Sains dan Teknologi

Top PDF Sains dan Teknologi:

Pendidikan sains, teknologi dan masyarakat

Pendidikan sains, teknologi dan masyarakat

Kurikulum pendidikan STM dilihat sebagai usaha awal bagi memenuhi dua fungsi pendidikan sains iaitu bagi menyediakan bukan sahaja warganegara yang literat dalam sains dan teknologi, teta[r]

11 Read more

Integrasi Pendidikan antara Islam serta Sains dan Teknologi

Integrasi Pendidikan antara Islam serta Sains dan Teknologi

Islam menerima sains dan teknologi dari dahulu sehingga kini. Banyak kisah dalam al-Quran berkaitan kewujudan tamadun manusia dalam aspek sains dan teknologi yang boleh dihuraikan. Al-Quran itu sendiri dijadikan kitab pendidikan sebagai panduan yang digunakan ribuan tahun dahulu. Berdasarkan etika dan prinsip Islam, tujuan utama, ialah untuk mengenali Allah SWT dan beribadah kepadanya melalui ilmu dan pemgetahuan. Di samping memberikan bimbingan kepada manusia untuk menjadi insan yang berpengetahuan yang dapat bertahan hidup di dunia, al-Quran juga mengandungi banyak maklumat ilmiah. Walaupun al-Quran bukanlah sekadar buku atau kitab, akan tetapi al-Quran menyediakan pelbagai maklumat tentang sains dan teknologi dan ia menyatakan hanya bahagian paling penting dari prinsip sains dan teknologi yang diperkatakan. Al-Quran juga menggalakkan umat Islam mengkaji dan menganalisis ciptaan Tuhan dengan lebih mendalam dan terperinci. Dalam konteks integrasi antara sains, teknologi dan pendidikan Islam, umum mengetahui bahawa pembelajaran perlu dilaksanakan dan diharapkan lebih mudah, sistematik dan efektif. Dalam pengamalan berterusan dan pengajian sains dan teknologi berpandukan al-Quran dan hadis contohnya di institusi pengajian tinggi, diharapkan agar lebih cenderung mencapai tujuan utama, iaitu integrasi pendidikan agama Islam. Hal ini penting dalam memberi petunjuk kepada penimba ilmu untuk mengenali, memahami, beramal, beriman dan bertakwa ketika melaksanakan dan beramal dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu al-Quran dan segala perlakuan, percakapan dan sebagainya yang berkait dengan Rasulullah SAW, iaitu sunah Perkara ini dapat dilakukan dengan cara bimbingan, didikan dan ajaran yang berterusan serta latih tubi yang dilakukan secara sistematik dan dapat memberikan manfaat bersama di dunia dan di akhirat.
Show more

19 Read more

Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini

Keperluan kemahiran sains dan teknologi dalam pengurusan rumah tangga dan kerjaya masa kini

Semakin ramai wanita menceburkan diri dalam lapangan pekerjaan. Jelasnya, Islam membenarkan wanita keluar rumah untuk bekerja bagi menampung keperluan keluarga dan menyalurkan kepakaran bagi memantapkan ekonomi negara. Lantaran itu, wanita hari ini perlu memiliki pelbagai kemahiran terutamanya dalam sains dan teknologi sebagai sokongan terhadap kecemerlangan kerjaya dan rumah tangga era globalisasi. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif melalui tem u bual mendalam bagi mengum pulkan data utama. T em u bual mendalam dijalankan terhadap wanita cemerlang kum pulan pengurusan dan professional sektor awam bagi mengenal pasti kemahiran utama yang diperlukan oleh wanita berkerjaya dan berumah tangga masa kini. D ata sokongan tem u bual juga melibatkan suami, anak, majikan dan rakan sekerja bagi mewujudkan triangulation data kajian. Seterusnya, dapatan kajian dianalisis secara bertema menggunakan perisian Nvivo 7.0. Pola-pola dapatan kajian ini telah menghasilkan model kemahiran utama yang menyokong kejayaan wanita berkerjaya dan berumah tangga sesuai dengan tu n tu tan semasa.
Show more

12 Read more

Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa
Inggeris Di Tiga Fakulti Di Universiti Teknologi Malaysia

Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Tiga Fakulti Di Universiti Teknologi Malaysia

Ledakan kepesatan era Sains dan Teknologi yang berlaku di dunia ini menuntut seluruh manusia berlumba-lumba dalam mencari ilmu. Dalam mengharungi kepesatan ini, kita ditimbulkan dengan permasalahan yang mencabar. Masalah tersebut bukan asing bagi kita semua namun ia menjadi satu cabaran yang amat menggerunkan sehingga timbul pertelingkatan pendapat antara satu sama lain. Cabaran yang dimaksudkan itu adalah penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu dan bahasa komunikasi global bagi memudahkan kita berdaya saing di peringkat antarabangsa. Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berdaya saing dalam pelbagai bidang sama ada dari segi ekonomi, teknologi, keilmuan, pendidikan mahupun politik, memperlihatkan kepada hambatan keperluan penguasaan Bahasa Inggeris sepenuhnya dikalangan rakyat negara ini khususnya generasi muda yang bakal mencorakkan negara di masa hadapan tanpa mengorbankan jati diri dan identiti rakyat Malaysia dan Melayu khususnya.
Show more

7 Read more

Persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia terhadap pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

Persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia terhadap pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia ialah Bahasa Kebangsaan sementara bahasa Inggeris pula digunakan dengan meluas di Malaysia pada masa ini sama ada oleh pihak kerajaan mahupun pihak swasta. Keperluan kepada penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan seharian semakin ketara dengan kemajuan teknologi serta pembukaan pasaran dunia yang menjurus kepada pasaran terbuka. Masyarakat Jepun yang dahulunya terkenal fanatik dengan bahasa mereka juga telah mula berubah dan cenderung kepada bahasa Inggeris (Blair, 1997). Fenomena ini memerlukan interaksi serta komunikasi yang berkesan dalam bahasa Inggeris terutamanya jika ia melibatkan pihak luar yang tidak fasih berkomukasi dengan Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris pula dilihat sebagai satu bahasa yang diterima pakai oleh hampir semua masyarakat di dunia dalam hampir semua aspek kehidupan seperti sains dan teknologi, ekonomi dan perdagangan serta sosial dan budaya.
Show more

8 Read more

Suatu perbandingan penilaian prestasi pelajar mengikut kaum di Fakulti Sains dan Teknologi, UKM : kaedah model linear Bayesian dan model linear klasik

Suatu perbandingan penilaian prestasi pelajar mengikut kaum di Fakulti Sains dan Teknologi, UKM : kaedah model linear Bayesian dan model linear klasik

Jadual pekali parameter bagi Fakulti Sains dan Teknologi mengikut jantina Jadual pekali parameter bagi Fakulti Sains dan Teknologi mengikut bangsa Jadual pekali parameter bagi Pusat Peng[r]

24 Read more

Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan

Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan

Dalam era ini, sains dan teknologi telah bertukar menjadi salah satu keperluan yang tidak dapat dielakkan daripada manusia. Kemahiran penggunaan teknologi yang semakin meningkat telah bertukar menjadi alat yang penting untuk menghadapi dunia yang semakin rumit. Menurut Katia dan Mary (2000), sistem pendidikan bertanggungjawab untuk melatih generasi baru untuk menghadapi salah satu keperluan yang paling asas dalam mana-mana masyarakat yang bertamadun. Sains dan teknologi selepas ini, bukan sahaja menjadi tulang belakang kepada masyarakat, tetapi juga merupakan pemangkin yang penting dan alat untuk mendorong inovasi pendidikan yang mengubah gaya pembelajaran pelajar (Zhou, 2009). Menurut Jang (2008), peningkatan dalam evolusi teknologi dan kelajuan pengembangan maklumat pelajar mesti terarah kepada kaedah-kaedah yang boleh mengajar mereka menganalisis fakta-fakta saintifik supaya mereka dapat menghasilkan dan menyusun pengetahuan baru. Teknologi berubah pada kadar yang pesat dan menyebabkan kekeliruan mengenai bagaimana untuk menggunakan kemudahan teknologi dengan berkesan dan cara yang bersepadu di sekolah. Integrasi teknologi perlu menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan teknologi perlu menjadi satu kaedah untuk mencapai objektif pengajaran di dalam kelas.
Show more

41 Read more

Sains Teknologi Islam dalam Pembelajaran

Sains Teknologi Islam dalam Pembelajaran

Sains dan teknologi adalah suatu konteks yang berkait rapat dalam pembelajaran dan pengajaran asas ke- hidupan masyarakat masa kini. Walaupun pelbagai cabang sains dan teknologi yang digunakan dalam ke- hidupan seharian, ianya berlandaskan ayat al-Quran dan sunnah. Terdapat beberapa prinsip sains dalam al- Quran. Antaranya ialah: istikhlaf, amanah dan tanggungjawab yang ditetapkan. Institusi pendidikan Islam ma- sa kini banyak menerapkan konsep sains dan teknologi yang berasaskan al-Quran ke dalam sistem pembelaja- ran. Al-Quran dan sunnah merupakan pencetus terawal umat Islam agar dapat memperkembangkan ilmu bu- daya Islam dalam pelbagai aspek kehidupan (Fakhri, 2010). Ianya berperanan dalam memotivasikan umat Is- lam agar berusaha menerokai pelbagai cabang keilmuan yang merangkumi ilmu berteraskan akal, sains tabi’i dan sains berbentuk teknikal pada peringkat awal perkembangannya. Perkembangan pesat ketamadunan Islam terbukti kerana dapat menyaingi tamadun lain yang terdahulu. Keunikan sains Islam terletak pada sumber pri- mer ilmunya dan penggunaan pelbagai kaedah saintifik yang mencorakkan bentuk dan ciri utama sifatnya. Sains Islam adalah bersifat mencari matlamat yang subjektif dalam rangka kerja yang objektif. Matlamat sains Islam adalah mencari keredaan Allah SWT dan mengutamakan nilai islamik serta adil. Keunggulan sains Islam terhasil daripada kekuatan dalaman saintis Muslim yang menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai sumber ilmu utama dan kegiatan intelektual mereka yang dinamik dan kreatif serta berintegriti tinggi. Kata kunci: Sains, Teknologi, Pembaharuan, Pengajian al-Quran.
Show more

18 Read more

Kemunduran Umat Islam dalam Sains dan Teknologi

Kemunduran Umat Islam dalam Sains dan Teknologi

Pinjaman dari segi teknologi moden juga menjadi salah satu kaedah kebergantungan yang mendesak bagi negara sedang membangun untuk membangunkan kemudahan teknologi yang terkini. Untuk menjadi negara yang kuat dan dihormati serta dapat menandingi negara perindustrian barat, faktor dan asas yang paling penting sudah semestinya penguasaan dalam bidang sains dan teknologi. Jika di lihat dari sejarah terdahulu, negara Jepun dan Turki pada masa yang sama mula terdedah kepada pembangunan dalam bidang perindustrian, namun negara Jepun lebih maju ke hadapan dan berjaya menjadi salah satu kuasa besar dalam bidang ekonomi dan lebih dikenali di seluruh dunia kerana kebolehannya untuk mempelbagaikan teknologinya dengan melakukan pengubahsuaian dan penambahbaikan yang lebih baik. Hal ini adalah hasil daripada kecekapan dan kebijaksanaan oleh pemerintah Jepun yang mengamalkan dasar pendidikan yang konsisten dan gabungan teknologi antara ketenteraan dan sains serta teknologi.
Show more

14 Read more

Islam serta Pembentukan Sains dan Teknologi

Islam serta Pembentukan Sains dan Teknologi

Pembentukan sains dan teknologi dalam Islam adalah berasaskan dua sumber utama, iaitu al-Quran dan sunah di samping sumber yang lain. Pertumbuhan sains dan teknologi dapat dilihat sejak zaman dahulu lagi khususnya pada zaman pemerintahan Umayyah dan Abbasiyyah. Seterusnya, para sarjana Islam yang terkenal terbukti memberi idea dan sumbangan yang besar dalam pelbagai bidang keilmuan seperti astronomi, matematik, fizik, kimia, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Dengan itu jelas menunjukkan bahawa agama Islam menggalakkan umatnya menerokai sains dan teknologi serta berusaha ke arah perkembangan sains dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia sejagat.
Show more

14 Read more

Hubungan Antara Minat Pelajar Dan Sikap Ibu Bapa Dengan Prestasi Matematik Terbaik Pelajar
Program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana
Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Di
Fakulti Pendidikan, Universiti Teknol

Hubungan Antara Minat Pelajar Dan Sikap Ibu Bapa Dengan Prestasi Matematik Terbaik Pelajar Program Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak: Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara minat pelajar dan sikap ibu bapa dengan prestasi matematik terbaik pelajar di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Seramai 109 pelajar terlibat dalam kajian ini yang terdiri dari kursus Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik/Kimia), Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik/Fizik) dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik). Set soal selidik digunakan dalam kajian ini. Data diproses dengan menggunakan statistik deskriptif seperti min, peratusan dan korelasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik adalah tinggi dengan nilai min keseluruhan sebanyak 4.38. Seterusnya, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa hubungan antara minat pelajar dan sikap ibu bapa berada pada paras sederhana (r = 0.464). Manakala analisis hubungan antara minat pelajar dan prestasi matematik terbaik pelajar (r = ─0.204) dan sikap ibu bapa dengan prestasi matematik terbaik pelajar (r = ─0.122) menunjukkan tiada hubungan yang signifikan. Ini menunjukan bahawa prestasi pelajar dipengaruhi oleh factor selain dari minat dan sikap ibu bapa. Beberapa cadangan juga dikemukakan dalam kajian ini.
Show more

11 Read more

Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia

Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia

Analisis menunjukkan jumlah min bagi persoalan kajian empat ialah 3.76. Berpandukan petanda skor min bagi setiap objektif yang telah dibina oleh penyelidik menunjukkan nilai min ini berada pada tahap yang memuaskan. Oleh sebab itu, kajian ini menunjukkan tahap kepuasan pelajar terhadap program yang diambil di UTM berada pada tahap yang memuaskan. Dapatan kajian menunjukkan majoriti 75.2% bersetuju bahawa program yang diikuti membekalkan pelajar dengan ilmu pembelajaran sepanjang hayat. Keadaan ini mengambarkan bahawa bahawa program SPM dan SPN yang sedang diikuti oleh pelajar telah banyak membekalkan mereka dengan ilmu-ilmu seperti kemahiran berkomunikasi, Teknologi Maklumat, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Satu daripada subjek yang dapat menggambarkan keadaan ini ialah subjek Perdagangan dan Keusahawanan yang ditawarkan pada masa sekarang. Selain mempelajari subjek pendidikan, Matematik dan Sains, pelajar juga mendapat ilmu baru tentang bagaimana untuk menjadi seorang usahawan. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat menyediakan guru yang seumur hidupnya mencari ilmu dan mengamalkannya serta boleh menjadi model kepada insan terdidik pelajar dan masyarakat.
Show more

9 Read more

Penggunaan teknologi dalam mengajar sains di sekolah rendah

Penggunaan teknologi dalam mengajar sains di sekolah rendah

Pembelajaran menggunakan teknologi sering dibahaskan sama ada di peringkat kebangsaan mahupun di peringkat antarabangsa. Penggunaannya di dalam kelas adalah pelengkap kepada penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kajian ini dijalankan bagi mengetahui kekerapan, kelemahan dan impak penggunaan teknologi di dalam kelas bagi pelajar-pelajar sekolah rendah. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif yang mana instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik, log penggunaan CD dan borang pemantauan pengajaran dan pembelajaran guru. Seramai 148 orang responden yang terdiri daripada guru-guru sains daripada 18 buah sekolah rendah Zon Johor Jaya Daerah Pasir Gudang diambil. Dapatan menunjukkan bahawa tahap kekerapan penggunaan teknologi masih di tahap sederhana manakala beberapa kelemahanan atau kekangan dikesan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi. Keputusan kajian ini boleh digunakan untuk dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain.
Show more

7 Read more

Integrasi Perkembangan Sains, Hukum, Teknologi dan Ekonomi di Dunia Islam

Integrasi Perkembangan Sains, Hukum, Teknologi dan Ekonomi di Dunia Islam

Perkataan sains dikatakan berasal daripada perkataan Latin, iaitu scientia atau juga disebut sebagai ‘ilm dalam bahasa Arab yang memberi maksud ilmu (Jasmi 2012). Menurut English Oxford Dictionary (Dictionary 1998), sains ditakrifkan sebagai suatu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan yang terbukti atau dengan fakta yang ditinjau dan disusun secara bersistem dan dihimpun dalam bentuk hukum-hukum umum, dan ia termasuklah kaedah yang boleh dipercayai untuk menghasilkan kebenaran baru kaedah lapangannya sendiri. Sardar Ziauddin (1981) pula menerangkan tentang pengertian sains yang merujuk kepada satu set aktiviti manusia untuk memperolehi ilmu dengan menggunakan metodologi tertentu dan aktiviti ini juga boleh dianggap sebagai satu aktiviti budaya yang secara langsung dibentuk oleh pandangan alam seseorang saintis tersebut. Perkataan teknologi berasal dari perkataan Latin, “tekne” yang bermaksud kemahiran atau “craft”, iaitu kemahiran manusia yang diperoleh melalui pengetahuan dan kelaziman.
Show more

14 Read more

Pelaksanaan Program First Year Experience (FYE) Di Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Serta Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Pelaksanaan Program First Year Experience (FYE) Di Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi Serta Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap aktiviti First Year Experience (FYE); mengenalpasti jenis atau bentuk aktiviti First Year Experience yang telah dijalankan di Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi serta Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat dan mengenalpasti perancangan Jawatankuasa First Year Experience dan pihak Pengajian Pra-Siswazah dalam pengurusan program First Year Experience supaya lebih sistematik dan efisien. Kajian ini melibatkan 254 orang pelajar tahun pertama di Fakulti Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi dan Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat di Universiti Teknologi Malaysia dengan menggunakan instrumen kajian soal selidik yang terdiri daripada 20 soalan. Selain itu, tiga pihak yang terlibat dalam instrumen kajian temu bual yang terdiri daripada 10 soalan. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif. Aspek yang dikaji adalah tahap persepsi pelajar terhadap program First Year Experience yang dijalankan. Analisis mengikut item dilakukan dengan menggunakan Statistical Package Social Science (SPSS) versi 11.5. Hasil kajian mendapati tahap persepsi pelajar berada pada tahap sederhana iaitu dengan nilai min keseluruhan ialah 3.27. Manakala bagi maklum balas temu bual pula mendapati ketiga-tiga orang responden bersetuju aktiviti yang dilakukan adalah meliputi pelbagai jenis bentuk iaitu taklimat, ceramah, kem motivasi, perkhemahan dan bengkel. Mereka juga bersetuju perancangan Jawatankuasa FYE dan pihak PPS dalam pengurusan program FYE supaya lebih sistematik dan efisien adalah melalui enam pendekatan iaitu Living Learning Communities, Peer Mentoring, Enhanced First Year Classroom, Supplemental Instruction & Tutoring, Orientation and Focused First Year Experience Advising.
Show more

9 Read more

Permasalahan pengajaran nahu bahasa arab kepada pelajar sarjana muda sains serta pendidikan (pengajian islam) Universiti Teknologi Malaysia dan penyelesaiannya

Permasalahan pengajaran nahu bahasa arab kepada pelajar sarjana muda sains serta pendidikan (pengajian islam) Universiti Teknologi Malaysia dan penyelesaiannya

Pengajian nahu bahasa Arab adalah satu pengajian yang memerlukan kepada kaedah yang sesuai di samping beberapa faktor yang perlu ada untuk mewujudkan minat pelajar. Memandangkan kepentingan dan keistimewaan mempelajari al-Qawaid al-Arabiyyah ini, para sarjana telah mengemukakan pelbagai metode pengajaran yang sesuai dan tidak membosankan pelajar. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) adalah salah sebuah insiitusi pengajian linggi yang menawarkan pengajian ini di peringkat ijazah dalam kursus Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Pengajian Islam). Pengalaman pensyafah-pensyarah Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial (PPIPS), UTM yang mengajar mata pelajaran ini mendapati terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pelajar-pelajar kursus ini lemah untuk menguasai mata pelajaran ini walaupun beberapa kaedah terkini dilaksanakan dalam pengajaran. Hasil daripada itu menyebabkan ramai pelajar yang kurang berminat terhadap mata pelajaran ini dengan pelbagai alasan. Beberapa permasalahan seperti latar belakang pelajar, persekitaran, tenaga pengajar dan lain-lain telah dapat dikenal pasti. Cara penyelesaian dan cadangan susulan diharap dapat membantu dan mengubah situasi ini di masa akan datang.
Show more

12 Read more

Tahap Kreativiti Pelajar Program Pendidikan Sains Sosial Dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Tahap Kreativiti Pelajar Program Pendidikan Sains Sosial Dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kreativiti pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim. Kajian ini melibatkan 120 orang pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan di mana Ujian Pemikiran Kreatif Torrance (TTCT) digunakan sebagai alat kajian untuk mengumpulkan data. Penganalisaan data dibuat menggunakan program SPSS secara statistik deskriptif dan statistik inferensi yang melibatkan Ujian ANOVA Sehala pada aras keyakinan 0.05 untuk menguji kesignifikanan perbezaan kreativiti yang wujud di kalangan pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup. Hasil kajian mendapati pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup yang dikaji mempunyai tahap kreativiti yang sederhana (min 2.03) berdasarkan empat kriteria iaitu kriteria penghuraian, kefasihan, keaslian dan juga ketelenturan. Analisis statistic ANOVA Sehala menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan dalam tahap kreativiti antara pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup dari segi pengkhususan (p=0.280), tahun pengajian (p=0.528) dan CGPA (p=0.193). Ini bermakna faktor pengkhususan, tahun pengajian dan CGPA tidak mempengaruhi tahap kreativiti pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup. Kajian ini juga mendapati secara keseluruhannya, tahap kreativiti di kalangan pelajar program Pendidikan Sains Sosial dan Kemahiran Hidup, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia adalah sederhana iaitu seramai (52.5%) responden dalam julat kreatif.
Show more

5 Read more

Tahap kesediaan guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Tahap kesediaan guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer bagi pengajaran dan pembelajaran sains di dalam bilik darjah. Satu set soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian digunakan sebagai instrumen kajian. Sampel kajian terdiri daripada 223 orang guru yang mengajar sains di 22 buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terdapat di Daerah Hulu Langat, Selangor. Data yang diperolehi telah dijalankan penganalisisan dengan bantuan perisian komputer melalui program SPSS Version 7.5. Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif yang melibatkan frekuensi, skor min dan peratusan, manakala statistik inferensi melibatkan ujian-t pada tahap kesignifikanan p < 0.05. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi tahap kesediaan guru dari semua aspek yang dikaji. Secara keseluruhannya tahap kesediaan penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer bagi guru-guru sains ini adalah sederhana. Tahap kesediaan dari aspek pengetahuan dan sikap pula, didapati tiada perbezaan yang signifikan di antara guru dari kumpulan perkhidmatan siswazah dan bukan siswazah.
Show more

16 Read more

Sains-Teknologi dan Ilmu Agama Menurut Bahasa al-Quran dan Hadis

Sains-Teknologi dan Ilmu Agama Menurut Bahasa al-Quran dan Hadis

Tokoh agama memberi gambaran bahawa teknologi dan kejuruteraan adalah suatu ilmu yang berlandaskan sains matematik sains kejuruteraan. Sains matematik sangat penting yang menjadi asas setiap perkiraan formula yang dihasilkan. Ia juga sangat penting dalam mewujudkan abjad nombor kini yang menjadi asas teori formula algebra kini. Sains kejuruteraan pula melibatkan rekaan kapal layar, alat mesin mengangkat beban berat, rekaan kincir angin dan lain-lain lagi. Namun sains matematik dan kejuruteraan perlu dikaitkan bersama dalam kejayaan reka cipta. Terdapat banyak bukti yang mengatakan tokoh Islam memberi sumbangan yang besar dalam setiap bidang tersebut.
Show more

14 Read more

Pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan di Malaysia sebagai asas kecemerlangan pencapaian sains dan teknologi

Pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan di Malaysia sebagai asas kecemerlangan pencapaian sains dan teknologi

Matlamat yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam di Malaysia adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah meningkatkan tamadun bangsa dan negara (KPM 2002). Sepanjang pelaksanaan Pendidikan Islam di sekolah sejak 1996 di dapati wujud kelemahan-kelemahan tertentu dan yang paling ketara ialah tentang kurangnya keberkesanan Pendidikan Islam terhadap pembinaan akhlak pelajar (KPM 1996; Zakaria et al. 1998; Asmawati 2003). Bagi mengatasi masalah tersebut kurikulum Pendidikan Islam telah disemak dan Pendidikan Akhlak Islamiah diperkenalkan sebagai salah satu komponen yang utama dalam mata pelajaran Pendidikan Islam menggantikan nama lamanya iaitu Bahagian Sifat dan Cara Hidup Islam bermula pada tahuin 1998 (Asmawati 2003). Selepas itu sukatan Pendidikan Islam disemak semula buat kali keduanya kerana dikatakan kurikulum Pendidikan Islam khususnya komponen Pendidikan Akhlak kurang berkesan dengan berleluasanya gejala keruntuhan akhlak di kalangan pelajar Islam (Pengarah Jabatan Pendidikan dan Moral dalam Asmawati 2003). Ekorannya, kurikulum pendidikan akhlak sekali lagi mengalami perubahan ketara dari aspek sukatan pelajaran dan pendekatannya (Asmawati 2003).
Show more

10 Read more

Show all 3537 documents...