• No results found

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณ E-Office

(2)

เริ่มการใชงานสามารถเขาหนาหลักของระบบงานสารบรรณโดยเขาที่

www.plkhealth.go.th/archivesn

หรือเขาทางลิงคในหนาหลักเว็บไซทของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกโดยจะปรากฏหนาหลักดังภาพ ในหนาหลักนี้จะประกอบดวยสวนหลักๆคือ 1. ล็อกอิน ใชสําหรับเขารับหรือสงหนังสือโดยใสชื่อผูใชและรหัสผานที่ไดรับจากผูดูแลระบบ จากนั้นคลิกที่ Login เพื่อเขาระบบหากตองการเปลี่ยนชื่อผูใชหรือรหัสผานใหคลิกที่เปลี่ยนรหัส 2. เอกสารรอลงรับ ใชสําหรับคนหาหนังสือที่ยังไมไดลงรับโดยสามารถคนหาไดจากชื่อหนวยงานชื่อหนังสือ วันที่ฯลฯ 3. คนหาเอกสารทั้งหมด ใชเพื่อใหบุคคลทั่วไปคนหาเอกสารที่ทําการสงโดยระบบ E-office ซึ่งจําแนกเปน หนังสือทั่วไปและหนังสือเวียน 1 2 3

(3)

เมื่อทําการ Login จะปรากฏหนาจอตอนรับดังภาพ

ในหนาจอนี้จะแสดงขอมูลวาผูที่login เขามานั้นเปนใครสังกัดหนวยงานไหนและมีสิทธิทําอะไร ไดบาง และแสดงเมนูตางๆที่สามารถทําได

(4)

ขั้นตอนการลงรับหนังสือ

การรับหนังสือ จะมีการรับ2 แบบคือหนังสือเขาและลงรับเอกสาร ™ หนังสือเขา เปนการลงรับหนังสือหนังสือจากหนวยงานที่สงมาทางระบบE-office โดยมี ขั้นตอนการรับดังภาพ เมื่อคลิกที่เมนูหนังสือเขาจะแสดงรายการหนังสือที่เขามายังหนวยงานดังภาพดานบน การดูรายละเอียดหนังสือใหคลิกที่ เลขที่หนังสือจะปรากฏรายละเอียดดังภาพ

(5)

การดูเอกสารที่แนบมาสามารถคลิกไดที่ภาพ โดยจะแสดงรายละเอียดดังภาพ

ในหนาตางแสดงเอกสาร สวนแรกจะแสดงเอกสาร สวนที่สองภาพ เมื่อคลิกที่ภาพจะเปดเออกสาร แบบเต็มหนาจอหากตองการดาวนโหลดใหคลิกเมาสขางขวาที่ภาพ ใหเลือก Save Target As.. การลงรับใหคลิกที่ปุมคําสั่งสีเขียวในสวนของเอกสารหนังสือเขา

จะปรากฏเมนูดังภาพ โดยมีรายการใหเลือกคือ - ลงรับ เพื่อลงรับหนังสือ

- ตีกลับสงหนังสือกลับ

(6)

การลงรับ เมื่อคลิกที่ลงรับจะปรากฏดังภาพ จะแสดงรายละเอียดเอกสาร • เลขทะเบียน เลขทะเบียนรับออกอัตโนมัติ • วันที่ปฏิบัติและเวลาโปรแกรมจะใสวันและเวลาปจจุบัน • เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือที่จะรับ • จากหนวยงาน หนวยงานที่สงหนังสือ • ผูลงรับโปรแกรมจะใสชื่อและหนวยงานใหตามชื่อผูใช หากตองการลงรับใหคลิกลงรับ เมื่อลงรับแลวจะปรากฏราการเอกสารในสวนของเอกสารหนังสือรับ เมื่อคลิกที่ปุมคําสั่งสีเขียวจะปรากฏเมนู โดยมีรายการคือ - สงคืนเปนการสงคืนหนังสือ เมื่อคลิก จะมีขอความยืนยันถาตกลงรายการเอกสารนั้น จะหายไปจากทะเบียนรับ

(7)

- ตรวจรับสงเมื่อคลิกจะปรากฏหนาจอดังภาพ จะแสดงรายละเอียดหนวยงานที่สงวันเวลาที่สงหนวยงานที่รับเอกสารแลวและวันเวลาที่นําเขาเอกสาร การตีกลับเมื่อคลิกที่ตีกลับจะปรากฏดังภาพ จะแสดงรายละเอียดเอกสาร • วันที่ตีกลับ โปรแกรมจะใสวันที่และเวลาปจจุบันใหอัตโนมัติ • เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือที่จะตีกลับ • เรื่องที่จะตีกลับ • จากหนวยงาน หนวยผูสงหนังสือ • ผูตีกลับโปรแกรมจะใสชื่อและหนวยงานใหตามชื่อผูใช หากตองการลงรับใหคลิกตีกลับ

(8)

การตรวจรับสงหนังสือเขา เมื่อคลิกที่ตรวจรับสงจะปรากฏดังภาพ

จะแสดงรายละเอียดหนวยงานที่สงวันเวลาที่สงหนวยงานที่รับซึ่งจะยังไมมีวันเวลาที่นําเขาเอกสาร

™ ลงรับเอกสาร เมื่อคลิกที่ลงรับเอกสารจะปรากฏหนาจอดังภาพ ซึ่งจะแสดงเอกสารที่เคยลง รับแลวโดยสามารถคนหาไดจากปุมคนหา

(9)

การลงรับเอกสารใหคลิกที่สรางทะเบียนใหม จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังภาพ ใหทําการใสรายละเอียดดังนี้ • วันที่นําเขา วันที่และเวลาที่ลงรับเอกสาร • เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือที่จะทําการลงรับ • เรื่อง เรื่องที่จะลงรับ • จากหนวยงาน เปนหนวยงานผูสงหนังสือ เลือกหนวยงานที่สงโดยคลิกที่หนวยงาน จะปรากฏหนาตางดังภาพ จะมีรายชื่อกลุมหนวยงานหลักแสดงอยูใหคลิกเลือกรายชื่อกลุมหนวยงานหลักใน Dropdown List จากนั้นจะ แสดงรายชื่อหนวยงานใหเลือกดังภาพ 1 1 2

(10)

จากภาพเลือกหนวยงานหลักเปนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจะมีรายชื่อสํานักงานสาธารณสุข อําเภอตางๆใหเลือกจากนั้นใหทําการคลิกเลือกหนวยงานและคลิก ตกลงจากนั้นจะกลับมาหนาจอลงรับเอกสาร • ถึงหนวยงาน โปรแกรมจะใสชื่อหนวยงานใหตามชื่อผูใช • ชั้นความเร็วและความลับ ใหเลือกชั้นความเร็วชั้นความลับ • เอกสารแนบ ใหเลือกไฟลเอกสาร pdf และมีขนาดไมเกิน 30 MB • หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นคลิก บันทึกเพื่อลงรับเอกสาร หรือยกเลิก หากตองการยกเลิก 2

(11)

ขั้นตอนการสงหนังสือ

การสงหนังสือ เมื่อคลิกที่เมนู สงหนังสือจะปรากฏหนาจอดังภาพซึ่งจะแสดงรายการหนังสือที่สง ทั้งหมดซึ่งในการเขามาครั้งแรกจะตั้งคาประเภทเอกสารเปนหนังสือเวียน สามารถคนหาเอกสารไดโดยเลือกประเภทหนังสือและเลือกเงื่อนไขรายละเอียดของหนังสือเชนเลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่องจากนั้นคลิกที่ปุมคนหา ก็จะแสดงรายการเอกสารที่คนพบ หากตองการสงหนังสือใหทําดังนี้ • เลือกประเภทเอกสารที่ตองการสงในหัวขอสรางทะเบียนใหม เชนหนังสือเวียนหนังสือ ทั่วไป จากนั้นคลิกสรางทะเบียนจะปรากฏหนาจอดังภาพ

(12)

• เลขที่หนังสือ โปรแกรมจะใสคาเบื้องตนใหอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลงได • เรื่อง เรื่องของหนังสือที่จะทําการสง • ชั้นความเร็วและความลับ ใหกําหนดหากมีโดยคาเบื้องตนคือปกติ • ไฟลเอกสารเปนไฟลเอกสารชนิด pdf ซึ่งจะตองมีขนาดไมเกิน 30 MB • หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมถามี • ถึงหนวยงาน ใหทําการคลิกเลือกหนวยงานในตารางโดยสามารถคลิกเลือกทั้งหมดที่ปุม เลือกหนวยงานทั้งหมด หรือคลิกเลือกที่ชื่อกลุมหนวยงานซึ่งจะมีกลุมหนวยงานคือ

(13)

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศูนยวิชาการตางๆ หนวยงานสังกัดอื่นๆ สสจ.พิษณุโลก และสถานีอนามัยแตละอําเภอ การยกเลิกสามารถคลิก ยกเลิกทั้งหมดที่ปุมยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกเฉพาะกลุมหนวยงานที่ชื่อกลุมหนวยงานหรือ ยกเลิกเฉพาะหนวยงานที่ชื่อหนวยงาน • คลิกสงหนังสือหากตองการสงหนังสือหรือยกเลิกหากไมตองการสง ออกรายงาน เมื่อคลิกจะปรากฏหนาจอรายงานดังภาพ

References

Related documents

Expenses incurred by interested company in developing, preparing, or submitting any information, documentation, or other materials in response to this Request for Information

It’s very important to learn about the monitoring centers that a medical alert device company works with in order to ensure that you will continue to have the best

These resources helped provide beneficiaries with additional support during care management and assisted with the transition once they graduated from the Florida: A Healthy

Our results reveal that although our smart phone based payment and digital receipt processes took up to 60% longer than getting paper receipts and paying with cash, users

Employees should be provided more training on certain aspects of customer dealing and management.. Two-way communication between the customer and the seller is clearly

When the user changes the Activity field (the After Update event for Activity ) — This choice guarantees that whenever the value of Activ- ity is changed, the default value

Designed for more moderate tobacco lovers, Manchester Blue features a medium-strength blend. that provides the same satisfying experience with

Competition maps will be handed out after the re-mass start at the info tent in exchange for the team bag. Return of rented SI-cards (bags of all rented SI-cards) should be