• No results found

Success in TOEIC Test

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Success in TOEIC Test"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ครรับในสส่วนนนนี้จะนนนำเสนอขข้อแนะนนนำเลล็กๆนข้อยๆ ในกนำรเตรนยมตรัวสอบ TOEIC ซซซึ่งจรริงแลข้วกล็เปล็นเรรซึ่องของกนำรหนำสริซึ่งดนๆใสส่ตรัวเรนำ เพรซึ่อผลประโยชนน ตส่นำงๆของเรนำในอนนำคตนรัซึ่นแหละครรับ กล็อยส่นำงทนซึ่บอกครรับวส่นำผมเองนรันี้นไมส่ไดข้จบมนำทนำงดข้นำนเอกภนำษนำอรังกฤษ แตส่จนำกประสบกนำรณนกนำรใชข้ชนวริตใน ประเทศสหรรัฐอเมรริกนำมนำตส่อเนรซึ่องกรันเปล็นเวลนำ 7 ปน กล็อนำศรัยควนำมคข้คุ้นเคย มนำกกวส่นำเรนยนภนำษนำอรังกฤษตนำมหลรักกนำร ใน ชรันี้นเรนยน ยรังไงยรังไงกล็ขอแบส่งปรันประสบกนำรณนดข้นำนกนำรใชข้ภนำษนำอรังกฤษมนำกกวส่นำ จะใชข้คนนำวส่นำกนำรเรนยนภนำษนำอรังกฤษใหข้แกส่ผข้ผู้สนใจครรับ ปรัจจคุ้บรันนนนี้หลนำยคนตข้องกนำรสอบ TOEIC ไดข้คะแนนสผู้งเพรซึ่อเขข้นำทนนำงนำน พผู้ดงส่นำยๆ ไดข้งนำนดนๆ เงรินเดรอนสผู้งๆ นอกจนำกนนนี้กล็ตข้องสอบ TOEIC ใหข้ผส่นำน เพรซึ่อจบกนำรศซกษนำ หรรอแมข้แตส่เปล็นเงรซึ่อนไขในกนำรเขข้นำทนนำงนำนนอกเหนรอจนำก กนำรสรัมภนำษณนทรัซึ่วไป สส่วนกนำรนนนำไปใชข้ในชนวริตประจนนำวรันตนำมทข้องถนนนรันี้นมน นข้อยมนำก แตส่เผรซึ่อไวข้กล็ดนครรับ เพรนำะจะตริดตรัวเรนำไปตลอด อยส่นำงไรกล็ตนำมหลนำย คนสนำมนำรถฝซกดข้วยตรัวเองไดข้จนำกสรซึ่อทนำงอรินเทอรนเนล็ตทนซึ่มนอยส่ผู้อยส่นำงมนำกมนำย ไมส่มนใครสอนเรนำไดข้ดนทนซึ่สคุ้ดครรับ นอกจนำกตรัวเรนำเองทนซึ่จะใหข้เวลนำกรับกนำรเรนยนรข้ผู้ ภนำษนำอรังกฤษมนำกแคส่ไหน Web ดข้นำนลส่นำงใหข้ขข้อแนะนนนำทนซึ่ดนครรับ

(2)

http://www.fluentu.com/toeic/blog/toeic-listening-reading-preparation-tips/ ขข้อแนะนนนำ รข้ผู้ควนำมหมนำยศรัพทนภนำษนำอรังกฤษนรันี้นเปล็นสริซึ่งสนนำครัญทนซึ่สคุ้ด หนำกไมส่รข้ผู้ควนำม หมนำยคนนำศรัพทนกล็ไมส่สนำมนำรถวริเครนำะหน ประโยค หรรอตอบคนนำถนำมไดข้ เหมรอนเรนำสอนภนำษนำไทยใหข้กรับคนตส่นำงชนำตริ กล็ ตข้องรข้ผู้ศรัพทนภนำษนำไทย ซซซึ่งมนตรันี้งแตส่งส่นำยไปยนำก เชส่น ขข้นำว ถนน วรัชพรช ปฐมฤกษน…ยริซึ่งรข้ผู้ควนำมหมนำยคนนำศรัพทนภนำษนำอรังกฤษมนำกเทส่นำใดกล็ไดข้เปรนยบ เทส่นำนรันี้น เปริด google เลรอกบทควนำมภนำษนำอรังกฤษ แลข้วเรนยบเรนยงเปล็นภนำษนำ ไทย อนำศรัยตรัวชส่วย English to Thai translation จนำก google แลข้วดผู้ควนำม หมนำยคนนำศรัพทน หลนำยๆ ตรัวในเวลนำเดนยวกรัน จะทนนำไมส่ใหข้เรนำเบรซึ่อ แทนทนซึ่จะเปริด ควนำมหมนำยคนนำศรัพทนทนละตรัว

ตส่อไปครอสริซึ่งทนซึ่ผมเรนยบเรนยงมนำจนำก web :

http://www.fluentu.com/toeic/blog/toeic-listening-reading-preparation-tips/

ตนำมหรัวขข้อ “10 Tips for Successful TOEIC Listening and Reading Preparation” หรรอ ขข้อแนะนนนำ 10 ขข้อเพรซึ่อประสบควนำมสนนำเรล็จในกนำรเตรนยม ตรัวสอบกนำรอส่นำนและกนำรฟรังสนนำหรรับ TOEIC ครรับ

(3)

1.

Evaluate Your Level for Free หรรือประเมมินระดดับความสามารถ ภาษาอดังกฤษของเราฟรร !

วริธนทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ดทนซึ่จะเรริซึ่มครอดนำวนนโหลดคส่ผู้มรอสนนำหรรับผข้ผู้เขข้นำสอบ TOEIC (TOEIC Examinee Handbook) จนำก Link

http://www.etsglobal.org/Global/Eng/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-Examinee-Handbooks

แลข้วพยนำยนำมอส่นำนตรันี้งแตส่หนข้นำแรกไปถซงหนข้นำ 7

หลรังจนำกนรันี้นทนนำขข้อสอบ “the sample test from the ETS site” จนำก Link

http://www.etsglobal.org/Global/Eng/Tests-Preparation/The- TOEIC-Tests/TOEIC-Sample-Tests/TOEIC-Listening-and-Reading-Sample-test

เพรซึ่อประเมรินทรักษะเรนำทรันี้งดข้นำนกนำรอส่นำนและกนำรฟรัง แลข้วพรัก

หลรังจนำกนรันี้นอนก 1-2 วรัน ใหข้ทนนำขข้อสอบ “test of 45 TOEIC training questions that’s online for free” จนำก Link

http://www.practice-the-toeic-test.com/pages/tests/test-13/test-13-023.php

เปรนยบเทนยบผลทนซึ่ไดข้จนำกกนำรสอบทรันี้งสองครรันี้ง ดนขซนี้นหรรอไมส่? หนำกดนขซนี้นกล็ใหข้ดผู้ขข้อแนะนนนำขข้อทนซึ่ 2

(4)

ระหวส่นำงทนนำขข้อสอบ ใหข้ดผู้ควนำมคริดเหล็นของคนนำตอบทรันี้งหมดเมรซึ่อเรนำทนนำ ขข้อสอบทรันี้ง 45 ขข้อเสรล็จสรินี้น ซซซึ่งจะอธริบนำยวส่นำเหตคุ้ใดคนนำตอบทนซึ่ผริดนรันี้นผริด และคนนำตอบทนซึ่ถผู้กนรันี้นถผู้ก สส่วนนนนี้ใหข้ประโยชนนแกส่เรนำเปล็นอยส่นำงมนำกครรับ 2. ใชช้ “ Practice Effects” หรรือผลจากการททาขช้อสอบใหช้เปป็นประโยชนน์กดับ ตดัวเรา “Practice Effects” นรันี้นเปล็นผลจรริงทนซึ่ไดข้ รวมถซงเปล็นควนำมจรริงทนำง วริทยนำศนำสตรนดข้วย ครอเมรซึ่อเรนำทนนำสริซึ่งใดเปล็นครรันี้งทนซึ่สอง จะทนนำไดข้ดนขซนี้น เมรซึ่อทนนำกนำรทดสอบครรันี้งหนซซึ่ง และทนนำกนำรทดสอบทนซึ่คลข้นำยกรันอนกครรันี้งหนซซึ่ง เรนำจะมนโอกนำสทนนำไดข้ดนมนำกขซนี้น เนรซึ่องจนำกเรนำคข้คุ้นเคยกรับวริธนในกนำรสอ แมข้วส่นำเรนำไมส่ไดข้ทนนำอยส่นำงอรซึ่นเลยเพรซึ่อเตรนยมตรัวกรับกนำรสอบครรันี้งทนซึ่สองครรั ทนซึ่แปลกๆ ครอใชข้ไดข้กรับทรักษะอรซึ่นๆเกรอบทรันี้งหมด ครอใชข้ไดข้กรับกนำร โยนลผู้กบอลลน เลส่นไวโอลริน ขรับรถ สริซึ่งทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ดเกนซึ่ยวกรับ TOEIC นนนี้ครอเรนำสนำมนำรถสอบไดข้ไมส่จนนำกรัด และคะแนนทนซึ่ไดข้กส่อนหนข้นำนนนี้จะไมส่มนผลตส่อกนำรสอบครรันี้งตส่อไป ยรังไงกล็ แลข้วแตส่กล็ตข้องเสนยเงรินครรับ ทนำงทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ดครอลองทดสอบตรัวเองจนำก Link ตส่นำงๆ จะดนกวส่นำ วริธนเรนยนรข้ผู้ทนซึ่ดนครอใชข้คนนำถนำมจนำกกนำรฟรังและกนำรเขนยนทนซึ่ใหข้ควนำมเหล็น เกนซึ่ยวกรับคนนำตอบทนซึ่ปรนำกฏ ยริซึ่งทนนำแบบทดสอบใหข้มนำกทนซึ่สคุ้ด หรรอใหข้เวลนำ เพริซึ่มกวส่นำทนซึ่กนนำหนดไวข้ จะเปลนซึ่ยนทคุ้กสริซึ่งในตรัวเรนำครรับ 3. ใสส่ความสนนุกใหช้กดับการทดสอบ

(5)

ยริซึ่งทดสอบมนำกเทส่นำใด กล็จะทนนำไดข้ดนขซนี้นเทส่นำนรันี้น ยริซึ่งทนนำกนำรทดสอบไดข้ดนขซนี้นเทส่นำใด ยริซึ่งทนนำใหข้งส่นำยขซนี้นเทส่นำนรันี้น นรัซึ่นครอ เรนำจะทนนำกนำรทดสอบไดข้ดนขซนี้นเมรซึ่อเรนำสนใจในสริซึ่งนรันี้นมนำกขซนี้น เปล็นไปไดข้ครรับทนซึ่จะใชข้เวลนำในกนำรเรนยนรข้ผู้โดยไมส่ตข้องทนนำกนำร ทดสอบ และเปล็นจรริงดข้วยหนำกกนำรใชข้เวลนำในกนำรเรนยนรข้ผู้เพรซึ่อดผู้โทรทรัศนน รนำยกนำรภนำษนำอรังกฤษ และพยนำยนำมสรข้นำงควนำมเขข้นำใจวส่นำเกริดอะไรอยส่ผู้ เปล็นกนำรดนทนซึ่สคุ้ดทนซึ่จะดผู้รนำยกนำรทนซึ่เรนำไดข้ดผู้มนำกส่อน และหนำกเปล็นฉนำก ทนซึ่เกนซึ่ยวขข้องกรับกนำรทนนำงนำน กล็จะเปล็นสริซึ่งทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ด เชส่นรนำยกนำร “The Office” และ “House of Cards” จะเกนซึ่ยวขข้องกรับบทสนทนนำอยส่นำงตส่อ เนรซึ่อง และมนนรักแสดงทนซึ่พผู้ดไดข้อยส่นำงชรัดเจน สนนำเนนยงของ Kevin

Spacey ในรนำยกนำร “House of Cards” นรันี้นมนสนนำเนนยงใกลข้กรับชนำย อเมรริกรันทนซึ่เรนำจะไดข้ยรินขณะสอบมนำก นอกจนำกนนนี้อนำจดผู้รนำยกนำรกนำรนตผู้นเกส่นำ “Symphony in Slang” ทนซึ่ ตรัวละครกนำรณนตผู้นเลส่นำเรรซึ่องชนวริตของเขนำ แตส่ใชข้เฉพนำะ “idioms” และ ยรังสรซึ่อสนำรใหข้เขข้นำใจมนำกขซนี้นดข้วยภนำพดข้วย นรัซึ่นครอเมรซึ่อตรัวละครพผู้ดวส่นำเขนำ เอนำเทข้นำเขข้นำปนำกของเขนำ กล็จะเหล็นตรัวละครนนนี้เอนำเทข้นำเขข้นำปนำกจรริงๆ แตส่ เรนำยรังเขข้นำใจจนำกภนำพวส่นำจรริงๆแลข้วมนควนำมหมนำยวส่นำอะไร(ในกรณนนนนี้ จรริงๆแลข้วตรัวละครไดข้พผู้ดบนำงสริซึ่งผริด พผู้ดโงส่ๆ หรรอนส่นำขนำยหนข้นำ)

(6)

และเมรซึ่อเรนำมรัซึ่นใจแลข้ว เรนำจะเขข้นำใจทสนทนนำจนำกรนำยกนำร โทรทรัศนนของอเมรริกนำรโดยไมส่ตข้องอนำศรัยคนนำบรรยนำย(subtitles) และ พรัฒนนำตรัวเองใหข้ฟรังรนำยกนำรสถนำนนวริทยคุ้ของอรังกฤษไดข้ จนำก Link http://www.fluentu.com/english/blog/learn-english-radio/ ซซซึ่งจะใกลข้ควนำมจรริงกรับกนำรสอบกนำรฟรังมนำกขซนี้น(ไมส่มนภนำพ มนเฉพนำะ เสนยง) 4. มองหาคทาตอบทรที่เปป็นไปไดช้มากทรที่สนุด ไมส่ใชส่คทาตอบทรที่ถถูกตช้อง แลข้วควนำมแตกตส่นำงระหวส่นำงคนนำตอบทนซึ่ “ถผู้กตข้อง” และคนนำตอบทนซึ่ “เปล็นไป ไดข้มนำกทนซึ่สคุ้ด” ครออะไรลส่ะ? คนนำตอบทนซึ่ถผู้กตข้องมรักมนควนำมหมนำยวส่นำมนคนนำตอบทนซึ่ถผู้กตข้องเพนยงคนนำ ตอบเดนยว และตรัวเลรอกอรซึ่นทรันี้งหมดผริด แตส่เมรซึ่อเรนำตข้อหนำคนนำตอบทนซึ่เปล็น ไปไดข้มนำกทนซึ่สคุ้ด อนำจมนคนนำตอบทนซึ่ถผู้กตข้องหลนำยคนนำตอบ สส่วนคนนำตอทนซึ่ดน ทนซึ่สคุ้ดนรันี้นหนำไดข้จนำกเนรนี้อหนำของขข้อสอบ หนข้นำทนซึ่ของเรนำครอหนำคนนำตอบทนซึ่ดน ทนซึ่สคุ้ด ตนำมสริซึ่งทนซึ่เรนำไดข้ยริน ไดข้อส่นำน หรรอไดข้เหล็น เรนำจะเรนยกสริซึ่งเหลส่นำนนนี้วส่นำ “context” หรรอบรริบทครรับ ตกลงจะทนนำยรังไงกรันดนลส่ะ? คนนำตอบครอ บส่อยครรันี้งกนำรสอบจะถนำม เรนำใหข้บอกเกนซึ่ยวกรับบทสนทนนำ หรรอจนำกขข้อควนำมตส่นำงๆ เรนำตข้องสรคุ้ป ควนำมหมนำยจนำกควนำมเปล็นจรริงหรรอตนำมเหตคุ้ผล ซซซึ่งไมส่ใชส่กนำรเดนำ เนรซึ่องจนำกเรนำตข้องมนขข้อมผู้ลควนำมจรริงและเหตคุ้ผล เพรซึ่อยรนยรันคนนำตอบของ เรนำครรับ

(7)

ดรังนรันี้น เมรซึ่อ TOEIC ถนำมเรนำวส่นำสรคุ้ปอะไรไดข้จนำกบทสนทนนำ เขนำ ตข้องกนำรใหข้เรนำตอบอยส่นำงนข้อยสริซึ่งทนซึ่สรซึ่อสนำรออกมนำอยส่นำงนข้อยสองอยส่นำง จนำกบทสนทนนำหรรอขข้อควนำมทนซึ่รองรรับขข้อสรคุ้ปของเรนำนรัซึ่นเอง ลองมนำ ดผู้ตรัวอยส่นำงกรัน

เรนำไดข้ยรินบทสนทนนำระหวส่นำงเพรซึ่อนรส่วมงนำนสองคน ดรังนนนี้ครรับ They discuss their schedule, complain about long hours and say they want to quit their current jobs and find better ones. หรรอ พวกเขนำพผู้ดถซงตนำรนำงเวลนำกนำรทนนำงนำน บส่นเกนซึ่ยวกรับกนำรทนนำงนำนทนซึ่นนำน หลนำยชรัซึ่วโมง และตข้องกนำรออกจนำกงนำนปรัจจคุ้บรันเพรซึ่อหนำงนำนทนซึ่ดนกวส่นำ

ขข้อสอบถนำมวส่นำเรนำสรคุ้ปอะไรไดข้จนำกทสนทนนำนนนี้ และสรัซึ่งใหข้เรนำเลรอก ขข้อสรคุ้ปทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ด(สรันี้นๆ) และใหข้ทนำงเลรอกเรนำมนำ ดข้นำนลส่นำงครอตรัวเลรอก หนซซึ่ง:

1. Long hours may affect(have influence over) your overall work productivity(how well you work).” หรรอกนำรนนำงนำนทนซึ่ ยนำวนนำนอนำจมนผล(มนอริทธริพลตส่อ) กนำรไดข้งนำนรวมของ

เรนำ(ทนนำงนำนไดข้ดนแคส่ไหน)

เมรซึ่อเรนำวริเครนำะหน แรกๆ กล็ดผู้เหมรอนวส่นำจะถผู้ก ไมส่มนอะไรผริดกรับคนนำกลส่นำว นนนี้ และเปล็นจรริงในเกรอบทคุ้กกรณน และคนนำวส่นำ “to affect” หรรอมนผล ยรัง นนนำมนำใชข้ไดข้อยส่นำงถผู้กตข้อง จซงดผู้เหมรอนวส่นำคนนำตอบนนนี้จะถผู้ก แตส่ !

(8)

ขข้อสรคุ้ปของทสนทนนำไมส่ไดข้อข้นำงถซงกนำรไดข้งนำนของเพรซึ่อรส่วมงนำน ไมส่ไดข้ พผู้ดถซงวส่นำทนนำงนำนไดข้มนำกแคส่ไหน ดรังนรันี้นตรัวเลรอกนนนี้ แมข้จะเปล็นประโยคทนซึ่ ถผู้กตข้อง แตส่กล็ไมส่ใชส่คนนำตอบทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ดตนำมบรริทของสถนำนะกนำรณนนนนี้ นรัซึ่นครอเปล็นเหตคุ้ผลวส่นำเหตคุ้ใดวริธนทนซึ่ปลอดภรัยทนซึ่สคุ้ดครอตรวจสอบ ประโยค(หรรอสนนำหรรับสส่วนของกนำรฟรังทนซึ่เรนำจดลง) เพรซึ่อดผู้วส่นำสส่วนนนนี้ รองรรับคนนำตอบทนซึ่ถผู้กตข้องของเรนำหรรอไมส่ วริธนทนซึ่ดนมนำกในกนำรฝซกกนำรหนำคนนำ ตอบในสส่วนนนนี้ครอใหข้ถนำมตรัวเรนำเองวส่นำ เหตคุ้ใดคนนำตอบทนซึ่เหลรออยส่ผู้นรันี้นไมส่ดน เทส่นำกรับคนนำตอบทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ดครรับ 5. เมรืที่อเราไมส่แนส่ใจ อยส่างประหมส่า ใหช้หาเงรืที่อนไข (clues)

มนำดผู้คนนำกลส่นำว I said I’d never leave you high and dry ลองมนำ หนำควนำมหมนำยกรันครรับ

กส่อนอรซึ่นมนำฟรังบทสนทนนำจนำกรนำยกนำร “Friends”, episode 6(season 2): ชรซึ่อตอน “The One Where Joey Moves Out,” Joey and Chandler(who’ve been roommates for years) have a fight. Joey, who now has enough money to live alone in a bigger apartment, tells Chandler he’s going to rent another place. Chandler doesn’t seem too happy about it. หรรอชรซึ่อตอนทนซึ่ ทนซึ่ Joey ออกไป: Joey และ Chandler(ทนซึ่เปล็นเพรซึ่อนรส่วมหข้องกรันมนำหลนำย ปน) เกริดเถนยงกรัน และในตอนนนนี้ Joey มนเงรินพอทนซึ่จะอยส่ผู้คนเดนยวในอ

(9)

พนำรนทเมนทนซึ่ใหญส่กวส่นำ ไดข้บอกกรับ Chandler วส่นำเขนำจะไปเชส่นำอยส่ผู้ทนซึ่อรซึ่น และ Chandler ดผู้เหมรอนวส่นำจะไมส่มนควนำมสคุ้ขกรับเรรซึ่องนนนี้

Joey notices thatChandler isn’t very happy Joey’s worried that moving out will leave Chandler without a roommate.

Here’s the dialogue(the conversation) between them.

Joey สรังเกตคุ้วส่นำ Chandler นรันี้นไมส่มนควนำมสคุ้ขเปล็นอยส่นำงมนำก และ Joey กล็กรังวลวส่นำกนำรยข้นำยออกจะทรินี้งใหข้ Chandler ไมส่มนเพรซึ่อนรส่วมหข้อง ตส่อไปนนนี้ครอคนนำพผู้ด(สนทนนำ) ระหวส่นำงเขนำทรันี้งสอง

Joey: Hey, are you cool with this? I mean, I don’t want to leave you high and dry.

Chandler: No, I’ve never been lower or wetter. I’ll be fine. I’ll

just turn your bedroom into a game room.

เมรซึ่อ Chandler ตอบกลรับวส่นำ “I’ve never been lower or wetter.” เขนำเลส่นคนนำโดยพผู้ดคนนำตรงขข้นำมกรับคนนำวส่นำ “high”(low – lower)

และ”dry”(wet – wetter) แตส่กล็ไมส่ไดข้หมนำยควนำมแบบนรันี้นจรริงๆ เพรซึ่อจะหนำควนำมหมนำย ใหข้เรนำดผู้วส่นำสนำมนำรถสรซึ่อหรรอสรคุ้ปจนำกสริซึ่งทนซึ่เรนำ รข้ผู้ มนำดผู้ตรัวเลรอกตส่นำงๆ ดรังนนนี้

1. Chandler is afraid he will experience high variation in

temperature. Chandler กลรัววส่นำจะเจอกรับกนำรเปลนซึ่ยนแปลงอคุ้ณหภผู้มริ อยส่นำงมนำก

(10)

2. Joey is concerned because he is leaving Chandler without a roommate. Joey เปล็นหส่วง เนรซึ่องจนำกจะทรินี้งใหข้ Chandler โดยไมส่มน เพรซึ่อนรส่วมหข้อง

3. Joey is really slow at packing his stuff. Joey เกล็บบของของ เขนำไดข้ชข้นำมนำก

4. Chandler is about to look for another roommate. Chandler กนนำลรังมองหนำเพรซึ่อนรส่วมหข้องอนกคน

5. Joey is going to get more dates. Joey กนนำลรังหนำนรัดสนำวเพริซึ่ม ดรังนรันี้น (1) ไมส่ใชส่ตรัวเลรอกทนซึ่ดน เนรซึ่องจนำกเรนำรข้ผู้วส่นำ กนนำลรังดผู้ทนซึ่ idiom และไมส่ใชส่ ควนำมหมนำยคนนำนนนี้ทนซึ่แทข้จรริง (3) กล็ไมส่ใชส่ตรัวเลรอกทนซึ่ดน เนรซึ่องจนำกไมส่มนคนนำสนทนนำใดกลส่นำววส่นำ Joey กนนำลรังเกล็บของ (4) อนำจเปล็นจรริงในสถนำนะกนำรณนตส่อไป แตส่หนำกเรนำไมส่ไดข้ดผู้ในสริซึ่งทนซึ่เรนำรข้ผู้ กล็ไมส่มนตอนใดทนซึ่กลส่นำววส่นำ Chandler นรันี้นไดข้คริดแลข้วเกนซึ่ยวกรับกนำรหนำเพรซึ่อนรส่วม หข้องอรซึ่นมนำ จรริงๆ แลข้ว Chandler พผู้ดวส่นำเขนำจะเปลนซึ่ยนหข้องของ Joey ใหข้ เปล็นหข้องเกมสน (5) แมข้วส่นำอยส่ผู้คนเดนยวในอพนำรนทเมนทนซึ่ใหญส่กวส่นำอนำจชส่วยทนนำใหข้ชนวริตรรักดน ขซนี้น กล็เพนยงเปล็นเพนยงแคส่กนำรคนำดเดนำ แตส่บทสนทนนำกล็ไมส่เคยพผู้ดถซงกนำรนรัด

(11)

ถซงแมข้วส่นำ Joey มรักจะออกไปนรัดสนำว แตส่กล็ไมส่ใชส่คนนำตอทนซึ่เปล็นไปไดข้ทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ด เมรซึ่อใชข้สริซึ่งทนซึ่เรนำรข้ผู้จนำกบทสนทนนำ ดรังนรันี้นคนนำตอบทนซึ่เปล็นไปไดข้ทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ดครอขข้อ (2) ครอ Joey เปล็นหส่วง เนรซึ่องจนำกเขนำกนนำลรังทรินี้ง Chandler ไปโดยไมส่มนเพรซึ่อรส่วมหข้อง ทนนำไมจซงเปล็นขข้อนนนี้ ลส่ะ? บทสนทนนำพผู้ดวส่นำ Joey เปล็นกรังวง(worried) ซซซึ่งเปล็นคนนำเหมรอนกรัคนนำวส่นำ “concerned” นอกจนำกนนนี้ในบทสนทนนำ Joey ไดข้ถนำม Chandler วส่นำเขนำ ตกลงหรรอเปลส่นำ(cool) สนนำหรรับ Joey จะยข้นำยออก จนำกตรัวอยส่นำงนนนี้ เรนำสรคุ้ป แตส่ไมส่ใชส่กนำรเดนำ ไดข้ 3 อยส่นำง ดรังนนนี้  สริซึ่งทนซึ่สนนำครัญครอ มนกนำรเขนยนหรรอกลส่นำวอะไรจรริงๆ ในขข้อสอบเรนำไมส่ตข้องรข้ผู้ควนำมหมนำยของคนนำศรัพทนหรรอ idioms ทคุ้กคนนำ เพรซึ่อทนซึ่จะ เขข้นำใจบทสนทนนำ หนำกใหข้บรริบท(context) มนำ และเนรซึ่องจนำก TOEIC มรักจะใหข้ context มนำ หนำกเรนำสดคุ้ดกรับคนนำหรรอประโยคทนซึ่เรนำ ไมส่เขข้นำใจ ไมส่ตข้องกรังวล อยส่นำงพยนำยนำมเดนำ แตส่ใหข้หนำหนทนำงแทน

“be left high and dry” หมนำยควนำมวส่นำ ถผู้กทรินี้งไวข้โดยไมส่มนใครชส่วย

ไมส่มนทนำงเลรอก หรรออยส่ผู้ในสถนำนะกนำรณนทนซึ่ลนนำบนำก และ Joey กล็กรังวล วส่นำเขนำกนนำลรังทนนำสริซึ่งนนนี้กรับ Chandler เมรซึ่อเขนำยข้นำยออก เนรซึ่องจนำก

(12)

Chandler จะอยส่ผู้ในสถนำนะกนำรณนทนซึ่ลนนำบนำก เชส่น ใครจะชส่วยจส่นำยคส่นำ เชส่นำ และ Chandler จะหนำเพรซึ่อนรส่วมหข้องไดข้ทนซึ่ไหน? 6. ระวดังคทาศดัพทน์ทรที่ออกเสรยง หรรือสะกดเกรือบเหมรือนกดัน กนำรสอบ TOEIC นรันี้นพยนำยนำมจะหลอกเรนำ นรัซึ่นครอ อนำจใหข้เรนำเลรอกประโยคทนซึ่ถผู้กตข้องทนำงไวยนำกรณนจนำกตรัวเลรอกทนซึ่เปล็น ไปไดข้

ลองพริจนำรณนำคนนำตอบนนนี้ : “Long hours may effect your overall work productivity”

อยส่นำเลรอกคนนำตอนนนี้ ดผู้เหมรอนวส่นำจะถผู้ก แตส่ไมส่ถผู้กดข้นำนไวยนำกรณน มน คนนำกรริยนำทนซึ่ออกเสนยงคลข้นำยกรันครอ to affect ทนซึ่ควรจะใชข้ในประโยคนนนี้ ลองดผู้

