นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

นโยบาย

/

แผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปงบประมาณ

.

.

๒๕๕๒

-

๒๕๕๔

ความนํา ทรัพยากรบุคคลนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบุคลากรจะเปนผูผลักดันให ภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดังนั้นการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มี สมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงคและมี ทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย จะทําใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมหิดลไดปรับเปลี่ยนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ ตางๆ รวมทั้งนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่จะนํามหาวิทยาลัยมหิดลใหติดอับดับ๑ใน๑๐๐มหาวิทยาลัยโลก จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานและ ผลิตผลงานที่เปนประโยชนตอหนวยงานมหาวิทยาลัยสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเปนการเตรียมความพรอม ของบุคลากรใหสามารถรองรับและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตอีกดวยดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยดังนี้ นโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆมีบทบาทและหนาที่ดังนี้ ๑. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุมทุกระดับอยางทั่วถึงตอเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสรางจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงคได อยางเหมาะสมรวมทั้งการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ๒. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุงใหมีความรูความสามารถทักษะตลอดจนมีคานิยม คุณธรรมและทัศนคติที่ถูกตองทันสมัยสามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและรองรับการ เปลี่ยนแปลงในอนาคต และใหถือวาการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุนเพื่อความเจริญกาวหนาของ มหาวิทยาลัยโดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไวเปนการเฉพาะอยางเหมาะสมและกําหนดสัดสวนระยะเวลาในการ ฝกอบรมในรอบปงบประมาณอยางชัดเจน ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหมีความรวมมือในการสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางทั่วถึงและมีความสอดคลองกับความตองการอยาง แทจริง วัตถุประสงค ๑. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถทักษะที่สําคัญและจําเปน เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวิสัยทัศนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

(2)

๒. เพื่อเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานในหนาที่ และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต ๓. เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดี และถูกตองใหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ มหาวิทยาลัยมุงหวัง ๔.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะไดใชประโยชนในปจจุบันหรือในอนาคตทั้งนี้เพื่อ เปนการเตรียมความพรอมใหกับ“คนเกง” (Talent ) แนวทางดําเนินการ ๑. มหาวิทยาลัยและสวนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของสวนงาน ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรตาม เปาหมายและภารกิจหลักของสวนงานโดยเนนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหเกิดการเรียนรูที่สมดุลยทั้งการ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบตางๆอาทิเชนการฝกอบรม, การศึกษาตอ, การประชุมและสัมมนา เปนตนและ การสรางกลไกในการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหกับบุคลากรเชนการเรียนรูผานทาง Internet /Intranet,

การแลกเปลี่ยนเรียนรู, การจัดการความรู (Knowledge Management), การพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง(CQI), การ พัฒนาศักยภาพในกลุมอาชีพและการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) โดยใหหัวหนาสวนงานและผูบังคับบัญชาทุก ระดับมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาดวยวิธีการตางๆเพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถ /ความรอบรูใน งานที่เกี่ยวของรวมทั้งกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหมีการพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องเปนตน ซึ่งมิไดจํากัด เฉพาะการจัดอบรมเทานั้นเพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริงจากการฝกฝนและจากประสบการณที่แอบแฝง อยูในตัวบุคคลมาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน ทั้งนี้โดยใหสวนงานจัดทําแผนพัฒนา บุคลากรและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอยางเหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลการ พัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบขอบกพรองและนํามาปรับปรุงในการพัฒนาบุคลากรที่ เหมาะสมในโอกาสตอไป ๒. มหาวิทยาลัยและสวนงานสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้นโดยการไป เพิ่มพูนความรูและประสบการณในรูปแบบตางๆ เชนการไปศึกษาฝกอบรมดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูน ความรูทางวิชาการการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการการไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการ พัฒนาบุคลากรการไปประชุมสัมมนาหลักสูตรตางๆที่องคกรภายนอกจัดทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่จะให ความรูใหมๆเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเพื่อกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา ๓. มหาวิทยาลัยกําหนดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูทักษะในดานตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสวนที่เปนความตองการโดยรวมในระดับมหาวิทยาลัยและสวนงานสามารถกําหนดโครงการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสวนที่เปนความตองการเฉพาะของสวนงานไดเองโดยใหสอดคลองกับความจําเปนทิศทางและ เปาประสงคเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๕๑พบวายังมิไดกําหนดในสวนของการพัฒนาเพื่อหลอหลอมใหบุคลากรของ มหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมุงหวังเพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ มหาวิทยาลัยประกอบกับมหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดกําหนดคานิยมหลัก - วัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัย (Mahidol University Core Values & Organization Culture) แลวจึงเห็นสมควรเพิ่มเติมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

(3)

เสริมสรางวัฒนธรรมองคการในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔เพื่อ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมหลักและสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นแผน เสนทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะประกอบไปดวย ๕แนวทางดังนี้

๑) การเสริมสรางคานิยมหลักและสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core Values /Organization Culture & Core Competency) เพื่อหลอหลอมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจในคานิยมหลักของ มหาวิทยาลัยรวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงคและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยมุงหวังรวมทั้งเพื่อใหบุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี ตอมหาวิทยาลัยซึ่งการพัฒนาบุคลากรในสวนนี้ควรเปนหนาที่รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและสวนงาน โดยพัฒนา ตามคานิยมหลักและสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยดังนี้

คานิยมหลัก - วัฒนธรรมองคการ (Mahidol University Core Values & Organization Culture) - Mastery (เปนนายแหงตน) - Altruism (มุงผลเพื่อผูอื่น) - Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง) - Integrity (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม) - Determination (แนวแนทํากลาตัดสินใจ) - Originality (สรางสรรคสิ่งใหม) - Leadership (ใฝใจเปนผูนํา) สมรรถนะหลัก (Core Competency) - ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) - การมุงผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation) - ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) - การทํางานเปนทีม (Teamwork)

- การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (Systematic Job Planning)

ทั้งนี้ในสวนของสมรรถนะหลัก (Core Competency) มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคในการนํามาใชเพื่อ การพัฒนาบุคลากรโดยมหาวิทยาลัยกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวนหนึ่งเพื่อใหสวนงานนําไปใช โดยสวนงานสามารถกําหนดสมรรถนะหลักเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมทั้งนี้มหาวิทยาลัยและสวนงานควรมีการ ประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรเพื่อใหการพัฒนามีความสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา และเพิ่ม สมรรถนะใหกับบุคลากร

๒) การพัฒนาความรู/ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge / Functional area Knowledge) เปน การพัฒนาความรูความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ (ตามแตละตําแหนงงาน)ให บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพซึ่งการพัฒนาดังกลาวควรพัฒนาในเรื่องตางๆเชน

(4)

๒.๑) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (มหาวิทยาลัยและหรือสวนงานรับผิดชอบดําเนินการ) - การจัดการเรียนการสอนเชนการจัดทําแผนสอนการสรางหลักสูตรเทคนิคการสอนการ ประเมินผลการสอนการใชสื่อการสอนการสัมมนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน - การพัฒนาวิชาการเชนหลักการเขียนตําราหลักการเขียนโครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัย - การใหคําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา - การพัฒนาในสวนอื่นๆที่เกี่ยวของกับสายวิชาการเชนความรูเฉพาะดานในสาขาตางๆ ๒.๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ควรเปนหนาที่ของสวนงาน) - กลุมตําแหนงสนับสนุนวิชาการและกลุมตําแหนงสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ เชนแพทยพยาบาล ทันตแพทยเภสัชกรฯลฯ - กลุมตําแหนงสนับสนุนทั่วไปเชนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปนักทรัพยากรบุคคลเจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักประชาสัมพันธฯลฯ โดยการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพหรือเทคนิควิธีการวิทยาการใหมๆตามตําแหนงงานนั้นๆ เชนตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลควรไดรับการพัฒนาในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆนักวิชาการ เงินและบัญชีควรไดรับการพัฒนาทางดานการเงินและบัญชีเปนตนทั้งนี้อาจทําไดหลายแนวทางเชนการสอนงาน

(Coaching), ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring), การไปปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น (Attachment Working), การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน (Job Rotation), การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management), การจัดอบรมในองคกร (In - house Training) หรือการสงไปอบรมณหนวยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ (Public Training) โดยการ พัฒนาในสวนนี้ควรเปนหนาที่ของสวนงานที่จะจัดหรือเปดโอกาสใหมีการพัฒนาตามรูปแบบตางๆดังกลาวขางตน อาทิเชนเรื่องตางๆดังนี้ - ความรูดานการเงินและบัญชี - ความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคล - การใหคําปรึกษานักศึกษา - การทําสื่อประชาสัมพันธ - การจัดทํางบประมาณ - การฝกอบรมในเรื่องตางๆที่จําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามตําแหนงนั้นๆ ฯลฯ

๓) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เปนการพัฒนาเพื่อให บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาการทํางานรวมกับผูอื่น (ทีมงาน) เพื่อใหเกิดการทํางานแบบ มีสวนรวมการพัฒนาดานเจตคติคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขตลอดจนเกิด ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวโดยสวนงานควรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการซึ่งควรพัฒนา ทักษะในเรื่องตางๆเชน - ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม - ทักษะดานภาษาอังกฤษ - การพัฒนาเจตคติคุณธรรมจริยธรรม

(5)

- การทํางานเปนทีม - การพัฒนาบุคลิกภาพ - การสื่อสารการประสานงาน ฯลฯ ๔) การพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ (General Management) เปนการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในดานการบริหารจัดการทั่วไปเพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรที่กําลังจะกาวสูตําแหนงบริหาร หรือบุคลากรสายบริหารที่กําลังจะกาวสูการเปนผูบริหารในระดับที่สูงขึ้นใหมีศักยภาพที่เหมาะสมตอการดํารง ตําแหนงทางการบริหารในเรื่องตางๆเชน - การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) - ทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)

- เครื่องมือการบริหารจัดการตางๆ (Tool & Technical Management) - การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership) เปนตน

ทั้งนี้การพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการนี้ มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบดําเนินการโดยไดกําหนด หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูบริหารจํานวน๒หลักสูตร/ระดับไดแก

๑. หลักสูตรการพัฒนาทักษะผูดํารงตําแหนงบริหาร (Supervisor Course)

๒. หลักสูตรการเตรียมและพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Executive Development Program: MU-EDP ) (หลักสูตรรวมกับวิทยาลัยการจัดการ)

๕) การพัฒนาเพื่อกาวสูการเปนผูนํา (Leadership) เปนการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ใหเปนผูที่มีความพรอมและมีคุณลักษณะในการเปนผูนําที่ดีสามารถนํามหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศน/พันธกิจและ เปาหมายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไวไดอันไดแกการพัฒนาในดานตางๆดังนี้ - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) - การพัฒนาวิสัยทัศน (Visionary Strategy) - ทักษะความเปนผูนํา (Leadership Skill) - การสรางสรรคสิ่งใหม (Innovation) ) เปนตน ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรเพื่อกาวสูการเปนผูนํานี้มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยการจัดการ) จะรับผิดชอบ ดําเนินการโดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Advance Management Program : AMP) (หลักสูตรจาก วิทยาลัยการจัดการ)

ซึ่งจากแนวทางการดําเนินการขางตนสามารถสรุปเปนแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ไดดังแผนภาพตอไปนี้

(6)

Development Roadmap

- - Public Training - - Seminar - - Workshop - - Symposium - - Research - - Training - - Visiting - - Subbatical Leave -- Integrity - Mastery

- Achievement Motivation - Altruism

- Responsibility - Harmony

- Teamwork - Integrity

- Systematic Job Planning - Determination

- Originality

- Leadership

Core Value /Organization Culture Core Competency Leadership General Management Decision Making Problem Solving Strategic Planning etc.

People Skill/Self Development Computer Skill, Language Skill, Moral & Ethic,

Teamwork, Interactive, Personality, Communication, Coordinate etc.

Job Knowledge / Functional area Knowledge

Academic Staff Supporting Staff

- Learning & Teaching Management - Budget Planing

- Instructional media - Human Resource Knowledge

- Guidance - Consultation

- Research - PR etc.

- Presentation etc. Functional Training

- Change management - Visionary Strategy - Leadership Skill - Innovation etc. MU – EDP Course MU – AMP Course Academic Skil l Mana g ement Skill Supervisor

(7)

แผนงาน / โครงการพัฒนาบุคลากร แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) (ทั้งนี้ยังไม รวมถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของแตละสวนงานที่จะจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสวนงานนั้นๆ) ซึ่ง ประกอบดวยโครงการตางๆดังนี้ แผนงาน/โครงการ ประเภท แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย แผนงาน/โครงการการพัฒนา บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี Core Value /Organization Culture &

Core Competency ๑. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม กลุมเปาหมายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน อุดหนุน) ที่บรรจุใหมหรือรับโอนเขามา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา๑ป จํานวนประมาณ๒๐๐คน/รุน (๒รุน/ป)* ๑. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม องคกรสําหรับบุคลากรสํานักงาน อธิการบดี กลุมเปาหมาย บุคลากรในสํานักงาน อธิการบดีทุกระดับ จํานวน ประมาณ๑๒๐คน/รุน (๔รุน และกลุม Change Agent ๑รุน) ๒. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม กลุมเปาหมายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน อุดหนุน) ที่บรรจุใหมหรือรับโอนเขามา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา๑ป จํานวน ประมาณ๒๐๐ คน/รุน (๒รุน/ป)* Job Knowledge / Functional area

Knowledge ๑.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย มหาวิทยาลัยมหิดล (Young Staff) กลุมเปาหมาย เปนบุคลากรที่ปฏิบัติ หนาที่อาจารยในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ยังไมเคยเขารับการอบรมโครงการพัฒนา อาจารยใหมมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ประมาณ๔๐คน/รุน (๓รุน/ป) ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรกองการ เจาหนาที่ กลุมเปาหมายบุคลากรทุกคนในกอง การเจาหนาที่ จํานวน ประมาณ๔๘คน ๒. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา เครือขายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมเปาหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนงานตางๆ จํานวนประมาณ๑๐๐คน/รุน (๕รุน/ป)* * หมายเหตุ : จํานวนนี้รวมถึงบุคลากรจากสวนงานตางๆและบุคลากรสํานักงานอธิการบดี

(8)

แผนงาน/โครงการ ประเภท แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย แผนงาน/โครงการการพัฒนา บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี Job Knowledge / Functional area

Knowledge (ตอ) ๒. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา เครือขายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมเปาหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนงานตางๆ จํานวนประมาณ๑๐๐คน/รุน (๕รุน/ป)* ** การพัฒนาบุคลากรในดานนี้ สามารถทําไดโดยการฝกอบรมจาก การปฏิบัติงานจริง (On the job training)โ ด ย หั ว ห น า ง า น เ ป น ผู ถายทอดและสอนแนะเทคนิคตางๆ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึง วิธีการทํางานที่ถูกตองเหมาะสม หรือ การสงบุคลากรไปอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก (ภาครัฐ/เอกชน) ** People Skill/Self Development ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพงานและ

สรางโอกาสความกาวหนาในสาย อาชีพ กลุมเปาหมายบุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการ) ระดับ ๕ – ๗หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สายสนับสนุน จํานวนประมาณ๒๐๐คน* ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพงานและ สรางโอกาสความกาวหนาในสาย อาชีพ กลุมเปาหมายบุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการ) ระดับ ๕ – ๗หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สายสนับสนุน จํานวนประมาณ๒๐๐คน* ๒. โครงการอบรมนพลักษณเพื่อ ความสุขในงานและชีวิต กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกระดับใน สํานักงานอธิการบดี จํานวนประมาณ๓๐คน/รุน (๒รุน/ป) ๓. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกระดับใน สํานักงานอธิการบดี จํานวนประมาณ๑๐๐คน/รุน (๒รุน/ป) * หมายเหตุ : จํานวนนี้รวมถึงบุคลากรจากสวนงานตางๆและบุคลากรสํานักงานอธิการบดี

(9)

แผนงาน/โครงการ ประเภท แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย แผนงาน/โครงการการพัฒนา บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี

People Skill/Self Development (ตอ) ๔. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการปฏิบัติงาน(English for Supporting Staff) กลุมเปาหมายบุคลากรจากกองตางๆที่ หนวยงานพิจารณาสงเขารับการอบรม ตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน จํานวน กลุมละประมาณ๔๐คน (แบงเปน ๓ กลุมไดแก Beginners, Intermediate, Upper - Intermediate)

๕. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ IT บุคลากรสํานักงานอธิการบดี กลุมเปาหมายบุคลากรจากกองตางๆที่ หนวยงานพิจารณาสงเขารับการอบรม ตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน จํานวน หลักสูตรละประมาณ๔๐คน (แบงเปน๕หลักสูตรไดแก Microsoft Word / Excel / Access / Power Point/ Macromedia Dreamweaver ) ๖. โครงการกิจกรรม๕สสํานักงาน อธิการบดี กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกคนใน สํานักงานอธิการบดี จํานวนประมาณ๔๘๐คน General Management ๑. โครงการพัฒนาทักษะผูดํารง ตําแหนงบริหาร (Supervisor Course) กลุมเปาหมาย บุคลากรสายสนับสนุน (หัวหนางาน ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะสถาบัน) ที่ไดรับแตงตั้ง ตามขอบังคับใหม (ว.๔) จํานวนประมาณ๔๐คน /รุน (๒รุน/ป)* ๑. โครงการพัฒนาทักษะผูดํารง ตําแหนงบริหาร (Supervisor Course) กลุมเปาหมาย บุคลากรสายสนับสนุน (หัวหนางาน ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะสถาบัน) ที่ไดรับแตงตั้ง ตามขอบังคับใหม (ว.๔) จํานวนประมาณ๔๐คน /รุน (๒รุน/ป)* * หมายเหตุ : จํานวนนี้รวมถึงบุคลากรจากสวนงานตางๆและบุคลากรสํานักงานอธิการบดี

(10)

๑๐

แผนงาน/โครงการ ประเภท แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย แผนงาน/โครงการการพัฒนา บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี ๒. โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) กลุมเปาหมาย ผูบริหารระดับตางๆของ สวนงานหรือผูที่สวนงานตองการพัฒนา ศักยภาพทางการบริหารเพื่อใหดํารง ตําแหนงบริหารในอนาคต จํานวนประมาณ๔๐คน /รุน* ๒. โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) กลุมเปาหมาย ผูบริหารระดับตางๆของ สวนงานหรือผูที่สวนงานตองการพัฒนา ศักยภาพทางการบริหารเพื่อใหดํารง ตําแหนงบริหารในอนาคต จํานวนประมาณ๔๐คน /รุน* Leadership ๑. โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัย (AMP) กลุมเปาหมาย คณบดี / ผูอํานวยการ / รองคณบดี / รองผูอํานวยการ คณะ สถาบันศูนยสํานักวิทยาลัย จํานวน ประมาณ๔๐คน /รุน* ๑. โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัย (AMP) กลุมเปาหมาย คณบดี / ผูอํานวยการ / รองคณบดี / รองผูอํานวยการ คณะ สถาบันศูนยสํานักวิทยาลัย จํานวน ประมาณ๔๐คน /รุน* * หมายเหตุ : จํานวนนี้รวมถึงบุคลากรจากสวนงานตางๆและบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้โครงการฝกอบรมที่กําหนดขึ้นนี้ สอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดลดังนี้ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ชื่อโครงการ หมายเหตุ ๑. สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence) - สรางและสนับสนุนนักวิจัยให มีประสิท ธิภาพ คุณ ธ ร ร ม จริยธรรมและมีทักษะการวิจัย เปนที่ยอมรับในระดับสากล - การเขียนโครงการวิจัย เพื่อใหไดรับทุน - การเขียนโครงการวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพ - โครงการพัฒนาอาจารย และนักวิจัยประจําการดาน จริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิจัย - โครงการอบรมดานความ ปลอดภัยและชีวอนามัย ดานการวิจัย ดําเนินการรวมกับ กองบริหารงานวิจัย

(11)

๑๑

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ชื่อโครงการ หมายเหตุ

๒. สรางองคกรแหงการเรียนรูและ

ความเปนเลิศทางวิชาการ(Teaching

and Learning Excellence)

- พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให มีความสามารถในวิชาชีพและมี ศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต - โครงการพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล (Young Staff) (จํานวน๓รุน/ป) ดําเนินการรวมกับ กองบริการการศึกษา ๓. สรางความเปนเลิศในการบริการ สุขภาพและบริการวิชาการ (Health

Care and Service Excellence)

- สงเสริมก าร บ ริการ ดาน การแพทยใหเปนศูนยกลางดาน วิชาการระดับนานาชาติ **เปนโครงการที่ตองไดรับ การสนับสนุนจากสวนงาน ** ๔. สรางความเปนสากล (Internationalization) - พัฒนาและสงเสริมนักศึกษา และบุคลากรใหมีความสามารถ สูระดับสากล - โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการ ปฏิบัติงาน (English for Supporting Staff) โ ค ร ง ก า ร สํ า ห รั บ บุคลากรสํานักงาน อธิการบดี ๕. ประสานความหลากหลาย (Harmony in Diversity) - ปลูกฝงความภักดีและภูมิใจ ใ น ค ว า ม เ ป น ม หิ ด ล ใ ห แ ก คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา - ป ลูกฝงคานิย ม ห ลัก ข อ ง มหาวิทยาลัยใหเปนวัฒนธรรม องคกร - พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนที่ ใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข - โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ บุคลากรใหม (จํานวน ๒รุน/ป) - โครงการเสริมสราง วัฒนธรรมองคกรสําหรับ บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก ง า น อธิการบดี (จํานวน๕รุน) - โครงการกิจกรรม๕ ส สํานักงานอธิการบดี โครงการสําหรับ บุคลากรสํานักงาน อ ธิ ก า ร บ ดี แ ล ะ สวนงาน ๖. สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเปน

พื้นฐาน ( ICT Based University)

- พัฒนาระบบสารสนเทศและ คลังขอมูลเพื่อการบริหารอยางมี ประสิทธิภาพ - การฝกอบรมเพื่อรองรับ ก า ร ใ ช โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ปรับปรุงระบบฐานขอมูล โดยใช SAP ๗.ก า ร ใ ช ท รั พ ย า ก ร ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด ( Resource Optimization) - สรางความสมดุลระหวาง ทรัพยากรบุคคลและภาระงาน - สนับสนุนและผลักดันใหมี การใชทรัพยากรอยางคุมคา - โครงการพัฒนาผูบริหาร ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (AMP) - โครงการพัฒนานักบริหาร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล (MU-EDP)

(12)

๑๒

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ชื่อโครงการ หมายเหตุ ๗.ก า ร ใ ช ท รั พ ย า ก ร ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด ( Resource Optimization) (ตอ) - บริหารงบประมาณการเงิน แ ล ะ ท รั พ ย สิ น อ ย า ง มี ประสิทธิภาพประสิทธิผล - นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา ใชเพื่อเพิ่มสมรรถนะและเกิด ประโยชนสูงสุด - โครงการพัฒนาทักษะผู ดํารงตําแหนงบริหาร (Supervisor Course) -โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในเรื่องตางๆ - โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม น พ ลักษณเพื่อความสุขในงาน และชีวิต - โครงการพัฒนาทักษะการ ใช IT บุคลากรสํานักงาน อธิการบดี โครงการสําหรับ บุคลากรสํานักงาน อ ธิ ก า ร บ ดี แ ล ะ สวนงาน เปาหมายการดําเนินงานตามแผน .อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไดไปเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการและลา ศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๗๐เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ๒.อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขารับการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆตามภารกิจหลักของ อาจารยทั้งที่หนวยงานจัดขึ้นเองและที่องคกรภายนอกจัดทั้งภายในประเทศและตางประเทศในแตละปงบประมาณมี จํานวนไมนอยกวารอยละ๗๐เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ๓. บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขารับการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆตามภารกิจหลัก ของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่หนวยงานจัดขึ้นเองและที่องคกรภายนอกจัดรวมถึงลาศึกษาตอทั้งภายในประเทศ และตางประเทศในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๕๐เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ๔.บุคลากรสายบริหาร (คณบดีรองคณบดีผูอํานวยการฯลฯ) ของมหาวิทยาลัยที่เขารับการฝกอบรมสัมมนา หลักสูตรตางๆตามภารกิจหลักของบุคลากรสายบริหาร ทั้งที่หนวยงานจัดขึ้นเองและที่องคกรภายนอกจัดทั้ง ภายในประเทศและตางประเทศในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวารอยละ๕๐เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากร สายบริหารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ๕.บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขารับการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆเพื่อพัฒนาความรูและทักษะ ทั่วไปที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ทั้งที่หนวยงานจัดขึ้นเองและที่องคกรภายนอกจัดทั้งภายในประเทศและ ตางประเทศในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรทั้งหมดของ มหาวิทยาลัย ๕.๑หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม (ทักษะการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม ตางๆ ) ที่หนวยงานจัดขึ้นเองในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวา๑โครงการ/หนวยงาน/ป

(13)

๑๓

๕.๒หลักสูตรเกี่ยวกับภาษาและการติดตอสื่อสาร (ทักษะการใชภาษาอังกฤษ) ที่หนวยงานจัดขึ้นเองใน แตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวา๑โครงการ/หนวยงาน/ป ๕.๓หลักสูตรเกี่ยวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหมที่หนวยงานจัดขึ้นเองในแตละปงบประมาณมีจํานวน ไมนอยกวา๑โครงการ/หนวยงาน/ป ๕.๔หลักสูตรการพัฒนาเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมที่หนวยงานจัดขึ้นเองในแตละปงบประมาณมี จํานวนไมนอยกวา๑โครงการ/หนวยงาน/ป ๕.๕หลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องตางๆที่จําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ที่หนวยงานจัดขึ้น เองในแตละปงบประมาณมีจํานวนไมนอยกวา๑โครงการ/หนวยงาน/ป ๖.บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลมีกําหนดเวลาในการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลโดยเฉลี่ยไมนอยกวา๑ครั้ง /คน/ป

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

กองการเจาหนาที่จะดําเนินการติดตามผลปละ๑ครั้งโดยใหสวนงานตางๆรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากรที่ไดดําเนินการในแตละปงบประมาณและจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการ ดําเนินงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

มหาวิทยาลัยจะมี “ทรัพยากรบุคคล” ที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่จะชวยเสริมสราง และสนับสนุนในการดําเนิน ภารกิจตางๆตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ********************

(14)

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :