งานว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาการท างานประด ษฐ ของน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ผ ว จ ย คร ย พ น ศ กด ส ทธ ระด บม ธยมศ กษาป ท 2

13  Download (0)

Full text

(1)

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่

2

ผูวิจัย

ครูยุพิน

ศักดิ์สิทธิ์

ระดับมัธยมศึกษาปที่

2

ภาคเรียนที่

2

ปการศึกษา

2547

(2)

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่

2

ผูวิจัย

ครูยุพิน

ศักดิ์สิทธิ์

ระดับมัธยมศึกษาปที่

2

ภาคเรียนที่

2

ปการศึกษา

2547

(3)

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่

2

ผูวิจัย

ครูยุพิน

ศักดิ์สิทธิ์

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปที่

2

ภาคเรียนที่

2

ปการศึกษา

2547

โดยไดรับความเห็นชอบจาก

………

ประธาน

(

ภราดาจักรกรี

อินธิเสน

)

………...

ที่ปรึกษา

(

ครูเรณู

อภินันธวัชพงศ

)

(4)

ประกาศคุณูปการ

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความสามัคคีของผูวิจัย ที่ไดคนควาและหา ขอมูลตางๆและกลุมวิจัยไดใหคําแนะนําและตรวจเนื้อหาใหสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณทานประธานงานวิจัย ภราดาจักรกรี อินธิเสน รองผูอํานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ไดใหโอกาสและสนับสนุนใหงานวิจัยในชั้นเรียนไดสําเร็จลุลวงไดดวยดีและขอ ขอบคุณอีกหลายทานที่มีสวนรวมในการทําวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ที่มิไดกลาวนามในที่นี้แตมีสวนชวยใน การวิจัยฉบับนี้สมบูรณดวยดี

ครูยุพิน

ศักดิ์สิทธิ์

ผูวิจัย

(5)

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชื่อผูวิจัย ครูยุพิน ศักดืสิทธิ์

บทคัดยอ

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับงานประดิษฐ เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนการสอนกับวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี งานนประดิษฐตามแผนการจัดประสบการณโดยผานกระบวนการฝกปฏิบัติจากสาระ การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจากแผนการจัดประสบการณหลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตร การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

(6)

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชื่อผูวิจัย ครูยุพิน ศักดิ์สิทธิ์

กลุมสาระการเรียนรู

เคาโครงการทําวิจัยในชั้นเรียน R มี R ไมมี ที่มาความสําคัญของการวิจัย R มี R ไมมี ออกแบบเก็บขอมูล R มี R ไมมี เก็บขอมูลเรียบรอย R มี R ไมมี แปรผลและอธิบายผล R มี R ไมมี สรุปเปนรูปเลม R มี R ไมมี

ครูยุพิน

ศักดิ์สิทธิ์

ผูวิจัย

(

ครูเรณู

อภินันธวัชพงศ

)

อาจารยที่ปรึกษา

(7)

เรื่อง

การพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

2

ความสําคัญ จากการสังเกตของผูวิจัยจะเห็นนักเรียนสวนใหญจะคิดวางานประดิษฐสวนใหญเปนหนาที่ ของผูหญิงเกือบรอยละ 80 และคิดวาการเรียนงานประดิษฐนั้นยากกลัวทําไมได จากปญหาที่พบครูผูสอนจึงไดปรับกิจกรรมการสอนของนักเรียนกลุมนี้โดยเนนการปฏิบัติ แบบฝกอยางงายๆและคอยๆปฏิบัติแบบยากเนนความปลอดภัยของนักเรียนเปนสําคัญถึงขั้น ทดสอบปฏิบัติเพื่อใหเทาเทียมกับเพื่อนนักเรียนรวมกัน จุดมุงหมายของการวิจัย เพื่อลดเจตคติของนักเรียนและเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายอารมณจิตใจสังคม และสติปญญา นวัตกรรมที่ใช ชื่อนวัตกรรม การปฏิบัติงานแบบโครงงาน เหตุที่เลือกใชนวัตกรรม เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนงาน ประดิษฐ นักเรียนที่รูจักการแกปญหาดวยตนเองจะไดรับความรูการพัฒนาการปฏิบัติกิจ กรรมตางๆเพิ่มเติมในทักษะตางๆเพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่ยังขาดทักษะการปฏิบัติที่ถูกตองในการเรียนงานประดิษฐ และนักเรียน บางคนชวยตนเอง เนื่องจากนักเรียนบางกลุม ยังขาดความรับผิดชอบและการเอาใจใสตอการ ปฏิบัติงาน สวนประกอบของนวัตกรรรม เทคนิควิธีการสอนโดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางโดยเนนการฝกปฏิบัติของนักเรียนอธิบาย ขั้นตอนการเรียนการสอนไปอยางชาๆและใหตรงกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดย มีสวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรมดังนี้

(8)

1. จุดประสงค เพื่อสรางความสัมพันธงานผูกับนักเรียนชายและเปนการพัฒนา นักเรียนที่ปฏิบัติไดดี 2. การจัดกิจกรรมดําเนินการตามขั้นตอน ขั้นตอนดังนี้ 2.1ขั้นเตรียม - สํารวจรายชื่อความเรียบรอยและอุปกรณการเรียนการ - สํารวจความสนใจงานที่นักเรียนอยากจะทํา 2.2ขั้นสอนหรือขั้นอธิบายและสาธิต - ครูอธิบายและสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ - ใหนักเรียนศึกษาใบงานหรือตัวอยางที่นักเรียนแตละกลุมอยากทํา - ครูใหคําอธิบาย หรือสาธิตใหนักเรียนดูวิธีการทํา 2.3ขั้นปฏิบัติ - นักเรียนไดปฏิบัติจริงจากสิ่งที่ครูสอน - นักเรียนที่ปฏิบัติไมไดใหปฏิบัติทบทวนบอยๆจากสิ่งที่ปฏิบัติงายๆไปหายาก - นักเรียนที่ปฏิบัติไดดีแลวครูผูวิจัยจะฝกขั้นสูงตอไปเพื่อเปนการพัฒนาทักษะ ของนักเรียนใหมากขึ้น - นักเรียนสามรถนําไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปเปนอาชีพเสริมได 2.4ขั้นนําไปใช - นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได - นําไปใชประกอบอาชีพได 2.5ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ - นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาในแตละครั้งหรือจะมีการทบทวน เนื้อหาเดิมในสัปดาหที่ผานมาและจะพูดถึงบทเรียนครั้งตอไป - สุขปฏิบัติตางๆความปลอดภัยการรักษาความสะอาด

(9)

3. สื่อในการจัดกิจกรรม - หนังสือกุลสตรี - หนังสืองานฝมือ - หนังสือประดิดประดอย - อุปกรณในการปฏิบัติงานแตละชิ้น - แบบสาธิตจากครูและเพื่อน 4. การวัดและประเมินผลวิธีการ - แบบสอบถาม - ซักถาม - สนทนา เครื่องมือที่ใช - แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินจากการปฏิบัติจริง ขั้นตอนในการสรางและพัฒนานวัตกรรม 1. วิเคราะหหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ( ชวงชั้นที่ 3 ) 2. วิเคราหผูเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมที่เปนปญหาและประเมินความพรอมของผูเรียนใน ระหวางเดือนธันวาคม 2547 ถึงมกราคม 2548 3. ศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนโดยสอนไปชาๆโดยทําทีละขั้นตอน 4. นําแผนการจัดประสบการณไปทดลองสอนเพื่อจัดสื่อประกอบกิจกรรมและนําแผนที่ ทดลองใชมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในแตละระดับ เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย - แบบบันทึกผลการสังเกตโดยสรุปพฤติกรรมที่แสดงออกเปนระดับคุณภาพดี มาก ดีปานกลาง พอใชปรับปรุง ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ - ศึกษาแบบพฤติกรรมการพัฒนาการของนักเรียน 1. การดําเนินการระหวางการทดสอบปฏิบัติจริง

