลังกำรสัมมนำ ภำยในเวลำหนึ่งเดือนนับจำกกำรสัมมนำเสร็จสิ้น เพื่อกำรติด ตำมช่วยเหลือให ้ค ำแนะน ำตำมควำมเหมำะสม 3. กำรสัมมนำในแต่ละวันจะเริ่มที่เวลำประมำณ 08.30 และสิ้นสุดเวลำประมำณ 17.00 น รวม 7 ชั่วโมงต่อวัน เป็นจ ำนวนชั่วโมงรวมในกำรสัมมนำทั้งสิ้น ประมำณ 35 ชั่วโมง 4. ค่ำธรรมเนียมในกำรสัมมนำท่ำนละ 8,000 บำท รวมค่ำเอกสำรและอุปกรณ์ประกอบ กำรสัมนำอื่นๆ ไม่รวมค่ำสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำงและ อำหำรกลำงวัน 5. เมื่อจบหลักสูตร ผู ้เข ้ำร่วมกำรสัมมนำจะได ้รับวุฒิบัตรจำกสถำบันประกันภัยไทย ซึ่งสำมำรถใช ้เป็นเครดิตเพื่อรับคุณวุฒิระดับสำกลได ้ในอนำคต

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :