Forex Basic

84 

Full text

(1)FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น. FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น. © สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไม่อนุญาตให้ทําซ้ํา จัดเก็บหรือส่งต่อในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องถ่ายเอกสาร, บันทึกหรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารนี้ ไม่อนุญาตให้จัดจําหน่ายโดยวิธีการทางการค้าในรูปแบบของผลผูกพันใดๆ ในการที่จะมีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร ความรับผิดชอบในการสูญเสีย เอกสารนี้ไม่มีความผูกพันต่อกรณีอันเกิดจากการสูญเสียของบุคคลใดๆ อันเกิดจากการซื้อขาย Forex ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอ่านเนื้อหาในเอกสารนี้ ดังนั้นผู้อ่านจะต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนด้วยตนเอง 0.

(2) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น. FOREWORD ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้เฝ้าศึกษา การเคลื่อนไหวของราคา การกลับตัวของกราฟ รูปแบบทาง เทคนิ ค อย่ า งมากมาย รวมไปถึ ง การศึ ก ษาปั จ จั ย พื้ น ฐาน ซึ่ ง ก็ ต้ อ งยอมรั บ ครั บ ว่ า มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมาก การศึกษาในเรื่อ งดังกล่าวไม่ ใช่เรื่อ งง่า ยเลย ปั ญหาสําคัญที่ผมพบคือการขาดแหล่ งรวมเนื้ อหาที่เป็ นอันหนึ่ ง อันเดียวกัน ส่งผลให้ขาดการต่อยอด อันเป็นปัญหาสําคัญในการประสบความสําเร็จในตลาด เมื่อขาดการต่อยอด ส่งผลให้ไม่มีวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้น จึงเป็นผลเสียที่ผมมองว่าสําคัญมาก แม้ว่าผมจะไม่ได้มีความสามารถมากนัก แต่ผมเชื่อเสมอว่า ขั้นตอนแรกของการประสบความสําเร็จในตลาด จะต้องรวบรวมวิทยาการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ เป็ นหนึ่ งเดีย วกั น เสี ยก่ อ น นั ก ลงทุน ไม่ ส ามารถปฏิเสธความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอื่ น เพราะนั่ นหมายถึ ง การไม่เปิดรับวิทยาการใหม่ๆ ดังนั้นผมจึงเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า การแบ่งปัน จะส่งผลทําให้เกิดการประสบความสําเร็จในตลาดอย่างแน่นอน เพราะจะทําให้เกิดการต่อยอดทางความคิดได้ ไม่จํากัด อันเป็นปัจจัยสําคัญไปสู่การประสบความสําเร็จร่วมกันของนักลงทุน ผมหวังว่า E-Book จํานวน 2 เล่มนี้ จะสามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้ไม่มากก็น้อย ด้วยการรวบรวม ข้อมูลมาในระยะเวลาหนึ่ง ผมเชื่อว่านักลงทุนจะได้สานต่อข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของนักลงทุนเอง ผมถือโอกาสแจกจ่ายเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบอายุ 23 ปีบริบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมา ณ ที่นี้. Mr. Tanagool Kasemchoke ผู้จัดทํา. 1.

(3) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น. CONTENT 1. FOREX คืออะไร. 3. 2. โปรแกรม METATRADER 4. 8. 3. คําศัพท์พื้นฐาน. 20. 4. การวิเคราะห์ข่าวสาร. 34. 5. การซื้ อขายสกุลเงิน. 42. 6. INDICATOR. 45. 7. แนวรับแนวต้าน. 73. 8. OVERBOUGHT และ OVERSOLD. 77. 9. MONEY MANAGEMENT. 81. 2.

(4) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น. บทที่ 1 Forex คืออะไร. 3.

(5) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ตลาดปริวรรตเงินตราเป็นตลาดที่เปิดทําการตลอด 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 04.00 น. และจะปิดตลาด ในวันศุกร์ เวลา 04.00 น. ในการซื้อขายนั้นจะอาศัยการคาบเกี่ยวของเวลาในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ในการซื้อขาย มีตลาดปริวรรตเงินตราที่สําคัญอยู่ทั้งหมด 4 แห่งคือซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอนเเละนิวยอร์ก ซิตี้ นั่นเป็นกลไกสําคัญ ที่ทําให้ตลาดปริวรรตเงินตราสามารถเปิดทําการได้ตลอดสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องปิดทําการระหว่างสัปดาห์เหมือนเช่น กับตลาดอื่น ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เวลาในการเปิดและปิดของตลาดปริวรรตเงินตราจะ เลื่อนมาอยู่ที่วันจันทร์ เวลา 05.00 น. และจะปิดตลาดในวันศุกร์ เวลา 05.00 น. เนื่องจากการปรับเวลาออมแสง (Daylight Saving Time) ของประเทศฝั่งตะวันตก ความแตกต่ า งที่ สํ า คั ญ ของตลาดปริ ว รรตเงิ น ตราที่ มี ต่ อ ตลาดรู ป แบบอื่ น นั้ น คื อ การทํ า กํ า ไรในขาลงได้ กล่าวคือเมื่อมองเห็นโอกาสว่าราคาหรือสกุลเงินใดจะร่วงลง สามารถทําคําสั่งขายก่อนซื้อได้ นั่นหมายความว่า คุณจะใช้เงินในจํานวนที่น้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่จะซื้อในปริมาณมาก ความแตกต่างที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือ ตลาดปริวรรตเงินตรามีความยืดหยุ่นสูงกว่าตลาดหุ้นมาก คําสั่งซื้อขายที่ถูกส่งออกไป เป็นคําสั่งที่ส่งออกไป โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีผู้รับซื้อหรือผู้ยินดีขาย จึงทําให้ตลาดมีสภาพคล่องในระดับสูง ในตลาดปริวรรตเงินตรา มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน นับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การซื้อขายในตลาด ปริวรรตเงินตรานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหลากหลายอาชีพ ทั้งธนาคารมากกว่า 4,600 แห่งทั่วโลก ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเก็งกําไร จึงทําให้มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ตลอดเวลา ในตลาดปริวรรตเงินตรา มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น คื อ สกุ ล เงิ น จํ า นวนมากที่ ใ ห้ เ ลื อ กซื้ อ ขายได้ นั่ น หมายความว่ า นั ก ลงทุ น มี ตั ว เลื อ ก ในการลงทุนที่สูง เป็นตลาดที่มีการใช้ Leverage สูงมากเมื่อเทียบกับเงินทุนตั้งต้น จึงเป็นทั้งโอกาสในการทํากําไร ที่งดงามและโอกาสในการขาดทุนที่สูงกว่าปกติได้เช่นเดียวกัน จุดเด่นที่สําคัญของตลาดปริวรรตเงินตราคือ อัตราความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ กล่าวคือในตลาด หลักทรัพย์ทั่วไปนั้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นสัก 1,000 หุ้น ย่อมต้องใช้เงินในระดับสูงตามราคาหุ้นนั้น ผลกําไรที่ได้รับต่อ การลงทุนในแต่ละครั้งคอนข้างจะต่ําหรือไม่ก็ใช้เวลายาวนาน แต่ในตลาดปริวรรตเงินตรานั้นเงินลงทุนจํานวน เท่ากันสามารถสร้างอัตราความเสี่ยงและอัตราการได้รับผลกําไรที่มากกว่าได้ ในเงินลงทุน 1,000 หุ้นนั้นหากสมมติ ว่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่านักลงทุนมีความเสี่ยง 1,000 ดอลลาร์ ในการขึ้นลงของหุ้นแต่ละครั้งนั้นโดย เฉลี่ยแล้วมีค่าประมาณที่ 1-3% แต่ในตลาดปริวรรตเงินตราเงินทุน 1,000 ดอลลาร์สามารถขึ้นลงได้มากกว่า 100% จึงทําให้มีโอกาสในการขาดทุนที่สูงกว่าและมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่านั่นเอง การซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตรานั้น คือ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อ และขายพร้อ มกั น ในสกุลเงิน โดยปกติแล้วสกุลเงินเหล่านั้นจะถูกจัดให้มีการซื้อขายเป็นคู่ วัตถุประสงค์ในการซื้อขายสกุลเงินเหล่านี้ คือ การคาดหวังมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับจุดที่ได้เข้าซื้อไว้ เรียกให้ง่ายก็คือการเก็งกําไรนั่นเอง 4.

(6) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ในตลาดปริวรรตเงินตราจะมีเรื่องของการเสนอราคาเป็นประเด็นสําคัญในการซื้อขาย ปัจจัยดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่ ขึ้นกับโบรกเกอร์หรือดีลเลอร์ ในการทําธุรกรรมผ่านตลาดปริวรรตเงินตราส่วนใหญ่ส่งคําสั่งผ่านทางโบรกเกอร์ ทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าหากคุณเลือกโบรกเกอร์ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายแพงจะเป็นการลดโอกาสในการทํา กําไรของคุณลงในการซื้อขายระยะสั้น สําหรับการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตราจะมีเรื่องของ Margin เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกฎการเงิน NFA ที่ได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า 1% โดยปกติแล้วอัตราดังกล่าวจะถูกคํานวณอัตโนมัติ ให้โดยโบรกเกอร์ การซื้อขายที่เหลืออัตรา Margin ต่ํากว่า 1% จะไม่ถูกทําให้มีขึ้น การทํากําไรในตลาด ปริวรรตเงินตรา อาศัยโปรแกรมซื้อขายหลักอยู่ 2 โปรแกรม นั่นคือโปรแกรม MetaTrader และ CTrader โดยใน หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะโปรแกรม MetaTrader อันเป็นโปรแกรมยอดนิยม Pips คืออะไร จุดทศนิยมตัวสุดท้ายซึ่งถูกอ้างอิงจากราคาปัจจุบันของตลาด Pips เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าได้กําไรหรือขาดทุน โดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าเงินมักจะอ่านค่าเป็น Pips เช่นถ้า EUR/USD เปลี่ยนแปลงจาก 1.1100 เป็น 1.1101 นับเป็น 1 Pips เป็นต้น Lot คืออะไร ปริมาณหรือขนาดของการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตรา โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Mini Lot size (10,000 หน่วย) และ Standard Lot Size (100,000 หน่วย) การนําค่า Pips และ Lots มาใช้ในการคํานวณ Position วิธี การดั ง กล่ าวไม่ จํ าเป็ น ต้อ งให้ ค วามสนใจมากนั ก เนื่ อ งจากโดยทั่ วไปโบรคเกอร์ จ ะคํ า นวณให้ โ ดยอั ต โนมั ติ เนื่องจากการคํานวณดังกล่าวเป็นการคํานวณที่มีผลต่อการคํานวณกําไรและขาดทุน นักลงทุนจึงควรทราบไว้บ้าง ในตัวอย่างกําหนดให้มีการซื้อขายแบบ Standard Size ในคู่เงิน USDCHF เพื่อให้เห็นมูลค่า Pips Value ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.9500 จะได้ (.0001 / 0.9500) x 100,000 จะได้ค่าประมาณ 10.53 ดอลลาร์ต่อ Pips นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราแลกเปลี่ยนไป 1 Pips จะเท่ากับมีการเปลี่ยนแปลง 10.53 ดอลลาร์ โดยมีสูตรการคํานวณกําไรหรือขาดทุน = มูลค่า 1 Pips x จํานวน Pips ที่เคลื่อนที่ Margin คืออะไร วงเงินในการซื้อขายของนักลงทุน แบ่งออกเป็น Available Margin (วงเงินคงเหลือที่นักลงทุนใช้ซื้อขายได้) และ Used Margin (วงเงินที่นักลงทุนใช้ในการซื้อขายไปแล้ว) 5.

(7) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Buy และ Sell คืออะไร Buy คือการซื้อไว้แล้วขายออกทีหลัง โดยซื้อในราคาถูกแล้วขายในราคาแพงกว่า ซึ่งจะได้กําไรจากส่วนต่าง ในขณะที่ Sell คือการขายออกแล้วซื้อกลับเข้ามา โดยขายออกไปก่อนที่ราคาสูงแล้วจึงซื้อกลับคืนเมื่อราคาต่ํากว่า ซึ่งจะได้กําไรจากส่วนต่างเช่นเดียวกัน Spread คืออะไร ผลต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินงานของโบรคเกอร์ ดังนั้นในแต่ละ โบรคเกอร์จะมีค่า Spread ไม่เท่ากัน สําหรับค่า Spread นั้นจะส่งผลให้ทุกการเปิด Position มีค่าติดลบ ก่อนเสมอ นั่นหมายความว่าไม่ว่านักลงทุนจะได้กําไรหรือขาดทุน โบรคเกอร์จะยังคงมีรายได้ตลอดเวลา Leverage คืออะไร อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ ใช้ในการกําหนดค่า Margin การมีค่า Leverage จํานวนมากจะช่วยให้นักลงทุน สามารถเข้าซื้อขายสินทรัพย์ใดๆ ในตลาดที่มีราคาสูงในจํานวนเงินที่น้อยกว่าได้ เช่น CADJPY (Leverage 1:1) จะต้องใช้เงินมากถึง 100 ดอลลาร์ เพื่อซื้อขายสกุลเงินนี้ หากมีค่า Leverage อยู่ที่ 1:1000 จะช่วยให้ใช้เงินลงทุน เพียง $1,000/100=$0.1 เท่านั้น ช่วยทําให้ได้รับโอกาสในการทํากําไรมากขึ้น ในทางกลับกันค่า Leverage สูงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน Stop Loss (S/L) คืออะไร จุดที่นักลงทุนกําหนดขึ้นในกรณียอมขาดทุน จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิด Position ประเภท Buy แต่ราคากลับ ร่วงลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันเมื่อมีการเปิด Position ประเภท Sell แต่ราคากลับสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่ง ที่นักลงทุนสามารถยอมรับในอัตราการขาดทุนได้ Target (T/P) คืออะไร เป้ า หมายกํ า ไรที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งการ เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ร าคาได้ เ คลื่ อ นไหวไปถู ก ต้ อ งตามทิ ศ ทางที่ นั ก ลงทุ น ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว เมื่อราคามาถึงจุดที่กําหนดดังกล่าวจะถูกปิด Position โดยอัตโนมัติ Swap คืออะไร อัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับหรือเสียไปเมื่อทําการเปิด Position ทิ้งไว้ข้ามคืน (อ้างอิงเวลา Server) โดยคืนวันพุธจะคิดค่า Swap เป็น 3 เท่าของค่า Swap ปกติเพราะเป็นการรวมเอาค่า Swap ของวันเสาร์และ อาทิตย์มาคํานวณรวมด้วย ค่า Swap เป็นบวกจะหมายความว่านักลงทุนจะได้ดอกเบี้ยเมื่อเปิด Position ทิ้งไว้ข้ามคืน แต่หากค่า Swap เป็นลบจะหมายความว่านักลงทุนจะเสียดอกเบี้ยเมื่อเปิด Position ทิ้งไว้ข้ามคืน 6.

(8) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Requote คืออะไร การเกิดข้อผิดพลาดในการส่งคําสั่งของราคาสินทรัพย์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้น ซึ่งจะทําให้เราเสียโอกาสในการได้ราคาที่ต้องการ สามารถป้องกันได้โดยตั้งค่า Maximum Deviation กล่าวคือ จํานวนที่ใส่ค่าใน Maximum Deviation คือจํานวนการแกว่งของราคาที่นักลงทุนยอมรับได้ เช่น EURUSD ราคา 1.1000 มีค่า Maximum Deviation เท่ากับ 5 จะมีผลให้คําสั่งถูกเปิดหากราคาเคลื่อนไหวในช่วงราคา 1.0995 ถึง 1.1005. 7.

(9) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น. บทที่ 2 โปรแกรม MetaTrader 4. 8.

(10) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น MetaTrader 4 เป็นหนึ่งในรูปแบบของ Client Terminal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายออนไลน์ จะถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักลงทุน โดยมีคุณสมบัติหลักคือการแสดงราคาและข่าวในโหมดออนไลน์ การซื้ อ ขายสกุ ล เงิ น และหลั ก ทรั พ ย์ การควบคุ ม และการจั ด การของตํ า แหน่ ง ที่ เ ปิ ด และคํ า สั่ ง ซื้ อ ที่ ค้ า งอยู่ การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค การทดสอบและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกลยุ ท ธ์ ก ารซื้ อ ขาย MetaTrader 4 สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตั้งแต่ 98SE ขึ้นไป การเปิดบัญชี Demo Accounts บัญชีทดลองสามารถเปิดได้ผ่าน MetaTrader 4 โดยไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีผ่านโบรคเกอร์. จากนั้ น โปรแกรมจะให้ ก รอกข้ อ มู ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การกรอกข้ อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โปรแกรมจะสร้างบัญชีทดลองที่สามารถนําไปใช้งานได้ แต่หากต้องการเปิดบัญชีจริงต้องผ่านโบรคเกอร์หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตลาดปริวรรตเงินตราเท่านั้น 9.

(11) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น องค์ประกอบของโปรแกรม MetaTrader 4 Main Menu รวมคําสั่งทั้งหมดและฟังก์ชั่นที่สามารถดําเนินการได้ใน MetaTrader 4 ประกอบไปด้วย File, View, Insert, Charts, Tools, Window และ Help File View. คําสั่งเกี่ยวกับแผนภูมิ การจัดเก็บข้อมูลในอดีต ข้อมูลของลูกค้าและการพิมพ์ข้อมูล แถบเครื่องมือการจัดการบริหารคําสั่ง (Market Watch, Data Window, Navigator, Terminal และ Tester) รวมไปถึงการทํา Full Screen Insert การจัดการอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค การลากเส้นต่างๆ และวัตถุอื่น ๆ Charts การตั้งค่าการแสดงผลของบาร์, การเลือกประเภทของกราฟ, ขนาด, การจัดการ Object, Volume, การแสดงเส้น Grid รวมไปถึงการย่อ-ขยายกราฟ Tools การตั้งค่าและการเรียกข้อมูลทั่วไปของ Client Terminal รวมไปถึงการเรียกใช้งาน MetaEditor Window รายชื่อของกราฟที่กําลังแสดงผลให้หน้าจอของ MetaTrader 4 Help คู่มือผู้ใช้งานและข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม MetaTrader 4 Toolbars แถบเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ทั่วไป ประกอบไปด้วย Standard, Charts, Line Studies และ Periodicity แถบเครื่องมือเหล่านี้ ใช้เพื่อการปรับแต่งข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรม แสดงหรือซ่อนเครื่องมือไหนได้ ในส่วนของคําสั่งในแถบเครื่องมือ Toolbars มีคําสั่งที่สําคัญ ดังนี้ คําสั่งเพิ่มสัญลักษณ์ของสกุลเงินหรือทรัพย์สินใหม่ในหน้าจอแสดงกราฟ คําสั่งที่ใช้ในการจัดการโปรไฟล์ของนักลงทุน และรายละเอียดพื้นฐานของหน้าจอแสดงกราฟ สามารถ เพิ่มเติมหรือตัดทอนได้ตามความประสงค์ของนักลงทุน คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Market Watch สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+M แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Market Watch ในส่วนของ Data Window สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+D แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Navigator สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+N แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Terminal สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+T แทนได้ หน้าต่างนี้จะช่วยให้ นั ก ลงทุ น สามารถเรี ยกดู ก ารวางคํ า สั่ งซื้อ ขาย การดู ประวั ติ ก ารซื้ อ ขายย้ อ นหลั ง การรั บ ข่ า วสาร และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย 10.

(12) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Tester สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+R แทนได้ หน้าต่างนี้มีไว้สําหรับ การทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพของ Expert Advisors คําสั่งที่ใช้ในการวางคําสั่งซื้อขาย คํ า สั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย กใช้ ง านโปรแกรม MetaEditor ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมสํ า หรั บ สร้ า งหรื อ แก้ ไ ข Expert Advisors, Custom Indicators, Scripts ในระบบภาษา MQL 4 คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้งาน Expert Advisors คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้งานหน้าต่าง Options สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+O แทนได้ ซึ่งเป็นหน้าต่างที่ใช้ สําหรับการตั้งค่าทั่วไป คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้โหมด Full Screen สามารถใช้ปุ่มลัด F11 แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการพิมพ์กราฟ คําสั่งที่ใช้ในการ Preview ก่อนพิมพ์กราฟ คําสั่งเรียกขอความช่วยเหลือ หลังจากปุ่มนี้ได้รับการกด นักลงทุนควรคลิกที่อินเตอร์เฟซที่ต้องการ ที่จะเรียกส่วนช่วยเหลือของ MetaTrader 4 Line Studies Toolbar คําสั่งวาดรูปวงรี ซึ่งจะช่วยในการเลือกพื้นที่ต่างๆ ในกราฟ คําสั่งวาดรูปสามเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยในการเลือกพื้นที่ต่างๆ ในกราฟ คําสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะช่วยในการเลือกพื้นที่ต่างๆ ในกราฟ คําสั่งเขียนข้อความ ซึ่งจะช่วยในการบันทึกจุดหรือกราฟในส่วนที่สําคัญ เมื่อกราฟเลื่อนป้ายข้อความ จะไม่ย้ายตามกราฟ คําสั่งเขียนคอมเมนท์ ใช้งานคล้ายกับคําสั่งเขียนข้อความ คําสั่งจัดการสัญลักษณ์กราฟฟิก คําสั่งเน้นพิกัดของจุดที่เลือกในกราฟหรืออินดิเคเตอร์และแสดงข้อมูลที่หน้าต่าง Data Window คําสั่งเคอร์เซอร์ ช่วยในการเลือกวัตถุต่างๆ ในกราฟ เส้นแนวนอน สามารถใช้ในการทําเครื่องหมายแนวระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Support และ Resistance 11.

(13) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น เส้นแนวตั้ง สามารถใช้ในการทําเครื่องหมายแบ่งค่าต่างๆ และเปรียบเทียบสัญญาณของอินดิเคเตอร์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหนึ่งไปยังอีกราคาหนึ่ง เส้นแนวโน้ม ช่วยในการมองแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของราคา เส้นแนวโน้มโดยอาศัยการทํามุม ช่วยให้มองแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงราคา การถดถอยเชิงเส้น เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ใช้สําหรับคาดการณ์ราคาในอนาคตบนพื้นฐานของ ข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่ เส้นขนาน ช่วยในการมองแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของราคา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นวิธีการวัดความผันผวนโดยใช้วิธีการทางสถิติ เส้น Gann แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มที่ใช้มุม 45 องศาในการอ้างอิง Gann Fan แสดงชุดของเส้นแนวโน้มจากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่ง ในมุมที่แตกต่างกัน Fibonacci Retracement เครื่องมือที่สามารถวาดบนสองจุดที่ต่างกันเพื่อกําหนดเส้นแนวโน้ม รูปแบบแนวนอนในระดับ Fibonacci (Retracement) เป็น 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8% 261.8% และ 423.6% โดยอัตโนมัติ เส้นตาราง Gann จะวาดมุม 45 องศา โดยดึงสองจุดที่สําคัญมาวิเคราะห์ Fibonacci Channel ใช้ความกว้างของค่าที่ต้องการเป็น Range จากระยะที่กําหนดโดย Fibonacci ลําดับเริ่มต้นด้วยระยะ 0.618 ของความกว้างของช่องแล้วตามด้วย 1.000, 1.618, 2.618, 4.236 Fibonacci Time Zones ใช้ในการพิจารณาอย่างมีนัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งมีการคาดว่า จะอยู่ใกล้เส้นเหล่านี้ 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, Fibonacci Fan ใช้สําหรับลากเส้นจากจุดที่มีนัยยะสําคัญสองจุดเพื่อกําหนดเทรนด์ไลน์ จากนั้นเส้น สามเส้นจะแสดงแนวโน้มในระดับ Fibonacci ที่มีค่า 38.2%, 50% และ 61.8% ในรูปแบบแฉก Fibonacci Arcs ใช้สําหรับลากเส้นจากจุดที่มีนัยยะสําคัญสองจุดเพื่อกําหนดเทรนด์ไลน์ จากนั้นเส้น สามเส้นจะแสดงแนวโน้มในระดับ Fibonacci ที่มีค่า 38.2%, 50% และ 61.8% ในรูปแบบส่วนโค้ง Fibonacci Expansion ใช้สําหรับคํานวณลําดับ Fibonacci ที่มีค่า 61.8%, 100% และ 161.8% Andrews' Pitchfork เครื่องมือนี้จะต้องกําหนดจุดสามจุด จะปรากฏเส้นแนวโน้มขนานกันสามเส้น Cycle Lines เครื่ อ งมื อ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง แถวของเส้ น แนวตั้ ง อยู่ ใ นระยะความห่ า งเท่ า กั น โดยปกติใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาวัฏจักรของราคา 12.

(14) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Periodicity Toolbar คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 5 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 15 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 30 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 ชั่วโมง คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 4 ชั่วโมง คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 วัน คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 สัปดาห์ คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 เดือน Market Watch ประกอบด้ วยรายการสัญ ลักษณ์ ของสกุ ลเงิน หรื อทรัพย์สิ นที่สามารถซื้อ ขายได้ แสดงตํ าแหน่ งของราคาและ จะแสดงรายการดังภาพด้านล่าง สามารถเรียกใช้แผนภูมิหรือกราฟได้ การใช้งานให้กดปุ่ม. 13.

(15) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Data Window แสดงข้อมูลปลีกย่อยเกี่ยวกับราคา ในส่วนของข้อมูลนี้ไม่สามารถดําเนินการการกระทําอื่นใด นอกเหนือจาก จะแสดงรายการดังภาพด้านล่าง การแสดงข้อมูลเท่านั้น การใช้งานให้กดปุ่ม เมื่อคลิ้กขวาใน Data Window จะปรากฏคําสั่ง. Copy Last Data Auto Arrange Grid Show. คัดลอกข้อมูลลงในคลิปบอร์ดสําหรับการใช้งานอื่นๆ สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+C แทนได้ แสดงหรือซ่อนข้อมูลล่าสุด ข้อมูลที่ผ่านมาจะปรากฏในหน้าต่าง ตั้งค่าขนาดคอลัมน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้าต่าง; แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง แสดงหรือซ่อนข้อมูลใดๆ ของบาร์. Navigator หน้าต่าง Navigator ประกอบไปด้วย Open Accounts, Expert Advisors, Indicators และ Scripts หน้าต่างนี้จะช่วยให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วในคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรม สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+N แทนได้. Accounts Indicators. รายการบั ญ ชี ที่ นั ก ลงทุ น เข้ า สู่ ร ะบบ สามารถเปิ ด บั ญ ชี ท ดลองใหม่ ห รื อ ลบบั ญ ชี เ ก่ า ไม่จํากัดจํานวน รายการของตั ว ชี้ วั ด ทางเทคนิ ค อิ น ดิ เ คเตอร์ เ ป็ น ตั ว แทนเครื่ อ งมื อ หลั ก ในการวิ เ คราะห์ การเปลี่ยนแปลงราคา การใช้งานให้ลากรายการที่ต้องการลงไปในกราฟ 14.

(16) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Expert Advisors รายชื่อของ Expert Advisors ที่มีอยู่ทั้งหมด Expert Advisors ใน Terminal เป็นโปรแกรมที่ ช่ ว ยซื้ อ ขายอั ต โนมั ติ จ ากกิ จ กรรมการวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค ในการสร้ า งและปรั บ เปลี่ ย น Expert Advisors จะต้องแก้ไขโดยการเรียกใช้งาน MetaEditor Scripts ตัวชี้วัดที่กําหนดเองและสคริปต์ที่มีการจัดการ การใช้งานคล้ายกับ Expert Advisors Favorites Tab ฟังก์ชั่นที่ใช้เป็นประจําภายใน Navigator ในส่วนนี้เช่น อินดิเคเตอร์ที่ชื่นชอบ Terminal หน้าต่างแบบมัลติฟังก์ชั่นที่มีไว้สําหรับการตรวจสอบการซื้อขาย การเรียกดูประวัติย้อนหลัง การวิเคราะห์ข่าว การแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน การซื้อขายอินดิเคเตอร์ การซื้อขายสัญญาณ รวมไปถึงรายงานข้อผิดพลาดต่างๆ Trade ส่วนนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถดูสถานะของตําแหน่งที่เปิดและคําสั่งซื้อที่ค้างอยู่ได้ Exposure ส่วนนี้จะบอกเกี่ยวกับอัตราการถือครองหน่วยลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ Account History ประวัติการดําเนินงานทั้งหมดโดยไม่รวมถึงตําแหน่งที่เปิด News ข่าวทางการเงินทั้งหมด Alerts การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ Mailbox อีเมล์จากโบรคเกอร์จะถูกเก็บไว้ที่นี่ Market แหล่งรวมอินดิเคเตอร์ มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน Signals แหล่งรวมสัญญาณซื้อขาย มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน Code Base แหล่งรวมรหัสทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้งาน มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน Experts ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของ Expert Advisors Journal ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Terminal และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการ รวมถึงการซื้อขายทั้งหมด Tester หน้าต่างนี้มีไว้สําหรับการทดสอบ Expert Advisors นอกจากนี้การทดสอบแล้ว สามารถตรวจสอบการรายงาน พารามิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Expert Advisors สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+R แทนได้. 15.

(17) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ส่วนปกติของ Tester Settings การตั้งค่าของการทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ของ Expert Advisors รวมไปถึงระยะเวลาที่จะทดสอบ Results การแสดงผลการดําเนินงานโดย Expert Advisors Graph การแสดงผลการทดสอบในกราฟ Report รายงานการทดสอบโดยละเอี ย ด ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนมากของการทดสอบและประสิ ท ธิ ผ ลของ Expert Advisors สามารถพบได้ที่นี่ Journal บันทึกการดําเนินการทั้งหมดและข้อความแจ้งเตือนของ Expert Advisors จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ส่วนพิเศษของ Tester Optimization Results ข้อมูลเกี่ยวกับการการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการศึกษา รวมทั้งปัจจัยการผลิตในการทํากําไรและข้อมูลอื่นๆ Optimization Graph ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพ Expert Advisors รายงานเป็นกราฟ Tick Charts ส่ ว นของกราฟอั น พื้ น ฐานของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงของราคาสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นส่ ว นนี้ ลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละกราฟใน Terminal สามารถตั้งค่าได้เองตามที่นักลงทุนต้องการ โดยใช้ปุ่ม F8 จะปรากฏหน้าจอคุณสมบัติขึ้นมา คําสั่งในส่วนของแถบ Colors Background สีพื้นหลังของกราฟ Foreground สีของ Scales และ OHLC Line สีของ Grid Grid Bar Up สีของขอบแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาขึ้น Bar Down สีของขอบแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาลง Bull Candle สีของลําตัวแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาขึ้น Bear Candle สีของลําตัวแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาลง Line Graph สีของกราฟแบบ Line Chart Volumes สีของ Volumes Ask Line สีของเส้น Ask line Stop Levels สีของเส้น Stop Orders 16.

(18) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น คําสั่งในส่วนของแถบ Common Offline Chart ตัวเลือกสําหรับการตรวจสอบข้อมูลราคาในกราฟที่กําหนด ตัวเลือกนี้จะปิดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ทตามปกติ ราคาจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง Chart on foreground ถ้าฟังก์ชั่นนี้เปิดใช้งานการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกวางไว้ภายใต้ Price Chart Chart shift เครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงกราฟสามารถเคลื่อนย้ายด้วยเมาส์แนวนอนภายใน 10 ถึง 50% ของขนาดหน้าต่าง Chart auto-scroll ถ้าฟังก์ชั่นนี้เปิดใช้งานแท่งกราฟล่าสุดจะปรากฏให้เห็นเสมอ Scale fix One to One แก้ไขขนาดสเกลของกราฟเป็น 1-1 ปกติแล้วการแก้ไขนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นที่ ด้านขวาของหน้าต่างเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายของกราฟในแนวตั้ง Scale fix ถ้าขนาดสเกลของกราฟยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติในแนวตั้ง Bar chart การแสดงผลของกราฟแบบ Bar Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+1 แทนได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Candlesticks การแสดงผลของกราฟแบบ Candlesticks Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+2 แทนได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Line chart การแสดงผลของกราฟแบบ Line Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+3 แทนได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Show OHLC การแสดงหรือซ่อนเส้น OHLC แต่ระวัง OPEN, HIGH, LOW และ CLOSE (OHLC) มีความสําคัญในการวิเคราะห์ กราฟมาก ดังนั้นตัวเลือกนี้จะมีผลต่อเส้นข้อมูลแบบ Subwindows ของอินดิเคเตอร์ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง Show Ask line การแสดงหรือซ่อนเส้น Ask line เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงให้เห็นราคา Ask โดยทั่วไปใช้เพื่อควบคุมการซื้อขาย อย่างใดอย่างหนึ่งให้แม่นยํามากขึ้น Show period separators การแสดงหรือซ่อนเส้นแบ่งระหว่างสัปดาห์ Show grid การแสดงหรือซ่อนเส้น Grid ในกราฟ สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + G แทนได้ 17.