(10)

- สังเกตและบันทึกการปฏิบัติของนักเรียนในแตละชั่วโมงตามตารางสอนของนัก เรียน - สังเกตและบันทึกผลการพัฒนาการปฏิบัติของนักเรียนในแตละชั่วโมง 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมกอนสอน - นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการที่ดีควรมีการเสริมบทเรียนและเทคนิคใหมากขึ้น - นักเรียนบางสวนประมาณ 10 % ที่ตองมีการพัฒนาและทบทวนอยูสม่ําเสมอ 3. ผลการวิเคราหพฤติกรรมหลังสอน - นักเรียนที่ปฏิบัติไดดีมีพัฒนาการมากขึ้น ตารางแสดงผลการสังเกตพฤติกรรมกอนสอน และหลังสอน ครั้งที่ กอนสอน หลังสอน 1 ดานความรู - ความรูยังมีนอยขาดทักษะบางอยาง - การปฏิบัติยังมีการเกร็งขอมือ -นักเรียนไมกลา ออกความคิดเห็นที่จะ เลือกงานที่หลากหลาย ดานความรู - มีความรูมากขึ้นทักษะหลายๆอยางดีขึ้น - รางกายปรับสภาพไดดีขึ้นกลามเนื้อไดผอน คลาย - นักเรียนกลาที่จะตัดสินใจในการทํางานที่ หลากหลาย 2 ความรับผิดชอบ - นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบตอผลงาน ที่จะทํางานใหสําเร็จ ความรับผิดชอบ - นักเรียนเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะ ทํางานใหสําเร็จ จากตารางแสดงใหเห็นวามีการพัฒนาของนักเรียนดีขึ้นมีทั้งการพัฒนาทางรางกายจิตใจ อารมณสติปญญา ควรมีการสงเสริมนักเรียนใหมากขึ้นและควรปฏิบัติอยางตอเนื่อง

ภาคผนวก

(11)

1. แบบฟอรมรายงานการวิจัยชั้นเรียนปการศึกษา 2547 2. ตารางการทําวิจัยในชั้นเรียน

(12)

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย การประดิษฐ - การประดิษฐนกกระดาษ - การประดิษฐโครงงาน ( นักเรียนเลือกทํา ) สื่อการจัดกิจกรรม - สื่อรูปภาพ - หนังสือกุลสตรี - หนังสืองานฝมือ - หนังสือประดิดประดอย - หนังสือหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล - สื่อ VDO. - แบบสาธิตจากครูเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติไดดี

(13)

เกณฑการประเมินแบบการพัฒนาการทํางานประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การทํานก ระดับ 3 ทําไดสวยงามปราณีตเรียบรอยสงงานตามเวลาที่กําหนด ระดับ 2 ทําไดพอใชสงงานตรงกําหนด ระดับ 1 ปรับปรุงผลงาน การทําโครงงาน งานประดิษฐ ระดับ 3 ทําไดสวยงามปราณีตเรียบรอยสงงานตามเวลาที่กําหนด ระดับ 2 ทําไดพอใชสงงานตรงกําหนด ระดับ 1 ปรับปรุงผลงาน อุปกรณในการทํางาน ระดับ 3 มีอุปกรณในการทํางานพรอม การเก็บรักษาอุปกรณเก็บบริเวณพื้นที่เรียบรอย ระดับ 2 มีอุปกรณในการทํางานพรอม การเก็บรักษาอุปกรณ พอใช ระดับ 1 มีอุปกรณบางเล็กนอย ( ควรปรับปรุงผลงาน )

Figure

Updating...

References

Related subjects :