• No results found

A.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "A."

Copied!
49
11
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Ika dalawampung Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng tig limang tiyak na ngalan ng tao, bagay, at pook sa inyong sagutang papel.

Pagsasanay 1

Tiyak na ngalan ng pook

Tiyak na ngalan ng tao

(2)

2 Ika dalawampung

Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Pagmasdan ang mga larawan. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang tiyak na ngalan ng bawat larawan sa inyong sulatang papel.

1. Ano ang pangalan ng bata sa larawan?

____________________________________________

2. Ano ang tatak ng sapatos?

____________________________________________

3. Saan kumakain ang mag – anak?

______________________________

Pagsasanay 2

Naykee

(3)

3

4. Ano ang kinuha ng bata sa kahon?

___________________________

5. Saang simbahan magsisimba ang mag anak?

___________________________

(4)

4

Ika dalawampu’t isang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Tingnan at pag-aralan ang larawan. Sagutin ang mga tanong upang mabuo ang mga

pangungusap.

1. Ano ang pangalan ng simbahan?

________________ ang pangalan ng simbahan.

2. Ano ang pangalan ng lapis?

________________ ang pangalan ng lapis.

3. Ano ang pangalan ng batang lalaki?

Si ________________ ang batang lalaki.

4. Ano ang pangalan ng batang babae?

Si ________________ ang batang babae.

5. Ano ang pangalan ng sapatos?

_________________ang pangalan ng sapatos.

Pagsasanay 3

(5)

5 Ika dalawampu’t dalawang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip na pantukoy. Iguhit ang iyong kasagutan.

Ito

________________________

________________________ ________________________

(6)

6

Iyan Diyan

(7)

7

Ika dalawampu’t dalawang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng pangungusap tungkol sa larawan gamit ang tamang panghalip na pantukoy.

1. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

2. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

(8)

8

3. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

4. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

5.

(9)

9 Ika dalawampu’t tatlong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Isulat sa sagutang papel ang nawawalang panghalip sa loob ng lobo upang mabuo ang usapan ng nanay at ng anak.

Pagsasanay 6

Pupunta _____ ng ate mo sa grocery.

Sasama ka ba?

Opo, sasama ________.

Huwag ka nang sumama. Hindi rin sasama sina tatay at kuya . ______na ang magbantay kay bunso.

______ na lang po ni ate ang pumunta sa grocery.

(10)

10

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga panghalip.

Ako/ko

__________________________________ __________________________________ __________________________________

Ikaw

__________________________________ __________________________________ __________________________________

Siya Aalis na _____.

(11)

11

Kami

(12)

12

Ika dalawampu’t apat Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Basahin ang pangungusap. Iguhit sa mga linya

ang masayang mukha

kung ang pangungusap

na pautos ay ginamit nang wasto at malungkot na

mukha

kung hindi.

1. Pakilagay ang baso sa mesa. ______

2. Bilisan mo ang paghuhugas, ang bagal mo! ______

3. Maaari bang damputin mo ang basurang papel sa ilalim ng upuan? ______

4. Pakikuha ang lapis ko sa bag. ______ 5. Magpalit ka ng damit. ______

(13)

13 Ika dalawampu’t limang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Punan ang patlang ng angkop na salitang pautos. Tingnan ang wastong baybay. Pumili ng angkop na salita sa loob ng kahon.

Tamang Paliligo

Maagang gumising si Ana. Inihanda niya ang mga kailangang gamitin sa paliligo.

“_______ ka ng tuwalya sa banyo. Huwag mong kalilimutan,” sabi ni nanay Linda.

“Opo, nanay,” sagot ni Ana.

“Para maging malinis ang iyong katawan, ganito ang gagawin mo”.

_________ nang maayos ang iyong katawan. _________ nang maayos ang iyong ulo at ang buo mong katawan.

Pagsasanay 8

Magdala Sabunin Dalhin

(14)

14

Ika dalawampu’t anim na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga salitang pantawag. Lagyan ng guhit.

A. B

1. Gng. Doktora

2. G. Kapitan

3. Dra. Ginoo

4. Gob. Ginang

5. Kap. Gobernador

(15)

15 Ika dalawampu’t anim na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Punan ng angkop na salitang dinaglat ang patlang upang maging buo ang isinasaad ng pangungusap.

1. Nagpapagaling ng mga maysakit si ____ Libio M. Macatangay.

2. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si ____ Alejandro Ilagan.

3. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si ____ Melanie Camacho.

4. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan. Pinangunahan ito ni ____ Vilma Santos Recto. 5. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na

____ Erlinda Salvo

(16)

16

Ika dalawampu’t anim na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit. At

sumulat ng pangungusap gamit ang dinaglat na pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa

pangalawang guhit.

1. ___________________________ __________________________

2. __________________________ __________________________

(17)

17

3. ______________________ ______________________

4. _______________________ _______________________

(18)

18

Ika dalawampu’t pitong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ipinakikita sa larawan.

1. _________________________________

_________________________________ _________________________________

2. ___________________________________

__________________________________ __________________________________

3. _________________________________

(19)

19

4. _________________________ _________________________ _________________________

(20)

20

Ika dalawampu’t walong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Isulat nang paikli ang pangalan ng mga larawan. Isulat sa iyong sagutang papel.

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5 ______________________

(21)

21 Ika dalawampu’t walong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng mga salitang pinaikli at gamitin sa pangungusap.

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

______________________________ _____________________________ ______________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Isulat ang katumbas na pinaikling salita.

1. mesa at silya _____________

2. kutsara at tinidor _____________

3. timba at tabo _____________

4. relo at singsing _____________

5. batya at tubig _____________

(22)

22

Ika dalawampu’t walong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Pagtambalin ng guhit ang salitang kilos at ang larawan.

 umaawit

 nagbabasa

 nanonood

 pumapasok

 naglalaba

(23)

23 Ika dalawampu’t walong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Kopyahin sa papel ang tamang salitang babanggitin ng guro.

1. inaaruga bantog bundok yungib

2. himagsikan ilog bulaklak kaibigan

3. bundok mandirigma bantog engkantado

4. yungib gubat bato bantog

5. engkantado inaaruga yungib himagsikan

Isulat sa sagutang papel ang markang (/) kung

wasto ang baybay at ang (x) kung mali.

1. bantog x /

2. inaaruga x /

3. engkantado x /

4. mandirigma x /

5. himagsikan x /

(24)

24 Ika dalawampu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

A. Isulat sa sagutang papel ang T kung tama

ang pahayag at M kung mali.

____ 1. Naulila sa kanyang mga magulang si Andres sa gulang na labing-apat. ____ 2. Sila ay pitong magkakapatid.

____ 3. Araw-araw ay nangunguha ng sanga ng puno sa gubat si Andres Bonifacio.

____4. Tuwing Linggo, nagtitinda ang

magkakapatid ng suman sa simbahan. ____5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo,

Maynila.

B. Sipiin sa sagutang papel ang mga salitang nagsasaad ng kilos.

nagtatrabaho naglilinis nagtitinda tungkod baston ulila

abaniko uminom gumagawa umuupo bata

(25)

25

Ika dalawampu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

C. Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap.

1. Ang magkakapatid ay nangunguha ng kawayan sa gubat.

2. Si Andres ay palaging nagkikiskis ng kawayan.

3. Nagtitinda sila ng abaniko at tungkod. 4. Pumasok sa paaralan si Andres.

5. Bumili ng tungkod ang mga tao.

D. Buuin ang tsart ayon sa panahunan ng salitang kilos. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

Salitang-ugat Ginawa na Ginagawa pa Gagawin pa

lamang dasal

luto

(26)

26 Ika dalawampu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung

wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung hindi.

____1. Nakinig kami kagabi sa kuwento ni Lola Sita.

____2. Palaging tutulungan ng nanay ang mga anak.

____3. Araw-araw ay naligo sa sapa ang mga hayop.

____4. Nag-usap sina nanay at tatay kahapon. ____5. Pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila

para mapreskuhan.

(27)

27

Ika dalawampu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot.

1. a. naglalakad

b. tumatakbo

2. a. nagsisimba b. kumakanta

3. a. nagwawalis b. nagtuturo

4. a. nagsasalita b. gumagapang

5. a. nagbabasa

b. nagsusulat

(28)

28 Ika dalawampu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Kopyahin ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap.

1. Nagwawalis ng sahig si Edna. 2. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig.

3. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad. 4. Masarap maligo sa ulan.

5. Maayos at malinis siyang sumulat ng

pangalan.

Isulat nang wasto ang mga pangungusap.

1. ang bata ay nagbubunot ng damo ___________________________________ 2. si ben ay kumakain ng langka

___________________________________ 3. lumilipad ang ibon sa parang

___________________________________

4. malalaki ang isdang lumalangoy sa dagat ___________________________________

5. umiinom ng gatas si rosa

__________________________________

(29)

29

Ika tatlumpong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Kopyahin ang salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap.

1. Malalaki ang mga isda sa dagat. 2. Masipag si tatay.

3. Ang sariwang prutas ay masarap. 4. Mabango ang bulaklak.

5. Ang paligid ay malinis.

Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap.

1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay. 2. Dapat laging malinis ang paligid.

3. Ang masustansiyang pagkain ay mabuti sa katawan.

4. Luntian ang dahon.

5. Mabango ang bulaklak sa hardin ni Nanay.

(30)

30 Ika tatlumpu’t isang

Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Tingnan ang larawan. Sumulat ng mga pangungusap na may salitang naglalarawan tungkol dito.

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

(31)

31

Ika tatlumpu’t isang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Piliin sa loob ng kahon ang salita upang mabuo ang pangungusap.

matibay malinis mahaba

masaya matigas

1. __________ sila dahil marami ang kanilang naibentang produkto.

2. Laging sinisigurado ni Roy na ____________ ang paninda nilang sapatos.

3. ____________ang taling ginamit sa paggawa ng palamuti.

4. _______________ ang upuang gawa sa puno ng niyog.

5. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan upang mapanatiling ______________ang paligid.

(32)

32 Ika tatlumpu’t dalawang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan. Salungguhitan ang ginamit na salitang naglalarawan.

1. Ilarawan ang pisara

2. Ihambing ang pisara sa mesa

3. Ihambing ang walis sa basahan

4. Ihambing ang ruler sa lapis at pambura

_______________________________________

5. Ihambing ang tuwalya sa bimpo at panyo.

_______________________________________

(33)

33

Ika tatlumpu’t dalawang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan sa mga bagay na nasa loob ng kahon.Salungguhitan ang mga

salitang naglalarawan.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

(34)

34 Ika tatlumpu’t tatlong

Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Paghambingin ang larawan gamit ang salitang naglalarawan.Isulat ang tamang sagot sa

sagutang papel.

Ang payong ay __ kaysa lapis.

Ang bundok ang _____ sa lahat.

Ang cake ay_____ kaysa sorbetes.

Si Romar ang sa tatlo .

Pedro Danilo Romar

Ang ilog ay ______ kaysa kanal.

(35)

35

Ika tatlumpu’t apat na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Tingnan ang mga larawan sa loob ng kahon. Isulat ang salitang naglalarawan sa unang guhit at isulat ang kasalungat na kahulugan nito sa ikalawang guhit.

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________

(36)

36 Ika tatlumpu’t apat na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Iguhit ang bituin sa ibabaw ng guhit kung ang dalawang pares ng salita ay magkasingkahalugan at iguhit ang tatsulok kung magkasalungat ng kahulugan.

_______________ 1. masipag – tamad

_______________ 2. marunong – matalino

_______________ 3. mabilis – mabagal

_______________ 4. malinis – madumi

_______________ 5. tahimik – maingay

_______________ 6. masaya – malungkot

_______________ 7. malapad – malawak

_______________ 8. madilim – maliwanag

_______________10. mataas – matangkad

(37)

37

Ika tatlumpu’t apat na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Lagyan ng tsek (√) ang loob ng kahon kung ang

dalawang salita ay may magkasalungat na

kahulugan at ekis (x) kung ang dalawang salita ay

magkasingkahulugan.

malinis – marumi maalaga - maaruga

masipag – tamad mabilis - matulin

matigas - malambot kahali-halina – kaakit-akit

payapa - tahimik matalas - mapurol

mataba - mapayat matipid - masinop

(38)

38 Ika tatlumpu’t limang

Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

A. Pagtambalin ang dalawang salita

Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang dalawang salitang may magkasalungat na kahulugan mula sa hanay A patungo sa hanay B.

A B

1. malamig a. pangit

2. tunay b. mainit

3. mataas c. malungkot

4. maganda d. mababa

5. masaya e. peke

(39)

39

Ika tatlumpu’t limang Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

B. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit.

1. Malawak ang palaruan sa aming plasa. (malapad, maikli, mataba)

2. Kaaya-ayang mamasyal sa mga palaruan. (malungkot, maganda, tamad)

3. Masiglang nagtatakbuhan ang kabataan. (mahina, mabagal, maliksi)

4. Bughaw ang kulay ng ulap sa langit. (asul, pula, dilaw)

5. Tunay na masayang mamasyal sa ating plasa.

(malamig, totoo, maliit)

(40)

40 Ika tatlumpu’t limang

Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

C. Basahin at unawain ang maikling kuwento. Sagutin ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot.

Kahit saan ay pinag-uusapan ang pabago-bagong klima. Sa tindi ng init, maraming halaman ang nalalanta. Maraming tao ang nagkakasakit.

Hindi lamang ang sobrang init ang pinagtatakhan ng mga tao. Kung panahon ng tag-ulan, maraming lugar ang binabaha. Maraming ari-arian ang nasisira. Maraming tao ang namamatay. May mga lupang gumuguho. Sino ang dapat sisihin? Tayo bang mga tao? O sadyang nagbabago na ang panahon.

Maraming katanungan ang nasa ating isipan. Huwag nating kalilimutang ito ang ating tirahan, kaya atin itong pangalagaan. Mahalin natin ang mga likas na yamang bigay sa atin ng Lumikha.

(41)

41 Mga tanong:

1. Ano ang palaging pinag-uusapan ng mga tao?

a. takbo ng panahon

b. pamumuhay ng mga tao

c. ang pag-aaral

2. Ano ang mangyayari kapag sobra ang init ng panahon?

a. mabilis lumago ang mga halaman

b. marami ang naglalaro sa palaruan

c. nalalanta ang mga halaman

3. Ano ang nangyayari kapag may baha? a. marami ang naliligo

b. masayang naliligo sa baha ang mga

bata

c. may mga namamatay

4. Sa anong paraan ninyo

mapapangalagaan ang ating tirahan? a. palaging makinig ng balita

b. huwag putulin ang mga

punongkahoy at iwasan ang

pagtatapon ng basura sa mga ilog at daluyan ng tubig

(42)

42

Ika tatlumpu’t anim na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

A. Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang

pang-abay na ginamit sa pangungusap

1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke. 2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga

pinamili.

3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka-uwi.

4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang pinamiling gulay.

5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong gulay sa malaking mangkok.

B. Sumulat ng pangungusap gamit ang sumusunod na pang-abay.

1. tuwing Pasko ______________________________ 2. patakbo __________________________________ 3. nasa bukid ________________________________ 4. sa likod-bahay_____________________________ 5. sa makalawa ______________________________

(43)

43

Ika tatlumpu’t pitong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

A. Bilugan ang mga salitang pang-abay.

1. Bukas pa ako pupuntang Lucena. 2. Maganda ang boses ni Mona.

3. Nawala ang bola sa madamong lugar ng plasa.

4. Bakit maliliit ang dala niyang mangga? 5. Isa-isang pumasok ang mga bibe sa

kulungan .

B. Gamitin ang mga salitang pang-abay sa pangungusap.

1. dagdagan pa_______________________________ 2. mamaya na ________________________________ 3 kahapon ___________________________________ 4. walang ibinigay_____________________________ 5. bukas_______________________________________

(44)

44 Ika tatlumpu’t pitong

Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

A. Gamitin ang mga pang-abay na nasa loob ng

kahon upang mabuo ang pangungusap.

Bukas, _________ pa ay pupunta na sa bukid

si tatay. Maraming gulay doon. Mangunguha

siya ng kalabasa, talong, sitaw, okra, at

labanos.

Sa palengke, ____________ bumili ang

kanyang mga suki. ________ ubos ang kanyang

tindang gulay, kaya __________ siyang

nakakauwi.

Pagsasanay 36

madilim-dilim mahirap nag-uunahang

(45)

45

Ika tatlumpu’t walong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Tingnan ang mga larawan at basahin nang

maayos ang mga pangungusap. Kopyahin ang mga salitang pang-abay na ginamit sa

pangungusap.

1. Nagpalipad ng saranggola si Lito kahapon.

2. Nagpunta sa palengke si Ana at ang kanyang nanay.

3. Ngayon ang kaarawan ni Tony.

4. May kambing sa ibabaw ng burol.

5. Natutulog ang aso sa ilalim ng puno.

(46)

46 Ika tatlumpu’t walong Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Tingnan ang larawan. Piliin ang angkop na pang-abay. Pagkatapos gamitin ito sa pangungusap.

1. a. sa bukid b. sa bahay

c. sa kusina

2. a. sa plasa b. sa tindahan

c. sa paaralan

3. a. sa duyan b. sa mesa

c. sa garahe

4. a. sa kusina b. sa kuwarto c. sa hardin

5. a. sa basket b. sa bag

c. sa kahon

(47)

47

Ika tatlumpu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng tsek (√) ang unahan ng pangungusap kapag ang salitang may guhit ay pang-abay at lagyan ng ekis (X) kung hindi.

1. Maaga pa nang itinayo ng mga tao ang bakod ng kanilang bahay.

2. Mabilis na nilinisan ng mga tao ang kanal.

3. Agad-agad na inayos ang mga natanggal na bubong.

4. Tuwang -tuwa ang mga tao sa nangyari.

5. Dinadala sa pagamutan ang mga nasugatan.

6. Nakalagay sa first aid kit ang mga gamot.

7. Buong araw umulan nang malakas.

8. Wala sina nanay at tatay sa bahay.

9. Iwasang lumabas ng bahay kapag may bagyo.

10. Takot si Karen sa kidlat at kulog.

(48)

48 Ika tatlumpu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Sumulat ng kuwento gamit ang mga salitang pang-abay ayon sa larawan.

_______________________ Pamagat

__________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

(49)

49

Ika tatlumpu’t siyam na Linggo

Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________

Basahin at kopyahin ang mga pang-abay na nasa loob ng pangungusap.

1. Bumaha sa likod ng bahay nina Lita at Oscar. 2. Mabilis tumaas ang tubig-baha.

3. Malakas ang hangin kahapon.

4. Dinala sa ospital ang mga biktima ng baha. 5. Mabilis na lumikas ang mga biktima ng bagyo

References

Related documents

In this prospective birth cohort study, we evaluated whether prenatal exposure to heavy metals is associated with the development or severity of AD in infants by measuring cord

Ang isang dahilan kung bakit sinasabing may malapit na ugnayan ang PA sa matematika ay ang mga naunang mga pilosopong nagsulong ng PA ay unang naging abala sa pagsusuri ng

At kung totoo nga ang nakikita ni Ferriols, kung ang tunay na kaalaman ng tao ay isang paggising sa kalooban ng presensiya ng Meron, hinihingi ng tunay na kaalaman ang ibang uring

- AALS held great session on the Summit; materials on innovation occurring at law schools - Carole is a member of the 2010-2011 Conference Committee of the ABA Section of

The main objective of this research is to compare between different ERP software’ in terms of Cost Effective, Implementation, Customer Satisfaction, Operational

Kolendo y Božilova aportaban, a partir de una ofrenda votiva sin de- dicante hallada en la antigua Novae (Mesia Inferior), otras alternativas: que su nombre se hubiera hecho constar

•  Result is a compiler whose realized performance is less sensitive to different expression of code and therefore closer to that of the best hand-tuned code. •  Just by

caudatus extract on microflora in oyster mushroom at concentrations of 0.00%, 0.05%, 0.5%, and 5.0% with exposure time of 0, 5, 10, and 15 min demonstrated that the reduction

Kung matagpuan ang mga tumor, maaaring mag-utos ang iyong doktor ng mga x- ray, CT scan at ibang uri ng mga pagsusuri ng dugo para makita kung kumalat ang cancer sa ibang bahagi

After mating, the cells were spread onto marine LB plates containing 100 μ g/ml erythromycin to screen the clones in which a single recombination of pMT inserting into SM9913

After adjustment for HbA1c, total cholesterol, triglyceride, HDL-C, phospholipid, and free fatty acid levels, the RR of LCAT activity for future risk of diabetes mellitus

2DGE: Two-dimensional gel electrophoresis; 2DGE-SW: Two-dimensional Southwestern blot; AP-2: Activator protein 2; E-Box: Enhancer box; FT: Flow through; GTF2-I: General

Using microscale thermophoresis (MST) and native PAGE, amino acid N174 is shown to be essential for Chl a binding to LIL3, while amino acids E171 and R176 show residual activity

Potential effects of polychlorinated biphenyls (PCBs) and selected organochlorine pesticides (OCPs) on immune cells and blood biochemistry measures: a cross-sectional assessment of

Care organization -Primary nursing is viewed as positive for bowel management.. RNs described a process during which defecating in pads gradually became a habit, signifying a shift

In our patient, after 2 weeks, in addition to the initial hyperintense sig- nals in the globus pallidus, confluent hyperintensities in the cerebellum and new lesions in the

L-carnitine supplementation for maintenance of both lean body mass and physical function, the prevalence of sarcopenia in Japanese patients undergoing HD was ap- proximately 26 –

Based on the results of this study, showing the effect of exercise with mini-bike during hemodialysis on improving the health promoting behaviors in these patients, it is suggested

All studies with exposure-based sampling gather multiple exposures (with at least two different exposures or levels of exposure) and enable calculation of relative risks that should

Methods: We compared three cluster-level and six individual-level statistical analysis methods in the analysis of binary outcomes from the CHAT study. The three cluster-level