• No results found

ข นตอนการดาเน นงาน : การพ จารณาการอ ทธรณ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ข นตอนการดาเน นงาน : การพ จารณาการอ ทธรณ"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

ขั้นตอนการด าเนินงาน : การพิจารณาการอุทธรณ์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรับข้ออุทธรณ์ที่เกี่ยวกับการรับรองระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ ผู้อุทธรณ์

2. ขอบข่าย

ใช้ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การรับรองระบบงาน

3. นิยาม

3.1 การอุทธรณ์ นิยามตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโต้แย้ง การร้องเรียน และการอุทธรณ์ 3.2 การอุทธรณ์ เป็นการร้องขอของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจให้ด าเนินการพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการตัดสิน ใดๆในกิจกรรมการรับรองระบบงานของ สรบ.เช่น การปฏิเสธรับค าขอ การยุติการตรวจประเมิน การขอให้ ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองระบบงาน การปฏิเสธการตัดสินการรับรอง การพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองระบบงาน และการด าเนินการอื่นใดที่เหนี่ยวรั้งการได้รับการรับรอง ระบบงาน

4. เอกสารอ้างอิง

4.1 ISO/IEC 17011 ข้อ 7.10 4.2 QM ส่วนที่ 5 และ 6 4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน : การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (PAD-MT01) 4.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน : การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (PSY-CA01) 4.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน : การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (PSY-MR01) 4.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน : การชี้บ่งการมีส่วนได้ส่วนเสียและการรักษาความลับ (PSY-CF01)

5. เอกสารที่ใช้

5.1 ทะเบียนค าอุทธรณ์ (FSY-AL01) 5.2 แฟ้มค าอุทธรณ์ 5.3 แบบหนังสือแจ้งผู้ยื่นค าอุทธรณ์ทราบการแต่งตั้ง (FSY-AL04) 5.4 แบบหนังสือแจ้งสมาชิกคณะพิจารณาอุทธรณ์ทราบการแต่งตั้ง (FSY-AL02) 5.5 แบบบันทึกแจ้งสมาชิกคณะพิจารณาอุทธรณ์ทราบการแต่งตั้ง (FSY-AL03) 5.6 ค าแถลงการรักษาความลับ (FSY-CF01) 5.7 แบบแจ้งความมีส่วนได้ส่วนเสีย (FSY-CF02) 5.8 แบบพิจารณาจ าแนกประเด็นข้อโต้แย้ง ข้อร้องเรียน และการอุทธรณ์ (FSY-CP03)

(2)

6. แผนภูมิขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม สิ่งที่เกี่ยวข้อง 6.1.ฝบ. รับเรื่องอุทธรณ์ และน าเสนอ ผอ.สรบ. พิจารณา หนังสืออุทธรณ์และเอกสาร ประกอบการอุทธรณ์ 6.2 ผอ.สรบ. - มอบหมาย QMR พิจารณาประเด็น และรับค า อุทธรณ์ - สั่งการให้เสนอชื่อเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ 6.3 QMR - พิจารณาประเด็นว่าเป็นเรื่องอุทธรณ์หรือไม่ - ลงทะเบียนและพิจารณาเสนอชื่อเลขานุการคณะ พิจารณาอุทธรณ์ FSY-CP03 FSY-AL01 6.4 ผอ.สรบ. เสนอประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะ พิจารณาอุทธรณ์และเลขานุการ 6.5 ประธานคณะ กรรมการฯ -พิจารณาแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์และเลขานุการ -มอบหมายให้ด าเนินการ 6.6 ผอ.สรบ. รับทราบการพิจารณาแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์ 6.7 เลขานุการคณะ พิจารณาอุทธรณ์ แจ้งผู้ยื่นค าอุทธรณ์ทราบการแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งให้ยื่นเอกสารประกอบการอุทธรณ์ PSY–CF01 FSY-CF01 FSY-CF02 FSY-AL02 FSY-AL03 FSY-AL04 6.8 ประธานคณะ พิจารณาอุทธรณ์ นัดหมายผู้ยื่นค าอุทธรณ์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาค าอุทธรณ์

(3)

6.9 คณะพิจารณา อุทธรณ์ พิจารณาการอุทธรณ์ พยาน / ผู้เชี่ยวชาญ / เจ้าหน้าที่ สรบ. /คณะผู้ประเมินที่เกี่ยวข้อง 6.10 เลขานุการคณะ พิจารณา อุทธรณ์ ติดตามการด าเนินการ และน าเสนอ ผอ.สรบ. เพื่อ ทราบ 6.11 ผอ.สรบ. -น าเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผลการ พิจารณาการอุทธรณ์ -ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 6.12 ผู้รับผิดชอบ -แจ้งผู้ยื่นค าอุทธรณ์ทราบผลการตัดสินเป็น ลายลักษณ์อักษร -พิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) -ด าเนินการตามมติคณะพิจารณาอุทธรณ์ -สรุปผลเสนอ QMR 6.13 QMR -รับรายงานสรุปผล -ลงทะเบียนปิดค าอุทธรณ์ -ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (กรณีค าอุทธรณ์เป็นผล) PSY-CA01

(4)

7. รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน

7.1 ฝบ. ฝบ. รับค าอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอ ผอ.สรบ. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ ผอ.สรบ. ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่รับทราบ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้น 7.2 ผอ.สรบ. 7.2.1 มอบหมายให้ QMR พิจารณาประเด็นว่าเป็นค าอุทธรณ์หรือไม่ 7.2.2 พิจารณารับค าอุทธรณ์กรณี QMR เห็นว่าเป็นค าอุทธรณ์ และสั่งให้เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ สรบ. เป็นเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ 7.2.3 ส่งให้ QMR ลงทะเบียนรับค าอุทธรณ์ 7.3 QMR 7.3.1 QMR พิจารณาประเด็นว่าเป็นค าอุทธรณ์หรือไม่ในแบบ FSY-CP03 และลงทะเบียน รับค าอุทธรณ์ในแบบ FSY-AL01 เมื่อสรุปผลการพิจารณาว่าเป็นค าอุทธรณ์ 7.3.2 เสนอชื่อเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ 7.4 ผอ.สรบ. พิจารณาการเสนอชื่อเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ และน าเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและคณะพิจารณาอุทธรณ์โดยคัดเลือกจากกรรมการของคณะ กรรมการฯ จ านวน 3 คน และกรรมการคนหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ที่ ได้รับคัดเลือกมาเป็นกรรมการในคณะพิจารณาอุทธรณ์ต้องไม่ใช่ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน หรือผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการอุทธรณ์นั้นไม่ว่าจะโดยทางใด 7.5 ประธานคณะกรรมการฯ 7.5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์ และมอบหมายให้คณะพิจารณาอุทธรณ์ด าเนินการ 7.5.2 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ โดยเลขานุการฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะ พิจารณาอุทธรณ์ 7.6 ผอ.สรบ. รับทราบการแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์ และแจ้งกลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อท าแจ้งการแต่งตั้ง คณะพิจารณาอุทธรณ์ 7.7 เลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ 7.7.1 แจ้งผู้ยื่นค าอุทธรณ์ทราบการแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์ ตามแบบ FSY-AL04 7.7.2 กรณีผู้ยื่นค าอุทธรณ์คัดค้านตัวบุคคลด้วยเหตุผลที่เหมาะสม ให้ด าเนินการตาม ข้อ 7.3 หรือ อื่นๆ แล้วแต่กรณี เสนอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ/หรือ ผอ.สรบ. จนได้ข้อยุติ แล้วเก็บเอกสาร การคัดค้านเข้าแฟ้มการอุทธรณ์ 7.7.3 กรณีผู้ยื่นค าอุทธรณ์ไม่คัดค้านตัวบุคคล ให้ท าหนังสือแจ้งสมาชิกคณะพิจารณาอุทธรณ์อย่าง เป็นทางการโดยใช้แบบ FSY-AL02 และ/หรือ FSY-AL03 แล้วแต่กรณี และลงนามแบบ FSY-CF01 เฉพาะครั้งแรกที่รับงาน เก็บเข้าแฟ้มค าแถลงการรักษาความลับ และ ลงนามในแบบ FSY-CF02 ทุกครั้งที่รับงาน รายละเอียดตามขั้นตอนการด าเนินงาน PSY-CF01 เก็บเข้าแฟ้มการอุทธรณ์พร้อมเอกสารและส าเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.7.4 มอบแฟ้มการอุทธรณ์ และเอกสารต่างๆ ให้ประธานคณะพิจารณาอุทธรณ์

(5)

7.8 ประธานคณะพิจารณาอุทธรณ์ 7.8.1 นัดหมายผู้ยื่นค าอุทธรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาเป็นคราวๆ ผ่านเลขานุการ โดยแต่ละครั้งต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบ 7.8.2 การประชุมหารือจะจัดภายใน 20 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ และแจ้งผู้ยื่น ค าอุทธรณ์ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 7.9 คณะพิจารณาอุทธรณ์ 7.9.1 คณะพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาค าอุทธรณ์ด้วยความยุติธรรม การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก และคณะพิจารณาอุทธรณ์ทุกคนต้องลงนามในผลการตัดสิน 7.9.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์อาจรับฟังค าชี้แจงจากพยาน หารือผู้เชี่ยวชาญ จัดการประชุม หรือ ด าเนินการใดๆ ตามความจ าเป็น เพื่อให้การพิจารณาตัดสินเป็นไปอย่างถูกต้อง 7.9.3 เจ้าหน้าที่ของ สรบ. และคณะผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อเท็จจริงแก่คณะพิจารณาอุทธรณ์ โดยปราศจากการปิดบังซ่อนเร้น 7.9.4 การพิจารณาอุทธรณ์ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ ประธานกรรมการอาจให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันท าการ 7.9.5 ถ้าผู้ยื่นค าอุทธรณ์หรือคณะพิจารณาอุทธรณ์ประสงค์จะรับความช่วยเหลือจากพยาน ต้องแจ้งชื่อและสถานที่ติดต่อของพยานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ยื่น ค าอุทธรณ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนการประชุม 7.9.6 กรรมการในคณะพิจารณาอุทธรณ์ต้องปกปิดข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์ 7.9.7 ในระหว่างกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับ อยู่ 7.10 เลขานุการคณะพิจารณาอุทธรณ์ น าเสนอ ผอ.สรบ. เพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะอุทธรณ์ 7.11 ผอ.สรบ. น าเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ และส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 7.12 ผู้รับผิดชอบ 7.12.1 แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วันท าการนับจาก วันตัดสิน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์(ถ้ามี) ตามความจ าเป็นและ เป็นจริงภายหลังการพิจารณาอุทธรณ์ได้ข้อยุติ ในกรณีที่ค าอุทธรณ์ไม่เป็นผล โดยส่งส าเนาผล การพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ส่วนต้นฉบับเก็บไว้ที่ สรบ. 7.12.2 กรณีค าอุทธรณ์เป็นผล ให้ด าเนินการตามมติคณะพิจารณาอุทธรณ์ และให้น าข้อบกพร่องที่เกิด ขึ้นมาพิจารณาแก้ไขตามขั้นตอนการด าเนินงาน PSY-CA01 7.12.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ QMR ทราบ

(6)

7.13 QMR

7.13.1 รับรายงานสรุปผลการพิจารณาค าอุทธรณ์ บันทึกรายละเอียดและปิดเรื่องการอุทธรณ์ในแบบ FSY-AL01

7.13.2 ด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันตามขั้นตอนการด าเนินงาน PSY-CA01 ในกรณี ค าอุทธรณ์เป็นผล

References

Related documents

The bone conduction sensor may also be associated with one or more contact sensors adjacent the bone conduction sensor for determining contact between the bone conduction sensor and

Game referred to in the second column in the affected Magisterial Districts referred to in the third column, excluding the Magisterial Districts referred to in the fourth.. column

A synthetic jet flow which has a wide range of flow field features including high velocity gradients and regions of high vorticity was used as a rigorous test bed to determine

[r]

 Level of risk estimated or determined as an outcome of use of this framework screening tool should not be considered without adjunct sources of information including (but

The City of Palo Alto is substantially bounded by the Cities of Mountain View, Los Altos, and Los Altos Hills to the east; unincorporated hillsides to the south; Stanford

The study fully endorses Palmer’s suggestion that “the study of modern African Diaspora should begin with the study of Africa.” 4 To this end, it will start with a

employment/referral for 1 year. The participant must complete the specified treatment or education program and obtain a return to work release to be eligible for

In the recent crisis, the higher risk of default and the reduced supply of trade credit are likely to have contributed to the worsening of firms’ working capital position in a

The 2014 awards welcomed more than 200 guests including finalists, winners, sponsors, partners and supporters representing the most committed organisations in the UAE in health

Using Avaya Customer Connections Social Media solutions, the company now offers customers the option to add a link to their Facebook page.. Click on the link — from their

 Digital camcorder that plays the format you have  Cables that connect camcorder to computer*  Computer with video editing software OR..  FOR VHS tapes, use a Combo

In the UK, practice development is informed by the National Cancer Survivorship Initiative plan, focused on delivery of a recovery package (holistic needs assessment;

Broadly  speaking,  public  service  objectives  in  broadcasting  are  pursued  through  either   structural   interventions  or   regulatory

– In 2008 the European Union’s creative industries most impacted by piracy (film, TV series, recorded music and software) experienced retail revenue losses of € 10 billion

There are some data service will run on the plane, and the virtual storage pool and virtual storage array can provide the application with the data service, as shown in Figure

The German Financial Reporting Enforcement Panel examined the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 together with the Group management report

Inc.’s operations, performance and financial position for the quarter ended January 31, 2016, compared with the quarter ended January 31, 2015, and should be read in conjunction with

(1) Any person holding a valid hotel certificate shall, on payment of a processing fee of 1,000 rupees, make an application in writing to the Committee for a star rating certificate

The UNO Assessment Committee is responsible for guiding the process of campus-wide academic assessment of student learning, and to that end it conducts regular reviews of

The objectives of the survey were to establish the size and structure of the MSME segment in Tanzania’s economy; estimate the contribution of said enterprises to

(Note that many households' nancial benet from bankruptcy is unaected by a change in the exemption level, since they have few non-exempt assets.) Because more households benet from