Guru besar

Top PDF Guru besar:

Amalan Perundingan Berprinsip Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) UTM

Amalan Perundingan Berprinsip Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) UTM

ABSTRAK : Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan perundingan berprinsip dalam kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) UTM Skudai. Sejumlah 73 orang responden dilibatkan untuk menjawab soal selidik yang mempunyai 20 item, yang dibina berdasarkan prinsip perundingan yang dibangunkan dan disarankan oleh Fisher, Ury dan Patton (1991). Nilai pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach instrumen yang dihasilkan ialah 0.9199. Nilai pekali Alpha Cronbach bagi semua dimensi yang dikaji adalah 0.7865 (Memisahkan Pelaku Daripada Masalah), 0.7978 (Memfokuskan Kepada Kepentingan, Bukan Kedudukan), 0.8542 (Mencipta Pilihan Untuk Faedah Bersama) dan 0.6275 (Menekankan Kepada Penggunaan Kriteria Objektif). Dapatan kajian menunjukkan tahap amalan prinsip Memisahkan Pelaku daripada Masalah adalah pada tahap yang paling tinggi (nilai min: 4.46), diikuti oleh prinsip Menekankan Penggunaan Kriteria Objektif (nilai min: 4.29), prinsip Mencipta Pilihan Untuk Faedah Bersama (nilai min: 4.22) dan prinsip Memfokuskan Kepada Kepentingan, Bukan Kedudukan (nilai min: 4.21). Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap amalan perundingan berprinsip berdasarkan faktor umur responden. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap amalan perundingan berprinsip responden berdasarkan faktor jantina dan faktor pengalaman. Adalah diharapkan pengkaji akan datang dapat menjalankan kajian lanjutan bertujuan memperbaiki soal selidik yang telah dibangunkan.
Show more

9 Read more

Kepimpinan Pengetua/Guru Besar dan kepuasan kerja guru di dua buah Sekolah Berprestasi Tinggi di Johor Bahru

Kepimpinan Pengetua/Guru Besar dan kepuasan kerja guru di dua buah Sekolah Berprestasi Tinggi di Johor Bahru

Pengetua/guru besar perlu menyesuaikan pendekatan kepimpinannya bagi meraih sokongan pekerja bawahannya bagi meningkatkan tahap kepuasan kerja pekerja-pekerja. Ini ditegaskan oleh Azlin Norhaini Mansor (2006) kesemua corak kepimpinan itu akan mirip kepada salah satu pilihan iaitu tindakan kepada struktur tugas atau tindakan yang lebih mementingkan hubungan kakitangan (pekerja). Sementara Stephen (2000) mengatakan bahawa Hersey dan Blanchard telah mengilhamkan model kepimpinan situasi dengan membahagikan gaya kepimpinan kepada empat sukuan iaitu: gaya kepimpinan memberitahu (telling), menjual (seling), penyertaan (participating) dan penyerahan tugas (delegating). Pemimpin yang berpandangan jauh akan memilih gaya kepimpinan yang bersesuaian dengan keadaan semasa bagi melihat keupayaaan pekerjanya. Walaubagaimanapun, tidak dapat dinyatakan gaya kepimpinan manakah yang menjadi pilihan utama, tetapi gaya yang diamalkan banyak bergantung kepada kesesuaian situasi semasa disamping mengambil kira latar belakang pekerja seperti pengetahuan, pengalaman dan kedudukan pekerja didalam kepimpinannya.
Show more

37 Read more

Komunikasi interpersonal guru besar dan komitmen guru di sekolah rendah zon Maharani Muar

Komunikasi interpersonal guru besar dan komitmen guru di sekolah rendah zon Maharani Muar

Kajian ini juga bertujuan untuk membuka minda semua Guru Besar agar lebih memahami dan memberi perhatian terhadap komunikasi interpersonal yang berkesan semasa menjalankan tugas di sekolah. Kajian ini juga diharap dapat memberi menafaat kepada semua Guru Besar dan menyedarkan mereka bahawa komunikasi interpersonal yang baik dengan guru amat penting untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Dalam konteks komitmen guru, apabila Guru Besar dapat berinteraksi dengan baik, maka lebih positif kesan terhadap kerja guru seperti kepuasan dan prestasi kerja. Kajian ini juga akan mengenal pasti hubungan faktorfaktor demografi dengan komitmen guru terhadap sekolah. Jika faktor kekananan guru dari segi umur atau tempoh perkhidmatan adalah peramal kepada komitmen guru, maka tindakan sewajarnya boleh dilakukan untuk memenuhi keperluan golongan ini dan meningkatkan lagi komitmen golongan yang lebih muda.
Show more

11 Read more

Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah-sekolah kebangsaan zon Kluang Barat, Kluang, Johor

Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah-sekolah kebangsaan zon Kluang Barat, Kluang, Johor

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah-sekolah Zon Kluang Barat, Kluang, Johor. Dua dimensi gaya kepimpinan telah dikenalpasti dalam kajian ini iaitu gaya kepimpinan beroreantasikan struktur tugas dan beroreantasikan timbangrasa. Kajian berbentuk kuantitatif deskriptif ini dilakukan dengan meninjau persepsi guru menggunakan soal selidik Leadership Behavior Description Questionaire (LBDQ) dan soal selidik komitmen kerja yang diambil dari Indeks Komitmen Tenaga Kerja (The Workforce Commitment Index) dengan sedikit pengubahsuaian. Seramai 102 orang guru telah dipilih sebagai responden dari empat buah sekolah yang dipimpin oleh guru besar wanita di Zon Kluang Barat, Kluang, Johor. Dapatan dari kajian rintis menunjukkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach soal selidik ini bagi gaya kepimpinan adalah 0.952 dan bagi tahap komitmen guru adalah 0.904. Analisis data dilakukan menggunakan Program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 12.0 dan skor min untuk setiap dimensi kepimpinan dijadualkan. Dapatan dari kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan guru besar wanita dengan komitmen guru. Walaubagaimanapun ia berada pada tahap yang lemah. Beberapa cadangan serta cadangan untuk kajian yang akan datang juga dikemukakan di akhir kajian ini.
Show more

6 Read more

Hubungan kepimpinan instruksional guru besar terhadap motivasi guru di sekolah-sekolah rendah di zon Tangkak

Hubungan kepimpinan instruksional guru besar terhadap motivasi guru di sekolah-sekolah rendah di zon Tangkak

Tingkahlaku ketua mempunyai kesan langsung kepada psikologi kakitangan. Fungsi ketua ialah untuk bekerja dengan kakitangan dengan keadaan yang dapat memberi motivasi kepada mereka bagi melaksanakan tugas dengan bersungguh- sungguh secara sukarela. Setiap guru besar perlu mempunyai kebolehan untuk mengintepretasi perubahan guru dan menggunakan gaya kepemimpinan tertentu dalam memotivasikan guru, staf dan murid-murid ke arah perubahan tersebut (House,1971).

24 Read more

Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai

Aplikasi Mel Elektronik (E-Mel) Dan Laman Web Di Kalangan Guru Besar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Di UTM Skudai

Dapatan daripada hasil analisis yang telah dijalankan, menunjukkan tahap kemahiran asas responden terhadap aplikasi e-mel dan laman web berada pada tahap yang tinggi. Ini dibuktikan apabila nilai min 4.10 iaitu berada dalam kategori tinggi. Ini selari dengan dapatan kajian Nur Atikah (2007) yang juga mendapati tahap kemahiran asas responden terhadap aplikasi e-mel dan laman web berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan bahawa responden yang terdiri daripada guru besar mempunyai kemahiran asas dalam aplikasi e-mel dan laman web. Ini mungkin disebabkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran asas responden seperti perubahan kurikulum PKPGB yang terdapat dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan e-mel dan laman web atau ICT yang menginginkan perubahan serta peningkatan pengurus dalam pendidikan. Penggunaan internet dalam masyarakat maju sekarang merupakan satu revolusi secara besar-besaran yang berlaku dalam bidang ini. Namun terdapat kemahiran yang perlu dipertingkatkan iaitu kemahiran dalam membina laman web mudah. Hasil daripada dapatan analisis didapati kemahiran membina laman web mudah masih di tahap sederhana bagi melahirkan guru besar yang produktif. Dalam bidang pendidikan bersaing menggunakan bahan elektronik ini. Merujuk kepada Rancangan Perlaksanaan Sekolah Bestari Malaysia (Malaysian Smart School Implementation Plan) 1997, pembelajaran akan berubah dari penerimaan maklumat kepada pencarian maklumat yang relevan.
Show more

7 Read more

Kemahiran Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru Besar Di Kuala Terengganu

Kemahiran Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru Besar Di Kuala Terengganu

Penyelidikan ini merupakan satu bentuk kajian deskriptif yang memberikan satu gambaran yang jelas dan mengumpul mklumat yang tepat mengenai tahap pengetahuan dan kemahiran penggunaan komputer dalam kalangan guru besar di daerah Kuala Terengganu. Kaedah tinjauan telah dipilih bagi aktiviti pengumpulan maklumat daripada guru besar-guru besar. Maklumat tentang pemboleh ubah kajian ini ditadbir dalam keadaan semulajadi pada masa kejadian. Penggunaan soal selidik merupakan cara yang menjimatkan masa, menjimatkan kos, dan juga memudahkan pihak responden untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Melalui data yang dikumpul dan hasil kajian ini dapat memberi maklumat untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Show more

8 Read more

Guru Besar sebagai ‘role model’ pemimpin kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK Pentadiran) dalam memimpin sekolah

Guru Besar sebagai ‘role model’ pemimpin kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK Pentadiran) dalam memimpin sekolah

Selain melaksanakan tugas hakiki dalam pentadbiran sekolah, GPK Pentadbiran juga menjadi ahli lembaga tatatertib kakitangan dan murid sekolah, menyediakan perangkaan dan Penyata Sekolah, mengumpulkan semua maklumat (Sijil Sakit, Borang Cuti dan lain-lain) ketidakhadiran guru dan kakitangan bukan guru dan merekodkan ke dalam fail. Beliau juga bertugas menyemak kedatangan guru dan kakitangan bukan guru dan melaporkannya kepada Guru Besar. Namun, konflik yang ketara hari ini ialah tiada satu garis panduan dan pemisah yang jelas tentang bidang tugas GPK Akademik, GPK HEM dan GPK Kokurikulum. Mereka menjalankan tugas berpandukan kesan bawa daripada mereka yang menjawat jawatan sebelumnya. Dalam keadaan begini tidak hairanlah kalau timbul konflik sesama mereka dan saling kurang bekerjasama (Ahmad Jawahir, 2005).
Show more

44 Read more

Amalan pengurusan kewangan sekolah Guru Besar sekolah-sekolah kebangsaan

Amalan pengurusan kewangan sekolah Guru Besar sekolah-sekolah kebangsaan

Menurut Wan Azman (2005), pelbagai kelemahan lain juga berlaku dalam aspek- aspek yang berikut:(1) Pembelian Pembelian tanpa menggunakan borang nota minta dan borang pesanan. Terdapat pengetua atau guru besar yang mengambil barang-barang dahulu daripada pembekal dan pesanan dibuat kemudian. Pengetua atau guru besar membeli dan membayar terlebih dahulu dengan menggunakan wang sendiri dan menuntut daripada sekolah kemudian. Pengetua atau guru kanan membeli alatan kerana dipengaruhi oleh jurujual yang dating ke sekolah dengan tawaran yang tertentu. Pengetua atau guru besar membeli alatan yang dinilai melebihi had perolehan tanpa mendapatkan kelulusan daripada JPN. Borang-borang pesanan tempatan dikeluarkan pada akhir tahun sahaja untuk tujuan pengauditan, (2) Pembayaran dibuat tanpa baucar dan dokumen-dokumen sokongan bagi membuktikan ketepatan harga. Pembayaran dibuat lebih daripada sekali kerana pihak sekolah menerima invois ulangan. Cek-cek tidak ditulis rapat ke kiri sama ada perkataan ataupun angka. Ini membolehkan tambahan dibuat selepas cek ditandatangani, (3) Pungutan dan penyimpanan wang di bank. Kutipan yuran sudah dilakukan tetapi resit tidak dikeluarkan. Kutipan yuran khas, sewa kantin dan sewa kedai buku tidak dikutip pada masa yang ditetapkan. Kehilangan wang berlaku apabila pelajar berkenaan meninggalkan sekolah ataupun berlaku pertukaran pengusaha kantin ataupun kedai buku dan, (4) Buku- buku akaun Buku-buku akaun tidak dicatatkan dengan kemas dan tidak dikemaskini. Pengetua atau guru besar tidak memeriksa buku-buku akaun yang diselenggara oleh kerani sekolah.
Show more

