• No results found

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร"

Copied!
17
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

สาระการเรียนรู้

1. ความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคํา 2. การเข้าสู่โปรแกรมและจบการทํางาน

3. ส่วนประกอบหน้าจอของ Microsoft Office word 2007 4. การจัดการกับเอกสาร 5. การบันทึกเอกสาร (Save) 6. การปิดเอกสาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสาร 2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ 1. บอกส่วนประกอบของจอภาพหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง 2. บอกหน้าที่ของแถบเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. บอกวิธีการเข้าและออกโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง 4. บอกวิธีการสร้างเอกสารใหม่ได้อย่างถูกต้อง 5. บอกวิธีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด้านทักษะ 1. เข้าและออกจากโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง 2. สร้างเอกสารเพื่อการ ป้อนข้อความ กราฟิก ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง 3. บันทึกข้อมูลและเปิดแฟ้มข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรอบรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีสติปัญญาและกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ

หน่วยที่ 3

เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสาร

สัปดาห์ที่ 5

จํานวน 3 ชั่วโมง

(2)

หน่วยที่ 3

เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา

คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. โปรแกรมใดที่เหมาะสําหรับในการจัดทําเอกสาร ก. Microsoft Office Word 2007

ข. Microsoft Office Excel 2007 ค. Microsoft Office Access 2007 ง. Microsoft Office PowerPoint 2007

2. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ที่ถูกต้อง ก. Start > Word 2007

ข. Start >All Programs

ค. Start >All Programs >Microsoft Office Word 2007

ง. Start >All Programs >Microsoft Office >Microsoft Office Word 2007 3. ส่วนประกอบใดที่แสดงตําแหน่งของการพิมพ์ เช่น หน้าที่ บรรทัดที่ ก. แสดงมุมมองของไฟล์ ข. แสดงมุมมองของเอกสาร ค. แสดงแถบสถานะการทํางาน ง. การกําหนดหน่วยวัดของเอกสาร 4. ไอคอนใดทําหน้าที่ให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา ก. ข. ค. ง. 5. ไอคอนใดทําหน้าที่จัดข้อความชิดซ้าย ก. ข. ค. ง.

(3)

6. จากภาพที่แสดงคือส่วนใดของโปรแกรม ก. แถบสถานะ ข. แถบมุมมอง ค. แถบชื่อเรื่อง ง. แถบเครื่องมือริบบอน 7. ในการพิมพ์ข้อความลงเอกสารลักษณะของเมาส์เป็นอย่างไร? ก. ข. ค. ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

8. ไฟล์เอกสารของ Microsoft Office Word 2007นั้นจะมีนามสกุลอะไร? ก. .jpg

ข. .pptx ค. .xlsx ง. .docx

9. ไอคอน ใช้สําหรับทําอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? ก. ตัด (Cut)

ข. ย้าย (Move) ค. วาง (Paste) ง. คัดลอก (Copy)

10. ไอคอน ใช้สําหรับทําอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? ก. ตัด (Cut)

ข. ย้าย (Move) ค. วาง (Paste) ง. คัดลอก (Copy)

(4)

เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 เพื่อสร้างเอกสารรายงานต่าง ๆ ผู้ใช้จําเป็นต้อง รู้วิธีการเรียกใช้งาน และออกจากโปรแกรม ส่วนประกอบของหน้าจอ การใช้งานเมนูและแถบเครื่องมือ หลักการพิมพ์ข้อความลงในเอกสารต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล การขอความช่วยเหลือต่าง ๆ การจัดการกับ เอกสารเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ผู้ใช้จําเป็นต้องรู้ เพื่อให้ใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.

ความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคํา

โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing Application ) สามารถทํางานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000 โปรแกรมประมวลผลคํามีความสามารถในการใช้ทํางานด้านเอกสาร เช่น จดหมาย รายงาน บันทึกข้อความ ใบประกาศ และคู่มือการใช้งานต่าง ๆ การจัดการกับข้อความในเอกสารได้อย่างง่าย เช่น การแก้ไขข้อความ ตกแต่งด้วยสี และแบบตัวอักษร การใส่ตาราง รูปภาพ การตรวจสอบตัวสะกดและ ไวยากรณ์ การทําจดหมายเวียน และการใช้งานเอกสารร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกสารใน รูปแบบของ XML เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแยกเนื้อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของรูปแบบของเอกสาร

รูปที่ 1.6 ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Office word

2.

การเข้าสู่โปรแกรมและจบการทํางาน

2.1 การเรียกใช้โปรแกรม มีวิธีในการเรียกใช้งาน 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 การใช้เมนู start 1. คลิกที่ปุ่ม 2. คลิกเลือก Program 3. คลิกเลือก Microsoft Office

สาระสําคัญ

(5)

4. คลิกเลือก Microsoft Office word 2007

วิธีที่ 2 การเรียกใช้จากไอคอน (Icon)

- ให้หาไอคอนของโปรแกรมประมวลผลคํา และดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน หน้า เดสก์ทอป (Destop)

3.

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

Microsoft Office word 2007

ก่อนที่จะทํางานกับโปรแกรม Microsoft Office Word นักเรียนจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของ หน้าจอโปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่าง ๆ ที่จะเรียนในบทเรียนต่อไปได้ง่ายขึ้น

1. Office Button 2. Quick Access

Toolbar 3. Title bar 7. Control Buttons

(6)

1. ปุ่มออฟฟิศ (OfficeButton) เป็นปุ่มคําสั่งเกี่ยวกับการทํางานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ

2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่าง รวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคําสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้ 3. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่ 4. แถบริบบอน (Ribbon) เป็นแถบที่รวบรวมคําสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้ เลือกใช้งานง่ายขึ้น 5. แถบสถานะ (Status bar) แถบแสดงสถานะการทํางานปัจจุบันบนหน้าจอ 6. แถบมุมมอง (View bar) แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่าง ๆ 7. ปุ่มคอนโทรล (Control Buttons) ปุ่มควบคุมหน้าต่าง

4.

แถบเครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Word 2007

5. Status bar 6. View bar

(7)

แถบเครื่องมือ หมายถึง การนําคําสั่งสําคัญ ๆ และใช้งานบ่อย ๆ ในเมนูมาแสดงเป็นปุ่มที่มี ภาพกํากับเรียกว่า ไอคอน (Icon) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้งานซึ่งจะอธิบายหน้าที่ของ ไอคอนที่สําคัญและจําเป็นในการใช้งานดังนี้ ตารางที่ 1.1 แนะนําแถบเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการใช้งาน

ไอคอน

ทําหน้าที่

ทําตัวหนังสือตัวหนา ทําตัวหนังสือตัวเอียง ทําตัวหนังสือขีดเส้นใต้ วางข้อความ/รูปภาพ ที่คัดลอกมา แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร เพิ่ม/ลด ขนาดตัวอักษร จัดข้อความให้ชิดซ้าย จัดข้อความให้จัดกึ่งกลาง จัดข้อความให้ชิดขวา จัดข้อความให้เสมอกันทั้งซ้ายและขวา ใส่สัญลักษณ์ต่างๆ หน้าข้อความ ใส่ลําดับหน้าข้อความ ใส่แถบสีเพื่อเน้นข้อความ ใส่สีตัวอักษร ใส่สีพื้นหลังของวัตถุ ย่อหรือขยายขนาดเอกสาร

5.

การจัดการกับเอกสาร

(8)

การทํางานอันดับแรกที่ผู้ใช้ต้องทําในโปรแกรม Microsoft Word ก็คือ การสร้างเอกสารที่ตรง กับความต้องการขึ้นมาใช้งาน ซึ่งการสร้างเอกสารก็สามารถทําได้หลายวิธีดังขั้นตอนด้านล่างนี้ 5.1 การสร้างเอกสารใหม่ (New) การสร้างเอกสารใหม่นั้น เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมจะเห็นได้ว่าโปรแกรมได้สร้างไฟล์เอกสาร ขึ้นมา เพื่อใช้งานอยู่แล้ว 1 เอกสาร แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก สามารถทําได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ วิธีที่ 1 ใช้แป้นลัด กดแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด Ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม N วิธีที่ 2 สร้างโดยใช้เมนู 1. คลิกเลือก Office Button คลิกเลือก สร้าง 2. คลิกเลือก “เอกสารเปล่า” 3. คลิกปุ่ม “สร้าง” 5.2 การเปิดเอกสารเดิม (Open)

(9)

การเปิดเอกสารเดิม คือ การนําไฟล์เอกสารที่เคยถูกบันทึกไว้ แล้วเปิดขึ้นมาใช้งานหรือ แก้ไขเพิ่มเติม สามารถทําได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ วิธีที่ 1 กดแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด Ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม O วิธีที่ 2 สร้างโดยใช้ปุ่มออฟฟิศ Office Button 1. คลิกเลือก Office Button คลิกเลือก เปิด 2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของเปิด (Open) และแสดงรายละเอียด 3. ช่อง Look in เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล 4. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด ในตัวอย่างเลือกไฟล์ชื่อ First Job.docx  แล้วคลิกปุ่ม Open

6.

การบันทึกเอกสาร (Save)

(10)

เมื่อผู้ใช้พิมพ์งานเอกสารและตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทําการบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก ข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส์ก์ แฮนด์ดี้ไดร์ฟ ฯลฯ เพื่อที่จะเรียกใช้งานได้ในภายหลัง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หรือคลิกปุ่ม Office Button เลือกคําสั่ง Save หรือ Save As ก็ได้

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กําหนดรายละเอียด 3. ที่ช่องบันทึกใน (Save in) เลือกตําแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล เป็นการ Save ไฟล์ปกติ นามสกุล .docx บันทึกไฟล์เป็นแบบ Template นามสกุล .dotx บันทึกไฟล์เพื่อใช้กับ Word 97-2003 ได้ บันทึก Save ไฟล์เป็นแบบ PDF เป็นการเปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้เลือก Save As Type ในรูปแบบอื่น ๆ

(11)

4. ที่ช่องชื่อไฟล์ (File name) พิมพ์ชื่อไฟล์ จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อว่า First Job  คลิกปุ่ม Save จะได้ไฟล์นามสกุล .docx

7. การปิดเอกสาร (Close) และออกจากโปรแกรม (Exit)

เมื่อผู้ใช้ทําการบันทึกแฟ้มงานเสร็จแล้ว ต้องการปิดงานนั้นเมื่อไม่ใช้งานแล้ว มีหลากหลายวิธี ดังนี้ วิธีที่ 1

- คลิกปุ่ม Office Button เลือกคําสั่ง > (ปิด) Close วิธีที่ 2 - คลิกปุ่ม เลือ ไอคอน > ปิด (Close) - กรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล โปรแกรมจะปรากฏไดอะลอกบอกซ์ เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกปุ่ม ดังต่อไปนี้ เมื่อคุณทําการบันทึกแฟ้มงานเสร็จแล้ว ต้องการออกจากโปรแกรม เมื่อไม่ใช้งานแล้ว มีวิธีดังนี้ วิธีที่ 1

(12)

- คลิกปุ่ม ออฟฟิศ (Office Button) เลือกคําสั่ง > ออกจาก Word

วิธีที่ 2

(13)

หน่วยที่ 3

เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสาร

(Microsoft Word)

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านทักษะ 1. เข้าและออกจากโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างถูกต้อง 2. สร้างเอกสารเพื่อการ ป้อนข้อความ กราฟิก ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง 3. บันทึกข้อมูลและเปิดแฟ้มข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จากโจทย์จงตอบคําถามให้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด

1.

จงบอกขั้นตอนการเข้าและออกจากโปรแกรม Microsof5t Word ……… ……… ……… ……… จงบอกขั้นตอนการสร้างเอกสารใหม่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 2.1 ด้วยวิธีแป้นลัด ……… 2.2 ด้วยวิธีการใช้เมนู ……… จงบอกขั้นตอนการบันทึกเอกสารด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 3.1 ด้วยวิธีแป้นลัด ……… 3.2 ด้วยวิธีการใช้เมนู ………

(14)

หน่วยที่ 3

เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสาร

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ 1. บอกส่วนประกอบของจอภาพหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Wordได้อย่างถูกต้อง 2. บอกหน้าที่ของแถบเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 3. บอกวิธีการเข้าและออกจากโปรแกรม Microsoft Wordได้อย่างถูกต้อง 4. บอกวิธีการสร้างเอกสารใหม่ได้อย่างถูกต้อง 5. บอกวิธีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตอนที่ 1 จงบอกชื่อส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word หมายเลข 1……… หมายเลข 2……… หมายเลข 3……… หมายเลข 4……… หมายเลข 5……… หมายเลข 6……… หมายเลข 7……… 1 2 3 4 5 6 7

แบบฝกหัด

(15)

ตอนที่ 2 จงจับคู่รูปภาพกับข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน . ก. ทําตัวหนังสือตัวหนา . ข. ทําตัวหนังสือตัวเอียง . ค. ทําตัวหนังสือขีดเส้นใต้ . ง. วางข้อความ/รูปภาพ ที่คัดลอกมา จ. แบบตัวอักษร ฉ. ขนาดตัวอักษร . ช. เพิ่ม/ลด ขนาดตัวอักษร . ซ. จัดข้อความให้ชิดซ้าย . ฌ. จัดข้อความให้จัดกึ่งกลาง . ญ. จัดข้อความให้ชิดขวา . ฎ. จัดข้อความให้เสมอกันทั้งซ้ายและขวา . ฏ. ใส่สัญลักษณ์ต่างๆ หน้าข้อความ . ฐ. ใส่ลําดับหน้าข้อความ ฑ. ใส่แถบสีเพื่อเน้นข้อความ . ฒ. ใส่สีตัวอักษร . ณ. ใส่สีพื้นหลังข้อความ . ด. ย่อหรือขยายขนาดเอกสาร

(16)

หน่วยที่ 3

เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา

คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. โปรแกรมใดที่เหมาะสําหรับในการจัดทําเอกสาร ก. Microsoft Office Word 2007

ข. Microsoft Office Excel 2007 ค. Microsoft Office Access 2007 ง. Microsoft Office PowerPoint 2007

2. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ที่ถูกต้อง ก. Start > Word 2007

ข. Start >All Programs

ค. Start >All Programs >Microsoft Office Word 2007

ง. Start >All Programs >Microsoft Office >Microsoft Office Word 2007 3. ส่วนประกอบใดที่แสดงตําแหน่งของการพิมพ์ เช่น หน้าที่ บรรทัดที่ ก. แสดงมุมมองของไฟล์ ข. แสดงมุมมองของเอกสาร ค. แสดงแถบสถานะการทํางาน ง. การกําหนดหน่วยวัดของเอกสาร 4. ไอคอนใดทําหน้าที่ให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา ก. ข. ค. ง. 5. ไอคอนใดทําหน้าที่จัดข้อความชิดซ้าย ก. ข. ค. ง.

(17)

6. จากภาพที่แสดงคือส่วนใดของโปรแกรม ก. แถบสถานะ ข. แถบมุมมอง ค. แถบชื่อเรื่อง ง. แถบเครื่องมือริบบอน 7. ในการพิมพ์ข้อความลงเอกสารลักษณะของเมาส์เป็นอย่างไร? ก. ข. ค. ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

8. ไฟล์เอกสารของ Microsoft Office Word 2007นั้นจะมีนามสกุลอะไร? ก. .jpg

ข. .pptx ค. .xlsx ง. .docx

9. ไอคอน ใช้สําหรับทําอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? ก. ตัด (Cut)

ข. ย้าย (Move) ค. วาง (Paste) ง. คัดลอก (Copy)

10. ไอคอน ใช้สําหรับทําอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? ก. ตัด (Cut)

ข. ย้าย (Move) ค. วาง (Paste) ง. คัดลอก (Copy)

References

Related documents

In this qualitative study, I explored the current assessment process across rural and remote areas in Pennsylvania along with the strategies that guide both the case manager and

6.41 Where individual collections containing a number of firearms under section 7(1) or trophies of war are kept in domestic premises, they should be secured to the

Most areas usually adopted a joint management approach to individual offenders, deploying police, probation and other staff.. We found this to be generally effective,

[r]

The lion’s share of transaction activity took place in the first quarter of the year: the housing companies Vitus (30,000 apartments) and Dewag (11,500 apartments) were sold

ความหมายและความส าคัญของการปกครองส่วน ท้องถิ่น.

1:3 Identify the six key to quality customer service 1:4 Understand the meaning of the word “Perception” 1:5 Identify the major components of good service.. 2:0 Knowing the

Iris Weisman, EdD, Associate Vice Chancellor of Academic Affairs and Student Services, Antioch University Jon Wergin, PhD, Core Faculty, PhD in Leadership and Change,

promote and disseminate economic research in these fields of study, primarily in the â Lincoln Financial Group is the marketing name for Lincoln National Corporation and

*designated by the Minister as an exempt payment under Schedule 1, Table 1, section 1(l) of the AISH General

did not explain was why the traditional openness or lack thereof of the public institution to which access is sought should matter under section 2(b) — as opposed to section 1 —

 Speaker and Panelist, “Legal Issues for Life Care Planners”, paper presented to the Canadian Institute of Life Care Planners at the Sprott School of Business, Carleton

Select one of the remaining two pairs of wires, and locate the left channel terminals on the Acoustimass module marked INPUTS FROM AMP OR RECEIVER.. Depress the red, positive (+)

As part of the Singapore Post Group of Companies, SingPost eCommerce is a full service eCommerce partner that provides global brands with Asia Pacific’s first end-to-end

Small Group and School Age Child Care – Any program that receives on a regular basis ten or fewer children who are unrelated to their caregivers and are younger than fourteen

Public and non-public schools and their integral programs, except as provided in Section 402.3025, Florida Statutes, and religious-affiliated child care facilities operating

From Facebook, Twitter, and YouTube, to Foursquare, Yelp, and Instagram, social media marketing presents options for every restaurant company.. Getting started is easy, but the

Large-sized nonprofit EMOs (i.e., those managing 10 or more schools) account for 49.0% of all nonprofit EMO-managed schools (compared with 70.7% of all for-profit EMO-

Steele of Stanford University Online High said that shift is already underway: In a recent survey of ASCA members, she and her colleagues found that more than one-fourth of

The privacy goal is to limit the ability of data mining tools to derive inferences about sensitive attributes Π 1 ,.. The privacy goal can be achieved by suppressing some values

ahtmrebim tbljm ahtmrebim tbljm.. tcpcjcky tbljm tcpcjcky tbljm Icrrmit! Icrrmit! bn7bimhiy tbljm bn7bimhiy tbljm Icrrmit! Icrrmit! crwbrnahk 9hecrobtach 1bsm crwbrnahk

There is also opportunity for applying decision analysis to selecting among alternative strategies for handling such incompleteness, given knowledge about the contents of the

Exhibit 56: SeaNG Average Fuel Cost Comparison - Gas vs No Gas (High Fuel Price Scenario) with Capital Costs 1x200MW 50% Interconnector. Exhibit 57: SeaNG Average Fuel Cost