(19) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Show volumes การแสดงหรือซ่อนปริมาณการซื้อขาย (Volume) สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + L แทนได้ Show object descriptions การแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในกราฟ Status Bar แถบสถานะที่ใช้ใน Terminal บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือสําคัญในโปรแกรม MetaTrader 4 Indicators อินดิเคเตอร์มีการคํานวณทางคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับราคา หรือปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคาดการณ์ การ เปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ เวลาที่จะเปิดหรือปิด Position ได้อีกด้วย สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + I แทนได้ Period การเลือกช่วงของระยะเวลาที่ต้องการ (Timeframe) ส่วนใหญ่แล้วจะมี 9 รูปแบบให้เลือกคือ M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 และ MN ยกเว้นบางโบรคเกอร์ที่มีการพัฒนาโปรแกรม MetaTrader 4 ให้มีมากกว่านั้น Zoom ใช้ในการย่อหรือขยายหน้าจอในส่วนของกราฟ เพื่อให้เข้าถึงแท่งกราฟที่นักลงทุนให้ความสนใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การย่อเพื่อมองแพทเทิร์นของกราฟในภาพรวม Scrolling การเรียกใช้งานสามารถกด Shift+F12 ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลราคาในกราฟไปทางซ้าย แต่หากกด F12 เพียง อย่างเดียว ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลราคาในกราฟไปทางขวา Chart Shift แถบเครื่องมือ Chart Shift ใช้ในการเลื่อนกราฟเข้ามาทางซ้ายเพื่อให้มีพื้นที่เหลือว่างไว้ โดยปกติสามารถ เว้นพื้นที่ Chart Shift ได้ตั้งแต่ 10-50% ของหน้าต่าง Templates การบันทึกรูปแบบอินดิเคเตอร์หรือการปรับแต่งค่าในกราฟ สามารถบันทึกไว้เพื่อเป็นแม่แบบให้กับกราฟอื่นได้ เมื่อมีการบันทึกแล้วสามารถเรียกใช้ได้ จะให้ผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกันกับต้นฉบับ 18.

(20) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Deleted Charts หากไม่ต้องการใช้ งานกราฟนั้นอีกต่ อไป สามารถลบกราฟออกจากหน้าจอแสดงผลได้ โดยสามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+F4 ในการลบกราฟดังกล่าว โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องถูกกดคําสั่งดังกล่าวในกราฟที่จะถูกลบ. 19.

(21) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น. บทที่ 3 คําศัพท์พื้นฐาน. 20.

(22) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น คําศัพท์ของ Forex (อัตราแลกเปลี่ยน) จัดเป็นคําศัพท์ที่มีการใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะทราบเกี่ยวกับคําศัพท์เหล่านี้ เพราะอย่างน้อยที่สุด สามารถใช้ในการอ่านข่าวหรือแปรผลในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง หมวดอักษร A Aggregate Demand ผลรวมของการใช้จ่ายของภาครัฐค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ Appreciation สกุลเงินมีการแข็งค่าเมื่อมีความต้องการมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด Arbitrage การซื้อหรือขายตราสารพร้อมกันด้วยตําแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ในตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความ แตกต่างของราคาระหว่างตลาดขนาดเล็ก Around การอ้างอิงเมื่อราคาไม่ได้ขยับไปไกลไกลนัก หรืออยู่ใกล้กับค่าเดิมมาก Ask Rate อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีเสนอขายสกุลเงิน Asset Allocation การลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์แตกต่างกันในตลาด เพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือผลตอบแทน ที่คาดว่าจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนักลงทุน หมวดอักษร B Back Office หน่วยงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับที่ทําการใหญ่ของการทําธุรกรรมทางการเงิน Balance of Trade ค่าของการส่งออกของประเทศที่หักลบด้วยการนําเข้า Bar Charts แผนภูมิแท่งมาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมเกี่ยวกับราคา เป็นแผนภูมิที่อ่านได้ง่าย ประกอบด้วยราคา เปิดสูงหรือต่ํา ราคาปิดสูงหรือต่ํา และระยะเวลา โดยราคาของกราฟสามารถแสดงความต้องการของผู้ลงทุน ทั้งหมด ตั้ งแต่ 1 นาทีถึ ง 1 เดื อน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนความยาวแนวตั้ งทั้ ง หมดหรือ ความสู งของบาร์ หมายถึงช่วงการซื้อขายในช่วงเวลานั้น ด้านบนของบาร์หมายถึงราคาสูงสุดของช่วงเวลาและด้านล่างของบาร์ หมายถึงราคาที่ต่ําสุดของรอบระยะเวลา ราคาเปิดและราคาปิดแสดงในช่วงด้านข้างของบาร์ 21.

