guru sekolah

Top PDF guru sekolah:

Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor.

Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor.

Abstrak : Kajian ini bertujuan meninjau penggunaan Internet dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di sekitar Johor Bahru, Johor. Tumpuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti, kemahiran dan pengetahuan asas guru terhadap penggunaan Internet, masalah yang dihadapi semasa guru-guru menggunakan Internet bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran serta faktor-faktor yang mendorong guru-guru menggunakan Internet bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini melibatkan 132 orang responden di kalangan guru-guru sekolah rendah di empat buah sekolah di daerah Johor Bahru, Johor. Data diperolehi menggunakan set soal selidik dan dianalisis menggunakan perisian “Statistical Package for Social Science” versi 10.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru sekolah rendah mempunyai kemahiran dan pengetahuan asas terhadap Internet. Guru-guru juga mempunyai kemahiran asas dan pengetahuan asas masingmasing dengan peratusan 76.66 dan 53.8 peratus terhadap penggunaan Internet. Terdapat beberapa masalah yang mempunyai peratusan yang tinggi (melebihi 60%). Diantara masalah tersebut ialah penggunaan yang lama dan melekakan, kemudahan sekolah adalah terhad, rekabentuk laman web yang mengelirukan dan sumber yang ditemui dalam Bahasa Inggeris. Dikenalpasti terdapat tiga faktor yang mendorong penggunaan Internet menunjukkan peratusan yang tinggi (melebihi 60%), antaranya adalah untuk mendapatkan bahan terkini, minat guru untuk melayari Internet dan sokongan yang diberikan oleh pihak pentadbir sekolah kepada guru-guru.
Show more

8 Read more

Pelaksanaan pengurusan kurikulum dalam kalangan guru-guru sekolah menengah kluster daerah Johor Bahru

Pelaksanaan pengurusan kurikulum dalam kalangan guru-guru sekolah menengah kluster daerah Johor Bahru

Merancang membawa maksud pihak sekolah memikirkan tentang matlamat- matlamat dan tindakan-tindakan yang akan diambil terlebih dahulu. Tindakan- tindakan tersebut biasanya berdasarkan sesuatu cara, pelan atau logik. Mengelola pula bembawa maksud pihak sekolah menyelaraskan kedua-dua sumber manusai dan kemudahan yang terdapat di dalam sekolahnya. Keberkesanan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada sejauh mana kecekapannya mengurus sumber-sumber yang ada bagi mencapai matlamat-matlamat yang ditetapkan. Namun begitu, terdapat pelbagai masalah telah dikenalpasti. Mengikut Brown & McIntyre (1993), telah banyak berlaku dalam inovasi kurikulum pada masa yang lepas, salah satunya kerana inovasi tidak mengambil kira bagaimana guru mentaksir apa yang sebenarnya berlaku di dalam bilik darjah dan kegagalan untuk menentukan di manakah guru seharusnya bermula. Kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri.
Show more

49 Read more

Tahap, amalan dan masalah pengurusan bilik darjah guru-guru Sekolah Menengah daerah Segamat

Tahap, amalan dan masalah pengurusan bilik darjah guru-guru Sekolah Menengah daerah Segamat

Fontana (1985) menyenaraikan beberapa perkara yang menyebabkan kesukaran kepada para guru untuk mengawal dan mengurus tingkahh laku pelajar di dalam bilik darjah iaitu, perbezaan tingkahlaku disebabkan umur, kemahiran dan keupayaan berbeza antara pelajar, perbezaan sosio ekonomi dan perbezaan budaya dalam kalangan pelajar. Antara halangan pengurusan bilik darjah adalah peraturan yang rigid, peribadi guru yang menghalang mereka daripada mengambil tindakan terhadap pelajar, ibubapa yang memanjakan anak mereka dan kumpulan pelajar yang membentuk kumpulan atau ‘klik’ sendiri (Mook Soon Sang, 2011). Haliza dan Joy Nesamalar (2009) pula menyenaraikan hubungan ibubapa, pengaruh rakan sebaya, keadaan persekitaran bilik darjah, masalah perkembangan murid dan salah laku yang tidak dijangka merupakan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para guru dalam usaha menguruskan bilik darjah di sekolah.
Show more

45 Read more

Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah
Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

Secara kesimpulannya, para pendidik seharusnya meningkatkan mutu pengajaran selaras dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Ini bermakna guru-guru bukan sahaja perlu menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan ataupun sekolah, malah guru dengan sendirinya perlu meningkatkan kebolehan dan pengetahuannya dalam pelbagai bidang supaya tidak akan hanyut oleh arus teknologi. Berdasarkan kajian yang dijalankan, diharapkan keputusan yang diperolehi dapat meleraikan tiga persoalan kajian yang telah ditentukan. Semoga segala masalah yang dihadapi oleh responden dapat diselesaikan pada masa akan datang.
Show more

6 Read more

Merokok dan implikasinya dalam kalangan guru-guru sekolah kebangsaan daerah Kulaijaya

Merokok dan implikasinya dalam kalangan guru-guru sekolah kebangsaan daerah Kulaijaya

Oleh itu, kajian ini dikemukakan untuk mengkaji pengetahuan dalam kalangan warga pendidik mengenai kesedaran hukum merokok menurut perspektif Islam. Merujuk kepada fatwa tentang rokok oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 bahawa merokok adalah haram dari pandangan Islam. Walau bagaimanapun sehingga kini belum semua negeri di Malaysia yang telah mewartakan fatwa tersebut. Kajian ini juga dapat mengenal pasti sejauh mana kepekaan guru-guru terhadap peraturan-peraturan larangan merokok di kawasan sekolah dapat dipatuhi untuk memberi contoh yang terbaik kepada warga sekolah khususnya murid-murid dan masyarakat awam. Selain itu, untuk mengetahui apakah kempen tidak merokok yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan selama ini dapat memberi kesedaran tentang hukum merokok dari sudut Islam.
Show more

45 Read more

TAHAP PENGAMALAN BUDAYA KUALITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH

TAHAP PENGAMALAN BUDAYA KUALITI DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH RENDAH

Keputusan kajian secara keseluruhannya mendapati pengamalan budaya kualiti di enam buah sekolah kebangsaan Zon Tiram Daerah Pasir Gudang berada pada tahap yang tinggi dengan purata min yang diperolehi bagi semua dimensi budaya kualiti adalah 4.05. Hasil kajian mendapati dimensi kerja berpasukan dan iklim komunikasi menunjukkan tahap amalan yang paling dominan. Bagi dimensi kerja berpasukan majoriti responden kajian bersetuju dengan pernyataan pengalaman dan idea secara berkumpulan menghasilkan kerja yang lebih baik dan pasukan kerja yang baik terhasil daripada gabungan idea-idea dan kepakaran beberapa individu dalam melaksanakan tugas. Purata min untuk dimensi ini adalah tinggi iaitu 4.27. Manakala bagi dimensi iklim komunikasi pula majoriti responden bersetuju dengan pernyataan guru sentiasa berusaha meningkatkan interaksi dengan murid dan juga ibu bapa. Purata min untuk dimensi ini adalah tinggi iaitu 4.16.
Show more

14 Read more

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru
Sekolah Kebangsaan

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan

Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kalangan guru-guru di enam buah sekolah di Daerah Manjung sekitar Zon Pantai Remis Beruas. Sampel kajian seramai 120 orang yang mewakili keseluruhan populasi terlibat dalam penyelidikan ini. Data prima yang dikumpul dengan menggunakan instrument soal selidik dan dianalisis dengan komputer menggunakan perisian “Statistical Package of the Sosial Sciences” (SPSS). Analisis dibuat secara kaedah statistik deskriptif iaitu dalam bentuk kekerapan dan peratus. Hasil daripada penyelidikan ini menunjukkan tahap pengetahuan ICT di kalangan guru adalah agak tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pula adalah rendah. Guru juga mempunyai sikap yang positif dalam penggunaan ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan guru-guru tidak mengalami masalah yang serius untuk menggunakan ICT dalam pengajaran mereka. Dapatan ini penting kepada pihak pentadbiran sekolah khususnya Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sendiri dalam membuat perancangan strategik aspek pembangunan sumber manusia khususnya latihan dan aspek pembangunan prasarana sekolah termasuk kemudahan komputer.
Show more

7 Read more

Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor.

Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor.

Suatu perubahan yang positif perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Perubahan demi perubahan dalam pengurusan dan memperkembangkan lagi Pusat Sumber Sekolah telah diatur untuk membantu melahirkan pelajar yang cemerlang. Menurut Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pelajaran, Datuk Yusoff Harun semasa berucap pada majlis perasmian Anugerah Pusat Sumber Sekolah (PSS) Cemerlang Peringkat Kebangsaan 2006, koleksi bahan dipilih akan mempengaruhi penggunaan dan impaknya. Bahan berkenaan perlu ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan diperkembangkan secara terancang bagi menggalakkan penggunaan, pemikiran kreatif serta inovatif pelajar.
Show more

7 Read more

Implikasi latihan dalaman kepada guru-guru sekolah rendah

Implikasi latihan dalaman kepada guru-guru sekolah rendah

Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan deskriptif untuk mengumpul data dan maklumat kuantitatif bagi mendapatkan gambaran berkaitan kesan latihan dalaman guruguru di sekolah. Penyelidikan ini bercorak penilaian yang membawa kepada penemuan kesan latihan dalaman guru-guru di sekolah. Instrumen yang disediakan merupakan satu set item yang direka berdasarkan kesan latihan yang diperolehi oleh guru-guru daripada latihan dalaman yang disertai. Penyelidik ingin membuat penilaian dan seterusnya membuat penambahbaikan kesan yang diperolehi oleh guru-guru dari latihan dalaman yang telah diterimanya. Penyelidik menyesuaikan soalan soal selidik daripada Sailin Sarabini dalam Tesis Sarjana Pendidikan bertajuk Penilaian Program Latihan dan Pembangunan Profesionalisme Dalam PPSMI (2007) yang telah dilaksanakan di Sabah sebagai instrumen kajian.
Show more

9 Read more

Kepuasan kerja di kalangan guru guru sekolah menengah teknik

Kepuasan kerja di kalangan guru guru sekolah menengah teknik

Sehubungan dengan itu, adalah sesuai diadakan kajian untuk mengenai pasti tahap kepuasan keija guru-guru di Sekolah Menengah Teknik SMT serta faktor-faktor utama yang menyumbang kepada k[r]

24 Read more

Tahap Kesediaan Pengetahuan Dan Kemahiran Amali Guru-Guru PKPG Sekolah Rendah Mengajar Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah.

Tahap Kesediaan Pengetahuan Dan Kemahiran Amali Guru-Guru PKPG Sekolah Rendah Mengajar Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah.

Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru-guru PKPG sekolah rendah, mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup (komponen pilihan) di sekolah menengah dari aspek pengetahuan dan kemahiran amali. Sampel kajian terdiri daripada 86 orang guru-guru sekolah rendah PKPG, UTM kemasukan sesi 2005-2008. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian ini. Data kemudiannya dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 13.0 untuk mendapatkan kekerapan, peratus, min dan perbezaan min bagi setiap komponen pilihan dalam aspek yang dikaji. Hasil analisis menunjukkan tahap kesediaan guru-guru PKPG sekolah rendah, berada pada tahap sederhana dalam komponen pilihan Kemahiran Teknikal, Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan dan Keusahawanan manakala komponen pilihan Pertanian berada pada tahap tinggi. Terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan tahap kesediaan pengetahuan dan kemahiran amali responden dalam tiga daripada empat komponen pilihan. Responden lelaki lebih bersedia dalam Kemahiran Teknikal berbanding responden perempuan yang lebih bersedia dalam Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan dan Keusahawanan manakala, bagi komponen pilihan Pertanian kedua-dua responden bersedia daripada kedua-dua aspek yang dikaji. Dapatan kajian telah dibincangkan dan cadangan-cadangan berkaitan turut dikemukakan dalam laporan ini.
Show more

6 Read more

Gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru-guru di tiga (3) buah sekolah daerah Kota Bharu Kelantan

Gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru-guru di tiga (3) buah sekolah daerah Kota Bharu Kelantan

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi Guru Besar dan tahap komitmen guru-guru sekolah di Kota Bahru Kelantan. Kajian dibuat berdasarkan kepada enam gaya berkomunikasi iaitu gaya equalitarian, dinamik, relinquish, structural, mengelak dan kawalan. Satu set soalan selidik yang mengandungi 36 item diedarkan kepada 108 orang guru yang dipilih daripada tiga buah sekolah di daerah Kota Bharu sebagai sampel. Data dianalisa dalam bentuk peratusan dan min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 15.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa gaya equalitarian diamalkan pada tahap tinggi, manakala gaya kawalan diamalkan pada tahap rendah. Analisis juga dijalankan untuk mengenalpasti hubungan antara gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru. Antara cadangan yang dikemukakan oleh kajian ini ialah guru besar dan guru-guru perlu meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan mengikuti beberapa kursus yang dianjurkan samada oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun Jabatan Pelajaran Negeri.
Show more

9 Read more

Komitmen guru-guru terhadap pengurusan kokurikulum di sekolah-sekolah kebangsaan negeri Johor

Komitmen guru-guru terhadap pengurusan kokurikulum di sekolah-sekolah kebangsaan negeri Johor

Pengurusan kokurikulum di sekolah merupakan satu proses yang amat penting bagi mencapai matlamat dan tujuan kokurikulum. Dalam kajian ini, penyelidik akan meninjau kemahiran dan pengalaman yang sedia ada disamping pengetahuan guru-guru di sekolah rendah dari aspek perancangan, pelaksanaan dan penilaian kegiataan kokurikulum. Oleh itu dengan kajian ini dapatlah dilihat kemahiran dalam pengurusan kokurikulum di dalam kalangan guru- guru sekolah rendah. Jika tahap kemahiran ditahap yang rendah, maka langkah-langkah adalah perlu diambil untuk meningkatkan pengurusan kokurikulum ini.
Show more

11 Read more

Gaya pengurusan konflik guru dalam kalangan guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru

Gaya pengurusan konflik guru dalam kalangan guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru

Selari dengan kajian Turin (1995), gaya pengurusan konflik dalam kajian ini telah diukur berdasarkan tindakan atau cara yang biasanya dipilih dan diamalkan oleh responden apabila berhadapan dengan konflik sama ada dengan individu atau pihak lain. Dalam kajiannya ke atas gaya pengurusan konflik di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Daerah Kota Setar, Kedah menunjukkan para guru lebih cenderung menggunakan gaya kolaborasi dalam menguruskan konflik di sekolah manakala gaya persaingan kurang diamalkan. Kajian Ching (2004), juga mengkaji gaya pengurusan konflik dalam organisasi yang dijalankan ke atas pekerja eksekutif di Hotel Sofitel dan dapatan kajian menunjukkan bahawa gaya kolaborasi merupakan gaya pengurusan konflik yang mempunyai tahap min yang paling tinggi. Dapatan Henkin (2000) yang menyatakan ‘site-based management’ bergantung kepada kolaborasi dan kumpulan kerja dalam kalangan guru, pentadbir dan ibu bapa. Guru besar yang menangani konflik menggunakan gaya kolaborasi boleh memberi hasil yang konstruktif dan sinergi yang berfungsi supaya membolehkan sekolah member sumbangan mengutamakan keperluan masalah. Kajian Nazri (1984) dan Tai (1993) membuktikan bahawa gaya kolaborasi bukan pilihan pertama dalam gaya pengurusan konflik.
Show more

9 Read more

Kepuasan kerja dalam kalangan guru di sekolah-sekolah jenis kebangsaan (Tamil) daerah Kulai

Kepuasan kerja dalam kalangan guru di sekolah-sekolah jenis kebangsaan (Tamil) daerah Kulai

Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap kepuasan kerja dalam kalangan guru Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kepuasan kerja dari segi pekerjaan sebagai guru, peluang kenaikan pangkat, gaji, penyelia serta rakan sejawat. Kajian ini telah dijalankan ke atas 80 orang guru dari Sekolah Tamil di Daerah Kulai, Johor melalui kaedah soal selidik. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science version 11.5(SPSS) dalam bentuk kekerapan, peratusan dan nilai min. Hasil kajian didapati bahawa tahap kepuasan kerja bagi guru-guru dari Sekolah Tamil Daerah Kulai adalah pada tahap sederhana tinggi bagi aspek pekerjaan sebagai guru(3.38), peluang kenaikan pangkat(3.30), , serta penyelia(3.52) manakala tahap kepuasan kerja responden adalah tinggi bagi aspek rakan sejawat(3.88). Dari segi gaji pula tahap kepuasan adalah rendah (2.94) Selain itu, kajian ini juga mengemukakan beberapa cadangan sebagai panduan organisasi kajian serta kajian akan datang.
Show more

8 Read more

Konsep kepimpinan guru dalam kalangan guru di tiga buah Sekolah Menengah di Segamat

Konsep kepimpinan guru dalam kalangan guru di tiga buah Sekolah Menengah di Segamat

instraksional. Pengasingan antara tugas mentadbir dan instruksional menyebabkan wujudnya jurang antara guru dan barisan pentadbir. Guru tidak diberikan peluang untuk menimba pengalaman dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah manakala barisan pentadbir pula kehilangan peluang untuk berkongsi pengalaman instruksional mereka dengan barisan guru. Jurang ini juga menyebabkan komunikasi dua hala antara barisan guru dan barisan pentadbir tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pandangan, idea dan pendapat antara kedua-dua golongan ini tidak dapat di kongsi dan akhirnya masalah di sekolah tidak dapat ditangani dengan baik. Jurang yang wujud ini seharusnya dihapuskan dengan pendekatan kepimpinan guru. Barisan pentadbir sebaiknya memberikan peluang guru untuk menjadi pemimpin dalam kalangan rakan sekerja. Lantas penghasilan guru yang memahami konsep kepimpinan guru dapat diwujudkan. Pemimpin yang berkesan mampu menghasilkan pemimpin- pemimpin baru dalam kalangan pengikutnya. Oleh itu, pengetua yang berkesan seharusnya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin guru yang berketrampilan. Ringkasnya, pengetua perlu memupuk konsep kepimpinan dalam kalangan guru-guru di sekolahnya.
Show more

35 Read more

Tahap Kepuasan Guru Terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Tahap Kepuasan Guru Terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Soal selidik yang digunakan mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A berkaitan demografi guru manakala bahagian B mengandungi 55 item berkaitan tahap kepuasan guru terhadap pelaksanaan PBS. Soal selidik ini menggunakan skala semantik perbezaan iaitu bermula dengan 1 (sangat tidak setuju, STS) hingga 5 (sangat setuju, SS). Nilai alpha Cronbach bagi keseluruhan item ialah 0.96. Nilai ini membuktikan indeks kebolehpercayaan alpha Cronbach bagi kajian ini adalah tinggi. Kesahan terhadap setiap item pula disahkan oleh tiga orang pakar iaitu pensyarah universiti sebelum soal selidik ditadbir di sekolah.
Show more

6 Read more

Amalan penyeliaan pengajaran terhadap guru-guru sains di sekolah menengah daerah Muar, Johor

Amalan penyeliaan pengajaran terhadap guru-guru sains di sekolah menengah daerah Muar, Johor

Lazimnya, kecemerlangan dunia pendidikan dinilai berdasarkan prestasi pelajar dalam peperiksaan awam. Sekolah yang berjaya menunjukkan prestasi yang tinggi akan merasa bangga dan puas tetapi sebaliknya bagi sekolah yang merosot prestasinya terpaksa menghadapi kritikan dan soalan daripada pelbagai pihak. Keghairah mencapai prestasi akademik yang tinggi telah mendorong kita hanya menumpukan usaha berkaitan diri pelajar sahaja. Sebaliknya kita kurang memberi perhatian terhadap proses atau prosedur yang membawa kepada pengajaran yang lebih berkesan. Justeru bagi memastikan guru benar-benar dapat menjalankan tugas pengajaran dan murid belajar secara lebih berkesan, satu bentuk penyeliaan pengajaran yang lebih bersifat bantuan atau bimbingan yang diperolehi guru daripada penyeliaan pengajaran pembelajaran ialah:
Show more

22 Read more

Komunikasi interpersonal guru besar dan komitmen guru di sekolah rendah zon Maharani Muar

Komunikasi interpersonal guru besar dan komitmen guru di sekolah rendah zon Maharani Muar

Sekolah merupakan satu institusi sosial yang menyediakan kemudahan penyampaian ilmu pengetahuan kepada pelajar. Guru Besar sebagai seorang pemimpin utama di peringkat sekolah berperanan penting dalam merancang dan melaksanakan segala misi dan visi Kementerian Pelajaran di peringkat akar umbi. Justeru, hubungan interpersonal dalam kepimpinan adalah sangat penting bagi sesuatu organisasi. Pemimpin berwibawa ialah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan orientasi bersikap keterbukaan, jujur, amanah, berkongsi matlamat dan komitmen dalam menjalankan tugas. Satu lagi faktor yang menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi adalah faktor tahap komitmen guru kepada sekolah. Isuisu seperti kepuasan kerja, ganjaran, konsep empowerment, latihan dalam pembangunan serta komunikasi interpersonal Guru Besar mempunyai hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi.
Show more

11 Read more

Amalan pengurusan kewangan sekolah Guru Besar sekolah-sekolah kebangsaan

Amalan pengurusan kewangan sekolah Guru Besar sekolah-sekolah kebangsaan

Menurut Wan Azman (2005), pelbagai kelemahan lain juga berlaku dalam aspek- aspek yang berikut:(1) Pembelian Pembelian tanpa menggunakan borang nota minta dan borang pesanan. Terdapat pengetua atau guru besar yang mengambil barang-barang dahulu daripada pembekal dan pesanan dibuat kemudian. Pengetua atau guru besar membeli dan membayar terlebih dahulu dengan menggunakan wang sendiri dan menuntut daripada sekolah kemudian. Pengetua atau guru kanan membeli alatan kerana dipengaruhi oleh jurujual yang dating ke sekolah dengan tawaran yang tertentu. Pengetua atau guru besar membeli alatan yang dinilai melebihi had perolehan tanpa mendapatkan kelulusan daripada JPN. Borang-borang pesanan tempatan dikeluarkan pada akhir tahun sahaja untuk tujuan pengauditan, (2) Pembayaran dibuat tanpa baucar dan dokumen-dokumen sokongan bagi membuktikan ketepatan harga. Pembayaran dibuat lebih daripada sekali kerana pihak sekolah menerima invois ulangan. Cek-cek tidak ditulis rapat ke kiri sama ada perkataan ataupun angka. Ini membolehkan tambahan dibuat selepas cek ditandatangani, (3) Pungutan dan penyimpanan wang di bank. Kutipan yuran sudah dilakukan tetapi resit tidak dikeluarkan. Kutipan yuran khas, sewa kantin dan sewa kedai buku tidak dikutip pada masa yang ditetapkan. Kehilangan wang berlaku apabila pelajar berkenaan meninggalkan sekolah ataupun berlaku pertukaran pengusaha kantin ataupun kedai buku dan, (4) Buku- buku akaun Buku-buku akaun tidak dicatatkan dengan kemas dan tidak dikemaskini. Pengetua atau guru besar tidak memeriksa buku-buku akaun yang diselenggara oleh kerani sekolah.
Show more

46 Read more

Show all 1111 documents...