guru pendidikan islam (GPI)

Top PDF guru pendidikan islam (GPI):

Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes

Sifat keperibadian Guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah: satu kajian kes

Artikel ini membincangkan tentang sifat keperibadian guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap rakan setugas dan pihak atasan di sekolah. Kajian ini melibatkan beberapa buah sekolah menengah di negeri Johor. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk temubual, pemerhatian, dan analisis dokumen. Pentadbiran hasil data kemudian disusun dengan menggunakan perisian N’Vivo versi 7.0 untuk menghasilkan tema, sub-tema dan jadual matriks berkaitan dengan sifat keperibadian GPI kepada rakan setugas dan pihak atasan di sekolah. Hasil dapatan kajian menunjukkan sebanyak 21 sifat yang membentuk pola, iaitu komited; patuh; berfikiran positif; baik; menghormati; mudah didekati; mengambil berat; unsur humor; bertanggungjawab; sebagai role-model; peka; memahami; toleransi; peramah; rajin; kerjasama dan membantu; pendekatan secara hikmah; peramah; menjadi tempat rujukan; mesra; dan tidak mudah menjatuhkan hukuman. Manakala 9 sifat lagi tidak berbentuk pola. Justeru, kajian ini menghasilkan Model Sahsiah Unggul Guru Pendidikan Islam Terhadap Rakan Sejawat dan Pihak Atasan.

9 Read more

Hubungan dasar latihan dalam perkhidmatan dengan peningkatan profesionalisme guru guru pendidikan islam sekolah menengah daerah Petaling Utama

Hubungan dasar latihan dalam perkhidmatan dengan peningkatan profesionalisme guru guru pendidikan islam sekolah menengah daerah Petaling Utama

Menurut kajian yang dilakukan oleh Othman dan Lukman (2007) didapati guru-guru Pendidikan Islam masih terikat dengan kaedah pengajaran tradisi dan kurang mampu dari segi keupayaan dan kemahiran dalam mengintegrasikan teknologi maklumat ke dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam. Walaupun pelbagai latihan dalam perkhidmatan direkabentuk bagi mengatasi jurang ini, namun masih terdapat ruang bagi penambahbaikan dalam latihan dalam perkhidmatan bagi guru-guru Pendidikan Islam agar meningkatkan profesionalisme guru memandangkan laporan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 (muka surat 28) menunjukkan bahawa guru-guru secara umumnya hanya berjaya menyampaikan 50% pengajarannya secara berkesan. Antara puncanya ialah cara penyampaian guru yang pasif. Senario ini menunjukkan latihan dalam perkhidmatan yang diperolehi oleh guru-guru di Malaysia kurang berperanan dalam menambahbaik keupayaan guru dalam tugas mereka terutamanya pengajaran. Beberapa langkah mengatasi perlu diambil segera memandangkan lebih 60% guru pada hari ini akan mengajar untuk 20 tahun yang akan datang (Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025).

18 Read more

Pelaksanaan penilaian bilik darjah dalam kalangan guru Pendidikan Islam daerah Johor Bahru

Pelaksanaan penilaian bilik darjah dalam kalangan guru Pendidikan Islam daerah Johor Bahru

Malah dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian Wan Mohd Zahid (1993), yang menyatakan guru-guru Pendidikan Islam hanya menumpukan kepada penyampaian maklumat dan hafalan. Oleh itu, usaha bagi meningkatkan daya berfikir, analisis, sistesis, dan kreatif dan pemahaman tinggi kurang diberikan perhatian malah mungkin diabaikan. Oleh itu, guru perlu mahir dalam merancang dan menyediakan item soalan-soalan berdasarkan aras kognitif dalam JSU. Pertalian ini turut menjelaskan para guru gagal menstruktur dan menggunakan soalan secara berkesan dalam merangsang pemikiran pelajar (Hunkins,1972).

41 Read more

Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Tanggungjawab Pelaksanaan Etika Profesion Perguruan

Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Tanggungjawab Pelaksanaan Etika Profesion Perguruan

Abstrak : Kajian ini dilakukan bertujuan mengetahui persepsi guru Pendidikan Islam terhadap tanggungjawab pelaksanaan etika profesion perguruan. Seramai 62 orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada guru-guru Pendidikan Islam sekolah kebangsaan daerah Johor Bahru. Borang soal selidik ini mengandungi 44 soalan berdasarkan objektif kajian iaitu dari aspek profesion dan rakan sejawat, pelajar dan ibu bapa serta masyarakat dan negara. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian ialah α = 0.946. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Statistical Packages for the Social Sciences for windows version 13.0 (SPSS) dan dipersembahkan secara deskriptif menggunakan kaedah kekerapan, peratusan dan min. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahawa aspek profesion dan rakan sejawat berada pada tahap tinggi iaitu pada nilai min 4.43 diikuti dengan aspek pelajar dan ibu bapa ialah 4.15 dan aspek masyarakat dan negara ialah 4.08. Oleh yang demikian, beberapa cadangan turut dikemukakan.

6 Read more

Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan

Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan

Guru Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang tinggi pada pandangan masyarakat sejak dari dahulu lagi. Mereka dianggap sebagai role model yang dapat memberi kesan kepada pembentukan akhlak individu dan masyarakat. Tugas memperkasa proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah satu tugas yang mudah dan seharusnya seorang guru Pendidikan Islam itu sentiasa belajar, mengkaji dan membuat refleksi diri supaya guru itu dapat mencapai pengajarannya dengan lebih sempurna dan berkesan. Sejarah kegemilangan umat Islam terdahulu telah membuktikan bahawa umat Islam pada ketika itu mempunyai ramai ahli intelek dan menguasai pelbagai disiplin ilmu. Penekanan Islam kepada pendidikan bersepadu berjaya mencetuskan kecemerlangan peradaban dan membangunkan modal insan yang seimbang berilmu dan berakhlak. Sehubungan itu, bagi membangunkan modal insan yang dihasratkan adalah dicadangkan kurikulum latihan perguruan sedia ada dan pengamalan guru dalam bilik darjah dimantapkan dengan penghayatan ilmu, inovasi dan kreativiti. Guru Pendidikan Islam yang berkesan dikatakan memiliki sifat-sifat yang terpuji, berkemahiran, berilmu, personaliti yang boleh menyampaikan pengajaran yang berkesan dan mampu menjadikan Pendidikan Islam satu mata pelajaran yang diminati dan dihayati oleh pelajar. Justeru itu, artikel ini bertujuan membincangkan konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam dalam konteks negara Malaysia. Perbincangan mencakupi tentang konsep berilmu, penguasaan ilmu, cabaran yang dihadapi dan beberapa aspek lain sebagai cadangan dan saranan dalam meningkatkan keilmuan profesionalisme keguruan Pendidikan Islam di Malaysia.

18 Read more

Persediaan pengetahuan dan kemahiran dalam mengatasi fenomena tekno fobia dan tekno stress guru-guru pendidikan Islam

Persediaan pengetahuan dan kemahiran dalam mengatasi fenomena tekno fobia dan tekno stress guru-guru pendidikan Islam

Pihak KPM seharusnya merangcangkan beberapa program atau latihan kepada guru-guru secara berkala iaitu sebulan hingga tiga bulan sekali sepanjang tahun sebagai langkah memberikan kebiasaan kepada guru Pendidikan Islam. Hal ini kerana aspek kemahiran bukanlah mudah untuk diperolehi. Ia merupakan proses berperingkat-peringkat dan melibatkan tempoh masa yang panjang selain memerlukan latihan yang kerap dilakukan. Menurut Zainuddin (et al, 2008), program-program atau latihan yang diberikan kepada guru-guru secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi selain dapat mengaplikasikan dalam pengajaran mereka. Maka pihak kerajaan dan kementerian seharusnya mengambil tindakan drastik agar dapat membuat satu perubahan dalam gaya penyampaian guru-guru di sekolah. Hal ini kerana menurut kajian Saemah Rahman & Siti Fatimah (2008) bahawa guru-guru tidak mempunyai kemahiran dalam persekitaran pembelajaran yang melibatkan hypermedia sebagai bahan bantu mengajar (BBM).

10 Read more

Amalan penggunaan bahan bantu mengajar guru Pendidikan Islam Menengah Rendah Negeri Johor

Amalan penggunaan bahan bantu mengajar guru Pendidikan Islam Menengah Rendah Negeri Johor

BBM. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam menentukan tahap penggunaan BBM oleh GPI. Kajian Suhaimi (2005) pula mendapati, GPI di Negeri Sembilan mencatatkan tahap sederhana berkenaan penggunaan komputer. Tahap sederhana dalam penggunaan komputer yang dimaksudkan ialah kemahiran dan penggunaan komputer ketika PdP. Dapatan ini turut melibatkan penggunaan kaedah kuantitatif dalam mendapatkan data. Selain itu, kajian Khadijah dan Shahrin (2006) mendapati bahawa dapatan amalan pengajaran GPI yang memanfaatkan BBM berada pada tahap rendah dengan min 2.05. Kajian menggunakan pendekatan kuantitatif ini ditambah lagi dengan dapatan persepsi oleh Wan Khairuddin (2006). Dapatan beliau telah menjelaskan bahawa catatan min tahap penggunaan TMK oleh GPI berada pada tahap tinggi, iaitu 3.8809. Kajian berkenaan penggunaan alat bantu hafazan (ABH) oleh pensyarah tahfiz telah dilakukan oleh Azmil (2010). Dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa pensyarah tahfiz kurang menggunakan BBM ketika PdP. Tahap penggunaan ABH yang dicatatkan pula ialah pada tahap minimum dari jenis terjemahan al-Quran, papan putih, pen, dan kertas. Manakala penggunaan kitab tafsir dan mp3 amat kurang digunakan. Bagi ABH paling kritikal yang hampir tidak digunakan ialah OHP, LCD, komputer, laptop, software al-Quran, CD al-Quran, CD interaktif, kaset al-Quran, dan pita rakaman. Kajian oleh Fadzli dan Ranjit Singh (2012) pula mendapati bahawa BBM audio visual dan video kurang digunakan. Kedua-dua jenis BBM itu memperolehi nilai min rendah, iaitu 2.88 dan 2.70.

87 Read more

Ciri guru pendidikan Islam berkesan

Ciri guru pendidikan Islam berkesan

Kunci utama yang menjadikan sesuatu pengajaran itu berkesan ialah terletak pada perancangan pengajaran. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berkesan, GPI serharusnya merancang pengajaran dan pembelajaran mereka dengan teratur dan sistematik. Mengetahui dan menentukan matlamat pengajaran merupakan salah satu langkah yang membawa kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bertitik tolak dari inilah, seseorang yang bergelar pendidik seharusnya menetapkann dan menentukan apakah matlamat yang ingin di capai oleh mereka dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran yang di jalankan. Apatah lagi GPI, yang sememangnya telah mengetahui dan memahami matlamat utama Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan insan yang soleh mengikut acuan al-Quran dan sunnah. Dengan mengetahui dan memahami matlamat sesuatu pengajaran, sudah tentulah akan memudahkan GPI menentukan kaedah atau cara untuk menyempurnakan matlamat tersebut (Rahil Mahyuddin et al ., 2009; Lucas & Bernstein, 2005).

8 Read more

Amalan pengajaran tilawah Al-Quran berkesan dalam kalangan guru pendidikan islam

Amalan pengajaran tilawah Al-Quran berkesan dalam kalangan guru pendidikan islam

guru sebagai agen yang menyampaikan pelajaran tidak berfungsi dengan efektif maka matlamat pendidikan tidak akan tercapai. Ini menunjukkan bahawa pengajaran guru di bilik darjah memainkan peranan penting dalam menentukan pencapaian dan kejayaan pelajar (Abdul Halim al-Muhammadi, 1991). Isu berkaitan dengan keberkesanan pengajaran GPI seringkali dibangkitkan dan menjadi isu hangat yang diperbincangan oleh pelbagai pihak. Persoalan yang seringkali dibangkitkan ialah sejauh manakah pendekatan dan kaedah PdP Pendidikan Islam yang dilaksanakan di sekolah dapat menarik perhatian pelajar untuk memahami, menilai sendiri dan seterusnya menghayati serta mengamalkan ajaran Islam? Begitu juga dengan persoalan sejauh manakah pendekatan dan kaedah PdP Pendidikan Islam ini membuka ruang yang luas bagi melahirkan generasi Muslim yang kritis dan kreatif serta mampu mengaitkan kepentingan ajaran Islam dengan bidang- bidang yang lebih luas dan realistik dalam kehidupan seharian mereka. Persoalan lain yang seringkali ditimbulkan juga adalah sejauhmana penguasaan guru pendidikan Islam berkaitan dengan ilmu kurikulum subjek pendidkan Islam dan adakah benar guru-guru Pendidikan Islam masih terlalu menekan pendekatan dogmatik dan jumud dalam pengajaran mereka yang dominan (Ab.Halim & Nik Mohd Rahimi, 2010).Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan dalam membuktikan wujudnya kelemahan pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam berpunca daripada permasalahan keberkesanan pengajaran guru sama ada melibatkan sekolah di bandar ataupun di luar bandar. Hal tersebut telah dibuktikan hasil dapatan daripada kajian-kajian yang telah dijalankan oleh ramai penyelidik. Antaranya adalah kajian yang telah dijalankan oleh (Nik Rosila, 2007; Suhaimi, 2007; Mohd Yakub & Saidi, 2008).

54 Read more

Pengetahuan guru Pendidikan Islam prasekolah dalam rangka pembangunan tamadun ummah

Pengetahuan guru Pendidikan Islam prasekolah dalam rangka pembangunan tamadun ummah

Melalui pemerhatian dan seterusnya temu bual, pengkaji dapat merumuskan bahawa guru bukan sahaja memahami mengenai perkembangan murid, tetapi beliau juga melaksanakan mengikut pengetahuan dan ilmunya. Dapatan ini selari dengan kenyataan Department of Community Service (2002), bahawa teori atau ilmu yang ada boleh membantu guru dalam P&P, tetapi kurang berkesan jika guru tidak mempunyai pengetahuan mengenai tingkah laku, kebolehan dan personaliti anda setiap kanak-kanak. Mengenai perkembangan murid yang berbeza Abdul Syukor Hashim, Hamimah Hashim, & Siti Zuraida Maaruf (2007), juga berpendapat setiap kanak-kanak mempunyai gaya pembelajaran masing-masing yang berbeza. Begitu juga dengan minat, keperluan dan motivasi mereka berbeza. Jadi menjadi keperluan guru untuk mengetahui setiap perkembangan dan perbezaan murid-murid. Dapatan ini juga bersesuaian dengan pendapat Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary (2010) bahawa guru hendaklah prihatin terhadap kemampuan muridnya menerima ilmu. Pengetahuan dan pelaksanaan guru ini juga bertepatan dengan teori Piaget yang berpendapat bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berperingkat dan mengikut persekitarannya (Rohaty Mohd. Majzub & Abu Bakar Nordin, 1989).

10 Read more

Amalan kreativiti pengajaran guru pendidikan Islam di sekolah sekolah negeri Johor

Amalan kreativiti pengajaran guru pendidikan Islam di sekolah sekolah negeri Johor

Selain daripada kefahaman tentang kreativiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Amalan kreativiti pengajaran guru dapat mendedahkan guru kepada cara membuat perancangan yang kreatif dan berkesan yang merangkumi aspek persediaan pengajaran, penyampaian pengajaran, strategi pengajaran, penilaian pengajaran dan hubungan guru dengan murid. Seorang guru yang memiliki kefahaman dan menguasai ilmu tentang kreativiti berupaya merancang apa yang hendak diajar, bentuk strategi dan kaedah pengajaran, yang sesuai dan terbaik dan dapat menyampaikan pengajarannya dengan berkesan. Umpamanya seorang guru Pendidikan Islam yang hendak mengajar ibadah yang berkaitan dengan cara beristinjak, cara bersuci dan cara mengerjakan solat tetapi menggunakan kaedah syarahan sahaja tanpa menggunakan tunjuk cara, sudah tentu pengajarannya kurang kreativiti tidak sukar mencapai objektif pengajaran berkesan. Hal yang sedemikian guru, perlu memantapkan lagi penggunaan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kreatif di dalam bilik darjah di sekolah- sekolah atau di institut-institut perguruan dan di universiti. Dapatan kajian juga akan dapat membantu guru untuk memperbaiki lagi cara pengajaran mereka, melalui interaksi di dalam bilik darjah dan seterusnya mengaplikasikan amalan kreativiti pengajaran yang sesuai ketika di dalam bilik darjah atau kuliah.

70 Read more

Pemahaman, amalan dan permasalahan guru Pendidikan Islam dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM)

Pemahaman, amalan dan permasalahan guru Pendidikan Islam dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM)

Perlaksanaan PBS mulai tahun 2011 diyakini dapat melahirkan modal insan yang holistik serta seimbang. Menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) (2007), pentaksiran dalam bidang pendidikan adalah dianggap sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran sesorang murid bagi sesutu tujuan tertentu. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor yang sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran(Ahmad Jawahir, 2005).

40 Read more

Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam cabaran zaman

Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam cabaran zaman

Membudaya profesionalisme guru Pendidikan Islam memberi maksud untuk membiasakan sesuatu tingkah laku yang baik supaya berbudaya atau beradab dengan sifat kemampuan, kemahiran, dan cara pelaksanaan sebagaimana yang sewajarnya dilakukan oleh seorang yang bersifat profesional (Anom, 2005). Tingkah laku profesional tersebut pula dikaitkan dengan tatacara kehidupan guru Pendidikan Islam yang berlandaskan di atas landasan cemerlang guru dari perspektif Islam (Jasmi, Kamarul Azmi, 2008d; Jasmi, 2010; Jasmi & Nawawi, 2012).

23 Read more

Bentuk Metodologi Pengajaran Rasulullah SAW Dari Perspektif Pemikiran Imam al-Nawawi Menerusi Kitab Himpunan Hadis Empat Puluh (Teaching Methodology of the Prophet from the Perspective of Imam al-Nawawi Thinking Through the collection of Forty Hadith Book

Bentuk Metodologi Pengajaran Rasulullah SAW Dari Perspektif Pemikiran Imam al-Nawawi Menerusi Kitab Himpunan Hadis Empat Puluh (Teaching Methodology of the Prophet from the Perspective of Imam al-Nawawi Thinking Through the collection of Forty Hadith Book)

Metodologi atau kaedah pengajaran yang diaplikasikan oleh seseorang guru khususnya guru Pendidikan Islam (GPI) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka merupakan aspek yang amat penting bagi memastikan sesuatu P&P itu berjaya. Rentetan itu, sebelum memulakan sesi P&P guru Pendidikan Islam perlu peka, membuat analisis tentang latar belakang pelajar, serta bijak untuk memilih apakah bentuk metodologi yang sesuai untuk digunakan agar pengajaran mereka dapat di terima dan di fahami oleh para pelajar. Jika dilihat dari aspek Pendidikan Islam itu sendiri, sudah pasti model yang tepat untuk dijadi- kan rujukan adalah Rasulullah S.A.W kerana baginda adalah guru yang terbaik bagi semua umat manusia. Justeru, kertas kerja ini akan mengupas bentuk-bentuk metodologi atau kaedah pengajaran yang digunakan oleh Baginda menurut perspektif pemikiran imam al-Nawawi dalam kitab himpunan hadis empatpuluh.

12 Read more

Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah

Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah

Pendidikan merupakan satu perkara yang sangat penting dalam Islam. Jika pendidikan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) akan menjadi tidak stabil. Ilmu dakwah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tahap keterlibatan guru dalam menghayati Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Negara. Terdapat pelbagai pendekatan dan metode dalam melaksanakan proses dakwah yang boleh diimplementasikan oleh guru pendidikan Islam (GPI). Sehubungan itu, kertas kerja ini akan memperincikan tiga metode dakwah untuk diterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan juga merupakan salah satu dari metode dakwah untuk menyampaikan kefahaman tentang ajaran agama Islam. Jika semua guru pendidikan Islam mempunyai ilmu dan kefahaman cara menggunakan metode dakwah dengan betul, maka sudah pasti Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Negara dapat dicapai dengan baik. Kertas kerja ini akan mengemukakan beberapa pandangan tokoh sarjana Islam dan bagaimana pengaplikasian metode dakwah dalam pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sistematik.

21 Read more

Kajian kes tempat perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah Rendah di Johor

Kajian kes tempat perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah Rendah di Johor

Bertepatan dengan prinsip Pendidikan Islam bagi membentuk generasi beriman dan memiliki kefahaman agama yang kukuh, institusi masjid khasnya dan surau amnya memainkan peranan yang besar sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Sejarah melakarkan bahawa masjid berperanan sebagai pusat ilmu pengetahuan, dan tradisi ini telah diteruskan oleh para sahabat baginda, golongan tabi’ dan tabi’in yang lain dalam proses menyebarkan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, imam-imam besar seperti Shafii, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan (Abd. Halim, 2013). Sebagaimana firman Allah s.w.t, yang bermaksud “hanyasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah, (dengan adanya sifat-sifat tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk” (surah At-Taubah, 9: 18). Justeru, kajian ini bertujuan bagi mengupas di manakah tempat yang menjadi pilihan guru pendidikan Islam dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

9 Read more

Model guru berkualiti dari perspektif tokoh pendidikan Islam dan barat

Model guru berkualiti dari perspektif tokoh pendidikan Islam dan barat

Secara keseluruhannya, model guru cemerlang Pendidikan Islam ini terhasil daripada beberapa aspek penting yang perlu wujud dan dipraktikkan oleh guru iaitu aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P), keperibadian dan kemahiran. Justeru, seseorang guru yang berkesan dan berkualiti seharusnya menitik beratkan penerapan visi dan misi Pendidikan Islam selain persediaan P&P, set induksi, pendekatan dan perlaksanaan, pengurusan kelas, BBM dan penilaian serta penutup yang merupakan elemen penting dalam keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Selain itu, aspek keperibadian juga merupakan faktor atau penyebab kepada kecemerlangan seseorang guru. Keperibadian ini dapat ditonjolkan dan dipraktikkan melalui keperibadian terhadap Allah S .W. T, diri sendiri atau penampilan dan keperibadian terhadap pelajar. Hal ini kerana, setiap tingkah laku dan perbuatan guru menjadi ikutan dan contoh teladan kepada pelajar. Justeru, keperibadian yang mulia seharusnya dimiliki oleh setiap orang guru apatah lagi guru Pendidikan Islam. Di samping itu, kemahiran dan kecekapan seperti pengurusan, komunikasi, ICT, penulisan, berbahasa, merawat dan seni juga merupakan antara elemen penting dalam penentuan kualiti dan kecemerlangan seseorang

8 Read more

Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor

Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor

Guru-guru takmir dalam kajian ini mempunyai latar belakang yang berlainan samada dari segi pendidikan, umur, pekerjaan, jantina dan lain-lain. Namun latar belakang mereka yang berlainan ini tidak sedikit pun menunjukkan kekurangan pengetahuan mereka terhadap kedudukan Al-Imam Al-Nawawi sebagai tokoh ulama yang ulung. Beliau dianggap ulama yang ulung dari aspek keperibadian malah ulung dari segi penghasilan karya-karya yang banyak serta bermutu. Ini menggambarkan bahawa ketokohan beliau selaku ulama Islam yang ulung diterima oleh hampir semua peringkat masyarakat yang mempunyai asas-asas pendidikan agama di Negeri Johor.

9 Read more

Amalan kepimpinan Islam menurut model Al-Ghazali dalam kalangan Guru Besar daerah Kulaijaya, Johor

Amalan kepimpinan Islam menurut model Al-Ghazali dalam kalangan Guru Besar daerah Kulaijaya, Johor

pokok tanaman Yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi Kuat, lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan Yang mengkagumkan orang-orang Yang menanamnya. (Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, s.a.w dan pengikut- pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki . Dengan kembang biaknya umat Islam itu. (dan selain96. dan (Tuhan berfirman lagi): sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) Yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. tetapi mereka mendustakan (Rasul kami), lalu Kami timpakan mereka Dengan azab seksa disebabkan apa Yang mereka telah usahakan. itu) Allah telah menjanjikan orang-orang Yang beriman dan beramal soleh dari mereka, keampunan dan pahala Yang besar.

50 Read more

Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
(Assessment of teaching and learning in Islamic education)

Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education)

Jasmi, K. A., Naim, S. H. & Muhamad, H. (2012). Kaedah Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (Assessment of Teaching and Learning in Islamic Education) in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru on 8-9 March 2012, pp. 77-89. ISBN 99917-44-89-4. .

14 Read more

Show all 3049 documents...

Related subjects