(23) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Base Currency สกุลเงินหลัก ซึ่งเป็ นสกุลเงิน ที่นักลงทุนหรือธนาคารกลางออกไว้เพื่อ รักษาสถานะทางบัญ ชี (เงินหมุนเวียน) ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ ยูโรและเยน ถือว่าเป็นสกุลเงินหลัก Bear Market ตลาดขาลงอันเกิดจากราคาที่ลดลง Bid Rate อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีรับซื้อสกุลเงิน Bid/Ask Spread ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาในขณะนั้น Big Figure ทศนิยมซึ่งแสดงออกเพียงไม่กี่หลักของอัตราแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยน EURJPY อาจจะมีค่า 122.20 ถึง 122.50 แต่จะได้รับการยกมาโดยไม่ต้องเขียนสามหลักแรกคือ "20/50" Book การจอง Position สําหรับการเทรด Broker บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า Bretton Woods Agreement of 1944 ข้อตกลงการจัดตั้งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สําหรับสกุลเงินหลักเพื่อให้มีการแทรกแซงของธนาคารกลางในตลาด สกุ ล เงิ น และตรึ ง ราคาทองคํ า ที่ 35 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ออนซ์ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วยั ง คงอยู่ จ นกระทั่ ง ปี 1971 เมื่อประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันคว่ําข้อตกลงเบรตตันวูดส์และยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวสําหรับสกุลเงินหลัก Bull Market ตลาดขาขึ้นอันเกิดจากราคาที่เพิ่มขึ้น Bundesbank ธนาคารกลางของประเทศเยอรมนี Buying/Selling การค้าสกุลเงินทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการซื้อขายสกุลเงินคือการซื้อสกุลเงินที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในมูลค่า เทียบกับช่วงที่คาดว่าจะขายออก หรือขายสกุลเงินกลับก่อนเข้าซื้อสกุลเงินเพื่อเก็งกําไร. 22.

(24) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร C Cable อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยน เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะอัตราแลกเปลี่ยน เดิมถูกส่งผ่านทางสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงกลางทศวรรษ 1800 Candlestick Chart แผนภูมิที่บ่งชี้ว่าช่วงการซื้อขายสําหรับช่วงเวลาหนึ่ง บ่งบอกราคาเปิดและราคาปิด หากเปิดราคาที่สูงกว่าราคาปิด แท่งเทียนระหว่างราคาเปิดและปิดเป็นสีเทา ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนระหว่างราคาจะเป็นสีขาว Central Bank รัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐที่จัดการนโยบายการเงินของประเทศ เช่น FED, Bundesbank, ECB, BOE, BOJ Chartist คําเรี ยกบุ คคลที่ ใ ช้ แผนภูมิและกราฟและแปลความหมายข้ อ มู ล ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวโน้ ม และการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต Choice Market ตลาดที่ไม่มี Spread ซึ่งสามารถซื้อและขายได้ในราคาเดียวกัน Clearing ขั้นตอนของการส่งคําสั่งซื้อสกุลเงินและขายสกุลเงิน Contagion แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายจากตลาดหนึ่งไปยังตลาดหนึ่ง Collateral บางสิ่งบางอย่างเพื่อการรับประกันความปลอดภัยในวงเงินหรือประสิทธิภาพการลงทุน Commission ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมเรียกเก็บโดยโบรคเกอร์ Confirmation เอกสารการแลกเปลี่ยนการทําธุรกรรมที่ระบุถึงการทํารายการดังกล่าวได้ Contract หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย Contract (Unit or Lot) หน่วยมาตรฐานของการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนบางอย่าง Counterparty คู่สัญญาผู้เข้าร่วมในการทําธุรกรรมทางการเงิน. 23.

(25) FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Country Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมข้ามพรมแดน แต่ไม่จํากัดเงื่อนไขทางกฎหมายและทางการเมือง Cross Rates อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แสดงเป็นอัตราส่วนของสองอัตราแลกเปลี่ยนในรูปของสกุลเงินที่สาม อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐมักจะถูกอ้างอิงโดยดอลลาร์สหรัฐ Currency รูปแบบของเงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง ใช้เป็นเงินและเป็นพื้นฐานสําหรับการค้า Currency Risk ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอัตราแลกเปลี่ยน หมวดอักษร D Day Trading หมายถึงตําแหน่งที่มีการเปิดและปิดการซื้อขาย ในวันทําการวันเดียวกัน Dealer บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า Deficit ความสมดุลเชิงลบของการค้าหรือการชําระเงิน Delivery ระยะเวลาการส่งมอบจริงของสกุลเงินที่ได้ทําการซื้อขาย Depreciation การเสื่อมราคาของสกุลเงินอันเนื่องมาจากแรงเทขายของตลาด Derivative อนุพันธ์ คือสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา ในการรักษามูลค่า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Option จัดเป็นเครื่องมือของอนุพันธ์ที่พบมากที่สุด Devaluation การปรับลดลงของราคาสกุลเงินโดยเจตนา ตามปกติจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ Down Trend จุดต่ําสุดของราคาต่ําลงอย่างต่อเนื่องและจุดสูงสุดใหม่ของราคาอยู่ต่ํากว่าจุดสูงสุดที่ผ่านมา. 24.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :