modul pengajaran

Top PDF modul pengajaran:

Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah

Penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran sejarah

Hasil kajian menunjukkan, persepsi penerimaan para pelajar dan guru terhadap penghasilan modul pengajaran guru bagi mata pelajaran Sejarah adalah sangat positif.. Di dapati, pelajar kump[r]

24 Read more

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Objek Padu Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Objek Padu Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer

Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini merupakan satu borang pengesahan modul (Shaharom, 1994) (Rujuk lampiran A) dan satu set soal selidik Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri (Shaharom, 1994) (Rujuk lampiran B). Borang ini digunakan dalam Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS). Borang pengesahan modul mengandungi dua bahagian yang utama iaitu bahagian kriteria menilai MPK dan ulasan am. Kriteria menilai termasuklah format, isi kandungan, objektif dan kaedah penyampaian. Bahagian ulasan am adalah cadangan yang diberi oleh penilai.
Show more

7 Read more

Modul pengajaran cahaya quran berasaskan kaedah inkuiri bagi topik pantulan cahaya tingkatan 4

Modul pengajaran cahaya quran berasaskan kaedah inkuiri bagi topik pantulan cahaya tingkatan 4

Manakala, sebanyak 50% kekerapan yang berpandangan bahawa penerapan ilmu Al- Quran dan unsur sejarah saintis Muslim yang digunakan dalam Modul Pengajaran Cahaya Quran adalah bagus dan sangat baik. Terdapat banyak modul pengajaran Fizik dibina untuk menjadikan sesebuah proses pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Namun, tidak banyak yang menggunakan pendekatan ilmu Al-Quran dan unsur sejarah dalam modul mereka. Ini merupakan satu usaha bagi menerapkan nilai murni dalam diri pelajar supaya seorang ahli sains yang beretika dapat dilahirkan. Secara tidak langsung ia akan membina dan memantapkan pendidikan agama pelajar, mengagumi kebesaran Allah SWT dan menyedari sumbangan ilmuwan Islam dalam bidang sains.
Show more

15 Read more

Modul Pengajaran Quranic Penaakulan Matematik berasaskan kaedah inkuiri

Modul Pengajaran Quranic Penaakulan Matematik berasaskan kaedah inkuiri

Kegunaan dan kepentingan matematik dapat disedari melalui penerapan unsur sejarah. Oleh yang demikian, kurikulum matematik sekolah menengah telah menggariskan objektif yang ingin dicapai antaranya ialah menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Untuk merealisasikan hasrat tersebut, pengajaran guru perlu menerapkan kepentingan dan keindahan matematik melalui unsur-unsur sejarah. Pengetahuan sejarah turut membantu guru dalam memahami aras-aras pembelajaran. Analisis terhadap sejarah juga membantu guru memahami mengapa sesetengah konsep adalah sukar bagi pelajar di samping dapat membantu dalam strategi dan kemajuan pembelajaran. Menurut Fauvel (2000), dimensi sejarah menggalakkan kita untuk menilai matematik sebagai proses refleksi dan peningkatan yang berterusan merentasi masa. Kepentingan matematik juga dapat dilihat apabila kaedah-kaedah pengiraan digunakan untuk menentukan kedudukan arah Qiblah, pergerakan matahari terbit dan terbenam dalam pengiraan kalender Hijrah dan juga ukuran bagi pembahagian tanah yang perlu diwarisi mengikut ajaran Al-Quran. Oleh yang demikian, matematik sangat berkaitan dengan pernyataan di dalam Al-Quran disamping dapat memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap pelajar agar mereka dapat memahami matematik dari sudut nilai-nilai Islamik. Pendekatan ini selaras dengan Sistem Pendidikan Negara yang berhasrat setiap pelajar dapat menghadapi cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni dan berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal (PPPM, 2013). Namun begitu masih belum terdapat kajian secara terperinci berhubung menjadikan Al-Quran sebagai asas bidang Matematik dalam pengajaran sejajar dengan kepercayaan pelajar berkaitan dengan kehidupan di sekililing. Oleh itu, pembinaan modul pengajaran berasaskan matematik dan Al- Quran sangat diperlukan untuk memenuhi hasrat PPPM supaya pelajar dapat menghadapi cabaran akan datang dengan lebih bijak.
Show more

16 Read more

Pembinaan Modul Pengajaran Kendiri Pemodelan Permukaan 3 Dimensi Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer

Pembinaan Modul Pengajaran Kendiri Pemodelan Permukaan 3 Dimensi Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer

ABSTRAK: Modul Pengajaran Kendiri (MPK) adalah pakej pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk membolehkan pelajar belajar secara individu mengikut kadar kecepatan diri. Untuk kajian ini, ia melibatkan pembinaan dan penilaian kesesuaian MPK bertajuk Pemodelan Permukaan 3D bagi mata pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer. Sebanyak tiga buah MPK telah dibina iaitu MPK 1: Objek Primitif, MPK 2: 3DFace, Pface, 3Dmesh, dan MPK 3: Permukaan Kompleks. Kesemua MPK yang dibina berpandukan Model Teras-Cabang (Shaharom, 1994). Alat kajian yang digunakan ialah Soal Selidik Kesesuaian MPK (Guru) (Shaharom,1994) yang diubahsuai. Kesesuaian MPK dinilai oleh pensyarah mata pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer menerusi dua peringkat iaitu Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) dan Penilaian Formatif Kelompok Kecil (PFKK). Setiap peringkat penilaian melibatkan dua orang pensyarah. Data yang diperolehi dianalisis secara statistik deskriptif dalam bentuk min, maksimum dan minimum. Hasil kajian mendapati status MPK yang dibina adalah sesuai pada kedua-dua peringkat PFSS dan PFKK.
Show more

7 Read more

Penghasilan modul pengajaran kendiri matapelajaran kartografi bagi kursus ukur tanah di Politeknik Ungku Omar

Penghasilan modul pengajaran kendiri matapelajaran kartografi bagi kursus ukur tanah di Politeknik Ungku Omar

Dalam kajian ini, bahan Modul Pengajaran Kendiri adalah bertumpu kepada salah satu matapelajaran Kartografi dengan memberi tumpuan hanya kepada Topik Simbol sebagai permulan kajian untuk[r]

24 Read more

Modul Pengajaran Kendiri (Mpk) Bertajuk Konsep Mol Tingkatan Empat Kbsm Berasaskan Strategi Pembelajaran Masteri

Modul Pengajaran Kendiri (Mpk) Bertajuk Konsep Mol Tingkatan Empat Kbsm Berasaskan Strategi Pembelajaran Masteri

ABSTRAK : Pembelajaran adalah bersifat individu kerana setiap pelajar mempunyai tahap keupayaan pembelajaran dan latar belakang yang berbeza-beza. Modul merupakan salah satu media yang mementingkan proses P&P secara individu. Justeru itu, sebuah modul pengajaran kendiri (MPK) yang bertajuk Konsep Mol tingkatan empat KBSM telah dibangunkan berdasarkan silibus Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). MPK yang dihasilkan berasaskan strategi pembelajaran masteri dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai media penghantar. Modul ini bersaiz A4 dan mengandungi tiga submodul dalam penyampaian isi kandungannya, iaitu The Mole and the Number of Particles, The Mole and the Mass of Substances dan The Mole and the Volume of Gas. Penentuan status kesesuaian MPK adalah melalui penilaian formatif iaitu Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) sahaja. Tiga orang guru pakar isi kandungan yang berpengalaman dalam subjek kimia dan seorang pakar reka bentuk model modul telah ditemubual. Satu draf modul dan senarai semak tentang pengujian kualiti MPK telah disediakan. Hasil analisis penilaian telah menunjukkan MPK yang dihasilkan mempunyai reka bentuk maklumat, isi kandungan, reka bentuk persembahan, strategi pembelajaran, sifat mesra pengguna dan unsur motivasi yang mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan. Modul ini juga konsisten dari segi reka bentuk dan penggunaan warna. Namun, terdapat juga komen dan cadangan daripada pakar yang perlu diberi perhatian iaitu mempelbagaikan strategi pembelajaran, tulisan modul diperbesarkan lagi dan modul dijadikan tiga submodul yang berasingan. Diharap dengan adanya MPK ini, pelajar akan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan menjadikan pembelajaran Konsep Mol salah satu tajuk yang senang dikuasai dalam subjek kimia.
Show more

8 Read more

Pembangunan modul pengajaran kendiri (MPK) keusahawanan dalam topik isu keusahawanan bagi pelajar diploma di politeknik

Pembangunan modul pengajaran kendiri (MPK) keusahawanan dalam topik isu keusahawanan bagi pelajar diploma di politeknik

Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Keusahawanan dalam topik Isu Keusahawanan yang telah dihasilkan bagi pelajar yang mengikuti pengajian Diplo[r]

24 Read more

Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Bagi Pengatucaraan Actionscript 3.0 Khusus Untuk Perisian Adobe Flash CS3

Pembangunan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Bagi Pengatucaraan Actionscript 3.0 Khusus Untuk Perisian Adobe Flash CS3

Abstrak : Tahap penguasaan dan pemahaman bagi setiap individu dalam menguasai sesuatu pembelajaran adalah berbeza, dimana ia mampu membawa kepada pembelajaran yang tidak konsisten. Jesteru itu, perlu wujudnya satu inisiatif untuk mempermudahkan dan membantu melancarkan pengajaran dengan mempertimbangkan tahap penguasaan individu. Penggunaan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) bagi bahasa pengaturcaraan Actionscript 3.0 khusus untuk perisian Adobe Flash CS3 menyediakan peluang yang seimbang bagi individu mempelajari sesuatu topik pengaturcaraan berdasarkan minat, motivasi, kadar pembelajaran, dan gaya pembelajaran individu. Pembangunan MPK menerapkan komponen-komponen rekabentuk yang dinyatakan di dalam Model Meyer. Isi kandungan pembelajaran kendiri dirancang berdasarkan teori pembelajaran kognitif dan konstruktif. Pembelajaran juga dirancang agar ia berkemampuan untuk menstruktur dan mengukuhkan kerangka pemahaman individu supaya pembelajaran berlaku di sepanjang hayat (life-long learning). MPK ini juga merupakan satu prototaip pertama seumpamanya dalam menghasilkan satu rujukan bagi bahasa pengaturcaraan Actionscript 3.0 bagi individu-individu yang baru berjinak-jinak dengan bahasa pengaturcaraan khusus di dalam pembangunan perisian interaktif berasaskan teknologi Flash yang dibangunkan menggunakan bahasa Melayu.
Show more

5 Read more

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Kerangka
Dawai Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Permodelan Kerangka Dawai Mata Pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer

Abstrak : Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk membina dan menilai kesesuaian dua Modul Pengajaran Kendiri (MPK) yang dibina di bawah tajuk Wireframe Model, iaitu MPK 1: Pengenalan Kepada Binaan Asas AutoCAD 3D (Wireframe), dan MPK 2: Pengenalan dan Pembinaan Model Kerangka Dawai (Wireframe Model). Pembinaan kedua-dua MPK ini adalah berteraskan kepada Model Teras-Cabang Shaharom (1994). Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik, serta kaedah temubual sebagai instrumen kajian. MPK ini dinilai melalui tiga peringkat penilaian, iaitu Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) melibatkan seorang pakar, Penilaian Formatif Kelompok Kecil (PFKK) melibatkan dua orang pakar, dan Penilaian Formatif Percubaan Luar (PFPL) melibatkan seramai 16 orang pelajar Tahun 2 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) (SPH). Penilaian dilakukan untuk menilai kesesuaian MPK yang dibina untuk kegunaan pelajar Tahun 2 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) - SPH bagi subjek Rekabentuk Berbantu Komputer (SPL 2402) di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai Johor. Hasil analisis mendapati bahawa keduadua MPK ini adalah sesuai untuk kegunaan pelajar tahun 2 SPH bagi mata pelajaran Rekabentuk Berbantu Komputer.
Show more

6 Read more

Modul pengajaran Q-Redoks berasaskan model 5E bagi topik pengaratan dalam unsur redoks

Modul pengajaran Q-Redoks berasaskan model 5E bagi topik pengaratan dalam unsur redoks

Kajian ini dijalankan dengan tujuan membina modul pengajaran kimia iaitu Modul Q-Redoks bagi pelajar Tingkatan 5 dalam topik pengaratan dalam unsur redoks. Modul ini menggunakan strategi pengajaran model inkuiri 5 Fasa dengan penerapan ayat Al-Quran dan sejarah nabi. Bagi mengkaji kesesuaian modul Q- Redoks, seramai lapan orang guru kimia di sekitar Johor Bahru dipilih sebagai responden kajian. Dapatan kajian dinilai dengan menggunakan Borang Penilaian Modul Q-Redoks yang terdiri daripada 38 item yang terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, B dan C. Bahagian A merupakan latar belakang responden, Bahagian B merupakan isi kandungan, kepentingan modul, strategi pengajaran iaitu kaedah inkuiri dan penerapan ayat Al- Quran serta teknik penilaian yang digunakan. Manakala Bahagian C pula merupakan penilaian umum Modul Q- Redoks. Data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan sebahagian besar guru kimia memberikan pandangan positif mengenai modul Q-Redoks yang memuatkan model inkuiri 5 fasa iaitu engage (memberi perhatian), explore (meneroka), explain (menerang), elaborate (mengembang) dan evaluate (menilai). Responden bersetuju bahawa model inkuiri 5E sesuai digunakan sebagai salah satu strategi pengajaran yang berkesan. Dapatan kajian juga mendapati penggunaan ayat Al-Quran sebagai medium dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dilaksanakan. Beberapa cadangan turut dikemukakan bagi memperbaiki modul agar dapat menghasilkan modul yang lengkap dan efektif kelak.
Show more

11 Read more

Pembangunan dan penilaian modul pengajaran kendiri berasakan web untuk subjek pola pakaian (JURUSAN FESYEN) di Politeknik

Pembangunan dan penilaian modul pengajaran kendiri berasakan web untuk subjek pola pakaian (JURUSAN FESYEN) di Politeknik

Kajian berbentuk tinjauan dan penilaian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan Modul Pengajaran Kendiri Berasaskan Web untuk Pol a Pakaian MPKWPP yang dibangunkan bagi memb[r]

24 Read more

Pembangunan prototaip modul pengajaran dan
pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran
Mekanik pepejal (tegasan dan terikan)

Pembangunan prototaip modul pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran Mekanik pepejal (tegasan dan terikan)

Sejauhmanakah prototaip Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Mekanik Pepejal Tegasan dan Terikan yang dihasilkan, bersifat kebolehlaksanaan feasibility dalam mempengaruh[r]

24 Read more

Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri
"prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan

Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri "prosedur penubuhan syarikat sendirian berhad" dalam usaha melahirkan siswazah usahawan

2 Kajian ini berhubung dengan penghasilan dan penilaian modul pengajaran bagi tatacara dan prosedur-prosedur penubuhan Syarikat Sendirian Berhad untuk dijadikan garis panduan kepada pela[r]

24 Read more

Merekabentuk dan menilai modul pengajaran dan pembelajaran Mekanik Pepejal 1 (MMPI) bagi kursus Diploma Kejuruteraan Mekanikal

Merekabentuk dan menilai modul pengajaran dan pembelajaran Mekanik Pepejal 1 (MMPI) bagi kursus Diploma Kejuruteraan Mekanikal

Menyediakan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Mekanik Pepejal 1 MMPl yang bersifat user friendly kepada pensyarah mata pelajaran berkenaan dalam membantu menyampaikan konsep dengan berke[r]

24 Read more

Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Template, Copy, Array Dan Arcs Mata Pelajaran Lukisan Berbantu Komputer

Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Template, Copy, Array Dan Arcs Mata Pelajaran Lukisan Berbantu Komputer

ABSTRAK: Kajian dijalankan untuk menghasilkan dan menilai kesesuian dua buah MPK yang bertajuk modul pengajaran kendiri pemodelan AutoCAD 2D Tempate, Copy, Move and Array dan Modul pengajaran kendiri Pemodelan AutoCAD 2D Arcs, Rotate and Mirror berdasarkan sukatan pelajaran UTM. Pembinaan MPK dibentuk berdasarkan Model Teras Cabang Shaharom (1994). Kajian ini dibuat melalui tiga peringkat iaitu melalui Penilaian Formatif Satu Dengan Satu (PFSS) oleh satu orang pensyarah, Penilaian Formatif Kelompok Kecil (PFKK) oleh satu orang pensyarah yang berpengalaman mengajar Lukisan Berbantu Komputer di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, dan Penilaian Formatif Percubaan Luar (PFPL) oleh responden yang mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (KH) di Universiti Teknologi Malaysia untuk mengetahui keberkesanan modul sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Satu set borang soal selidik dari sumber Dr Shaharom (1994) digunakan dalam kajian ini. Dapatan Kajian menunjukkan 80.18% responden mengatakan MPK jelas dan mudah, isi kandungan MPK jelas dan mudah difahami, aktiviti pembelajaran menepati sukatan pelajaran dan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam MPK menarik berbanding dengan MPK 2 83.35% responden menyatakan setuju.
Show more

7 Read more

Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer Bagi Mata
Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Kbsm Tingkatan Empat

Pembinaan Dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Kbsm Tingkatan Empat

Abstrak: Kajian ini merangkumi pembinaan dan penilaian kesesuaian MPK Lukisan Terbantu Komputer bagi mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Tingkatan Empat. Model yang digunakan untuk pembinaan MPK ialah Model Teras-Cabang. Manakala borang Soal Selidik Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) (Guru) (Shaharom, 1994) telah digunakan sebagai alat kajian. MPK Lukisan Terbantu Komputer yang dibina dinilai kesesuaiannya oleh guru-guru mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan menerusi dua peringkat Penilaian Formatif iaitu Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) dan Penilaian Formatif Kelompok Kecil (PFKK). Seramai empat orang guru terlibat dalam PFSS dan lapan orang dalam PFKK. Data yang diperolehi dianalisis secara statistik deskriptif dalam bentuk min, maksimum dan minimum. Hasil kajian mendapati status MPK yang dibina adalah sesuai pada keduadua peringkat PFSS dan PFKK.
Show more

7 Read more

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Pendimensian Dan Teks
Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer

Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Pendimensian Dan Teks Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer

Abstrak : Sumber bahan bantu mengajar yang bermutu merupakan satu aset yang penting untuk meningkatkan keberkesanan proses P&P. Tujuan kajian ini adalah untuk membina dan menilai status kesesuaian 2 Modul Pengajaran Kendiri (MPK) bertajuk Pendimensian dan Teks dengan menggunakan Model Teras-Cabang (Shaharom, 1994). Status kesesuaian MPK yang dibina secara Penilaian Formatif Satu Dengan Satu dan Penilaian Formatif Kelompok Kecil. Satu set soal selidik yang dikenali sebagai Soal Selidik Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) oleh Shaharom (1994) digunakan sebagai alat kajian dalam penyelidikan ini. Data yang diperolehi dianalisis secara statistik deskriptif dalam bentuk min, nilai maksimum dan minimum. Hasil kajian ini mengesahkan bahawa MPK yang dibina adalah sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dalam bilik darjah dan diharapkan implikasi bagi MPK ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar, pensyarah, penggubal kurikulum dan Institusi Pengajian.
Show more

5 Read more

Pembinaan dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Pemprosesan Hasilan Kacang Soya

Pembinaan dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Pemprosesan Hasilan Kacang Soya

Modul Pengajaran Kendiri (MPK) boleh digunakan dalam pelbagai mata pelajaran di peringkat rendah, menengah dan diperingkat institusi pengajian tinggi (Shaharom, 1994). Pembelajaran menggunakan pendekatan MPK bukan baru dalam bidang pendidikan malah telah mula diperkenalkan sejak tahun 1983 iaitu dalam bentuk bercetak diperingkat institusi pengajian tinggi dan pada tahun 1980 diperingkat rendah. Malah, kajian berkaitan hubungan penggunaan MPK dengan meningkatkan pencapaian akademik pelajar telah dijalankan sejak tahun 1970 an lagi.

6 Read more

Modul pengajaran sains topik nutrisi berteraskan model konstruktivis bersepadu

Modul pengajaran sains topik nutrisi berteraskan model konstruktivis bersepadu

Oleh yang demikian, umat Islam perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan melahirkan insan yang bertaqwa (Zakaria, 2012). Menurut Kamal (1984), beliau telah mencadangkan satu kaedah agar ilmu yang diajar dikembangkan mestilah dipadukan dengan iman kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan akhlak yang mulia, yang semuanya berdasarkan dokrin Tauhid dalam mempelajari, mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Justeru penerapan ini amat memerlukan sebuah modul pengajaran yang dapat menerapkan aqidah ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains. Modul tersebut berupaya menjadi bahan sokongan kepada para pendidik di samping menjadi rujukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, modul pengajaran yang dibina perlulah berdasarkan kepada model pengajaran yang berkesan (RUJUKAN). Dalam pendidikan sains, model konstruktivis bersepadu merupakan salah satu model yang lazim digunapakai menyedari kekuatannya untuk mengatasi kesukaran pembelajaran seperti kewujudan miskonsepsi pelajar di samping membantu mereka menguasai sesuatu konsep dengan berkesan.
Show more

27 Read more

Show all 594 documents...