Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on postpartum depression and psychological flexibility

12  Download (0)

Full text

(1)

* لوئسم هدنسیون : نارهت -کشزپ مولع هاگشناد ی هش ی د تشهب ی :نفلت 09364858811 ، E-mail: dr.maryam.bakhtiari@gmail.com

رثا

شخب

ی

نامرد هورگ

ی

نتبم

ی

ذپ رب

ی

شر

گدرسفا نامرد رب دهعت و

ی

زا سپ

از

ی

نام

فاطعنا و

ذپ

ی

ر

ی

ناور

تخانش

ی

ناردام

مظاک تبحم

ین

ی

1

،

رم

ی

م

تخب

ی

را

ی

2 *

،

دمحم

رون

ی

2 1 جشناد ،و کشزپ مولع هاگشناد ی هش ی د تشهب ی ، ارهت اریا ،ن ن ؛ 2 اگشناد کشزپ مولع ه ی هش ی د تشهب ی ، نارهت ناریا ، . :تفایرد خیرات 19 / 10 / 95 خیرات شریذپ : 29 / 5 / 96 :همدقم تملاس یناور سپ زا نامیاز ار نامزاس تشادهب یناهج WHO ( World Health Organization ) ، هب ناونع کی عوضوم مهم تشادهب یعمج حرطم هدرک ؛تسا ادح لق زا ره هد نز کی رفن رد نامز یرادراب و ای لاسکی سپ زا نامیاز لاتبم هب تلاکشم یناور یدج یم دوش ( 1 هرود .) ت نامیاز زا دعب و لبق یاه أ رب یمهم ریث هدنیآ نادنزرف ینامسج و یناور ،یتخانش لوحت و دشر ی یناور للاتخا هب لاتبم ناردام نادنزرف ؛تشاذگدهاوخ د نامیاز زا سپ ر اپ نزو زا یرتلااب رطخ ضرعم ی ماگنه نی ،یراتفر ،ینهذ تلاکشم ،دازون دشر شهاک ،دلوت دنتسه یعامتجا و یساسحا ( 2 یگدرسفا رب شهوژپ نیا .) سپ نامیاز زا PPD ( Post Partum Depression ) ، عیاش ناور للاتخا نیرت هرود رد یتخانش نامیاز زا دعب ی تسا زکرمتم . یلااب عویش دوجو اب نیا رد یگدرسفا ًابلاغ تشادهب نیصصختم ،هرود مشچ هلئسم نیا زا یشوپ یم هب ،دننک یروط متسیس رد یتح هک یتشادهب یاه :هدیکچ

فده و هنيمز

:

گدرسفا للاتخا ی از زا سپ ی نام ی ک اش للاتخا ی ع ناوتان و ناور هدننک ی عامتجا ی ،تسا هب تروص ی هک 10 % ات 15 % ات نانز زا ی ک لاس از زا دعب ی نام ا هب ی ن م لاتبم للاتخا ی دنوش . گدرسفا ی از زا سپ ی نام ی ک سم أ عمج تشادهب مهم هل ی م بوسحم ی دوش پ و ي اهدما ی فنم ی ارب ار ی ا فده .دراد هارمه هب دازون و ردام ی ن عت شهوژپ يي ن شخبرثا ی هورگ نامرد ی نتبم ی ذپ رب ی شر و گدرسفا رب دهعت ی از زا سپ ی نام فاطعنا و ذپ ی ر ی ناور تخانش ی .دوب

شور

یسررب

:

اح شهوژپ رض ی ک امزآراک یی لاب ين ی رب هک دوب ور ی 32 هعجارم نز لک هب هدننک ين ي ک صصخت ی از و نانز ی نام هب هک دش ماجنا ناهفصا رد روط فداصت ی امزآ هورگ ود هب ی ش هورگ ره ،لرتنک و 16 قت رفن ي مس .دندش دروم رازبا ا رد هدافتسا ی ن فا همانشسرپ زا دوب ترابع شهوژپ گدرس ی درسفا همانشسرپ ،کب گ ی از زا سپ ی نام دا ی گربن رپ و شس ذپ همان ی شر همانشسرپ .لمع و پ هلحرم هس رد اه ي ش سپ ،نومزآ پ و نومزآ ي گ ي ر ی طسوت ههام ود لک ي ه تکرش مکت ناگدننک ي ل ط تلاخادم .دش ی 8 گتفه هسلج ی هورگ نامرد تحت هتعاس ود ی نتبم ی ذپ رب ی شر و تفرگ تروص دهعت . ارب ی زجت ی ه و لحت ي ل رامآ ی هداد اه ن ي ز لحت شور زا ي ل راو ی سنا هزادنا اب اه ی دش هدافتسا ررکم .

ی

هتفا

اه

:

اتن ی ج نتبم نامرد هک داد ناشن ی ذپ رب ی شر هب دهعت و نعم روط ی راد ی گدرسفا شهاک ثعاب ی ازفا و ی ش فاطعنا ذپ ی ر ی ناور تخانش ی ، رد اقم ی هس ( دش لرتنک هورگ اب 001 / 0 = P .)

تن

ي

هج

گ

ي

ر

ی

اتن هب هجوت اب : ی ج دافتسا ارب ینيلاب یسانشناور نيصصختم طسوت ینامرد درکیور نیا زا ه ی لاتبم ی نا هب گدرسفا للاتخا ی از زا سپ ی نام م هيصوت ی دوش . هژاو اه ی یديلک : نتبم نامرد ی ذپ رب ی شر گدرسفا ،دهعت و ی از زا سپ ی ،نام فاطعنا ذپ ی ر ی ناور تخانش

(2)

هعسوت یاهروشک و نارامیب نیا ییاسانش لامتحا هتفای نآ هب کمک زا رتمک اه 50 % یم و دشاب اهنت 10 ات 15 % یگدرسفا هک یدارفا یم هداد صیخشت ناش مرد ،دوش نا یم دنوش ( 3 ). للاتخا کی نامیاز زا سپ یگدرسفا للاتخا ناوتان و عیاش نکمم هک تسا یعامتجا یناور هدننک رثکادح تسا یط 4 زاغآ نامیاز زا سپ لوا هتفه .ددرگ ات ار نآ عورش تاعلاطم یخرب هچرگا 12 زا سپ هام هدرک شرازگ نامیاز دنا ( 4 زا سپ یگدرسفا عویش .) ه دنچ رد نامیاز زا نامیاز زا دعب لوا هتف 13 ات 20 % رد و ات صاخ طیارش 41 % تسا هدش شرازگ ( 5 یگدرسفا .) هداوناخ و کدوک ،ردام رب یبرخم تارثا نامیاز زا سپ یم دراذگ . شنت لماوع زا از تراهم ،هنایهام تداع لیبق یاه زورب رد ار یعامتجا یناور یاهراشف و یعامتجا یفاکان میاز زا سپ یگدرسفا یم لیخد نا دنناد ( 6 نایاش اما .) ،تسا هدشن هتخانش للاتخا نیا تلع زونه هک تسا هجوت دعب نژورتسا تظلغ یناهگان تفا ریظن کیژولویب لماوع زا یداب یتنآ دوجو ،نورتسژورپ تفا ،نامیاز یاه دض یسکا ،نیتکلاورپ ،دیئوریت نیفوردنا اتب و نیسوت رد اه .دنراد شقن للاتخا نیا زورب اب نیا یمن لاح نیا ناوت نامیاز زا سپ ینومروه تارییغت زا یشان ار للاتخا تسناد ، نیا هب نامیاز زا دعب نانز زا یدصرد اهنت هکارچ یم لاتبم للاتخا دوجو یدهاوش هزورما نینچمه و دنوش دراد ، رب ینبم نیا نامیاز زا سپ ار یگدرسفا زین نادرم هک یم هبرجت ناشنارسمه دننک ( 7 ) یلع . تاعلاطم مغر هطیح رد هک یدودحم یگدرسفا ییورادریغ نامرد ی شهوژپ زا یدادعت ،تسا هتفرگ تروص نامیاز زا سپ یاه هدنهد ناشن هدش ماجنا رثا ی نامرد یشخب یاه 6 ات 12 هسلج یا نامرد لماش ، و میقتسمریغ یاه اب نامرد .دنتسه یتخانش یاهدرکیور هعلاطم رد طسوت هک یرورم ی Goodman و Santangelo رب ، 11 رد هدش ماجنا شهوژپ صوصخ نامرد تروص نامیاز زا سپ یگدرسفا یارب یهورگ یاه ؛تفرگ ره 11 ناشن شهوژپ یگدرسفا میلاع دوبهب هدنهد .دندوب 4 زا هلخادم 6 لرتنک یفداصت ینیلاب ییامزآراک دش ه RCT ( Randomized Control Therapy ) یوق ، نیرت رب ار دهاوش نامیاز زا سپ یگدرسفا نامرد یشخبرثا یا مهارف ،یهورگ لکش هب ره رد .دندرک تلاخادم زا کی راتفر ؛دوب هدش ارجا نامرد زا یتوافتم عون ینامرد ناور ،یتخانش .یعامتجا تیامح ،یدرف نیب ینامرد شهوژپ نینچمه تارثا یرورم هعلاطم نیا رد رگید یاه دنداد ناشن ار یهباشم دنمدوس ( 8 .) Stevenson ناراکمه و هعلاطم کی رد ، ی راتفر رب یورم ینامرد یهورگ لکش هب یتخانش هسیاقم رد تبقارم اب یلومعم هیلوا

(Routine primary care)

زا دعب زا سپ یگدرسفا هب لاتبم نانز یارب نامیاز هورگ یشخبرثا هک دنداد ناشن ،نامیاز ینامرد یتخانش -ع دوبهب رب یراتفر زا رتشیب یگدرسفا میلا تبقارم تسا یلومعم هیلوا ( 9 .) Miniati ناراکمه و ، هعلاطم کی رد نیب هدش رشتنم تاعلاطم رب یرورم ی لاس یاه 1995 ات 2013 رد ناور دروم نیب ینامرد یارب یدرف PPD تاعلاطم اب قباطم جیاتن هک دنتفایرد ، ناور یشخبرثا زا یکاح نیشیپ یدرف نیب ینامرد هب ، یهورگ و یدرف لکش ینعم ینامرد خساپ و دنتسه راد یم تیامح دهاوش نیا زا دنک ( 10 ). ،هدوب هجوت دروم رتشیب ریخا نایلاس رد هک یشور راصتخا ناونع اب هک تسا دهعت و شریذپ رب ینتبم نامرد ی ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

هتخانش انش نامرد زا لکش کی و هدش یتخ ینتبم یراتفر هنیمز رب ییارگ یدرکلمع (Functional Contextualism) .تسا هب غر م Herbert و Forman یلصا فادها زا ، فاطعنا شیازفا ،دهعت و شریذپ رب ینتبم نامرد یریذپ ناور ار دوخ ات دوش کمک رامیب هب ینعی :تسا یتخانش بلا ،دنک جراخ یتخانش یگتخیمآ و بانتجا هخرچ زا هت ناجیه و راکفا رییغت ای شلاچ اب هن قیرط زا هکلب شیاه دنیارف شریذپ یاه (acceptance) ، شلسگ (defusion) ،

(3)

هب دوخ هنیمز ناونع (self as a context) ، نامز اب طابترا لاح (context with present moment) ، شزرا اه (values) ، هنادهعتم لمع (action commited) همه هک ی نآ اه فاطعنا ثعاب ناور یریذپ یم یتخانش دنوش ( 11 .) کی ناونع هب دهعت و شریذپ رب ینتبم نامرد هچرگا هیاپ یصیخشتارف درکیور نیا اب ،دش یراذگ نیلوا لاح نیا یشخبرثا ،هدش لرتنک یفداصت ینیلاب ییامزآراک ییامزآراک نیا رد .دومن یبایزرا یگدرسفا رب ار نامرد وت هک ینیلاب طس Zettle و Hayes ،دیدرگ ماجنا جیاتن هک دوب نیا زا یکاح ACT شخبرثا تخانش زا رت یندومزآ و تسا یگدرسفا نامرد یارب ینامرد یاه هورگ ACT عیرس شهاک هدرسفا راکفا رد ار یرت ناشراو دنتشاد ( 12 ). ت اب یگدرسفا ثأ یتبقارمدوخ ییاناوت رب ءوس ری یتلاکشم هب رجنم تسا نکمم ،ردام زا هیذغت لیبق بیسآ ،کدوک و ردام نیب فیعض طابترا ،ردام یفاکان ،ییوراد فرصم ءوس ،کدوک یتخانش دشر هعجارم رد للاتخا و ینامرد زکارم هب ردام مظنمان یاه دوش رسمه اب طابترا ( 13 .) موزل هک یرگید لیلد هتسجرب ار نامیاز زا سپ هدرسفا ناردام هب نتخادرپ یم دزاس ، ک تسا نیا ه نآ زا یکاح هعلاطم نیدنچ هک دنا هرود زورب رطخ ،نامیاز زا سپ یگدرسفا یاه یگدرسفا یم شیازفا رمع لوط رد ار یساسا نامرد نینچمه .دهد هب نامیاز زا سپ یگدرسفا یاهوراد لاقتنا رطخ لیلد یبوخ هب دازون ندب و ردام ریش نورد هب یگدرسفادض تسا هتفرگن رارق هعلاطم دروم ( 14 ). عمج یم ناشن یشهوژپ هنیشیپ یدنب هک دهد همانرب مادقا و اه تهج یدودحم ینامرد یاه و یریگشیپ هدافتسا و داهنشیپ نامیاز زا دعب یقلخ تلاکشم شهاک تسا هدش ( 15 زا تاعلاطم زا یدادعت رد هچرگا .) نامرد ییوراد یاه نامرد و یریگشیپ رد ییورادریغ و یامح نامیاز زا سپ یگدرسفا ماهبا ،تسا هدش ت و اه ضقانت زا کیره یشخبرثا نازیم رد یدایز یاه هلخادم یسررب .دراد دوجو اه یم ناشن اه هک دهد شهوژپ یاه هلخادم نوماریپ یدودعم ینامرد یاه نامرد ،هبناجدنچ نیزگیاج یاه هبنج ، رد یریگشیپ یاه ردام یارب نآ ینمیا نازیم و ینامردوراد ،فلتخم حوطس یش و راوخر تسا هدش ماجنا ( 16 .) هب یرایسب یبرجت تاقیقحت یسررب روظنم رب دهعت و شریذپ رب ینتبم نامرد یشخبرثا ر یو تروص یفلتخم یکینیلک تلاکشم و یناور تلالاتخا ،صیخشت یارب یددعتم تاعلاطم نینچمه و تسا هتفرگ هدش ماجنا نامیاز زا سپ یگدرسفا نامرد و یریگشیپ تسا . نیااب اح شریذپ رب ینتبم نامرد یشخبرثا نونکات ل رارق هعلاطم دروم نامیاز زا سپ یگدرسفا رب دهعت و و دوب هتفرگن نیا زا فده شهوژپ نییعت یشخبرثا هورگ ینامرد رب ینتبم شریذپ و زا سپ یگدرسفا رب دهعت نامیاز فاطعنا و ناور یریذپ یتخانش .دوب شور :یسررب مزآراک عون زا شهوژپ نیا لرتنک ینیلاب ییا .تسا هدش هعماج دروم شهوژپ لماش دوب یناردام هک یارب نیلوا تبقارم سپ زا نامیاز هب کینیلک صصختم نانز و نامیاز رد ،ناهفصا رد اپ ی زی و ناتسمز 1394 هعجارم دندرک . تهج باختنا تکرش ،ناگدننک همانشسرپ ی یگدرسفا سپ زا نامیاز گربنیدا و همانشسرپ یگدرسفا ،کب طسوت 188 هک یناردام زا رفن هدرک هعجارم کینیلک هب )ید و رذآ( نامز نیا رد ،دندوب لیمکت دادعت نیا زا .دیدرگ 32 زا رفن ا یدارف هک یاراد هرمن ی 13 و رتلااب رد همانشسرپ ی گربنیدا و هرمن ی 17 و رتلااب رد همانشسرپ ی کب هب ،دندوب تروص رد یفداصتریغ باختنا سرتسد سپس .دندش طسوت کی سانشراک دشرا یسانشناور ینیلاب هب ریغ زا رگنامرد یبایزرا دندش و هبحاصم ینیلاب هتفایراتخاس ( SCID-I ) تهج صیخشت قیقد رت للاتخا یگدرسفا سپ زا نامیاز ارجا دش و یدارفا هک ساسارب هبحاصم صیخشت للاتخا

(4)

یناور دوبمه للاتخا یگدرسفا یساسا ار دنتشاد ، زا هعلاطم جراخ سپس .دندش دازون تیسنج و نامیاز عون یناردام هک یاراد صیخشت یگدرسفا سپ زا نامیاز دندوب ، هب دعب و هدش صخشم تروص یفداصت ( هعرق )یشک 16 رفن رد هورگ نامرد ینتبم رب شریذپ و دهعت و 16 رفن رد هورگ لرتنک هدرامگ دندش . اب هجوت هب نیا هک نیا شهوژپ زا عون اک ییامزآر ینیلاب ،تسا لقادح 15 رفن یارب ره هورگ هیصوت هدش تسا هک اب باستحا لامتحا شزیر هنومن رد یریگیپ 16 رفن رد ره هورگ و رد لک 32 هنومن یارب نیا هعلاطم بسانم تسا ( 17 .) کلام دورو یاه لماش هعلاطم هب : 1 -هنماد ینس ی 20 ات 40 لاس ؛ 2 -یناردام هک نامیاز لوا ار هبرجت دندرک ؛ 3 -لقادح 4 هتفه زا نامیاز ناردام هتشذگ دوب ؛ 4 -دازون کت ولق دوب ؛ 5 -یناردام هک رد همانشسرپ یگدرسفا کب زایتما 17 و ( رتلااب 17 BDI-II≥ رد و ) زایتما گربنیدا نامیاز زا سپ یگدرسفا همانشسرپ 13 و رتلااب ( 13 EPDS≥ ) ار تسدب دندروآ ؛ 6 -یناردام هک صیخشت خا للات یگدرسفا سپ زا نامیاز ار زا قیرط SCID-I دنتفرگ . کلام جورخ یاه لماش هعلاطم زا : 1 -یناردام هک ساسارب هبحاصم ی SCID-I صیخشت للاتخا یناور دوبمه للاتخا یگدرسفا یساسا .دنتشاد لثم هرود ی کینام ارمه ه اب قلخ کیرحت ،ریذپ للاتخا یراگزاس ارمه ه اب قلخ ،هدرسفا نیگمغ ی ، ADHD ؛ 2 -یناردام هک لیسناتپ لاعف مادقا هب یشکدوخ رد هرود ی یلعف دنتشاد و هب نامرد یروف دنمزاین دندوب ؛ 3 -یناردام هک هب لیلد تلالاتخا یگدرسفا و بارطضا تحت نامرد ) معا زا ینامردوراد و ناور ینامرد ( دندوب ؛ 4 -یناردام هک هب ره تلع لیامت هب همادا تکرش رد هسلج یاه هورگ ینامرد ار دنتشادن ؛ 5 کی رد هورگ ود ره یارب شیپ( نامز ،)نومزآ هب روظنم شجنس نازیم ،یگدرسفا زا همانشسرپ یگدرسفا کب و همانشسرپ شجنس یگدرسفا سپ زا نامیاز گربنیدا و یارب شجنس فاطعنا یریذپ ناور یتخانش زا همانشسرپ شریذپ و لمع هدافتسا دش . هورگ نامرد تحت نامرد یهورگ شریذپ و ،دهعت یط 1 هسلج 2 هتعاس هب تروص هتفه یا رارق تفرگ و هورگ ،لرتنک هنوگچیه ینامرد تفایرد زا سپ .درکن هب ینامرد تاسلج نایاپ زا هلخادم یشخبرثا هسیاقم روظنم سپ هورگ ود ره شیپ جیاتن و دش هتفرگ نومزآ و نومزآ سپ و هسیاقم مه اب هورگ ود ره نومزآ ههام ود یریگیپ هداد .دش ماجنا یاه لصاح زا همانشسرپ اه سپ زا یراذگدک دروم هیزجت و لیلحت یرامآ رارق دنتفرگ . مزلا هب رکذ تسا هک ًاعومجم 11 رفن زا یندومزآ ،اه 5 رفن زا هورگ شیامزآ و 6 رفن زا هورگ ،لرتنک هب تلع عطق ،نامرد هباج ییاج و ... زا هعلاطم جراخ دندش . بق ل زا یارجا نیا ،شهوژپ تیاضر ناردام تهج تکرش رد نیا شهوژپ دش بلج . یارب ظفح لصا یرادزار تاعلاطا طوبرم تکرش هب ناگدننک اب هدافتسا زا دک صاصتخا هداد هدش هب ره کی تبث .دش ناعجارم رد تروص لیامت یم نامرد دنتسناوت ار عطق دننک و .دنوش جراخ هعلاطم زا رد نینچمه دروم تکرش نیناوق زا شهوژپ رد روضح و مظن تیاعر ،یرادزار تیاعر لیبق تکرش هب ینامرد تاسلج رد مظنم هداد حیضوت ناگدننک همانرب یلک دنور و دش نآ یارب نامرد تاسلج و اه اه تیاضر و دش حیرشت همان شهوژپ رد تکرش طسوت همه تکرش ناگدننک لیمکت دش . ،نینچمه سپ زا مامتا شهوژپ حرط هب ،ی ،یقلاخا لوصا تیاعر روظنم یارب یندومزآ یاه تکرش هدننک رد لرتنک هورگ 8 هسلج هورگ ینامرد ینتبم رب درکیور شریذپ و .دش ارجا دهعت رب یهورگ شزومآ همانرب لکتورپ ساسا 8 هسلج نامرد یا دهعت و شریذپ درکیور رب ینتبم هب یتروص لودج رد هک هرامش 1 دش ارجا ،تسا هدمآ ( 18 ) . رضاح شهوژپ رد هداد لیلحت تهج صخاش زا ،اه لیلحت ،یفیصوت رامآ یاه مرن و سنایراوک رازفا SPSS .دش هدافتسا