To Affect นรันี้นเปล็นคนนำกรริยนำ ทนซึ่มนควนำมหมนำยวส่นำ “มนผลตส่อ” เชส่นใน

ประโยค “Long hours affect my mood” หรรอชรัซึ่วโมงทนซึ่ ยนำวนนำน(กนำรทนนำงนำน) มนผลตส่ออนำรมณนของเรนำ

Effect นรันี้นเปล็นคนนำนนำม มนควนำมหมนำยวส่นำ “(ผล) ทนซึ่ตนำมมนำ” หรรอ

“ผล” เชส่นในประโยค “This post will have a good effect on my TOEIC score” หรรอบทเรนยนนนนี้จะมนผลทนซึ่ดนตส่อคะแนน TOEIC ของเรนำ

(13)

(1) ทนนำควนำมคข้คุ้นเคยกรับคนนำทนซึ่มนเสนยงคลข้นำยกรันกส่อนเขข้นำสอบ อนำจเรริซึ่ม จนำกเรรซึ่อง “written list of similar sounding words” จนำก Link http://www.pass-the-toeic-test.com/free-activities/toeic-similar-sounding-words.php จนำกนรันี้นเรนยนรข้ผู้จนำก https://quizlet.com/10700068/toeic-vocabulary-barron-600-flash-cards/ ทนซึ่มนำพรข้อมกรับกนำรอส่นำนคนนำตส่ละคนนำ เปล็นกนำรงส่นำยทนซึ่จะสอบ TOEIC(เพรซึ่อไดข้คะแนนดน) เมรซึ่อเรนำคข้คุ้นเคย กรับคนนำศรัพทนทนซึ่เกนซึ่ยวขข้องกรับเรรซึ่องงนำนหลนำยๆ คนนำ หนำกไมส่มนเวลนำมนำก อนำจเนข้นไปทนซึ่คนนำศรัพทนทนซึ่ปรนำกฏอยส่ผู้เกรอบทคุ้กครรันี้งในกนำรสอบ ตนำม Link http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-07/nakayama.pdf (2) ใหข้ขซนี้นอยส่ผู้กรับคนนำทนซึ่เรนำรข้ผู้ควนำมหมนำยแนส่นอน ใชข้เพรซึ่อหนำควนำมหมนำย รวมทรันี้งหมดของประโยค หลรังจนำกนรันี้นสรคุ้ปควนำมหมนำยจนำกประโยค อรซึ่นทนซึ่เรนำรข้ผู้ควนำมหมนำยศรัพทนนข้อยกวส่นำ ตรัวอยส่นำงเชส่น หนำกบทสนทนนำเกริดขซนี้นทนซึ่รข้นำนอนำหนำร พนรักงนำนเสรริฟจะถนำมวส่นำมนใคร ตข้องกนำรพนำยแอปเปริลเปล็น dessert หรรอของหวนำน แตส่ไมส่ใชส่ desert หรรอทะเลทรนำย

(14)

กนำรสอบ TOEIC นรันี้นถผู้กจนนำกรัดเวลนำ แมข้วส่นำจะอนคุ้ญนำตใหข้เรนำนนนำพจนนำณคุ้ กรมเขข้นำไดข้ แตส่กล็จะไมส่มนเวลนำพอทนซึ่จะหนำควนำมหมนำยศรัพทนไดข้ทคุ้กคนนำ ใน ทนำงกลรับกรัน เรนำตข้องสนำมนำรถหนำควนำมหมนำยของคนนำศรัพทนหรรอ idiom ทนซึ่ ไมส่รข้ผู้โดยใชข้ context หรรอบรริบทแทน สรคุ้ปครอใหข้ใชข้คนนำและขข้อมผู้ลทนซึ่ใหข้มนำ เทส่นำนรันี้น ในสส่วนของกนำรฟรัง เนรซึ่องจนำกไมส่มนภนำษนำทนำงรส่นำงกนำยหรรอขข้อมผู้ลทนซึ่ ไดข้จนำกกนำรมอง เพรซึ่อชส่วยใหข้เรนำหนำควนำมหมนำยของคนนำศรัพทน เรนำตข้อง สนใจกรับสองสส่วน อรันไดข้แกส่ tone หรรอนนนี้นำเสนยง และชส่องของคนนำ กรริยนำ(verb tenses) และ tone หรรอนนนี้นำเสนยงเองกล็ไมส่เหมรอนกรับ accent หรรอสนนำเนนยงครรับ

Accent หรรอสนนำเนนยง นรันี้นครอแนวทนซึ่ผข้ผู้คนพผู้ดจนำกทนซึ่ตส่นำงๆ อยส่นำลรม วส่นำ “I” ในคนนำวส่นำ TOEIC นรันี้นยส่อมนำจนำก “International” หรรอ

นนำนนำชนำตริ นรัซึ่นหมนำยควนำมวส่นำสส่วนของกนำรฟรังในกนำรสอบนรันี้นจะมนเสนยง จนำกทรันี้งคนอเมรริกรัน ออสเตรเลนย อรังกฤษ และแคนนำดนำ

สส่วน tone หรรอนนนี้นำเสนยง นรันี้นเปลนซึ่ยนระดรับเสนยง(สผู้งหรรอตนซึ่นำ) ใชข้ เพรซึ่อแสดงกนำรถนำมคนนำถนำม กนำรยรนยรัน(affirmation) และกนำร

(15)

สส่วนขข้อแนะนนนำอรซึ่นครอ verb tenses หรรอชส่องคนนำกรริยนำ หรรอกนำร เปลนซึ่ยนรผู้ปคนนำกรริยนำ ซซซึ่งแสดงใหข้เหล็นวส่นำสริซึ่งนรันี้นเกริดขซนี้นแลข้ว หรรอกนนำลรังจะ เกริด และผข้ผู้ทนนำกนำรทดสอบตข้องกนำรใหข้แนส่ใจวส่นำผข้ผู้เขข้นำสอเหล็น ดรังนรันี้นเรนำ ตข้องเขนยนทคุ้กสริซึ่งทนซึ่เรนำไดข้ยรินลงบนกระดนำษ โดยเฉพนำะในเรรซึ่องของเวลนำ ตรัวอยส่นำงเชส่น yesterday, last week, within a moth, tomorrow, in a couple of days, soon, shortly, it won’t be long และอรซึ่นๆ

8. ฝฝึกการฟดังการพถูดภาษาอดังกฤษทรที่ความเรป็วระดดับการสนทนา เนรซึ่องจนำกกนำรทดสอบจนนำกรัดเวลนำ และไมส่มนกนำรเปริดซนนี้นำ เรนำตข้องจด ขณะฟรังบทสนทนนำนนนี้ อยส่นำพยนำยนำม เขนยนทคุ้กอยส่นำงทนซึ่เรนำไดข้ยริน ไมส่สนำมนำรถทนนำไดข้ทรันครรับ แมข้จะเปล็นเจข้นำของภนำษนำ เองกล็เถอะ ลองภนำษนำไทยกล็แลข้วกรัน แตส่ใหข้เขนยนเปล็นคนนำยส่อแทนตนำมทนซึ่เรนำ เขข้นำใจ พยนำยนำมจดเรรซึ่องของสถนำนทนซึ่ รนำยละเอนยด เวลนำ และวรันทนซึ่ ชรซึ่อ และ ชส่องคนนำกรริยนำ สส่วนนนนี้เองใชข้เวลนำ เรนำตข้องอดทน และฝซกกนำรฟรังบทสนทนนำ ภนำษนำอรังกฤษดข้วยสนนำเนนยงทนซึ่แตกตส่นำงกรัน เพรซึ่อทนซึ่จะใหข้คข้คุ้นเคยกรับสนนำเนนยงทนซึ่แตกตส่นำงกรัน สนำมนำรถศซกษนำไดข้จนำก Link https://www.bloombergradio.com/ ซซซึ่งมนขข้อดนตส่นำงๆ ดรังนนนี้

(16)

คนจรัดรนำยกนำรพผู้ดไดข้ชรัดเจนมนำก

โมษณนำเดริมจะเลส่นซนนี้นำครรันี้งแลข้วครรันี้งเลส่นำ และมรักจะมนคนนำศรัพทนทนซึ่

เกนซึ่ยวขข้องกรับธคุ้รกริจ

มรักบอกเวลนำระหวส่นำงรนำยกนำร เชส่น “It’s 58 past the hour, now”

หรรอผส่นำนชรัซึ่วโมงไปแลข้ว 58 นนำทน ใหข้ตรวจสอบเวลนำบนหนข้นำจอ คอมพริวเตอรนเมรซึ่อไดข้ยรินกนำรบอกเวลนำ เพรซึ่อใหข้แนส่ใจวส่นำเรนำไดข้ยรินกนำร บอกเวลนำอยส่นำงถผู้กตข้อง หนำกตนำมไมส่ทรันในตอนแรก ใหข้เรริซึ่มจนำกวริดนโอทนซึ่สนำมนำรถเลส่นซนนี้นำไดข้ เชส่นกนำร สรัมภนำษณน อยส่นำกลรัวทนซึ่จะเปริดบทกนำรพผู้ด(ตรัวหนรังสรอทนซึ่บรรยนำยกนำรพผู้ดทคุ้กคนนำ พผู้ดในวริดนโอ) 9. ททาความเขช้าใจคทาพถูดทรที่บอกคทาสดัที่งการททาขช้อสอบกส่อนททาการสอบ ในสส่วนของกนำรสอบกนำรฟรัง เรนำจะไดข้ยรินคนนำสรัซึ่งกส่อนจะเปริดคนนำพผู้ดของ คนนำถนำม กนำรรข้ผู้คนนำสรัซึ่งเหลส่นำนนนี้กส่อนเรริซึ่มสอบจรริง หมนำยควนำมวส่นำเรนำไมส่ตข้อง สนใจคนนำสรัซึ่งนนนี้มนำกระหวส่นำงกนำรสอบ และยรังสนำมนำรถใชข้เวลนำทนซึ่เหลรอเพรซึ่อดผู้ คนนำถนำมในสส่วนของกนำรเขนยนไดข้ ตส่อไปครอคนนำพผู้ดคนนำสรัซึ่งสนนำหรรับสส่วนกนำร สอบกนำรฟรัง

“You will hear ten short talks given by a single speaker. For each short talk, read the three questions and the four

(17)

answer choices that follow each question. Select the most

appropriate answer. Mark your answer by circling(A), (B), (C), or (D).. You will hear each short talk only one.” หรรอ

“คคุ้ณจะไดข้ยรินคนนำพผู้ดสรันี้นๆ จนำกคนพผู้ดคนเดนยว สนนำหรรับคนนำพผู้ดสรันี้นๆ ใหข้ดผู้ คนนำถนำม 3 ขข้อ ทนซึ่มนำพรข้อมกรับตรัวเลรอก 4 ตรัวเลรอก ทนซึ่ตนำมคนนำถนำมแตส่ละ คนนำถนำมมนำ ใหข้เลรอกคนนำตอบทนซึ่เหมนำะสมทนซึ่สคุ้ด เลรอกคนนำตอบโดยวงกลม (A), (B), (C), หรรอ (D) คคุ้ณจะไดข้ยรินคนนำพผู้ดสรันี้นๆ เพนยงครรันี้งเดนยว” และ

