Masusing Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan

11  233  Download (0)

Full text

(1)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila

MASUSING BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN (GRADE 8)

I.

LAYUNIN

Sa loob ng isang oras, ang mag-aaral ay inaasahang:

a. Naiisa isa ang mga imperyalistang bansa at ang mga bansang kanilang nasakop.

b. Natutukoy ang mga dahilan ng pananakop ng mga imperyalistang bansa at ang naging mga tangkang hakbang ng mga nasakop nitong mga bansa upang makalaya”t masupil ang pangaabuso.

c. Nabibigyang diin ang mga kahalagahan ng yugtong ito ng kasaysayan ng Asya sa kasalukuyang panahon.

II.

PAKSANG ARALIN

a. PAKSA: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN b. SANGGUNIAN: Kabihasnang ASYANO Kasaysayan at Kultura

c. KAGAMITAN: Chart, Flash Cards, Tradisyunal na Biswal Eyd III.

PAMAMARAAN

GAWAING PANGGURO GAWAING PANGMAG-AARAL

A.

PANIMULANG GAWAIN

- Pagbati: Magandang umaga klase! Ako nga pala si Michael Lazo ang inyong magiging tagapagturo sa araw na ito.

- Pagtatala ng Liban: Pangulo, may liban ba ngayon sa ating klase?

(2)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila - Pagtatala ng Takdang Aralin:

Ngayon klase maari niyo nang ipasa ang takdang aralin niyo nung huling talakayan.

B.

BALIK ARAL:

Bago tayo magsimula ng talakayan ay magbalik aral muna tayo. tatawag ako ng mag-aaral at magbabanggit siya ng

anomang natatandaang

natutunan tungkol sa huling talakayan. Handa na ba?

Kung gayo’y magsimula na tayo (Tatawag ang guro ng mga limang mag-aaral mula sa klase na maglalahad ng ilang mga paksa patungkol sa Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin)

Mahusay ang pagkakatanda ng klase sa mga naging aralin noong huling talakayan, hugsto na para sa ating pagbabalik aral.

(Sasagot ang pangulo ng klase ayon sa tanong)

(Ipapasa ng mga mag-aaral ang mga takdang aralin)

Opo!

(Maglalahad ang mga magaaral ng kanilang mga natutunan mula sa huling talakayan gaya ng Mga Ruta ng Kalakalan, Merkantilismo, at kung ano ang mga pangyayari sa

(3)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila C.

PAGGANYAK

Ngayon naman, bilang ating panimulang gawain, nais kong hatiin ang klase sa limang pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang blankong manila paper. Guguhit kayo sa manila paper ng isang bagay na sa tingin ng pangkat ay simbolo ng impluwensya sa ating bansa ng bansang ating naging mananakop (Kastila, America, Hapon). Pagkatapos nito ay ipapaliwanag ang isang miyembro ang dibuho sa harapan. Ang pinakatahimik na pangkat habang nagtatalakay ang mga kamag-aral ay tatanggap ng karagdagang isang puntos para sa maiksing pagsusulit mamaya. Nakahanda na ba klase?

May katanungan ba?

Kung gayon mayroon kayong 5minuto para gumuhit at ang inyong limang minuto ay magsisimula na ngayon.

(Matatapos ang takdang oras.) Ngayon naman, dadako tayo sa paglalahad ng mga gawa ng inyong

kasagsagan ng pananakop ng Portugal, Spain, Netherlands, England, at France.)

Opo!

(4)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila kamagaral sa buong klase.

Magsimula tayo sa unang pangkat.

(Tatawagin ng guro ang bilang ng mga pangkat.)

Maghusay ang pagkakagawa ng mga dibuho at magaling rin ang pagkakapaliwanag ng lahat ng pangkat.

Sa tingin niyo klase paano nakarating ang mga impluensyang iyan ng mga mananakop sa ating bansa?

Tama! At kagaya ng ating bansa, napasakamay rin ng mga mananakop ang iba pang mga bansa sa Asya. May kaugnayan nga diyang ang tatalakayin natin ngayon.

D.

PAGLALAHAD NG PAKSA

(Guguhit ang mga mag-aaral.)

(Ilalahad ng mga mag-aaral ang nagawang dibuho ng kanilang mga pangkat. Magsisimula ang paglalahad sa unang pangkat, sunud-sunod hanggang sa huling maglaladad na ikalimang pangkat.)

Sa pamamagitan po ng pananakop nila.

(5)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila Tutungo na tayo sa ating

paksang aralin, Ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.

Dahil nahati na sa mga pangkat ang klase kanina ay manatili na lamang tayo sa ating mga pangkat dahil mayroon tayong gawain. Nakahanda na ba? Bibigyan ang bawat pangkat ng Kit na naglalaman ng mga pangalan ng bansa at ilang mga mahahalagang konsepto at pangyayari na naganap sa mga bansang iyon. Nasa harapan rin naman ninyo ang isang tsart. Ang gagawin ninyo ay pupunan ang tsart ayon sa mga hinihingi nitong datos. Ilalahad ng bawat pangkat ang mga pangyayari at konseptong umiral sa bansang nasa kanilang kit. Bibigyan ang klase ng labinlimang minuto upang mapunan ang kabuuan ng tsart.

May katanungan ba?

Kung gayon ay simulan na natin ang iyong labinlimang minuto.

(6)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila

(Natapos na ang takdang oras) E.

PAGTALAKAY SA PAKSA

Ngayong natapos na ang takdang oras ay dumako na tayo sa ating talakayan. Unahin natin ang ikalimang pangkat.

Mahusay! Pakinggan naman natin ang ikalawang pangkat.

Wala po!

(Tutukuyin ng mga magaaral ang pangyayari at konseptong umiral sa mga bansang napasailalim sa imperyalismong kanluranin at pupunan nila ang talaan).

(Magtatalakay ang Ikalimang pangkat) Ang mga bansang nakalagay sa aming kit ay ang India at ang Vietnam. Ang India nang panahong 1784 ay nasakop ng England sa pamamagitan ng English East India Company. Pagsapit noong taong 1857, sumiklab ang isang rebelyong tinatawag na rebelyong sepoy. Nilahukan ito ng mga sundalong Indian, pawang mga Hindu

(7)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila

Magaling ang ikalawang pangkat. Pakinggan naman natin ang ilalahad ng ikatlong grupo.

Magaling ikaapat na pangkat, nailahad ng mabuti agn mga impormasyon. Pumunta naman

at Muslim. Nagaklas sila dahil sa balitang ang cartrige ng ripleng kanilang ginagamit ay pinahiran ng langis mula sa hayop na pawang ipinagbabawal ng mga kaugalian ng mga Muslim at Hindu. Natalo ang mga sepoy at inilipat ang pamamahala sa India mula sa British East India papunta direkta sa hari ng England. Sa Vietnam naman, Nagpadala ng French Millitary Mission ang France. inutulan ito ng noo’y nakasasakop sa kanya na Tsina gunit pagkatapos ng dalawang taong pagtutol ay napasailalim rin ng France ang Vietnam.

Ang Bansang naibigay sa amin ay ang Burma at ang Laos. Ang Laos ay nasa kaliwang pampang ng Mekong River. Hinihingi ito ng Pransya sa Tsina bilang danyos sa pagpapatalsik sa kababayan nila sa Siam at dahil sa pangiipit ng mga kanluranin ay napapayag nila sa ganitong kundisyon ang Siam. Ang Burma naman ay nasakop rin ng bansang England. Nagkaroon ng tatlong yugto ng Digmaang Anglo Burmese na umiral mula noong 1824,

(8)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila tayo ngayon sa ikaapat na pangkat.

Tama, naibigay ng kanilang pangkat ang lahat ng dapat na paksa. Puntahan natin ang huling pangkat.

Mahusay para sa huling pangkat! Palakpakan nga ng bawat isa ang buong klase dahil sa mahusay na paglalahad ng lahat.

F.

PAGLALAHAT

Upang lagumin ang ating naging

1852, at 1885. Natalo s lahat ng ito ang Burma at ang kanilang unang pagkatalo ay nagbungan ng Kasunduang Yandabo kung saan inililipan niya ang Pamamahala ng mga lugar na Arakan at Tenasserim sa English East India Company.

Napunta po sa amin ang Indonesia at ang Pilipinas. Alam naman o natin na ang ating bansang Pilipinas ay nasakop ng mga Espanyol sa loob ng mahigit na 300 taon. Umalma ang mga Pilipino dahil sa mga pangaabuso ng Spain, ilan sa mga ito ay ang kawalan ng katarungan, pagpapahirap sa pamamagitan ng mataas na buwis, sapilitang pagtatrabaho, at marami pang iba. May mga pagaaklas laban sa mga ito mula pa noong ika-16 na siglo ngunit walang naging ganap na matagumpay. Ang Indonesia naman ay napasailalim rin sa isang mapang abusong alituntunin sa pagtatanim na tinawag na Culture System. Sa sisemang ito ang 1/5 ng bukirin ng mga magsasaka ay laan para sa mga pruduktong iluluwas ng mga Dutch at

(9)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila talakayan sa araw na ito, narito

ang isang katanungan. Ano sa sarili niyong opinyon ang halaga ng pagtalakay ng mga ito (natalakay ngayon araw) sa takbo ng ating kasalukuyang panahon at bakit?

Magaling na pagaanalisa! May iba pa bang kasagutan?

Magaling! palakpakan natin ang ating mga sagot at ang bawat isa! Diyan na nagtatapos ang ating talakayan. Kumuha ng ikaapat na bahagi ng papel para sa ating maiksing pagsusulit.

ibebenta sa Netherlands.

Natapat po sa aming pangkat ang bansang Malaya. Nagsimulang iniiwasan ng England na magkaroon ng pulitikal na pakikisama sa Malaya. Nagsimula ang kanilang sakop na lupain dito sa tinatawag na Straight Settlements (Penang, Singapore, Malacca). Ang mga ito’y naging sentro ng distribusyon ng produkto ng England at India. Ipinatupad rin ang Resident System kung saan kinakailangang tanggapin ng hari ng Malaya ang isang British Resident at makinig sa kaniyang mga plano at payo sa mga bagay maliban sa relihiyon at kaugalian, kapalit nito’y bibigyan ang kaharian ng proteksyon.

Natapat po sa amin ang bansang Cambodia at Japan. Nasakop rin ng France ang Cambodia noong 1863 at bago nito ay isang taon nang

(10)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila

maituturing na makapangyarihang bansa sa Burma ang France sa aspeto ng militar at pangangalakal. Ag Japan naman, bagaman hindi pa napasailalim ng anomang imperyalistang bansa ay naging bukas sa pakikipagkalakalan sa mga ito dahil sa Treaty of Kanagawa noong 1854 sa pagitan nila ng Estados Unidos.

Nalalaman po natin ang kultura at pinagmulan ng bawat bansa. Mahalaga po ito dahil marami pong mga Pilipino ang nasa ibang bansa, at kung mas kilala po nila ang mga bansang kanilang kinaroroonan at paroroonan ay mas madali po silang

(11)

Ayala Blvd. cor. Taft Ave. Manila makakapamuhay roon.

Malalaman po natin ang mga pangaabusong nangyari noong kanilang panahon at dahil sa kaalamang maibabahagi sa atin ng kasaysayan ay maaari ng makaiwas tayo sa mga katulad na pangaabusong maaaring maganap sa ating panahon.

IV.

PAGTATAYA

Isulat sa papel ang A kung ang nasasaad ay katotohanan at B kung kabaligtaran. 1. Ang Sepoy Rebellion ay pagaaklas ng mga Indian na miyembro ng kolonyang

hukbo ng England. SAGOT:A

2. Ang mga Dutch ay nakasakop rin sa malaking bahagi ng India. SAGOT: B

3. Nagtagumpay ang mga Tsino laban sa mga mga Ingles sa Digmaang Opyo. SAGOT: B

4. Ang Pilipinas man ay naging biktima rin ng Imperyalismong Kanluranin. SAGOT:A

5. Sa Culture System, 1/5 ng lupain ng mga magsasaka ang nakalaan para sa mga produktong iluluwas sa Netherlands.

SAGOT: A

V.

TAKDANG ARALIN

Sa isang kalahating pahalang na papel, magbanggit ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ng paraan ng pananakop ng mga bansang kabilang sa ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin.

Figure

Updating...

References

Related subjects :