Pengurusan Masa

Top PDF Pengurusan Masa:

Mengkaji corak pengurusan masa:kaitannya dengan prestasi akademik dan peribadi pelajar

Mengkaji corak pengurusan masa:kaitannya dengan prestasi akademik dan peribadi pelajar

Pengurusan masa yang baik membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik mereka manakala bagi pelajar yang kurang menitikberatkan pengurusan masa yang sistematik mereka sukar membahagik[r]

24 Read more

Pembinaan modul sistem pengurusan masa pembelajaran
harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun
Hussein Onn, Batu Pahat, Johor

Pembinaan modul sistem pengurusan masa pembelajaran harian bagi pelajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor

Hasil daripada kajian ini diharapkan, satu sistem pengurusan masa pembelajaran harian akan dihasilkan bagi memudahkan pelajar untuk mengatur jadual pembelajaran harian dengan lebih siste[r]

24 Read more

Perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian akademik pelajar UTM

Perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian akademik pelajar UTM

Bagi kemahiran pengurusan masa kategori motivasi kendiri (Jadual 5), responden didapati memberikan mak1umba1as yang sangat baik untuk item 19 iaitu mereka akan memberikan ganjaran kepada[r]

22 Read more

Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti Teknologi Malaysia Terhadap
Pengaruh Amalan Pemakanan, Amalan Riadah, Amalan Pengurusan Masa Dan Amalan
Persekitaran Terhadap Berat Badan

Persepsi Pelajar Kolej Tuanku Canselor Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Pengaruh Amalan Pemakanan, Amalan Riadah, Amalan Pengurusan Masa Dan Amalan Persekitaran Terhadap Berat Badan

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar Kolej Tuanku Canselor, Universiti Teknologi Malaysia terhadap pengaruh amalan pemakanan, amalan riadah, amalan pengurusan masa dan amalan persekitaran kepada berat badan. Seramai 172 orang responden digunakan dalam kajian ini. Empat aspek yang diberikan penekanan adalah berkaitan dengan amalan pemakanan, pengurusan masa, aktiviti riadah dan persekitaran. Maklumat kajian ini telah dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis menggunakan “ Statistical Package for the Social Science” (SPSS) Versi 13.0 dan dilaporkan secara peratusan dan min. Kajian yang telah dijalankan, mendapati persepsi pelajar terhadap amalan pemakanan, aktiviti riadah dan persekitaran tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap berat badan kerana purata min setiap item berada pada tahap sederhana. Tetapi amalan aktiviti riadah mempunyai pengaruh yang besar terhadap berat badan. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi membantu pembentukan gaya hidup yang positif dikalangan pelajar.
Show more

9 Read more

Pengurusan masa di kalangan pelajar program khas pensiswazahan guru besar(PKPGB) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Pengurusan masa di kalangan pelajar program khas pensiswazahan guru besar(PKPGB) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Abstrak : Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti pengurusan masa bagi pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Ambilan 1, dari aspek menguruskan masa untuk pelajaran, mengurus masa untuk mengurus sekolah dan mengurus masa untuk bersama keluarga. Seramai 56 orang pelajar PKPGB Ambilan 1, namun responden yang dilibatkan hanya 50 orang sahaja. Satu set soal selidik yang mengandungi 45 soalan digunakan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk kajian. Data maklumat yang diperolehi telah diproses dan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science versi 12.0 dan penghuraian berdasarkan kepada frekuensi, peratus dan min. Nilai kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik kajian ialah alpha = 0.83 . Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikin aspek pengurusan masa untuk pelajaran, pengurusan masa untuk mengurus sekolah dan pengurusan masa untuk mengurus keluarga dengan perbezaan jantina. Semua pelajar PKPGB Ambilan 1 telah dapat menggunakan dan menguruskan masa mereka dengan baik dan cemerlang untuk belajar, mengurus dan mentadbir sekolah dan bersama-sama keluarga. Hasil kajian mendapati bahawa pengurusan masa pelajar PKPGB Ambilan 1, adalah di tahap tinggi.
Show more