“Questions 71 through 73 refer to the following report talk/conversation.” หรรอ “คนนำถนำมขข้อ 71 ถซงขข้อ 73 อข้นำงถซงกนำรพผู้ดรนำยงนำน/สนทนนำตส่อไปนนนี้ ในทนซึ่สคุ้ด บทสนทนนำ หรรอคนนำพผู้ดจะเรริซึ่ม ผข้ผู้พผู้ดจะไมส่ใชส่คนเดริมกรับทนซึ่บอก วริธนทนนำขข้อสอ เมรซึ่อเปลนซึ่ยนผข้ผู้พผู้ดกล็หมนำยควนำมวส่นำเรนำตข้องเรริซึ่มจด มรักจะมนคนนำถนำมทรัซึ่วไป แตส่คนนำถนำมอรซึ่นกล็จนนำเพนำะเจนำะจงไป นรัซึ่น หมนำยควนำมวส่นำเรนำตข้องจดใหข้ดน โดยเฉพนำะเมรซึ่อไดข้ยริน วรันทนซึ่ ตรัวเลข สถนำนทนซึ่ ตนนำแหนส่ง ชรซึ่อ หรรออนำชนพ เปล็นสริซึ่งไมส่งส่นำย แตส่หนำกเตรนยมตรัวมนำดนกล็จะทนนำไดข้ครรับ

(18)

10. เตรนยมตรัวสนนำหรรับเสนยงทนซึ่แยส่ และอนำกนำศแยส่ ใหข้ตระหนรักวส่นำ เสนยงระหวส่นำงกนำรสอบอนำจไมส่ชรัดเทส่นำกรับเสนยงจนำก คอมพริวเตอรนของเรนำ นรัซึ่นครอเรนำอนำจเจอกรับเสนยงทนซึ่เบนำเกรินไป หรรอไมส่ ใชส่เสนนงทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ด ใหข้เผรซึ่อไวข้ โดยกนำรเบนำเสนยงคนนำถนำมทนซึ่เรนำกนนำลรังฝซก เพรซึ่อสรข้นำงควนำมเคยชรินครรับ ความจรมิง 5 ขช้อทรที่ตช้องรช้ถูเกรที่ยวกดับ TOEIC 1. คะแนนสอบมรไวช้สทาหรดับนายจช้าง คะแนน TOEIC จะแสดงใหข้ นนำยจข้นำงรข้ผู้วส่นำเรนำเขข้นำใจภนำษนำอรังกฤษทนซึ่เกนซึ่ยวกรับเรรซึ่องงนำนดนเพนยงใด ใน ดข้นำนของกนำรพผู้ดและกนำรเขนยน ในสนนำเนนยงทนซึ่แตกตส่นำงกรัน ไป(อรังกฤษ, อเมรริกนำ, ออสเตรเลนย, แคนนำดนำ) 2. ใชช้เงรืที่อนไขบรมิบท TOEIC มรักจะใหข้บรริบท เงรซึ่อนงนนำ และใบข้เปรย เพรซึ่อใหข้คนนำตอบทนซึ่ดนทนซึ่สคุ้ด หนข้นำทนซึ่ของเรนำครอตข้องหนำใหข้เจอ 3. เตรรยมตดัวสทาหรดับสภาวะการสอบทรที่แตกตส่างกดัน สภนำวะกนำรสอบ TOEIC เชส่น เวลนำ อคุ้ณหภผู้มริ และคคุ้ณภนำพเสนยงทนซึ่แยส่ มนผลตส่อกนำร สอบอยส่นำงมนำก เปล็นกนำรดนทนซึ่เตรนยมพรข้อมใหข้ดนทนซึ่สคุ้ดสนนำหรรับสริซึ่งเหลส่นำนนนี้ 4. เกป็บผลคะแนนของเราไวช้ ศผู้นยนกนำรสอบทนำงกนำรจะไมส่เกล็ผลกนำร สอบไวข้เกรินสองปน และไมส่เกล็บผลกนำรสอบไวข้ใหข้ 5. เราจะททาคะแนนไดช้ดรขฝึขึ้นทนุกครดัขึ้งทรที่ฝฝึกการททาขช้อสอบ TOEIC นรันี้น นนนำมนำใชข้กรับนำงบรริษรัท เพรซึ่อเปล็นอคุ้ปกรณนในกนำรเรนยนรข้ผู้ นรัซึ่นหมนำยควนำม

(19)

วส่นำ แคส่เพนยงทนนำกนำรทดสอบจะทนนำใหข้พนรักงนำนพรัฒนนำภนำษนำอรังกฤษ ควรใชข้เรรซึ่องนนนี้มนำเปล็นประโยชนนแกส่ตรัวเรนำ และจะรข้ผู้วส่นำเมรซึ่อฝซกกนำร ทดสอบแตส่ละครรันี้งกล็ครอกนำรพรัฒนนำไปในตรัว ครดับ จากทดัขึ้งหมดขช้างตช้น ผมหวดังวส่าสมิที่งทรที่ไดช้เรรยบเรรยงมาคงเปป็นประโยชนน์ไมส่ มากกป็นช้อยแกส่ผช้ถูสนใจ หากมรอะไรเพมิที่มเตมิมกป็จะนทามาลงอรกครดับ

Cook 17/01/60

References

Related documents

However, according to Tenscher et al (2016), these attempts are either based on literature reviews or observations and this does not take into account

The extract with only the purified form with a lutein content of known concentration and a pure crystalline lutein isolated from marigold flower is allowed for food

Time-out: A time-out process provides a final opportunity for core measure review. prior to the

14 100 CARLING RACING TEAM +11 JOEY LOGANO KURT BUSCH.. 15 99 TEAM GONNAWIN 2 +11 JOEY LOGANO

Assuming leaf hydraulic capacitance to be equal, species reaching the TLP at a low relative water content demonstrate greater drought tolerance: the ability to endure reductions in

1999 - 2000 Rosemead Graduate School of Psychology Los Angeles, California. Teaching Assistant for Family Psychology

Cloud computing involves deploying groups of remote servers and software networks that allow centralized data storage and online access to computer services or resources. In

A whole-home system supports three Wireless Joey receivers (using one Wireless Joey Access Point) or four Wireless Joeys (using two Wireless Joey Access Points).. See