(5)

دج و هرامش ل 1 : دهعت و شریذپ رب ینتبم نامرد تاسلج یوتحم تاسلج تاسلج یوتحم هسلج لوا دارفا ندومن انشآ ؛ینامرد هطبار یرارقرب و رگیدکی اب هورگ ییانشآ هويش شجنس و یلک شجنس ؛شهوژپ عوضوم اب یاه داجیا و یلرتنک همانشسرپ هب خساپ و قلاخ یگدنامرد هب اه نامرد زا شيپ شجنس روظنم . مود هسلج شلات ییاهن ندوبن شخبرثا حیرصت همادا ؛یگدرسفا لرتنک یارب درف یاه نامرد رد نوريب و نورد یايند یسررب ،قلاخ یگدنامرد ی ACT . سلج موس ه همانرب کرت هب لیامت هلأسم لرتنک هک عوضوم نیا ميهفت و رييغت دمآراکان ی هار هن ،تساه تیدودحم حیرصت ؛لح فده ماگنه ،لرتنک یاه ینورد یاهدادیور ندادرارق . مراهچ هسلج لیامت ینعی ،لرتنک یارب ینیزگیاج یفرعم . هدرسفا راکفا ،ینهذراوخشن شریذپ یایازم حیرصت د و راو .ینورد یاهدادیور رگی مجنپ هسلج شلسگ یارب ینیرامت ماجنا و شلسگ و یگتخيمآ ميهفت . مشش هسلج نهذ تانیرمت و لاح نامز اب طابترا هب دوخ یور راک و یهاگآ هنيمز ناونع . متفه هسلج شزرا ییاسانش شزرا حیرصت ؛دارفا یاه عناوم حیرصت و لامعا حیرصت ؛فادها حیرصت ؛اه . ه هسلج متش همانشسرپ هب خساپ ؛هنادهعتم لمع و یگدنز ناتساد یسررب هب اه سپ شجنس روظنم .نامرد متخ و نامرد زا همانشسرپ یگدرسفا کب – شیاریو مود BDI-II

(Beck Depression Inventory-II) لماش 21 لاوس هک تسا هب روظنم شجنس اهدروخزاب و هناشن یاه نارامیب هدرسفا هتخاس هدش ا .تس هدام یاه نومزآ رد عومجم زا 21 هدام طبترم اب هناشن یاه فلتخم لیکشت یم دوش هک یندومزآ اه دیاب یور کی سایقم راهچ هجرد یا زا رفص ات هس هب نآ خساپ هطقن .دنهد ترابع مرف نیا رد شرب ی زا تسا : 0 ات 13 ،یگدرسفا نیرتمک ای چیه : 14 ات 20 : ،فیفخ یگدرسفا 20 ات 28 فا : ،طسوتم یگدرس 28 ات 63 : شرب هطقن شهوژپ نیا رد .دیدش یگدرسفا 17 BDI-II≥ .تسا هدش هتفرگرظن رد هعلاطم رد ی نوسباد و ابتعا بیرض ،یناخدمحم ر لک BDI-II ار 91 / 0 شرازگ یناریا نایوجشناد یارب نومزآ ینورد تابث .دندرک 87 / 0 نآ ییامزآزاب رابتعا و 73 / 0 دش شرازگ ( 19 ). انشسرپ گربنیدا نامیاز زا سپ یگدرسفا هم ( (Edinburgh Postnatal Depression Scale= EPDS

یواح 10 ات رفص تروص هب لاؤس ره هک تسا لاؤس 3 یم یراذگ هرمن زایتما رثکادح ،ددرگ 30 لقادح و یم رفص هرمن بسک .دشاب 13 هب رتشیب ای ناونع یم بوسحم نامیاز زا سپ یگدرسفا هخسن .دوش ی ریا لباق همانشسرپ نیا ینا رابتعا اب یرازبا و هدوب شریذپ میاز زا سپ یگدرسفا شجنس تهج ایاپ و ا ن یم دشاب . یدمحا یبایرابتعا رد یناک رازلگ یلق و بیرض ،هداز خابنورک یافلآ زا هدافتسا اب رابتعا 70 / 0 رادقم .دوب یگتسبمه نومزآ اب نومزآ ینورد یاه رزیک -ریم -ربارب نیکلوا اب 80 / 0 هب تسد دمآ هک ناشن زا تحص هیوگ یاه همانشسرپ رد صیخشت یگدرسفا سپ زا نامیاز تسا ( 20 ). گربنیدا همانشسرپ ود ره زا رضاح شهوژپ رد کب و -2 هاتوک اریز ،دش هدافتسا هنیزگ ندوب یاه همانشسرپ EPDS یم نومزآ نیا تقد زا و دهاک یم شهاک نامرد هب تبسن ار نآ تیساسح ،دهد دیابن اذل ینامرد تارثا دروآرب قیقد راظتنا .تشاد نآ زا ار هب نیمه جیاتن یسررب رد مه و یرگلابرغ رد مه ،تهج هورگ کب یگدرسفا نومزآ زا ،لرتنک و هلخادم یاه ( BDI-II ) رد دوجوم یاهاطخ مه ات دش هدافتسا تدش هکنیا مه و دهد ششوپ ار گربنیدا همانشسرپ یندومزآ یگدرسفا اه .دهد رارق شجنس دروم ار

(6)

لمع و شریذپ همانشسرپ AAQ-II

(Acceptance and Action Questionnaire) پ ،شریذ فاطعنا مدع و یبرجت بانتجا هزادنا یناور یریذپ یریگ یم .دوش AAQ-II 10 لاؤس ره هک دراد رب کی یور ترکیل سایقم کی 7 هجرد زا یا 1 ات 7 هرمن یراذگ یم ما رثکادح و دوش زایت 70 لقادح و 10 یم .دشاب یسابع ،ناراکمه و یسررب هب ناریا رد راب نیلوا یارب ناور تیافک .دنتخادرپ همانشسرپ یسراف هخسن یجنس نیدب دوخ شهوژپ ،همانشسرپ همجرت زا سپ هک تروص و ینورد یناسمه و دندومن ارجا نایوجشناد هورگ رب ار تیاض ر فیصنت بیرض ( یشخب 89 / 0 -71 / 0 ار ) شرازگ دندرک ( 21 .) هب یطابنتسا شخب رد هیضرف لیلحت روظنم زا اه هزادنا اب سنایراو لیلحت نومزآ هدافتسا ررکم یریگ تکرش هورگ ود لیلحت نیا رد .دش شهوژپ رد هدننک هب )لرتنک و نامرد( نامز و یندومزآ نیب لماع ناونع هزادنا یگدرسفا و کب یگدرسفا یاهریغتم یریگ گربنیدا فاطعنا و ناور یریذپ هب یتخانش نورد ناونع رد یندومزآ .دندش هتفرگ رظن لبق زا هدافتسا زا نومزآ لیلحت سنایراو اب هزادنا یریگ شیپ ،ررکم ضرف یاه نومزآ زا هلمج عیزوت ،لامرن یواست سنایراو یاه ود هورگ و بسانت سنایراو .دش هبساحم اه نومزآ جیاتن وریپاش کلیو ( Shapiro - Wilk ) ناشن هدنهد هداد لامرن عیزوت ی دوب اه ( 05 / 0 ≤ P .) نینچمه هدافتسا نومزآ ( نیول Levene زا مادک چیه یارب ) نعم کلام یاهریغتم ی ( دوبن راد 05 / 0 ≤ P ). ضرف هجیتن رد سنایراو یناسمه .دوب رارقرب تارمن جیاتن تیاهن رد یلچام نومزآ ( Mauchly ) تیورک هضورفم هک داد ناشن رب تیاعر هورگ ،هورگ و نامز ،نامز هب طوبرم یاهرثا یا یم نیاربانب .تسا هدش یربارب ضرف هک تفگ ناوت سنایراو یندومزآ نورد یاه تیاعر اهریغتم مامت یارب تسا هدش ( 05 / 0 ≤ P لیلحت زا لصاح جیاتن نینچمه .) هزادنا اب سنایراو نیگنایم هسیاقم یارب ررکم یریگ امیاز زا سپ یگدرسفا و کب یگدرسفا ،گربنیدا ن فاطعنا ‎ ناور یریذپ لرتنک و نامرد هورگ ود رد یتخانش شیپ هلحرم هس رد سپ ،نومزآ زا یکاح یریگیپ و نومزآ یگدرسفا ریغتم رد لرتنک و نامرد هورگ ود نیب توافت ینعم گربنیدا نامیاز زا سپ ( دوب راد 001 / 0 = P .) نیا رب یم ساسا هلخادم هک تفگ ناوت ورگ ی درکیور اب یه دهعت و شریذپ رب ینتبم 50 % یگدرسفا ریغتم لک سنایراو یم نییبت ار نامیاز زا سپ ود نیب توافت نینچمه .دنک ینعم کب یگدرسفا ریغتم رد لرتنک و نامرد هورگ دوب راد ( 001 / 0 = P نیاربانب ،) 58 % یگدرسفا ریغتم لک سنایراو هلخادم ار کب ریذپ درکیور رب ینتبم یهورگ ی دهعت و ش دنک یم نییبت . هک تسا نیا زا یکاح جیاتن نینچمه ریغتم رد لرتنک و نامرد هورگ ود نیب توافت فاطعنا ناور یریذپ ینعم یتخانش تسا راد ( 001 / 0 = P .) رب ت بیرض ساسا أ هب ریث ،هدمآ تسد 50 % لک سنایراو فاطعنا ریغتم ناور یریذپ هلخادم زا یشان یتخانش ی پ رب ینتبم یهورگ .تسا دهعت و شریذ هتفای :اه صخاش تیعمج یاهریغتم یفیصوت رامآ یاه یتخانش تکرش یم ناشن ناگدننک تکرش نس هک دهد ناگدننک نامرد هورگ رد 9 / 3 ± 08 / 28 نیگنایم( ± رایعم فارحنا ) لرتنک هورگ رد و 45 / 4 ± 27 تسا ود نیب نینچمه . ورگ لرتنک و نامرد ه زا نعم توافت نس رظن ی یراد دوجو درادن ( 360 / 1 T= ، 184 / 0 P= ) . هورگ رد مه نامرد هورگ رد مه و لرتنک اب دازون رکذم سنج اراد ی ناوارف ی ب ی رتش ی م ی اب دش . هولاع رب ا ی ن دروم رد از عون ی نام ناسمه هورگ ود ره رد ی .دراد دوجو نچمه ی ن ره رد هورگ ود رثکا ی ت اراد ی عضو ی ت داصتقا ی م طسوتم ی دنشاب و ب ی رتش ی ن صحت حطس ی تلا ، سناسیل م ی .دشاب ،جیاتن هب هجوت اب یم تشاد نایب ناوت زا لرتنک و نامرد هورگ ود ره هک یگژیو رظن یاه رکذ یم لداعتم هدش .دنشاب

(7)

ج هرامش لود 1 : فارحنا و نيگنايم شيپ تارمن درادناتسا سپ ،نومزآ نامیاز زا سپ یگدرسفا یريگيپ و نومزآ یگدرسفا و گربنیدا فاطعنا و کب ناور یریذپ لرتنک و نامرد هورگ ود رد یتخانش ريغتم هورگ گدرسفا ی دا ی گربن گدرسفا ی کب فاطعنا ناور یریذپ یتخانش شيپ نومزآ نامرد 07 / 3 ± 12 / 17 31 / 4 ± 25 / 35 46 / 5 ± 56 / 21 لرتنک 89 / 2 ± 62 / 17 26 / 5 ± 87 / 34 81 / 5 ± 25 / 21 سپ نومزآ نامرد 16 / 2 ± 81 / 9 33 / 2 ± 12 / 21 24 / 6 ± 81 / 29 لرتنک 20 / 3 ± 12 / 17 15 / 5 ± 18 / 35 57 / 5 ± 68 / 21 یريگيپ نامرد 80 / 1 ± 06 / 10 93 / 1 ± 56 / 21 56 / 6 ± 87 / 30 لرتنک 07 / 3 ± 37 / 17 62 / 4 ± 31 / 35 15 / 6 ± 12 / 23 هداد هب اه نیگنایم تروص ± فارحنا هدش نایب رایعم .دنا نامه لودج هک روط هرامش 1 یم ناشن ،دهد ربنیدا نامیاز زا سپ یگدرسفا تارمن نیگنایم ،گ فاطعنا و کب یگدرسفا ناور یریذپ هلحرم رد یتخانش سپ شیپ هلحرم هب تبسن یریگیپ و نومزآ رد نومزآ یم ناشن ار یسوسحم شهاک نامرد هورگ ،دهد رد یتروص رد هک سوسحم شهاک نیا لرتنک هورگ تسین . رب یم لودج رد جردنم جیاتن ساسا نیا هب ناوت نامرد زا هدافتسا هک دز تسد فیصوت و شریذپ رب ینتبم فاطعنا و یگدرسفا رد رییغت ثعاب دهعت یریذپ ناور هدش نامرد هورگ رد یتخانش .تسا هرامش لودج 2 : هزادنا اب سنایراو ليلحت جیاتن نيگنايم هسیاقم یارب ررکم یريگ ،گربنیدا نامیاز زا سپ یگدرسفا یگدرسفا فاطعنا و کب ناور یریذپ امرد هورگ ود رد یتخانش شيپ هلحرم هس رد لرتنک و ن سپ ،نومزآ یريگيپ و نومزآ ریغتم عبنم عومجم تاروذجم هجرد یدازآ عومجم تاروذجم F حطس نعم ی یراد بیرض ريثأت ناوت یرامآ گدرسفا ی دا ی گربن لماع نیب یهورگ 0 / 610 1 0 / 610 7 / 30 0001 / 0 506 / 0 00 / 1 لماع نورد یهورگ 0 / 306 2 0 / 105 3 / 105 0001 / 0 778 / 0 00 / 1 گدرسفا ی کب لماعت هورگ و نومزآ 5 / 247 2 7 / 123 2 / 85 0001 / 0 740 / 0 00 / 1 لماع نیب یهورگ 5 / 2007 1 5 / 2007 8 / 42 0001 / 0 588 / 0 00 / 1 لماع نورد یهورگ 7 / 977 2 8 / 488 8 / 199 0001 / 0 869 / 0 00 / 1 لماعت هورگ و نومزآ 1 / 1088 2 0 / 544 4 / 222 0001 / 0 881 / 0 00 / 1 فاطعنا یریذپ ناور یتخانش نیب لماع یهورگ 7 / 698 1 7 / 698 1 / 7 012 / 0 193 / 0 737 / 0 لماع نورد یهورگ 6 / 551 2 8 / 275 8 / 54 0001 / 0 646 / 0 00 / 1 نومزآ و هورگ لماعت 6 / 310 2 3 / 155 8 / 30 0001 / 0 507 / 0 00 / 1

(8)

ثحب : نیا شهوژپ اب فده یسررب یشخبرثا هورگ ینامرد ینتبم رب شریذپ و دهعت رب نامرد للاتخا یگدرسفا سپ زا نامیاز و فاطعنا یریذپ ناور یتخانش ناردام ماجنا دش . رد یسررب هنیشیپ ،یشهوژپ یقیقحت هک ًامیقتسم یشخبرثا هورگ ینامرد ینتبم رب شریذپ و دهعت رب یگدرسفا سپ زا نامیاز ار هعلاطم هدرک ،دشاب تفای دشن . رد شهوژپ ییاه هک نامرد یاه یرگید م دننا یشخبرثا هورگ ینامرد یتخانش -یراتفر و نامرد یتخانش -یراتفر ار رب یور نارامیب لاتبم هب یگدرسفا سپ زا نامیاز یسررب دندرک ، هتفای یاه یهباشم دوجو ،تشاد هب یروط هک نامرد یتخانش -یراتفر رب دوبهب میلاع یگدرسفا سپ زا نامیاز ت أ راذگریث دوب . جیاتن لصاح زا نیا وژپ شه زین اب جیاتن شهوژپ یاه نیققحم اب فده هب یریگراک نامرد ینتبم رب شریذپ و دهعت یارب نامرد سرتسا ،یرورابان Miniati و ناراکمه ، اب فده یسررب یشخبرثا ناور ینامرد نیب یدرف یارب یگدرسفا سپ زا نامیاز و هعلاطم ی یرورم Sockol رب یسررب یشخبرثا راتفر ینامرد یتخانش رب یا نامرد و یریگشیپ زا یگدرسفا سپ زا نامیاز وسمه یم دشاب ( 24 -22 ، 10،8 ). رد نییبت هتفای اه یم ناوت نایب درک هک هچرگ رد نیا تلاخادم ،ینامرد ًامیقتسم هب میلاع یگدرسفا هتخادرپ ،دشن اما داقتعا رب نیا دوب هک یتقو ناعجارم یارب شهاک راکفا و تاساسحا شلات و هب یاج نآ هب فادها نییعت هدش رد تهج یاه دنمشزرا یگدنز تکرح ،دننک شهاک هناشن دوخ هب دوخ خر یم دهد . بانتجا هبرجت یا دارفا هدرسفا زا ،راکفا ،تایبرجت تاساسحا و ناشتارطاخ دنیآرف بیسآ ییاز ار هب دوجو یم ،دروآ هب نیمه لیلد یکی زا فادها تلاخادم رد نیا شهوژپ رییغت رد یاهوگلا یبانتجا هیلوا دوب . بانتجا هبرجت یا هب روط یدرکراک هب ناونع شلات اه یارب بانتجا ای رارف زا نتخیمآ اب راکفا و تاساسحا هدرسفا راو فیرعت یم دنوش . هفلوم ی شریذپ رد درکیور ینتبم رب شریذپ و دهعت یارب ناعجارم نیا ناکما ار هب دوجو یم دروآ هک ات تایبرجت ینورد شیوخ ار نودب شلات یارب لرتنک نآ اه ساسحا دننک و نیا راک ثعاب یم دوش هک نآ اه ار رتمک هدننکدیدهت یبایزرا دننک ( 25 .) نینچمه جیاتن هب تسد هدمآ زا نیا شهوژپ ناشن داد هک نیا نامرد بجوم شیازفا فاطعنا یریذپ ناور یتخانش ناردام لاتبم هب یگدرسفا سپ زا نامیاز یم دوش و یا ن هتفای اه وسمه اب جیاتن شهوژپ یاه Bohlmeijer و ،ناراکمه Livheim و ناراکمه و Walser و ناراکمه یم دشاب ( 29 -27 ) . جیاتن تاقیقحت ناشن هدنهد تیمها شریذپ یناور هب صوصخ رد دروم یاهدرکلمع ناور یتخانش تسا . رد نیا شهوژپ زین ینارامیب هک شرازگ دندرک لیامت یرتشیب یارب هبرجت ندرک براجت ناور یتخانش ،یفنم براجت ،یناجیه راکفا و تارطاخ بولطمان ،دنراد درکلمع ،یعامتجا یکیزیف و یناجیه یرتهب ار ناشن دنداد . رد تقیقح فده نیا نامرد شیازفا هنازخ یراتفر درف تسا و هن شهاک هناشن یاه ،للاتخا یزیچ هک فاطعنا یریذپ ناور یتخانش هدیمان یم وش د . رد عقاو بانتجا زا براجت ناسنا اه ار رد لباقم لماوع یگدینت از بیسآ رتریذپ یم دیامن و نیمه بیسآ یریذپ رب هفلوم یاه ناور یتخانش زا هلمج تیفیک یگدنز و یتسیزهب ناور یتخانش ت أ ریث یبسانمان هب یاج یم دراذگ . عقاورد یاهدنیآرف یزکرم ACT هب دارفا شزومآ داد ، هنوگچ ع هدیق یرادزاب رکف ار اهر ،دننک زا راکفا هدنهدرازآ ییاهر ؛دنبای یاهدادیور ینورد ار هب یاج لرتنک ندرک نآ اه ،دنریذپب شزرا ناشیاه ار حیرصت دننک و هب نآ اه دنزادرپب ( 29 ). نینچمه هتفای یاه نیا شهوژپ اب شهوژپ یاه Kashdan و ،ناراکمه Jeffcoat و Hayes و Fledderus و ناراکمه تسارگمه و یکاح زا طابترا ینعم یراد نیب فاطعنا یریذپ ناور یتخانش اب مئلاع

(9)

یگدرسفا ناردام هدرسفا سپ زا نامیاز دوب ( 32 -30 ) . هب نیا ینعم هک اب شیازفا فاطعنا یریذپ ناور یتخانش میلاع یگدرسفا سپ زا نامیاز شهاک هتفای تسا . دیاش همه ی هچنآ نامرد ینتبم رب پ شریذ و دهعت یعس دراد دیوگب ار رد هجیتن ی نیا هیضرف زا شهوژپ ناوتب تفای . بانتجا هبرجت یا هطبار ی نایم یاهدربهار میظنت ناجیه یفنم و یتحاران ار یجنایم یرگ یم دنک . هب یلکروط یدارفا هک رد میظنت ناجیه لکشم دنراد ای زا یاهدربهار دمآراکان میظنت ناجیه هدافتسا یم ک ،دنن فاطعنا یریذپ رتمک و بانتجا هبرجت یا یرتشیب هتشاد و رداق هب لمحت یتحاران و شلاچ یاه یگدنز و تلاکشم دنتسین هک نیمه رما رجنم هب یتحاران رتشیب و تلاکشم یناور رد نیا دارفا هدش و تملاس ناور ار رد نآ اه شهاک یم دهد . جیاتن ناشن هکداد بانتجا هبرجت یا اب گدرسفا ی هطبار ی ینعم یراد ؛دراد هب نیا ینعم هک هچره فاطعنا یریذپ ناور یتخانش درف رتمک ،دشاب نازیم یگدرسفا رد وا رتشیب یم دوش ( 25 ) . شهوژپ یاه Begotka و ناراکمه و Bond و ناراکمه ، زا نیا هتفای اه تیامح یم دننک ( 34،33 ) . رد تیاهن یم ناوت نایب تشاد هک اب هجوت هب هکنیا یگدرسفا سپ زا نامیاز هب ناونع کی لضعم یگداوناخ و یعامتجا عویش ًاتبسن ییلااب ،دراد اب صیخشت هب عقوم و نامرد نیا للاتخا یم دناوت زا بقاوع نیا للاتخا یارب ،ردام دازون و هداوناخ دهاکب و درکلمع یگداوناخ تیفیکو یگدنز نارامیب ار دوبهب دشخب . هجیتن یریگ هجوتاب هب جیاتن هب تسد هدمآ یم ناوت هجیتن تفرگ هک نامرد یهورگ ینتبم رب شریذپ و دهعت رب للاتخا یگدرسفا سپ زا نامیاز ریثأت هتشاد و میلاع یگدرسفا ار شهاک یم دهد . نیا جیاتن وسمه اب هتفای یاه نیشیپ دوب . هولاع رب نیا هتفای اه یکاح زا یشخبرثا نیا نامرد رب فاطعنا یریذپ ناور یتخانش ناردام لاتبم هب یگدرسفا سپ زا نامیاز دوب . نامرد ینتبم رب شریذپ و دهعت هب ناونع یکی زا نامرد یاه رثوم رب تلالاتخا یگدرسفا دروم هجوت نارگشهوژپ رارق دراد و یشخبرثا نآ رد داعبا فلتخم نیا تلالاتخا ت أ دیی هدش تسا . زا تیدودحم یاه نیا ،شهوژپ هنومن یریگ رد ،سرتسد دادعت دودحم ،تاسلج جورخ 11 رفن زا ناردام هورگ نامرد و لرتنک هب لیلد ،یرامیب عطق ،نامرد مدع یسرتسد و هباج ییاج و لیامت مک هب یراکمه یخرب زا هنومن اه دوب . دربراک هتفای یاه شهوژپ رد نیلاب : رد تاعلاطم ماجنا هدش لیلد تیقفوم نامرد ینتبم رب شریذپ و هعت د اب عاونا تلالاتخا ینیلاب و زین هورگ یاه فلتخم نیا ،دارفا نیا تسا هک نیا درکیور هب یاج زکرمت رب لکش و یناوارف هناشن یاه کی ،للاتخا رب یاهدنیآرف یدرکراک زکرمتم تسا هک رد سپ یرایسب زا تارهاظت لتخم یراتفر دوجو دندراد . جیاتن هعلاطم رضاح زین رگنایب یشخبرثا یا ن نامرد رب یگدرسفا سپ زا نامیاز یم دشاب . اب هجوت هب هکنیا یگدرسفا سپ زا نامیاز هب ناونع کی لضعم یگداوناخ و یعامتجا عویش ًاتبسن ییلااب دراد و اب شیازفا تیلوئسم یاه یشان زا دلوت ،کدوک زاین هب تیامح ،یعامتجا یگداوناخ و یفطاع نانز رتشیب ،هدش نیاربانب اب ب ه راک یریگ نیا نامرد رد همانرب یزیر یشزومآ ناتسرامیب اه یم ناوت هب دوبهب یگدرسفا سپ زا نامیاز و ضراوع یشان زا نآ کمک درک . نینچمه صیخشت هب عقوم و نامرد نیا للاتخا زا بقاوع نیا للاتخا یارب ،ردام دازون و هداوناخ یم دهاک و یم دناوت شقن هب ییازس رد تشادهب یناور و زاس یراگ ناردام اب تیعقوم دیدج و رد تیاهن تملاس و تشادهب هداوناخ هتشاد .دشاب تهج شیازفا میمعت یریذپ هتفای اه داهنشیپ یم دوش نیا هعلاطم اب هنومن ی رتگرزب و رد قطانم ییاتسور ماجنا دوش . رکشت و ینادردق : نایاپ زا هتفرگرب هلاقم نیا دک اب بوصم همان قلاخا هتیمک IR.SBMU.SMREC.1394.16 هاگشناد رد یم یتشهب دیهش یکشزپ مولع .دشاب هلیسونیدب بتارم

(10)

ساپس ینادردق و دوخ ار زا تنواعم مرتحم یشهوژپ مولع هاگشناد و یتشهب دیهش یکشزپ هیلک ی ناردام تکرش هدننک رد شهوژپ نیا هک هنامیمص یراکمه ،دندومن ملاعا یم میراد . انم :عب 1. Tol W, Purgato M, Bass J, Galappatti A, Eaton W. Mental health and psychosocial support in humanitarian settings: A public mental health perspective. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 2015; 24(06): 484-94.

2. Kingston D, Tough S. Prenatal and postnatal maternal mental health and school-age child development: A systematic review. Maternal and Child Health Journal. 2014; 18(7): 1728-41. 3. Kraemer S. Integrated perinatal care. Psychiatry. 2015; 52: 119-29.