8 Read more

Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan pelajar melayu Diploma Kejuruteraan Awam di politeknik

Tinjauan terhadap amalan pengurusan masa di kalangan pelajar melayu Diploma Kejuruteraan Awam di politeknik

Dalam kajian ini pengurusan masa merujuk kepeda amalan pengurusan masa pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam tahun akhir semester 5 pengambilan sesi 1999/2000 di Politeknik Kota Bahru[r]

24 Read more

Implikasi iso terhadap pengurusan masa kendiri pensyarah di UTHM

Implikasi iso terhadap pengurusan masa kendiri pensyarah di UTHM

responden dalam kajian tersebut bersetuju bahawa bebanan untuk menyiapkan kerja pengurusan tepat pada masanya telah mewujudkan tekanan akibat "conflict priorities" di antara kerja pengur[r]

24 Read more

Pengurusan masa pelajar kejuruteraan Pendididikan Jarak
Jauh(PJJ) di Universiti Sains Malaysia (USM): ke arah
pembinaan jadual pengurusan masa pelajar kejuruteraan
secara jarak jauh

Pengurusan masa pelajar kejuruteraan Pendididikan Jarak Jauh(PJJ) di Universiti Sains Malaysia (USM): ke arah pembinaan jadual pengurusan masa pelajar kejuruteraan secara jarak jauh

Keperluan Membuat Perancangan Masa Bagi Melaksanakan Aktiviti Hujung Minggu Keperluan Menyenaraikan Matlamat Pada Setiap Semester Keperluan Menetapkan Sendiri Tarikh Akhir Tugasan Keperl[r]

24 Read more

Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru(Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia

Masalah Pembelajaran Pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru(Kemahiran Hidup) Di Universiti Teknologi Malaysia

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meninjau masalah pembelajaran pelajar Tahun Empat Program Khas Pensiswazahan Guru (Kemahiran Hidup) di Universiti Teknologi Malaysia. Persoalan yang dikaji menyentuh aspek beban kerja, masalah pengurusan masa, peranan pensyarah, penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan masalah kewangan. Responden yang terlibat adalah terdiri daripada keseluruhan pelajar tahun 4SPH iaitu seramai 114 orang. Instrumen kajian berbentuk soal selidik yang memuatkan item-item untuk mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dan persoalan kajian. Skala yang digunakan ialah skala Likert lima poin. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For The Social Science (SPSS 15.0) untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkkan bahawa responden mempunyai masalah dari aspek beban kerja, pengurusan masa, peranan pensyarah dan kewangan pada tahap sederhana manakala masalah penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran pada tahap yang tinggi. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak fakulti untuk membantu menangani masalah pembelajaran di kalangan pelajar semasa mereka mengikuti kursus di Universti Teknologi Malaysia.
Show more

11 Read more

Gaya hidup pelajar cemerlang dalam persekitaran kampus

Gaya hidup pelajar cemerlang dalam persekitaran kampus

Abstrak: Kecemerlangan akademik merupakan salah satu unsur penting kejayaan pelajar di institusi pengajian tinggi. Diantara faktor yang mempengaruhi kecemerlangan akademik ialah gaya hidup pelajar didalam persekitaran kampus. Gaya hidup yang dimaksudkan meliputi aspek pergaulan, pengurusan masa, kegiatan masa lapang, cara belajar dan juga pengurusan diri. Secara umumnya, gaya hidup bagi pelajar cemerlang mestilah seimbang dari sudut rohani, jasmani, emosi dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kertas kerja ini membentangkan kajian yang dijalankan terhadap sekumpulan pelajar bumiputera Fakulti Kejuruteraan Awam yang dikategorikan cemerlang mengenai gaya dan cara hidup mereka dalam persekitaran kampus di Universiti Teknologi Malaysia. Borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan daripada responden yang terlibat. Seterusnya, analisis dilakukan berdasarkan maklumat yang telah diperolehi. Daripada kajian ini, didapati kecemerlangan akademik seseorang pelajar itu banyak dipengaruhi oleh cara hidup mereka yang seimbang dari sudut rohani, jasmani, emosi dan intelek. Oleh yang demikian, ciri-ciri keseimbangan gaya hidup ini perlu diterapkan pada diri seorang pelajar yang ingin cemerlang.
Show more

8 Read more

Tahap motivasi dan punca tekanan guru yang melanjutkan pengajian

Tahap motivasi dan punca tekanan guru yang melanjutkan pengajian

Hipotesis nol ditolak. Hasil dapatan analisis korelasi Pearson yang dibuat menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap motivasi ekstrinsik dengan pengurusan masa bekerja iaitu atau r=.333. Dengan nilai r=.333 menunjukkan bahawa hubungan di antara motivasi ekstrinsik dan pengurusan masa bekerja adalah lemah. Namun begitu masih terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi ekstrinsik dengan pengurusan masa bekerja ini. Kebiasaannya tingkah laku motivasi ekstrinsik ini dilakukan kerana terdapat ganjaran luaran dan bukan kerana kepuasan serta minat pada tugasan itu sendiri (Woolfolk, 1995). Sesuatu tugasan akan dilakukan sekiranya terdapat ganjaran seperti peningkatan markah untuk prestasi tahunan. Oleh yang demikian, dengan ganjaran yang disediakan ini secara tidak langsung para guru akan berusaha menguruskan masa mereka sebaik mungkin bagi memastikan tugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna dan tepat pada masanya.
Show more

18 Read more

Permasalahan di kalangan guru berkeluarga yang melanjutkan pelajaran di universiti

Permasalahan di kalangan guru berkeluarga yang melanjutkan pelajaran di universiti

Kajian ini bertujuan untuk meninjau permasalahan di kalangan guru yang telah berkeluarga dan melanjutkan pelajaran di universiti. Persoalan yang dikaji menyentuh aspek hubungan kekeluargaan, kewangan, pembelajaran, pengurusan masa, dan hubungan dengan masyarakat. Responden yang terlibat terdiri daripada 70 lelaki dan 30 perempuan. Instrumen kajian berbentuk soal selidik yang memuatkan item-item untuk mendapatkan maklumat mengenai latarbelakang responden dan persoalan kajian. Skala yang digunakan merupakan skala Likert. Berdasarkan hasil dapatan data yang dianalisis, menunjukkan bahawa responden mempunyai masalah dari aspek hubungan kekeluargaan, pembelajaran, pengurusan masa dan hubungan dengan masyarakat dalam tahap masalah sederhana rendah manakala masalah kewangan dalam tahap sederhana tinggi.
Show more

15 Read more

ANALYSIS OF STATUS OF JATHARAGNI IN VATALA PRAKRUTI WITH SPECIAL REFERENCE TO KALA .......

ANALYSIS OF STATUS OF JATHARAGNI IN VATALA PRAKRUTI WITH SPECIAL REFERENCE TO KALA .......

The current study was conducted to check status of Jataragni with the aid of Jeerna Ahara Lakshana in Chaitra and Vaishaka Masa. In the study it revealed that maximum numbers (62%) of individuals were female and males were (38%) this may be because of more female students in the study area. The study also revealed that in 150 individuals 33 had sleep disturbance, 18 had underwent various kind of physical stress and48 individuals had mental stress, this might be because of the personal problems, academic burden and interest in outdoor sports etc activities.
Show more

5 Read more

Perlaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 1994 di Institut Latihan Awam

Perlaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 1994 di Institut Latihan Awam

Dari contoh yang diberikan, ia memberikan gambaran bahawa terdapat juga sesetengah pengurusan sekolah yang tidak peka kepada masalah isu kesihatan. Perkara ini adalah sangat serius kerana sekolah merupakan tempat di mana guru-guru bekerja dan memberikan ilmu pengetahuan kepada pelajar mereka sendiri. Sekiranya kawasan persekitaran sekolah tidak bersih, maka masalah persekitaran yang kurang selesa akan wujud dan masalah kesihatan pula akan berlaku kepada penghuni yang berada di dalam kawasan sekolah dan seterusnya kepada masyarakat setempat yang berada di luar kawasan sekolah tersebut.
Show more

16 Read more

Kerangka budaya penyenggaraan aset tak alih pihak berkuasa tempatan

Kerangka budaya penyenggaraan aset tak alih pihak berkuasa tempatan

Walau bagaimanapun, kajian ini tidak melibatkan PBT di seluruh Malaysia sebaliknya fokus kajian hanya tertumpu kepada PBT di Semenanjung Malaysia iaitu melibatkan PBT yang berstatus Dewan/Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran. Keputusan ini dilakukan setelah mengambil kira beberapa pertimbangan, iaitu i) organisasi PBT yang terlibat ditubuhkan secara khusus di bawah Akta 171 dan hanya beroperasi di Semenanjung Malaysia, ii) bertujuan untuk memastikan bahawa skop kajian tidak terlalu luas dan iii) setelah mengambilkira faktor kos dan tempoh masa kajian. Selain itu, Majlis Daerah juga tidak dijadikan sebagai skop kajian ini kerana ciri-ciri yang dimiliki oleh Majlis Daerah adalah berbeza dengan Dewan/Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran (Shardy, 2006). Tambahan pula, Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran adalah merupakan organisasi PBT yang sama jenisnya dan bukannya berbeza seperti Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah sebagaimana yang termaktub dalam peruntukan Akta 171. Melalui maklumat yang diperolehi daripada sumber laman web Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sehingga tarikh 30.01.2010 didapati terdapatnya sejumlah 42 organisasi PBT di Semenanjung Malaysia telah dikategorikan sebagai Dewan/Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran. Merujuk kepada jumlah ini, maka 42 buah PBT terlibat telah dijadikan populasi dalam kajian ini.
Show more

82 Read more

Kesan pengurusan dan kecekapan pengurusan modal kerja terhadap keuntungan firma

Kesan pengurusan dan kecekapan pengurusan modal kerja terhadap keuntungan firma

Seperti kajian yang dilakukan oleh Saghir et al. (2011), Chhapra dan Naqvi (2010), Azam dan Haider (2011), dan Nazir dan Afza (2009) terhadap negara sedang membangun, mereka mendapati bahawa firma-firma seperti di negara Pakistan perlu mempunyai tahap liabiliti semasa dan nilai ekuiti yang rendah bagi meningkatkan keuntungan sekaligus memperbaiki prestasi firma. Begitu juga dengan kajian-kajian daripada negara India iaitu Sharma dan Kumar (2011), Ramachandran dan Janakiraman (2009), Ray (2012), dan Madhavi (2014), kajian mendapati perkara yang paling penting bagi pengurusan aset semasa ialah apabila firma yang sentiasa memantau dan memastikan tahap kecairan aset firma mereka berada pada tahap yang optimum. Justeru itu, kajian ini akan melihat sejauh mana pengurusan dan kecekapan pengurusan modal kerja ini dapat mengawal pelaburan dalam modal kerja firma supaya sentiasa mencukupi dan memeastikan operasi perniagaan berjalan lancar, seterusnya akan meningkatkan jualan dan keuntungan firma.
Show more

40 Read more

Reformasi dalam TVET : perubahan masa hadapan

Reformasi dalam TVET : perubahan masa hadapan

Merealisasikan hasrat ini menjelang 2020, satu rangka kerja telah disusun bagi menentukan keberhasilan dan pencapaian yang ditetapkan. Melalui rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu bagi Malaysia, dapat dilihat satu reformasi yang bakal menghasilkan satu perubahan besar kepada masa hadapan Malaysia.

6 Read more

Kesan sistem pembelajaran pentaksiran portfolio kolaboratif terhadap proses pentaksiran dan pembinaan pengetahuan pelajar

Kesan sistem pembelajaran pentaksiran portfolio kolaboratif terhadap proses pentaksiran dan pembinaan pengetahuan pelajar

membantu merekod, memaparkan dan menganalisis data pelajar semasa proses pembelajaran. Rekabentuk dan pelaksanaan eportfolio sering dikaitkan dengan aktiviti pedagogi sosio-konstruktivis (Abrami dan Barrett, 2005). Pengguna eportfolio telah dianggap sebagai agen yang aktif dalam membina pengetahuan, mampu memperbaiki pemahaman mereka dan juga terlibat dengan pembelajaran sosial melalui perkongsian ilmu dengan rakan-rakan dan guru-guru (Huang et al., 2012). Penggunaan eportfolio juga boleh mengubah dan meningkatkan kurikulum pembelajaran (Barrett, 2005) serta menunjukkan kepada pelajar-pelajar dan guru hubungan antara pembelajaran pelajar dan kriteria pentaksiran. Proses dalam model ini pada asalnya melibatkan elemen seperti Rajah 1.5 iaitu model pengurusan eportfolio sebagai satu dokumentasi pembelajaran, Barrett (2010).
Show more

82 Read more

PENDEKATAN PENGURUSAN KONFLIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN INTEREST BASED BARGAINING (IBB): KAJIAN KE ATAS PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI SABAH

PENDEKATAN PENGURUSAN KONFLIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN INTEREST BASED BARGAINING (IBB): KAJIAN KE ATAS PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI SABAH

Manakala IBB merupakan proses perundingan intergratif yang mementingkan kepentingan semua pihak. IBB adalah mutual gain bargaining (MGB) yang merujuk kepada proses perundingan dengan prinsip saling memahami dan mengunakan kaedah penyelesaian masalah untuk mengelakkan konflik berkepentingan (Provis, 2000; Fostad et al., 2004). Gaya perundingan IBB merupakan fokus dalam kajian ini di mana, IBB sebagai pemboleh ubah bersandar dan pendekatan pengurusan konflik dijadikan peramal kepada amalan IBB. Dapatan kajian membincangkan sama ada kajian ini sinonim dengan kajian lalu atau mempunyai dapatan kajian yang berbeza. Kajian ini merupakan kajian awal yang meneroka amalan IBB di Sabah dan pada masa yang sama menampung kekurangan kajian berkaitan ramalan IBB di kalangan kesatuan sekerja. Miller et al., (2010) dan Rognes dan Schei (2010) menyatakan bahawa kajian melibatkan konteks kajian seperti kesatuan sekerja amat kurang dijalankan di mana kajian berkenaan amalan IBB lebih menumpukan kepada kajian eksperimen dan melibatkan pelajar perundingan kolektif.
Show more

18 Read more

Persepsi keselamatan pelancong di kawasan ekopelancongan kajian kes: Taman Negara, Pahang

Persepsi keselamatan pelancong di kawasan ekopelancongan kajian kes: Taman Negara, Pahang

Fasa ini melibatkan analisis terhadap data dan maklumat yang dikumpulkan semasa fasa ke dua. Analisis ini akan menggunakan perisian SPSS (iaitu menggunakan analisis statistik cross-tabulation dan ANOVA) untuk mencari perkaitan antara persepsi pelancong terhadap keselamatan dan sosio-demografi pelancong. Analisis juga dibuat untuk mengetahui sama ada tahap kepuasan pelancong terhadap pengurusan keselamatan mempengaruhi persepsi pelancong. Dan analisis terakhir ialah menilai pengurusan dan kawalan keselamatan oleh pihak pengurusan destinasi ekopelancongan.

34 Read more

Show all 598 documents...