46 Read more

Amalan kepimpinan mencapah Guru Besar dan komitmen kerja guru di sekolah rendah

Amalan kepimpinan mencapah Guru Besar dan komitmen kerja guru di sekolah rendah

Berdasarkan penyataan di atas, jelas menunjukkan bahawa komitmen kerja guru dipengaruhi oleh kepimpinan guru besar. Jika guru besar tidak memberi peluang kepada guru dalam membuat keputusan maka tahap komitmen guru akan berkurang dalam menjalankan tugas. Guru besar juga perlu mempunyai kebolehan untuk memimpin guru-guru di bawahnya kerana jika guru besar itu mampu mempengaruhi guru-gurunya untuk sama-sama bekerja demi kebaikan sekolah maka sudah pasti matlamat sesebuah sekolah sukar untuk dicapai. Bardford (1981) menyatakan bahawa pemimpin yang kurang berkebolehan memimpin akan membawa kepada ketidakpuasan kerja dalam kalangan guru. Pengaruh pemimpin menentukan darjah keberkesanan rancangan, keputusan dan tindakan strategi. Tindakan seseorang pemimpin bukan hanya akan mempengaruhi organisasi yang dipimpin malah dari segi kepuasan kerja dalam kalangan kakitangan khususnya guru-guru yang di bawah kawalannya juga perlu ditikberatkan kerana ianya melibatkan kredibiliti seseorang.
Show more

36 Read more

Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah

Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah

Beberapa persoalan yang menjadi bahan kajian adalah mengenal pasti gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen kerja guru-guru di bawah pentadbi[r]

7 Read more

Amalan syura dalam kepimpinan guru besar dan hubungannya terhadap komitmen kerja guru

Amalan syura dalam kepimpinan guru besar dan hubungannya terhadap komitmen kerja guru

Kajian berkaitan pelaksanaan amalan syura (mesyuarat) dalam kepimpinan guru besar kurang dijalankan sama ada di dalam negara atau di luar negara sedangkan ianya amat bermanfaat kepada organisasi dalam menyempurnakan tanggungjawab terutamanya di dalam bidang pendidikan. Kajian Md. Mohiden (2013), Mohd Shahrul (2013), dan Ahmad Sufian (2006) meninjau bagaimana pengamalan prinsip kepimpinan Rasulullah SAW yang bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah dalam kalangan guru besar bagi mendepani kepimpinan yang syumul dan mampu memandu guru mencapai visi dan misi sekolah berasaskan kepimpinan Islam. Sementara kajian Ahmad Marzuki (2013), mengemukakan amalan kepimpinan Islam iaitu mendasari elemen prinsip akidah tauhid, keadilan, syura, ihsan, pembentukan insan, amal jamaie, serta merujuk kepada syariat terhadap atribut Komuniti Pembelajaran Profesional (KPP) yang menjadi tunggak utama membentuk keperibadian terhadap para pendidik dan pelajar dengan pembinaan iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif dan mapan. Manakala kajian Shahmila (2013) pula menganalisis amalan kepimpinan Islam menurut Imam al-Ghazali berasaskan elemen prinsip kesederhanaan, sedia berkhidmat dan amalan syura selain memfokuskan hubungan yang akrab antara kepimpinan dengan pengikutnya bagi menambah nilai modal insan dalam aspek pendidikan di sekolah. Justeru itu, kajian mendalam tentang kepimpinan berasaskan amalan syura perlu dilakukan dengan lebih fokus dan khusus supaya dapat dimanfaatkan oleh guru besar dalam menghasilkan kepimpinan kompeten serta mewujudkan warga organisasi sekolah yang progresif.
Show more

64 Read more

Kepimpinan pengajaran guru besar di daerah Johor Bahru

Kepimpinan pengajaran guru besar di daerah Johor Bahru

Inovasi pendidikan kini merupakan medan yang semakin mendapat perhatian umum. Pelbagai pendekatan dan perubahan dilakukan untuk memastikan bidang pendidikan negara terus berkembang dan membangun seiring dengan era modenisasi negara memandangkan Malaysia kini berada di dalam era transformasi pendidikan iaitu menghasilkan dan mengekalkan kecemerlangan sekolah, meningkatkan sekolah yang berkualiti, pendidikan berprestasi tinggi dan budaya kerja cemerlang (Ahmad Othman, 2011). Oleh itu, pihak kerajaan sudah mula mengorak langkah mengkaji semula sistem pendidikan negara bagi memastikan matlamat dan hala tuju yang diinginkan dapat dicapai. Disebabkan itu, institusi sekolah diberi tugas menggalas tanggungjawab mencabar ini untuk memastikan kecemerlangan sekolah berterusan. Ibu bapa masa kini pula lebih cenderung untuk melihat anak-anak mereka cemerlang terutamanya di dalam peperiksaan dan bidang akademik. Demi melihat anak-anak mereka cemerlang, maka ibu bapa akan memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan terbaik di sekolah. Guru besar adalah orang yang paling bertanggungjawab menjadi nadi penggerak sekolah untuk mencapai matlamat seperti yang dirancang supaya lebih efisien dan efektif.
Show more

31 Read more

Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah

Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah

Gaya berorientasikan tugas mempunyai ciri-ciri penyeliaan yang ketat ke atas kakitangan untuk memastikan tugas yang dapat dilaksanakan mencapai piawai yang ditentukan oleh pemimpin. Seorang guru besar yang mengamalkan pendekatan ini lebih menitikberatkan penyelesaian tugas daripada perhubungan dengan guru-guru. Mereka lebih cenderung menyusun dan merangka aliran kerja di antara pihak atasan dengan pihak bawahan, serta memainkan peranan utama dalam menentukan siapa bertanggungjawab membuat sesuatu tugas, bagaimana melakukannya dan bila perlu diselesaikan. Robbins (2000) berpendapat bahawa gaya ini sebagai keadaan di mana seorang pemimpin mendefinisi dan menstruktur peranannya serta peranan pekerja semata-mata untuk mencapai matlamat yang dirancang.
Show more

7 Read more

Hubungan di antara stres kerja dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru besar di daerah Batu Pahat

Hubungan di antara stres kerja dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru besar di daerah Batu Pahat

Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap stres , tahap kepuasan kerja dan hubungan stres dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru besar di Daerah Batu Pahat. Ia juga bertujuan untuk melihat perbezaan tahap stres dan kepuasan kerja berdasarkan faktor-faktor demografi iaitu jantina, pengalaman menjadi guru besar dan jenis sekolah. Tahap stres juga dilihat dari tiga aspek iaitu simptom fizikal, psikologikal dan tingkahlaku. Bagi kepuasan kerja ia dilihat dari aspek-aspek pencapaian, pengiktirafan, kenaikan pangkat, pekerjaan, hubungan interpersonal, gaji, penyeliaan dan suasana tempat kerja. Kajian ini melibatkan seramai 108 orang guru besar dari sekolah-sekolah rendah di Daerah Batu Pahat, Johor. Data-data diperoleh dengan menggunakan kaedah soal selidik dan diproses menggunakan kaedah "Statistical Package For The Social Science (SPSS)" versi 12.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap stres yang dialami oleh guru-guru besar di Daerah Batu Pahat pada keseluruhannya berada pada tahap rendah dan bagi tahap kepuasan kerja, ia berada pada tahap sederhana. Daripada tiga aspek stres yang dikaji, hanya stres daripada aspek simptom fizikal menunjukkan tahap sederhana manakala bagi aspek symptom psikologikal dan tingkahlaku menunjukkan tahap rendah. Bagi aspek-aspek kepuasan kerja, semua aspek menunjukkan tahap sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan pada tahap rendah dan songsang di antara stress dengan kepuasan kerja (r=-0.31). Bagi faktor-faktor demografi, hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres dan tahap kepuasan kerja terhadap semua faktor yang dikaji. Hasil kajian ini diharap dapat memberi sedikit panduan dan perbandingan bagi kajian- kajian seterusnya .Beberapa cadangan untuk kajian selanjutnya juga disarankan.
Show more

8 Read more

Amalan kepimpinan etika guru besar dan kepuasan kerja guru di sekolah rendah daerah Segamat

Amalan kepimpinan etika guru besar dan kepuasan kerja guru di sekolah rendah daerah Segamat

Alhamdulilah segala rasa syukur saya ucapkan ke hadrat Allah s.w.t, atas segala keberkatan dan kemurahan nikmat yang dikurniakanNya serta memberi ketabahan dan kesabaran kepada saya untuk merealisasikan kajian itu dengan sebaiknya. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penyelia saya, Dr. Khadijah Binti Daud yang amat saya hormati dan hargai atas segala susah payah beliau memberi tunjuk ajar, bimbingan yang berterusan, teguran, nasihat dan dorongan serta kata-kata semangat bagaikan seorang ibu untuk saya mengharungi dugaan dengan tenang dalam menyempurnakan kajian ini. Kesabaran, komitmen dan keikhlasan beliau amat saya sanjung tinggi. Tidak lupa juga ucapan terima kasih dihulurkan kepada penyelaras program PM Dr. Yusof Bin Boon serta semua pensyarah, dan rakan-rakan (pengurusan dan pentadbiran) yang telah memberikan kerjasama secara langsung atau tidak langsung sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini. Penghargaan juga diberikan kepada guru besar - guru besar sekolah berkenaan serta semua guru yang terlibat sebagai responden kajian.
Show more

52 Read more

Kepemimpinan guru besar dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di sekolah kebangsaan daerah Kota Tinggi, Johor.

Kepemimpinan guru besar dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di sekolah kebangsaan daerah Kota Tinggi, Johor.

Abstrak : Kajian ini untuk meninjau Kepemimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Tujuan kajian untuk mengenal pasti tahap pemahaman, tahap sokongan, tahap masalah dan perbandingan tahap pemahaman serta tahap masalah dari segi jantina dan lokasi sekolah (bandar dan luar bandar) dalam pelaksanaan PBS. Dapatan daripada kajian ini boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM), Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan pihak-pihak lain yang teribat secara langsung dalam merancang, merangka dan memeta hala tuju Dasar Pentaksiran Negara serta persediaan menghadapi pelaksanaan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Negara (SPPK) menjelang tahun 2011. Responden kajian sebanyak 57 orang yang terdiri daripada Guru Besar semua sekolah aliran kebangsaan di daerah Kota Tinggi, Johor. Data kajian yang diperolehi melalui borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan Perisian SPSS 15.0 for Windows. Kaedah statistik deskriptif dan Ujian – t dipilih dalam menganalisis data kajian . Instrumen soal selidik pada nilai Cronbach’s Alpha 0.813 digunakan untuk mengumpul data daripada responden. Dapatan kajian mendapati Guru Besar telah memahami PBS pada tahap tinggi, memberi sokongan dalam pelaksanaan PBS pada tahap tinggi dan menunjukkan tahap permasalahan di peringkat sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan dan lokasi sekolah dari segi tahap pemahaman dan tahap permasalahan. Kajian ini juga telah mengenal pasti beberapa aspek permasalahan yang dihadapi oleh guru besar dalam pelaksanaan PBS yang perlu diatasi supaya pelaksanaan PBS memenuhi hasrat yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia serta memenuhi aspirasi negara melalui Dasar Pentasiran Negara secara holistik.
Show more

9 Read more

Kepimpinan transformasi guru besar di daerah Bulukumba Sulawesi Selatan Indonesia

Kepimpinan transformasi guru besar di daerah Bulukumba Sulawesi Selatan Indonesia

Tidak boleh dinafikan bahawa ada beberapa guru besar sekolah yang dilantik kerana mengikuti “ujian cakep” (pencalonan guru besar sekolah), kerana sejak tahun 2002 sudah diadakan ujian terhadap para guru sebelum dilantik menjadi guru besar sekolah (Ramli Tanuntun, 2010). Hanya saja, kenyataan yang terjadi bahawa proses pemilihan menjadi peserta ujian calon guru besar belum mengikuti kelasiman yang patut. Sepatutnya dimaklumkan secara am kriteria untuk ikut seleksi calon guru besar, sehingga sesiapa saja yang memenuhi kriteria tersebut boleh mengikuti ujian dengan cara kompetisi agar terpilih calon guru besar yang betul-betul berkuali. Yang berlaku di Daerah Bulukumba peserta ujian ditunjuk langsung atau yang berkenaan meminta sendiri agar diikutkan ujian ini sesuai pengalaman pengkaji sendiri pada tahun 2007. Pada waktu itu pengkaji disampaikan secara bersendirian dan sulit oleh penyelia Drs Muhammad Saleh. Kerana pengkaji tidak bersetuju dengan cara seperti itu, maka pengkaji menanyakan kenapa tidak dimaklumkan agar semua yang memenuhi kriteria dan mau jadi guru besar boleh ikut berkompetisi jadi calon guru besar. Penyelia menjawab bahawa sudah kesepakatan Pengetua Pejabat Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) pendidikan dan Sukwan Kawasan Gantaran dengan para penyelia. Pada waktu itu pengkaji tidak ikut seleksi ujian calon guru besar kerana mengalami insiden. Peserta ujian pada masa itu semua lulus kerana bilangan peserta kompetisi sama dengan bilangan guru besar yang hendak diterima. Jadi nampak bahwa tidak ada guna penyaringan melalui seleksi dan kompetisi karena semua lulus. Tahun 2010 dilakukan kembali ujian seleksi calon guru besar, juga tiada maklumat yang memaklumkan kriteria dan tata cara pemilihan peserta ujian. Masa itu pengkaji sudah menjadi guru besar di sekolah rendah suwasta yang dilantik oleh Yayasan, kerana belum memiliki sijil guru besar maka pengkaji sendiri meminta agar diikutsertakan dalam ujian seleksi calon guru besar. Kejadian ini menunjukkan bahwa seleksi pserta ujian calon guru besar di Daerah Bulukumba belum berjalan dengan cara yang patut.
Show more

116 Read more

Gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru-guru di tiga (3) buah sekolah daerah Kota Bharu Kelantan

Gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru-guru di tiga (3) buah sekolah daerah Kota Bharu Kelantan

Sekolah ialah satu organisasi sosial yang meliputi satu kumpulan manusia yang menjalankan tugas secara berstruktur untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama. Perubahan dunia global menjanjikan pelbagai perubahan drastik kepada dunia pendidikan yang mencabar para pendidik Perkembangan yang pesat ini menyebabkan peranan Guru Besar menjadi bertambah sukar dan kompleks, sedangkan kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada kepimpinan Guru Besar. Sekolah memerlukan pengurusan yang benar-benar mantap dan berkesan ke arah merealisasi matlamat, objektif, visi dan misinya. Di sini Guru Besar dilihat sebagai tunggak kepimpinan yang bertanggungjawab menerajui pengurusan dan hala tuju sekolah Pemikiran seseorang Guru Besar begitu mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil dalam melayar serta mengemudi bahtera institusi sosial tersebut. Keberkesanan kepimpinan Guru Besar mempengaruhi guru-guru di sekolah banyak bergantung kepada kecemerlangan guru kerana guru cemerlang mempunyai pemikiran yang berbeza dengan guru- guru biasa. Peranan Guru Besar sebagai pengurus sekolah tidak boleh diperkecilkan . Menurut Deal dan Baldrige (1975), Guru Besar adalah orang yang paling penting di dalam system sekolah. Merekalah yang akan mencorak institusi pendidikan paling asas dan paling penting. Jones (1998), mengatakan terdapat empat tugas paling utama bagi seorang guru besar iaitu memimpin, mengurus, menjalinkan hubungan luar dan menjalinkan hubungan manusia. Aspek yang diberikan penekanan ialah hubungan manusia. Guru Besar perlu mempunyai kemahiran kemanusiaan yang cekap kerana dalam melaksanakan tugas, Guru Besar sentiasa berhadapan dengan manusia.
Show more

9 Read more

Persepsi Guru-Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar Di Empat Buah Sekolah
Rendah Di Daerah Hulu Terengganu

Persepsi Guru-Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Guru Besar Di Empat Buah Sekolah Rendah Di Daerah Hulu Terengganu

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berdasarkan ciri-ciri demografi seperti jantina, umur, kategori perkhidmatan, pengalaman mengajar dan jawatan disandang. Responden kajian ini terdiri daripada 113 orang guru terlatih di empat buah sekolah rendah di daerah Hulu Terengganu. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik yang telah diubahsuai daripada LBDQ (Leadership Behavior Description Questionnaire) untuk mengidentifikasikan persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar. Perisian SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 11.5 digunakan untuk menganalisis semua data yang dikumpul. Analisis statistik deskriptif, kekerapan, peratus dan min digunakan dalam tatacara menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa gaya kepimpinan guru besar yang paling dominan ialah gaya kepimpinan berorientasikan kejayaan, diikuti dengan gaya kepimpinan partisipatif, gaya kepimpinan menyokong dan gaya kepimpinan mengarah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara daripada persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar berdasarkan faktor demografi. Akhir sekali beberapa cadangan disarankan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, para guru besar dan para penyelidik ke arah memantapkan lagi pengurusan dan pentadbiran sekolah.
Show more

6 Read more

Show all 1357 documents...