4. Gavin NI, Meltzer‐Brody S, Glover V, Gaynes BN. Is population‐based identification of perinatal depression and anxiety desirable? Identifying perinatal depression and anxiety: Evidence-Based Practice in Screening, Psychosocial Assessment, and Management. 2015: 11-31. 5. Seimyr L, Welles-Nyström B, Nissen E. A history of mental health problems may predict maternal distress in women postpartum. Midwifery. 2013; 29(2): 122-31.

6. Stein A, Arteche A, Lehtonen A, Craske M, Harvey A, Counsel N, et al. Interpretation of infant facial expression in the context of maternal postnatal depression. Infant Behavior and Development. 2010; 33(3): 273-8.

7. O'hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Annual Review of Clinical Psychology. 2013; 9: 379-407.

8. Goodman JH, Santangelo G. Group treatment for postpartum depression: A systematic review. Archives of Women's Mental Health. 2011 1; 14(4): 277-93.

9. Stevenson M, Scope A, Sutcliffe P, Booth A, Slade P, Parry G, et al. Group cognitive behavioral therapy for postnatal depression: A systematic review of clinical effectiveness, cost effectiveness and value of information analyses. Health Technology Assessment. 2010; 14(44): 1-35.

10. Miniati M, Callari A, Calugi S, Rucci P, Savino M, Mauri M, et al. Interpersonal psychotherapy for postpartum depression: A systematic review. Archives of Women's Mental Health. 2014; 17(4): 257-68.

11. Herbert JD, Forman EM, editors. Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy: Understanding and applying the new therapies. USA: John Wiley and Sons; 2011. 12. Zettle RD, Hayes SC. Dysfunctional control by client verbal behavior: The context of reason-giving. The Analysis of Verbal Behavior. 1986; 4: 30.

13. Wee KY, Skouteris H, Pier C, Richardson B, Milgrom J. Correlates of ante-and postnatal depression in fathers: A systematic review. Journal of Affective Disorders. 2011; 130(3): 358-77. 14. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. USA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.

15. Howard L, Hoffbrand SE, Henshaw C, Boath L, Bradley E. Antidepressant prevention of postnatal depression. The Cochrane Library; 2005.

16. Miller LJ, LaRusso EM. Preventing postpartum depression. Psychiatric Clinics of North America. 2011; 34(1): 53-65.

17. Delaware A. Theoretical and practical research in the humanities and social sciences. Tehran: Growth Publication; 2115. [Persian]

18. Zettle R. ACT for depression: A clinician's guide to using acceptance and commitment therapy in treating depression. USA: New Harbinger Publications; 2007.

(11)

19. Dobson SK, Mohamadkhani, P. Psychometric characteristics of Beck Depression Inventory-2 in patients with major depressive disorder in the recovery period relative. Rehabilitation. 2006; 8(29): 80-6.

20. Ahmadikanigolzar A, Gholizadeh, Z. Iranian validation tests to screen for postpartum depression, postpartum depression Edinburgh. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2015; 3(3): 1-10. [Persian]

21. Abbasi E, Fata L, Moloodi R, Zarabi H. Psychometric adequacy of acceptance and action Farsi version of the second edition. Methods and Psychological Models. 2013; 2(10): 65-80. [Persian]

22. Pearlstein T, Howard M, Salisbury A, Zlotnick C. Postpartum depression. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2009; 200(4): 357-64.

23. Peterson BD, Eifert GH. Using acceptance and commitment therapy to treat infertility stress. Cognitive and Behavioral Practice. 2011; 18(4): 577-87.

24. Sockol LE. A systematic review of the efficacy of cognitive behavioral therapy for treating and preventing perinatal depression. Journal of Affective Disorders. 2015; 177: 7-21.

25. Izadi RAM. Acceptance and Commitment Therapy. Tehran: Jungle publications; 2112. [Perssian]

26. Bohlmeijer ET, Fledderus M, Rokx T, Pieterse ME. Efficacy of an early intervention based on acceptance and commitment therapy for adults with depressive symptomatology: Evaluation in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 2011; 49(1): 62-7.

27. Livheim F, Hayes L, Ghaderi A, Magnusdottir T, Hogfeldt A, Rowse J, et al. The effectiveness of acceptance and commitment therapy for adolescent mental health: Swedish and Australian pilot outcomes. Journal of Child and Family Studies. 2015; 24(4): 1016-30.

28. Walser RD, Garvert DW, Karlin BE, Trockel M, Ryu DM, Taylor CB. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in treating depression and suicidal ideation in Veterans. Behaviour Research and Therapy. 2015; 74: 25-31.

29. McCracken LM, Gutiérrez-Martínez O. Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for chronic pain based on Acceptance and Commitment Therapy. Behaviour Research and Therapy. 2011; 49(4): 267-74.

30. Kashdan TB, Barrios V, Forsyth JP, Steger MF. Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: Comparisons with coping and emotion regulation strategies. Behaviour Research and Therapy. 2006; 44(9): 1301-20.

31. Jeffcoat T, Hayes SC. A randomized trial of ACT bibliotherapy on the mental health of K-12 teachers and staff. Behaviour Research and Therapy. 20K-12; 50(9): 571-9.

32. Fledderus M, Bohlmeijer ET, Fox J-P, Schreurs KM, Spinhoven P. The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 2013; 51(3): 142-51.

33. Begotka AM, Woods DW, Wetterneck CT. The relationship between experiential avoidance and the severity of trichotillomania in a nonreferred sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2004; 35(1): 17-24.

34. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy. 2011; 42(4): 676-88.

(12)

Cite this article as: Kazemeyni M, Bakhtiari M, Nouri M. Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on postpartum depression and psychological flexibility. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6(4): 20-31.

*Corresponding author:

Clinical Psychology Dept., Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran, Tel: 00989364858811, E-mail: dr.maryam.bakhtiari@gmail.com

Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on

postpartum depression and psychological flexibility

Kazemeyni M1, Bakhtiari M2*, Nouri M2 1

Student, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran; 2Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran.

Received: 8/Jan/2017 Accepted: 20/Aug/2017

Background and aims: Postpartum depression (PPD) is a common and disabling psychosocial disorder that it suffers 10% to 15% women during the first year after delivery. PPD is a public health problem with negative consequences for both mother and infant. Thus, the aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on postpartum depression and its effect on psychological flexibility.

Methods: The current study was a clinical trial on 32 women who refereed to Gynecology Clinic in Isfahan, Iran. Participants were randomly divided in two groups of experiment and control, 16 women in each group. The instruments of research included Beck depression inventory, Edinburgh postpartum depression inventory and Acceptance and Action questionnaires. These were completed by both groups in three stages: Pre-test, post-test and the follow up stage after a 2- month intervention. Interventions were conducted in 8 sessions, 2 hours in a week. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measures.

Results: The results showed that Acceptance and commitment therapy, was significantly reduced the rate of depression and increased the psychological flexibility, compared with the control group (P=0.001).

Conclusion: According to the results, use of this therapy approach is recommended by clinical psychology specialists to women with PPD.

Keywords: Acceptance and commitment therapy, Postpartum depression, Psychological

flexibility.

Figure

Updating...

References